Wykaz zadań badawczych IMDiK PAN

ZADANIA BADAWCZE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W IMDiK PAN W ROKU 2016

 

Numer zadania

Tytuł zadania badawczego

 

Kierownik zadania; Zakład/Pracownia

 

1

Badanie mechanizmów wewnątrzczaszkowych zaburzeń ciśnieniowo-objętościowych. 

Dr hab. Ewa Koźniewska-Kołodziejska; Zespół Kliniczno-Badawczy Neurochirurgii

2

 Badanie podłoża genetycznego oraz głębokie fenotypowanie w otępieniach niealzheimerowskich, chorobie Alzheimera, stwardnieniu zanikowym bocznym oraz zespole Tourette'a.

Prof. dr hab. Maria Barcikowska;
Zespół Kliniczno-Badawczy Chorób Zwyrodnieniowych CUN 

3

 Poszukiwanie wspólnych czynników patogennych w niedokrwionym mózgu i w chorobie Alzheimera.

Prof. dr hab. Ryszard Pluta; Pracownia Patologii Niedokrwiennej i Zwyrodnieniowej Mózgu

 

4

 Badania morfologiczne w wybranych procesach patologicznych układu nerwowego u ludzi oraz w doświadczeniach in vivo i in vitro.

 Prof. dr hab. Ewa Matyja; Zakład Neuropatologii Doświadczalnej i Klinicznej

5

 Ocena neurohormonalnych, hemodynamicznych i metabolicznych reakcji na bodźce fizjologiczne (np. wysiłek fizyczny, obciążenia glukozą, dieta) i patogeny u ludzi zdrowych i pacjentów z chorobami układu krążenia.

 Prof. dr hab. Andrzej Ziemba;
Zakład Fizjologii Stosowanej

6

 Mechanizmy poischemicznej neurodegeneracji - rola naturalnych procesów adaptacyjnych oraz egzo- i endogennych substancji o potencjale neuroprotekcyjnym w prewencji i terapii.

Dr hab. Elżbieta Salińska; Pracownia Farmakoneurochemii 

7

 Interakcje międzykomórkowe i ich rola w mechanizmie uszkodzeń w modelu autoimmunologicznego zapalenia mózgu i rdzenia u szczura i w innych stanach patologicznych.  Dr hab. Lidia Strużyńska; Pracownia Patoneurochemii

8

 Mechanizmy przekaźnictwa informacji w neurodegeneracji i w zaburzeniach ze spektrum autyzmu.  Dr hab. Agata Adamczyk; Zakład Komórkowej Transdukcji Sygnału

9

 Przedkliniczna ocena innowacyjnych metod wywoływania cytoprotekcji i selektywnej cytotoksyczności.  Prof. dr hab. Paweł Grieb; Zakład Farmakologii Doświadczalnej

10

 Udział obwodowych wejść czuciowych w reakcjach oddechowo-krążeniowych wywołanych przez endogenne peptydy i chimery peptydowe.  Dr hab. Katarzyna Kaczyńska;
Pracownia Fizjologii Oddychania

11

 Molekularne podstawy chorób układu nerwowego: rola mitochondriów.

 Prof. dr hab. Barbara Zabłocka; Pracownia Biologii Molekularnej

12

 Badania molekularne dotyczące schorzeń nerki i trzustki oraz jelit.

 Dr hab. Marek Durlik;
Zespół Kliniczno-Badawczy Chirurgii Transplantacyjnej

13

 Udział zaburzeń metabolizmu zewnątrzkomórkowych nukleotydów w rozwoju podocytopatii cukrzycowej.

 Dr hab. Maciej Jankowski; Zespół Kliniczno-Badawczy Molekularnej i Komórkowej Nefrologii

14

Molekularne i kliniczne aspekty starzenia i schorzeń związanych z wiekiem: próby interwencji i ocena nowych markerów.

 Prof. dr hab. Monika Puzianowska-Kuźnicka; Zespół Kliniczno-Badawczy Epigenetyki Człowieka

15

 Rola parakrynnych, metabolicznych i nerwowych czynników modyfikujących funkcje nerek w warunkach fizjologicznych i patofizjologicznych.

 Prof. dr hab. Elżbieta Kompanowska-Jezierska; Zakład Fizjologii Nerek i Płynów Ustrojowych

16

 Wpływ warunków przestrzennych i tlenowych na różnicowanie proneuralne natywnych i indukowanych komórek macierzystych/progenitorowych oraz na ich efektywność transplantacyjną do mózgu i rdzenia kręgowego.  Prof. dr hab. Leonora Bużańska; Pracownia Bioinżynierii Komórek Macierzystych

17

Mechanizmy odpowiedzialne za proces neurogenezy i gliogenezy w wybranych modelach ischemii mózgu u szczura.

 Prof. dr hab. Barbara Łukomska; Zakład Neurobiologii Naprawczej

18

 Rola metylowanych pochodnych argininy w patogenezie encefalopatii wątrobowej: modulacja przez karnozynę.

 Dr hab. Magdalena Zielińska; Zakład Neurotoksykologii

19

Wpływ skafoldów trójwymiarowych na procesy regeneracyjne zachodzące w ranach. 

Prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik; Zakład Neuropeptydów 

20

Badania podłoża molekularnego zmienności fenotypowej rdzeniowego zaniku mięśni (SMA), laminopatii oraz chorób kręgu Charcot-Marie-Tooth (CMT).

 Prof. dr hab. Andrzej Kochanski; Zespół Kliniczno-Badawczy Chorób Nerwowo-Mięśniowych

21

 Cytokiny prozapalne GM-CSF oraz IL-22 w postaci pierwotnie postępującej i rzutowo-remisyjnej stwardnienia rozsianego.

 Prof. dr hab. Jacek Losy; Zespół Kliniczno-Badawczy Chorób Neuroimmunologicznych

22

Wpływ rozległości obszaru uszkodzenia mięśnia sercowego na morfologię zespołów qrs w kardiogramie powierzchniowym.   Dr Włodzimierz Mojkowski; Zespół Kliniczno-Badawczy Chorób Układu Krążenia
23 

Rozwijanie wielkoskalowych metod molekularnego modelowania i ich zastosowania w dziedzinie medycyny molekularnej. 

 Prof. dr hab. Bogdan Lesyng; Pracownia Bioinformatyki

 

 

Archiwum


Zadania badawcze realizowane w 2012 roku (.pdf)

Zadania badawcze realizowane w 2013 roku (.pdf)

Zadania badawcze realizowane w 2014 roku (.pdf)

Zadania badawcze realizowane w 2015 roku (.pdf)