Filter
 • International symposium "Understanding Metabolic Diseases" - 22.09.2014, MMRC PAS

  Department of Applied Physiology, M.Mossakowski Institute of Experimental and Clinical Medicine, Polish Academy of Sciences and Curtin Univeristy, Perth, Australia invite to international symposium UNDERSTANDING METABOLIC DISEASES organized in memory of Eric Newsholm, Stanisław Kozłowski, Hanna Kaciuba-Usciłko and Krystyna Nazar - 22nd September, 9a.m., Conference Room  at IMDIK, PAN, 5 Pawińskiego Street, Warsaw, Poland

 • 8th International Conference Inhibitors of Protein Kinases - Warsaw

  We extend a cordial invitation to participate in the 8th IPK. The Conference starts on Sunday September 21st and ends on Thursday September 25th For more information and registration see: http://www.ipk-2014.org/

 • Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta

  Dyrektor

  Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

  im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 

  ogłasza konkurs na stanowisko

  adiunkta

  w Pracowni Patoneurochemii

  Zakładu Neurochemii

   

  Miasto: Warszawa

  Stanowisko: adiunkt

  Dyscyplina naukowa: biologia medyczna

  Data ogłoszenia: 20.08.2014 r.

  Termin składania ofert: 02.09.2014 r.

  Link do strony: www.imdik.pan.pl

  Słowa kluczowe: adiunkt, neurotoksyczność, ekscytotoksyczność, receptory glutaminianergiczne, transportery dla glutaminianu, stwardnienie rozsiane, model EAE.

   

  Wymagania:

  Kandydatom w postępowaniu konkursowym stawia się wymagania konieczne określone w regulaminie Komisji ds. Kadry Naukowej IMDiK PAN.  Ponadto, konieczne są:

   1)   tytuł doktora w dziedzinie biologii lub nauk medycznych

   2)   udokumentowany dorobek naukowy, w tym:

  - istotny dorobek publikacyjny w dziedzinie neurochemii w czasopismach recenzowanych, również z pierwszym autorstwem, preferowane prace z tematyki stwardnienia rozsianego i/lub zwierzęcego modelu tej choroby

  - aktywny udział w konferencjach o charakterze krajowym i zagranicznym

   3)   doświadczenie w pozyskiwaniu grantów naukowo-badawczych

   4)   doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie:

  - badań in vivo na modelach zwierzęcych, w szczególności szczurzym modelu stwardnienia rozsianego - EAE

  - technik izotopowych (kinetyka wiązania ligandów do receptora, wychwyt i uwalnianie neuroprzekaźników)

  - technik biologii molekularnej (izolacja DNA, RNA, PCR w czasie rzeczywistym, Western blot)

  - technik biochemicznych (izolacja frakcji podkomórkowych, kinetyka enzymatyczna, elektroforeza, chromatografia)

  5)   uczestnictwo w kursach i szkoleniach

  - znajomość języka angielskiego

  - znajomość metod statystycznych

   

  Od Kandydata oczekujemy:

  - gotowości do wykonywania badań na modelach zwierzęcych

  - zdolności do samodzielnego projektowania i wykonywania badań naukowych

  - umiejętności jakościowej i ilościowej analizy wyników, formułowania wniosków i weryfikowania hipotez badawczych zgodnie z zasadami prawidłowej metodyki badawczej

  - publikowania wyników badań w czasopismach posiadających IF

  - stałego analizowania piśmiennictwa naukowego

  - kreatywności we wprowadzaniu nowych kierunków badań oraz metod badawczych

   

  Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

  - prowadzenie badań na modelach zwierzęcych in vivo

  - analiza materiału ex vivo z wykorzystaniem metod biochemicznych i izotopowych

  - analiza ekspresji genów i białek

  - sporządzanie raportów z prowadzonych badań

  - przygotowywanie komunikatów zjazdowych i manuskryptów prac

  - przygotowywanie wniosków grantowych

  - udział w seminariach, kursach i szkoleniach

   

  Oferujemy:

  -  zatrudnienie w formie umowy o pracę (etat)

  - możliwość rozwoju naukowego

  - pracę w zespole w miłej atmosferze

   

  Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883)”

  Składanie dokumentów: 

  Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN i przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: sekretariat@imdik.pan.pl.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

  ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

  pokój D-105 (sekretariat)

   

  Termin składania dokumentów:  02.09.2014 r.

  Złożenie dokumentów w terminie oznacza, że: do dnia 02.09.2014 r. wpłynie do sekretariatu wersja elektroniczna a data stempla na dokumentach w wersji papierowej będzie nie późniejsza iż 02.09.2014 r.

  Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2014 r.

 • Rozprawa doktorska mgr Justyny Antosiewicz-Pytka

  Dnia 6 listopada 2013 roku o godz. 11 w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr ochrony środowiska Justyny Antosiewicz-Pytka pt.: "Rola żelaza w mechanizmach działania kłębków szyjnych."

   

 • Posiedzenie naukowe w dn. 7.05.2013 współorganizowane przez ZTK-CUN

  Dnia 7 maja 2013 w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica odbyło się wspólne posiedzenie naukowe Komitetu Biotechnologii, Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej, Komitetu Neurobiologii, Komitetu Nauk Neurologicznych i współorganizowane przez Zespół Terapii Komórkowej Chorób Układu Nerwowego pod tytułem "Komórki macierzyste w Polsce – możliwości i problemy w badaniach i terapii".