Zdjęcia Zakładu Neuropatologii Doświadczalnej i Klinicznej

Materiał autopsyjny


aspergiloza OUN


kryptokokoza OUN


gruzlica OUNcytomegalia

 

toksoplazmoza

 


 

Materiał biopsyjny

Żółtakogwiazdziak pleomorficzny (PXA)

Ekspresja GFAP w komórkach
astroglejowych guza

Ekspresja GFAP i HLA w komórkach guza.
Podwójne barwienie immunohistochemiczne

 

Solitary fibrous tumor (SFT)

van Gieson

 

 

trichrom

 

 

potworniak

gwiazdziak włosowatokomórkowy

 

Model anoksji in vitro

Immunoreaktywność dla białka p53
w hodowli organotypowej hipokampa

Immunoreaktywność dla białka BCL-2
w neuronach piramidowych hipokampa
w hodowli poddanej działaniu anoksji i ZnCl2

 


 

Apoptoza w układzie nerwowym

Początkowy etap fagocytowania
ciała apoptotycznego

Ciało apoptyczne w cytoplazmie
komórki trawiącej

Trawienie ciała apoptotycznego

w cytoplazmie komórki glejowej

 

Immunocytochemia z użyciem przeciwciał znakowanych złotem

Lokalizacja receptorów TLR2 w błonie komórkowej

 


 

Lokalizacja interleukiny IL-15

w korze móżdżku

w korze mózgowej

 

Calbidyna

w komórkach Purkinjego móżdżku

Receptory histaminowe H4

w splocie naczyniastym

 

Receptory leptynowe Ob-R w uszkodzonej półkuli mózgu szczura

Komórki tuczne MCT w gruczole sutkowym

 

Receptory TLR w doczesnej łożyska