Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

 

 

Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZ w RCIN)

 

Projekt nr: POPC.02.03.01-00-0029/17-00
Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.3 ”Cyfrowa dostępność i użyteczność  informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.1 „ Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” ( Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki). Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska.

Partner wiodący : Instytut Matematyczny PAN
Konsorcjant: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Okres realizacji: 01.08.2018 – 31.07.2021


Wartość projektu: 34 684 818,25  PLN


Projekt realizuje 16 instytutów naukowych. Biblioteka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN jest jednym z uczestników Projektu  Otwarte  Zasoby w Repozytorium Cyfrowym  Instytutów Naukowych.

Celem Projektu jest:

- udostępnienie w trybie open access zasobów naukowych, bibliotecznych, dokumentacji badawczej, i materiałów archiwalnych w zbiorach instytutów naukowych.

- zwiększenie dostępności do unikalnych materiałów współczesnych i historycznych, gromadzonych w Instytutach przez upowszechnienie wyników własnych badań Instytutów.

- promocja polskiej nauki, walorów środowiska przyrodniczego i badań naukowych  w świecie. poprzez obecność zasobów Repozytorium  w bibliotece cyfrowej Unii Europejskiej Europeana oraz NUKAT i WorldCat

W projekcie OZwRCIN  uczestniczą:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Instytut Badań Literackich PAN

Instytut Badań Systemowych PAN

Instytut Badawczy Leśnictwa

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Instytut Dendrologii PAN

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. St. Leszczyckiego PAN

Instytut Matematyczny PAN

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Instytut Ochrony Przyrody PAN

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN

Muzeum i Instytut Zoologii PAN

 

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN)

 

Projekt nr: POIG.02.03.02-00-043/10
Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki
Poddziałanie 2.3.2 Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej

Nazwa beneficjenta: Muzeum I Instytut Zoologii PAN
Nazwa konsorcjanta: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im.M.Mossakowskiego PAN

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013
Wartość projektu: 36 347 949,15  PLN
Udział Unii Europejskiej: 30 895 756,77  PLN

Biblioteka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im.M.Mossakowskiego PAN jest jednym z uczestników Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych. Celem Projektu jest:

  • utworzenie ogólnodostępnego, ponadregionalnego, multidyscyplinarnego, pełnotekstowego, Repozytorium Cyfrowego złożonego ze zdigitalizowanych publikacji naukowych, materiałów archiwalnych, dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturowego wyselekcjonowanych ze zbiorów 16 polskich instytutów naukowych;

  • modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej 16 najlepszych polskich jednostek naukowych reprezentujących zarówno nauki ścisłe, przyrodnicze, medyczne, jak i humanistyczne;

  • zwiększenie dostępności do unikalnych materiałów współczesnych i historycznych, gromadzonych w Instytutach Konsorcjum m.in. w postaci rękopisów prac doktorskich, specjalistycznych kartotek czy dokumentacji badań;

  • zwiększenie cyfrowych zasobów Internetu o wartościowe polskie treści publikacji naukowych wydawanych przez członków Konsorcjum (monografii naukowych, czasopism, wydawnictw seryjnych, map i atlasów) i jednoczesne upowszechnianie wyników badań własnych Instytutów, co przełożyć się powinno na wzrost ich cytowalności;

  • zbudowanie Archiwum cyfrowego Instytutów Konsorcjum (archiwizacja plików matek);

  • promocja polskiej nauki, historii, kultury i walorów środowiska przyrodniczego w świecie poprzez obecność zasobów Repozytorium Konsorcjum w bibliotece cyfrowej Unii Europejskiej Europeana oraz zwiększenie dostępności tych zasobów dzięki dodaniu bezpośrednich do nich linków w katalogach on-line Bibliotek Instytutów Konsorcjum oraz katalogach ogólnopolskich NUKAT i Karo, a pośrednio także w światowym katalogu WorldCat;

W ramach Projektu planowana jest cyfryzacja ponad 25 tysięcy pozycji ze zbiorów Bibliotek i Instytutów Konsorcjum. Biblioteki Konsorcjum posiadają łącznie ponad 2 miliony woluminów zbiorów (dane z 31.12.2009 r., pięć spośród 16 Instytutów tworzących Konsorcjum posiada biblioteki zaliczone do Narodowego Zasobu Bibliotecznego). Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych będzie ogólnodostępną platformą cyfrowych zbiorów zarówno dla środowiska naukowców, pracowników gospodarki, pracowników informacji naukowej, ale też uczniów, studentów . Zdigitalizowane zbiory będą udostępnione w Internecie na platformie Repozytorium utworzonego za pomocą systemu dLibra, który jest standardem obecnie używanym w Polsce. W projekcie RCIN uczestniczą:

 

 

wejście