Wykaz zadań badawczych IMDiK PAN

ZADANIA BADAWCZE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W IMDiK PAN W ROKU 2019

 

KOD księgowy

Numer zadania

Tytuł zadania badawczego

 

Kierownik zadania/Zakład

 

Z-511

1

Naczyniowe i metaboliczne mechanizmy niedokrwienia mózgu u chorych i w modelach doświadczalnych udaru niedokrwiennego i krwotocznego.

Prof. dr hab. Ewa Koźniewska-Kołodziejska;

Zespół Kliniczno-Badawczy Neurochirurgii IMDiK PAN

Z-521

2

 Badania kliniczno-patogenetyczne w wybranych schorzeniach neurodegeneracyjnych.

Prof. dr hab. Maria Barcikowska;

Zespół Kliniczno-Badawczy Chorób Zwyrodnieniowych CUN, IMDiK PAN

Z-522

3

Poszukiwanie wspólnych czynników patogennych w niedokrwionym mózgu i w chorobie Alzheimera.

Prof. dr hab. Ryszard Pluta;

Pracownia Patologii Niedokrwiennej i Zwyrodnieniowej Mózgu IMDiK PAN

Z-508

4

Badania fenotypowo-genotypowe procesów nowotworowych i niedokrwiennych ośrodkowego układu nerwowego.

Prof. dr hab. Ewa Matyja;

Zakład Neuropatologii Doświadczalnej i Klinicznej IMDiK PAN

Z-506

5

Zmiany dynamiki mitochondriów, mitofagii oraz funkcji synaps w odpowiedzi na stres prenatalny w zwierzęcych modelach zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Dr hab. Agata Adamczyk;

Zakład Komórkowej Transdukcji Sygnału IMDiK PAN

Z-510

6

Udział czynników endo- i egzogennych w procesach naprawczych po uszkodzeniach OUN.

Dr hab. Joanna Sypecka;

Zakład Neurobiologii Naprawczej IMDiK PAN

Z-535

7

Rola enzymów NAD zależnych i bioaktywnych lipidów w procesach neurodegeneracji/neuroprotekcji.

Dr hab. Robert Strosznajder;

Pracownia Badań Przedklinicznych Związków Neuroprotekcyjnych i Czynników Środowiskowych

Z-504

8

Mechanizmy neurodegeneracji w ischemii/hipoksji - rola naturalnych procesów adaptacyjnych oraz substancji neuroprotekcyjnych.

Dr hab. Elżbieta Salińska;

Pracownia Farmakoneurochemii IMDiK PAN

Z-505

9

Interakcje międzykomórkowe i ich rola w mechanizmie uszkodzeń w modelach tauopatii i autoimmunologicznego zapalenia mózgu i rdzenia.

Dr hab. Lidia Strużyńska;

Pracownia Patoneurochemii IMDiK PAN

Z-523

10

Badania metabolomiczne w patologii ischemiczno-reperfuzyjnej mózgu.

Prof. dr hab. Barbara Zabłocka;

Pracownia Biologii Molekularnej IMDiK PAN

Z-512

11

Analiza odmienności genotypowo-fenotypowych chorób nerwowo-mięśniowych u dzieci.

Prof. dr hab. Andrzej Kochański;

Zespół Nerwowo-Mięśniowy IMDiK PAN

Z-534

12

Badanie mechanizmów molekularnych pluripotencjalności komórek macierzystych oraz ich rozwój neuralny w zoptymalizowanych i toksycznych warunkach środowiskowych hodowli 2D i 3D.

Prof. dr hab. Leonora Bużańska;

Zakład Bioinżynierii Komórek Macierzystych IMDiK PAN

Z-507

13

Zmiany dynamiki i funkcji mitochondriów jako czynnik w patogenezie wybranych chorób neurologicznych związanych z cyklem glutaminian-glutamina.

Dr hab. Magdalena Zielińska;

Zakład Neurotoksykologii IMDiK PAN

Z-519

14

Środowiskowe i kliniczne aspekty starzenia i schorzeń związanych z wiekiem.

Prof. dr hab. Monika Puzianowska-Kuźnicka;

Zespół Kliniczno-Badawczy Epigenetyki Człowieka IMDiK PAN

Z-502

15

Przedkliniczna ocena innowacyjnych metod wywoływania neuroprotekcji.

Prof. dr hab. Paweł Grieb;

Zakład Farmakologii Doświadczalnej IMDiK PAN

Z-518

16

Nowe ligandy receptorów GPCR o potencjalnym zastosowaniu leczniczym: synteza, badania in vitro, in vivo i modelowanie molekularne.

Prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik;

Zakład Neuropeptydów IMDiK PAN

Z-525

17

Rola kwasu b-aminoizomasłowego w regulacji funkcji komórki podocytarnej i przepuszczalności bariery filtracyjnej w normo- i hiperglikemii.

Dr hab. Agnieszka Piwkowska;

Pracownia Molekularnej i Komórkowej Nefrologii IMDiK PAN

Z-514

18

Rola parakrynnych, metabolicznych i nerwowych czynników modyfikujących funkcje nerek w warunkach fizjologicznych i patofizjologicznych.

Prof. dr hab. Elżbieta Kompanowska-Jezierska;

Zakład Fizjologii Nerek i Płynów Ustrojowych IMDiK PAN

Z-517

19

Badania molekularne oraz histopatologiczne dotyczące schorzeń nerki, trzustki oraz jelit.

Dr hab. Marek Durlik;

Zespół Kliniczno-Badawczy Chirurgii Transplantacyjnej IMDiK PAN

Z-524

20

Badania mechanizmów chemicznej i nerwowej regulacji oddychania w warunkach fizjologicznych i patofizjologicznych.

Dr hab. Katarzyna Kaczyńska;

Pracownia Fizjologii Oddychania IMDiK PAN

Z-513

21

Ocena neurohormonalnych, hemodynamicznych, metabolicznych i termoregulacyjnych reakcji na bodźce fizjologiczne u ludzi zdrowych.

Prof. dr hab. Andrzej Ziemba;

Zakład Fizjologii Stosowanej IMDiK PAN

Z-526

22

Rozwijanie wielkoskalowych metod molekularnego modelowania i ich zastosowanie w badaniach nad strukturą i funkcją biologicznie czynnych makromolekuł w stanach patologicznych.

Dr Michał Koliński;

Pracownia Bioinformatyki IMDiK PAN


 

Z-536

23

Analiza czynników molekularnych odpowiedzialnych za zróżnicowaną patogenezę chorób nowotworowych i neurodegeneracyjnych.

Dr Dawid Walerych;

Pracownia Multi-omiki Chorób Człowieka IMDiK PAN

 

Archiwum


Zadania badawcze realizowane w 2012 roku (.pdf)

Zadania badawcze realizowane w 2013 roku (.pdf)

Zadania badawcze realizowane w 2014 roku (.pdf)

Zadania badawcze realizowane w 2015 roku (.pdf)

Zadania badawcze realizowane w 2016 roku (.pdf)

Zadania badawcze realizowane w 2017 roku (.pdf)

Zadania badawcze realizowane w 2018 roku (.pdf)