Filter
 • 8th International Conference Inhibitors of Protein Kinases - Warsaw

  We extend a cordial invitation to participate in the 8th IPK. The Conference starts on Sunday September 21st and ends on Thursday September 25th For more information and registration see: http://www.ipk-2014.org/

 • Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta

  Dyrektor

  Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

  im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 

  ogłasza konkurs na stanowisko

  adiunkta

  w Pracowni Patoneurochemii

  Zakładu Neurochemii

   

  Miasto: Warszawa

  Stanowisko: adiunkt

  Dyscyplina naukowa: biologia medyczna

  Data ogłoszenia: 20.08.2014 r.

  Termin składania ofert: 02.09.2014 r.

  Link do strony: www.imdik.pan.pl

  Słowa kluczowe: adiunkt, neurotoksyczność, ekscytotoksyczność, receptory glutaminianergiczne, transportery dla glutaminianu, stwardnienie rozsiane, model EAE.

   

  Wymagania:

  Kandydatom w postępowaniu konkursowym stawia się wymagania konieczne określone w regulaminie Komisji ds. Kadry Naukowej IMDiK PAN.  Ponadto, konieczne są:

   1)   tytuł doktora w dziedzinie biologii lub nauk medycznych

   2)   udokumentowany dorobek naukowy, w tym:

  - istotny dorobek publikacyjny w dziedzinie neurochemii w czasopismach recenzowanych, również z pierwszym autorstwem, preferowane prace z tematyki stwardnienia rozsianego i/lub zwierzęcego modelu tej choroby

  - aktywny udział w konferencjach o charakterze krajowym i zagranicznym

   3)   doświadczenie w pozyskiwaniu grantów naukowo-badawczych

   4)   doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie:

  - badań in vivo na modelach zwierzęcych, w szczególności szczurzym modelu stwardnienia rozsianego - EAE

  - technik izotopowych (kinetyka wiązania ligandów do receptora, wychwyt i uwalnianie neuroprzekaźników)

  - technik biologii molekularnej (izolacja DNA, RNA, PCR w czasie rzeczywistym, Western blot)

  - technik biochemicznych (izolacja frakcji podkomórkowych, kinetyka enzymatyczna, elektroforeza, chromatografia)

  5)   uczestnictwo w kursach i szkoleniach

  - znajomość języka angielskiego

  - znajomość metod statystycznych

   

  Od Kandydata oczekujemy:

  - gotowości do wykonywania badań na modelach zwierzęcych

  - zdolności do samodzielnego projektowania i wykonywania badań naukowych

  - umiejętności jakościowej i ilościowej analizy wyników, formułowania wniosków i weryfikowania hipotez badawczych zgodnie z zasadami prawidłowej metodyki badawczej

  - publikowania wyników badań w czasopismach posiadających IF

  - stałego analizowania piśmiennictwa naukowego

  - kreatywności we wprowadzaniu nowych kierunków badań oraz metod badawczych

   

  Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

  - prowadzenie badań na modelach zwierzęcych in vivo

  - analiza materiału ex vivo z wykorzystaniem metod biochemicznych i izotopowych

  - analiza ekspresji genów i białek

  - sporządzanie raportów z prowadzonych badań

  - przygotowywanie komunikatów zjazdowych i manuskryptów prac

  - przygotowywanie wniosków grantowych

  - udział w seminariach, kursach i szkoleniach

   

  Oferujemy:

  -  zatrudnienie w formie umowy o pracę (etat)

  - możliwość rozwoju naukowego

  - pracę w zespole w miłej atmosferze

   

  Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883)”

  Składanie dokumentów: 

  Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN i przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: sekretariat@imdik.pan.pl.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

  ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

  pokój D-105 (sekretariat)

   

  Termin składania dokumentów:  02.09.2014 r.

  Złożenie dokumentów w terminie oznacza, że: do dnia 02.09.2014 r. wpłynie do sekretariatu wersja elektroniczna a data stempla na dokumentach w wersji papierowej będzie nie późniejsza iż 02.09.2014 r.

  Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2014 r.

 • Rozprawa doktorska mgr Justyny Antosiewicz-Pytka

  Dnia 6 listopada 2013 roku o godz. 11 w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr ochrony środowiska Justyny Antosiewicz-Pytka pt.: "Rola żelaza w mechanizmach działania kłębków szyjnych."

   

 • Posiedzenie naukowe w dn. 7.05.2013 współorganizowane przez ZTK-CUN

  Dnia 7 maja 2013 w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica odbyło się wspólne posiedzenie naukowe Komitetu Biotechnologii, Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej, Komitetu Neurobiologii, Komitetu Nauk Neurologicznych i współorganizowane przez Zespół Terapii Komórkowej Chorób Układu Nerwowego pod tytułem "Komórki macierzyste w Polsce – możliwości i problemy w badaniach i terapii".

 • Obrona rozprawy doktorskiej - 11.09.2013

  Dnia  11 września 2013 roku w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej  im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr biologii Anny Strasz

   

   

  mgr biologii Anna Strasz:

  "Ocena nieinwazyjnych metod badania aktywności współczulnego układu  nerwowego u ludzi na podstawie reakcji układu krążenia na wysiłek  statyczny i niedokrwienie powysiłkowe"

  Promotor: Dr hab. inż. Gerard Cybulski
  Recenzenci: Prof. dr hab. Ewa Szczepańska-Sadowska oraz Dr hab. Rafał Baranowski

  Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

  Załączniki:

  Zawiadominie o obronie (.pdf)

  Streszczenie (.pdf)

  Recenzja 1 (.pdf)

  Recenzja 2 (.pdf)