Wykaz zadań badawczych IMDiK PAN

 

ZADANIA BADAWCZE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJIW IMDiK PAN

W ROKU 2021

 

KOD księgowy

Numer zadania

Tytuł zadania badawczego

 

Kierownik zadania/Zakład

 

Z-511

1

Naczyniowe i metaboliczne mechanizmy niedokrwienia mózgu u chorych i w modelach doświadczalnych udaru niedokrwiennego i krwotocznego.

Prof. dr hab. Ewa Koźniewska-Kołodziejska;

Zespół Kliniczno-Badawczy Neurochirurgii IMDiK PAN

Z-521

2

 Badania kliniczno-patogenetyczne w otępieniach niealzheimerowskich, chorobie Alzheimera, stwardnieniu zanikowym bocznym oraz zespole Tourette’a.

Prof. dr hab. Maria Barcikowska;

Zespół Kliniczno-Badawczy Chorób Zwyrodnieniowych CUN, IMDiK PAN

Z-522

3

Poszukiwanie wspólnych czynników patogennych w niedokrwionym mózgu i w chorobie Alzheimera.

Prof. dr hab. Ryszard Pluta;

Pracownia Patologii Niedokrwiennej i Zwyrodnieniowej Mózgu IMDiK PAN

Z-508

4

Badania fenotypowo-genotypowe procesów nowotworowych i niedokrwiennych ośrodkowego układu nerwowego.

Prof. dr hab. Ewa Matyja;

Zakład Neuropatologii Doświadczalnej i Klinicznej IMDiK PAN

Z-506

5

Analiza funkcji mitochondriów synaptycznych w zwierzęcych modelach zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Dr hab. Agata Adamczyk;

Zakład Komórkowej Transdukcji Sygnału IMDiK PAN

Z-510

6

Rola oddziaływań międzykomórkowych w przebiegu procesów neuronaprawczych w wybranych modelach  uszkodzeń OUN.

Dr hab. Joanna Sypecka;

Zakład Neurobiologii Naprawczej IMDiK PAN

Z-535

7

Rola bioaktywnych sfingolipidów oraz enzymów NAD zależnych w procesach neurodegeneracji/neuroprotekcji OUN.

Dr hab. Robert Strosznajder;

Pracownia Badań Przedklinicznych Związków Neuroprotekcyjnych i Czynników Środowiskowych

Z-504

8

Rola naturalnych procesów adaptacyjnych oraz egzo- i endogennych substancji o potencjale neuroprotekcyjnym w prewencji i terapii hipoksji/ischemii.

Prof. dr hab. Elżbieta Salińska;

Pracownia Farmakoneurochemii IMDiK PAN

Z-505

9

Interakcje międzykomórkowe i ich rola w mechanizmie uszkodzeń w modelach tauopatii i autoimmunologicznego zapalenia mózgu i rdzenia.

Prof. dr hab. Lidia Strużyńska;

Pracownia Patoneurochemii IMDiK PAN

Z-523

10

Poszukiwanie mechanizmów różnej wrażliwości neuronów na epizod niedokrwienny: udział białek STIM1 i STIM2.

Prof. dr hab. Barbara Zabłocka;

Pracownia Biologii Molekularnej IMDiK PAN

Z-512

11

Ocena progresji klinicznej i spektrum fenotypowego polineuropatii ruchowej wywołanej mutacją p.Thr151Ile w genie Hsp27/HSPB1.

Prof. dr hab. Andrzej Kochański;

Zespół Nerwowo-Mięśniowy IMDiK PAN

Z-534

12

Badanie wpływu mikrośrodowiska in vitro na otrzymywanie i rozwój organoidów mózgu z ludzkich indukowanych pluripotencjalnycj komórek macierzystych.

Prof. dr hab. Leonora Bużańska;

Zakład Bioinżynierii Komórek Macierzystych IMDiK PAN

Z-507

13

Czynniki towarzyszące wystąpieniu epizodu hiperamonemicznego u chorych z wrodzonymi deficytami enzymów cyklu mocznikowego i wybranymi chorobami metabolicznymi.

Prof. dr hab. Magdalena Zielińska;

Zakład Neurotoksykologii IMDiK PAN

Z-519

14

Wpływ metforminy podawanej we wczesnej fazie życia na zmiany morfologiczne narządów i stan zdrowia późniejszym wieku (model szczurzy).

Prof. dr hab. Monika Puzianowska-Kuźnicka;

Zespół Kliniczno-Badawczy Epigenetyki Człowieka IMDiK PAN

Z-502

15

Obwodowe efekty dokomorowego podania streptozotocyny.

Prof. dr hab. Paweł Grieb;

Zakład Farmakologii Doświadczalnej IMDiK PAN

Z-518

16

Nowe ligandy receptorów GPCR o potencjalnym zastosowaniu leczniczym: synteza, badania in vitro, in vivo i modelowanie molekularne.

Prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik;

Zakład Neuropeptydów IMDiK PAN

Z-525

17

Indukowane glukozą zmiany w ekspresji, lokalizacji i aktywności kotransporterów sodowo-glukozowych w podocytach: wpływ na funkcje podocytów w hiperglikemii.

Dr hab. Agnieszka Piwkowska;

Pracownia Molekularnej i Komórkowej Nefrologii IMDiK PAN

Z-514

18

Rola parakrynnych, metabolicznych i nerwowych czynników modyfikujących funkcje nerek w warunkach fizjologicznych i patofizjologicznych.

Prof. dr hab. Elżbieta Kompanowska-Jezierska;

Zakład Fizjologii Nerek i Płynów Ustrojowych IMDiK PAN

Z-517

19

Neuroaktywne pochodne argininy w upośledzeniu hipokampa w patogenezie choroby Huntingtona

Dr Michał Węgrzynowicz

Pracownia Molekularnych Podstaw Neurodegeneracji IMDiK PAN

Z-524

20

Badania mechanizmów chemicznej i nerwowej regulacji oddychania w warunkach fizjologicznych i patofizjologicznych.

Dr hab. Katarzyna Kaczyńska;

Pracownia Fizjologii Oddychania IMDiK PAN

Z-513

21

Ocena neurohormonalnych, hemodynamicznych, metabolicznych i termoregulacyjnych reakcji na bodźce fizjologiczne u ludzi zdrowych.

Prof. dr hab. Andrzej Ziemba;

Zakład Fizjologii Stosowanej IMDiK PAN

Z-526

22

Rozwijanie wielkoskalowych metod molekularnego modelowania i ich zastosowanie w badaniach nad strukturą i funkcją biologicznie czynnych makromolekuł w stanach patologicznych.

Dr Michał Koliński;

Pracownia Bioinformatyki IMDiK PAN


 

Z-536

23

Znaczenie molekularnych procesów kluczowych w ludzkich nowotworach dla chorób neurodegeneracyjnych.

Dr hab. Dawid Walerych;

Pracownia Multi-omiki Chorób Człowieka IMDiK PAN

Z-509

24

Ocena zmian ultrastrukturalnych mięśnia sercowego u chorych w przebiegu kardiomiopatii. Kontynuacja badań.

 

Dr hab. Małgorzata Frontczak-Baniewicz;

Pracownia Badań Mikroskopowo-Elektronowych IMDiK PAN

Z-529

25

Wykorzystanie szczurzych wokalizacji ultradźwiękowych w tworzeniu modeli badawczych chorób mózgu człowieka.

 

Dr hab. Robert Filipkowski;

Pracownia Behawioralno-Metaboliczna IMDiK PAN

Z-533

26

Ocena zdolności do długotrwałego utrzymania fenotypu neuralnego lub epitelialnego ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych wyizolowanych z galarety Whartona (WJ-MSC) poddanych różnicowaniu.

Dr hab. Anna Sarnowska;

Platforma Badań Translacyjnych w zakresie Medycyny Regeneracyjnej IMDiK PAN

 

Z-539

27

Transkrypcyjne zahamowania ekspresji niekodującej cząsteczki anty-sensownej do HIF1A w celu blokowania adaptacji komórek nowotworowych do niedotlenienia.

  

Dr hab. Agnieszka Bronisz;

Pracownia Mikrośrodowiska Nowotworów IMDiK PAN

Z-540

28

Mechanizm deregulacji microRNAomu przez koliste RNA – powszechny w nowotworach czy unikalny dla glejaka.

Dr Jakub Godlewski;Pracownia Neuroonkologii IMDiK PAN

 

 

ZADANIA BADAWCZE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W IMDiK PAN

W ROKU 2020

 

KOD

księgowy

Numer zadania

Tytuł zadania badawczego

 

Kierownik zadania;

Zakład/Pracownia/Zespół

Z-511

1

Naczyniowe i metaboliczne mechanizmy niedokrwienia mózgu u chorych i w modelach doświadczalnych udaru niedokrwiennego i krwotocznego.

Prof. dr hab. Ewa Koźniewska-Kołodziejska;

Pracownia Neurochirurgii Doświadczalnej i Klinicznej IMDiK PAN

Z-521

2

Badania kliniczno-patogenetyczne w otępieniach niealzheimerowskich, chorobie Alzheimera, stwardnieniu zanikowym bocznym oraz zespole Tourette’a.

Prof. dr hab. Maria Barcikowska;

Zespół Kliniczno-Badawczy Chorób Zwyrodnieniowych CUN, IMDiK PAN

Z-522

3

Poszukiwanie wspólnych czynników patogennych w niedokrwieniu mózgu i w chorobie Alzheimera.

 

Prof. dr hab. Ryszard Pluta;

Pracownia Patologii Niedokrwiennej i Zwyrodnieniowej Mózgu IMDiK PAN

Z-508

4

Badania fenotypowo-genotypowe procesów nowotworowych i niedokrwiennych ośrodkowego układu nerwowego.

Prof. dr hab. Ewa Matyja;

Zakład Neuropatologii Doświadczalnej i Klinicznej IMDiK PAN

Z-506

5

Wpływ prenatalnej aktywacji układu immunologicznego na zaburzenia struktury i funkcji synaps w zwierzęcych modelach chorób neurorozwojowych i neurodegeneracyjnych.

Dr hab. Agata Adamczyk;

Zakład Komórkowej Transdukcji Sygnału IMDiK PAN

Z-510

6

Rola oddziaływań międzykomórkowych w przebiegu procesów neuroregeneracyjnych po  uszkodzeniach OUN.

Dr hab. Joanna Sypecka;

Zakład Neurobiologii Naprawczej IMDiK PAN

Z-535

 

7

Rola bioaktywnych sfingolipidów oraz enzymów NAD zależnych w procesach neurodegeneracji/neuroprotekcji OUN.

Dr hab. Robert Strosznajder;

Pracownia Badań Przedklinicznych Związków Neuroprotekcyjnych i Czynników Środowiskowych IMDiK PAN

Z-504

8

Mechanizmy poischemicznej neurodegeneracji – rola naturalnych procesów adaptacyjnych oraz egzo- i endogennych substancji o potencjale neuroprotekcyjnym w prewencji i terapii.

Prof. dr hab. Elżbieta Salińska;

Pracownia Farmakoneurochemii IMDiK PAN

Z-505

9

Interakcje międzykomórkowe i ich rola w mechanizmie uszkodzeń w modelach tauopatii i autoimmunologicznego zapalenia mózgu i rdzenia.

Prof. dr hab. Lidia Strużyńska;

Pracownia Patoneurochemii IMDiK PAN

Z-523

10

Badania metabolizmu energetycznego w patologii ischemiczno-reperfuzyjnej mózgu.

Prof. dr hab. Barbara Zabłocka;

Pracownia Biologii Molekularnej IMDiK PAN

Z-512

11

Ocena znaczenia nadreprezentacji rzadkich wariantów sekwencji  genów odpowiedzialnych za rozwój dziedzicznych polineuropatii ruchowo-czuciowych.

Prof. dr hab. Andrzej Kochański;

Zespół Nerwowo-Mięśniowy IMDiK PAN

Z-534

12

Badanie mechanizmów molekularnych pluripotencjalności komórek macierzystych oraz ich rozwój neuralny w zoptymalizowanych i toksycznych warunkach środowiskowych hodowli 2D i 3D.

Prof. dr hab. Leonora Bużańska;

Zakład Bioinżynierii Komórek Macierzystych IMDiK PAN

Z-507

13

Dynamika mitochondriów jako element patogenezy wybranych chorób neurologicznych.

Prof. dr hab. Magdalena Zielińska;

Zakład Neurotoksykologii IMDiK PAN

Z-519

14

Środowiskowe i kliniczne aspekty starzenia i schorzeń związanych z wiekiem.

 

Prof. dr hab. Monika Puzianowska-Kuźnicka;

Zespół Kliniczno-Badawczy Epigenetyki Człowieka IMDiK PAN

Z-502

15

Przedkliniczna ocena innowacyjnych metod wywoływania neuroprotekcji.

Prof. dr hab. Paweł Grieb;

Zakład Farmakologii Doświadczalnej IMDiK PAN

Z-518

16

Nowe ligandy receptorów GPCR o potencjalnym zastosowaniu leczniczym: synteza, badania in vitro, in vivo i modelowanie molekularne. 

Prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik;

Zakład Neuropeptydów IMDiK PAN

Z-525

17

Rola kwasu β-aminoizomasłowego w regulacji funkcji komórki podocytarnej i przepuszczalności bariery filtracyjnej w normo- i hiperglikemii.

Dr hab. Agnieszka Piwkowska;

Pracownia Molekularnej i Komórkowej Nefrologii IMDiK PAN

Z-514

18

Rola parakrynnych, metabolicznych i nerwowych czynników modyfikujących funkcje nerek w warunkach fizjologicznych i patofizjologicznych.

Prof. dr hab. Elżbieta Kompanowska-Jezierska;

Zakład Fizjologii Nerek i Płynów Ustrojowych IMDiK PAN

Z-538

19

Neuroaktywne pochodne argininy w upośledzeniu hipokampa w patogenezie choroby Huntingtona.

Dr Michał Węgrzynowicz

Pracownia Molekularnych Podstaw Neurodegeneracji IMDiK PAN

Z-524

20

Badania mechanizmów chemicznej i nerwowej regulacji oddychania w warunkach fizjologicznych i patofizjologicznych.

Dr hab. Katarzyna Kaczyńska;

Zakład Fizjologii Oddychania IMDiK PAN

Z-513

21

Ocena neurohormonalnych, hemodynamicznych i metabolicznych reakcji na bodźce fizjologiczne i wybrane patogeny w przebiegu chorób metabolicznych i układu krążenia.

Prof. dr hab. Andrzej Ziemba;

Zakład Fizjologii Stosowanej IMDiK PAN

Z-526

22

Rozwijanie wielkoskalowych metod molekularnego modelowania i ich zastosowanie w badaniach nad strukturą i funkcją biologicznie czynnych makromolekuł w stanach patologicznych.

Dr Michał Koliński;

Pracownia Bioinformatyki IMDiK PAN

 

Z-536

23

Znaczenie molekularnych procesów kluczowych w ludzkich nowotworach dla chorób neurodegeneracyjnych.

Dr Dawid Walerych;

Pracownia Multi-omiki Chorób Człowieka IMDiK PAN

Z-509

24

Ocena zmian ultrastrukturalnych mięśnia sercowego u chorych w przebiegu kardiomiopatii.

Dr hab. Małgorzata Frontczak-Baniewicz

Pracownia Badań Mikroskopowo-Elektronowych IMDiK PAN

Z-529

25

Wykorzystanie szczurzych wokalizacji ultradźwiękowych w tworzeniu modeli badawczych chorób mózgu człowieka.

Dr hab. Robert Filipkowski

Pracownia Behawioralno-Metaboliczna IMDiK PAN

 

ZADANIA BADAWCZE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W IMDiK PAN W ROKU 2019

 

KOD księgowy

Numer zadania

Tytuł zadania badawczego

 

Kierownik zadania/Zakład

 

Z-511

1

Naczyniowe i metaboliczne mechanizmy niedokrwienia mózgu u chorych i w modelach doświadczalnych udaru niedokrwiennego i krwotocznego.

Prof. dr hab. Ewa Koźniewska-Kołodziejska;

Zespół Kliniczno-Badawczy Neurochirurgii IMDiK PAN

Z-521

2

 Badania kliniczno-patogenetyczne w wybranych schorzeniach neurodegeneracyjnych.

Prof. dr hab. Maria Barcikowska;

Zespół Kliniczno-Badawczy Chorób Zwyrodnieniowych CUN, IMDiK PAN

Z-522

3

Poszukiwanie wspólnych czynników patogennych w niedokrwionym mózgu i w chorobie Alzheimera.

Prof. dr hab. Ryszard Pluta;

Pracownia Patologii Niedokrwiennej i Zwyrodnieniowej Mózgu IMDiK PAN

Z-508

4

Badania fenotypowo-genotypowe procesów nowotworowych i niedokrwiennych ośrodkowego układu nerwowego.

Prof. dr hab. Ewa Matyja;

Zakład Neuropatologii Doświadczalnej i Klinicznej IMDiK PAN

Z-506

5

Zmiany dynamiki mitochondriów, mitofagii oraz funkcji synaps w odpowiedzi na stres prenatalny w zwierzęcych modelach zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Dr hab. Agata Adamczyk;

Zakład Komórkowej Transdukcji Sygnału IMDiK PAN

Z-510

6

Udział czynników endo- i egzogennych w procesach naprawczych po uszkodzeniach OUN.

Dr hab. Joanna Sypecka;

Zakład Neurobiologii Naprawczej IMDiK PAN

Z-535

7

Rola enzymów NAD zależnych i bioaktywnych lipidów w procesach neurodegeneracji/neuroprotekcji.

Dr hab. Robert Strosznajder;

Pracownia Badań Przedklinicznych Związków Neuroprotekcyjnych i Czynników Środowiskowych

Z-504

8

Mechanizmy neurodegeneracji w ischemii/hipoksji - rola naturalnych procesów adaptacyjnych oraz substancji neuroprotekcyjnych.

Dr hab. Elżbieta Salińska;

Pracownia Farmakoneurochemii IMDiK PAN

Z-505

9

Interakcje międzykomórkowe i ich rola w mechanizmie uszkodzeń w modelach tauopatii i autoimmunologicznego zapalenia mózgu i rdzenia.

Dr hab. Lidia Strużyńska;

Pracownia Patoneurochemii IMDiK PAN

Z-523

10

Badania metabolomiczne w patologii ischemiczno-reperfuzyjnej mózgu.

Prof. dr hab. Barbara Zabłocka;

Pracownia Biologii Molekularnej IMDiK PAN

Z-512

11

Analiza odmienności genotypowo-fenotypowych chorób nerwowo-mięśniowych u dzieci.

Prof. dr hab. Andrzej Kochański;

Zespół Nerwowo-Mięśniowy IMDiK PAN

Z-534

12

Badanie mechanizmów molekularnych pluripotencjalności komórek macierzystych oraz ich rozwój neuralny w zoptymalizowanych i toksycznych warunkach środowiskowych hodowli 2D i 3D.

Prof. dr hab. Leonora Bużańska;

Zakład Bioinżynierii Komórek Macierzystych IMDiK PAN

Z-507

13

Zmiany dynamiki i funkcji mitochondriów jako czynnik w patogenezie wybranych chorób neurologicznych związanych z cyklem glutaminian-glutamina.

Dr hab. Magdalena Zielińska;

Zakład Neurotoksykologii IMDiK PAN

Z-519

14

Środowiskowe i kliniczne aspekty starzenia i schorzeń związanych z wiekiem.

Prof. dr hab. Monika Puzianowska-Kuźnicka;

Zespół Kliniczno-Badawczy Epigenetyki Człowieka IMDiK PAN

Z-502

15

Przedkliniczna ocena innowacyjnych metod wywoływania neuroprotekcji.

Prof. dr hab. Paweł Grieb;

Zakład Farmakologii Doświadczalnej IMDiK PAN

Z-518

16

Nowe ligandy receptorów GPCR o potencjalnym zastosowaniu leczniczym: synteza, badania in vitro, in vivo i modelowanie molekularne.

Prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik;

Zakład Neuropeptydów IMDiK PAN

Z-525

17

Rola kwasu b-aminoizomasłowego w regulacji funkcji komórki podocytarnej i przepuszczalności bariery filtracyjnej w normo- i hiperglikemii.

Dr hab. Agnieszka Piwkowska;

Pracownia Molekularnej i Komórkowej Nefrologii IMDiK PAN

Z-514

18

Rola parakrynnych, metabolicznych i nerwowych czynników modyfikujących funkcje nerek w warunkach fizjologicznych i patofizjologicznych.

Prof. dr hab. Elżbieta Kompanowska-Jezierska;

Zakład Fizjologii Nerek i Płynów Ustrojowych IMDiK PAN

Z-517

19

Badania molekularne oraz histopatologiczne dotyczące schorzeń nerki, trzustki oraz jelit.

Dr hab. Marek Durlik;

Zespół Kliniczno-Badawczy Chirurgii Transplantacyjnej IMDiK PAN

Z-524

20

Badania mechanizmów chemicznej i nerwowej regulacji oddychania w warunkach fizjologicznych i patofizjologicznych.

Dr hab. Katarzyna Kaczyńska;

Pracownia Fizjologii Oddychania IMDiK PAN

Z-513

21

Ocena neurohormonalnych, hemodynamicznych, metabolicznych i termoregulacyjnych reakcji na bodźce fizjologiczne u ludzi zdrowych.

Prof. dr hab. Andrzej Ziemba;

Zakład Fizjologii Stosowanej IMDiK PAN

Z-526

22

Rozwijanie wielkoskalowych metod molekularnego modelowania i ich zastosowanie w badaniach nad strukturą i funkcją biologicznie czynnych makromolekuł w stanach patologicznych.

Dr Michał Koliński;

Pracownia Bioinformatyki IMDiK PAN


 

Z-536

23

Analiza czynników molekularnych odpowiedzialnych za zróżnicowaną patogenezę chorób nowotworowych i neurodegeneracyjnych.

Dr Dawid Walerych;

Pracownia Multi-omiki Chorób Człowieka IMDiK PAN

 

Archiwum


Zadania badawcze realizowane w 2012 roku (.pdf)

Zadania badawcze realizowane w 2013 roku (.pdf)

Zadania badawcze realizowane w 2014 roku (.pdf)

Zadania badawcze realizowane w 2015 roku (.pdf)

Zadania badawcze realizowane w 2016 roku (.pdf)

Zadania badawcze realizowane w 2017 roku (.pdf)

Zadania badawcze realizowane w 2018 roku (.pdf)