Priorytety badawcze IMDiK PAN

Priorytety badawcze Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN


Wyjątkowość prac prowadzonych w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im M. Mossakowskiego PAN, wynika z unikatowej struktury jego zakładów łączących prowadzenie badań podstawowych z praktyką kliniczną. Tematyka badawcza koncentruje się wokół kluczowych problemów medycyny doświadczalnej rozwiązywanych na poziomie podstawowych funkcji organizmu oraz zjawisk patologicznych. Aczkolwiek wiele programów badawczych  koncentruje się na problemach klinicznych, wiele podejmowanych zagadnień wykracza poza praktykę lekarską i realizowana jest przy zastosowaniu rozmaitych modeli doświadczalnych.  

Priorytety badawcze Instytutu obejmują następujące kierunki badawcze.

Priorytet I. Analiza kliniczno-morfologiczna i badania doświadczalne patologii układu nerwowego: Badanie czynników ryzyka i mechanizmów uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego w wybranych procesach patologicznych prowadzących do uszkodzenia neuronów i możliwości farmakologicznej neuro- i waskuloprotekcji:

Priorytet II.  Analiza kliniczno-morfologiczna i badania doświadczalne patologii tkanek
i narządów obwodowych

Priorytet III. Badania translacyjne.  Eksperymentalna terapia uszkodzeń OUN
z zastosowaniem ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych ze szpiku kostnego i tkanki tłuszczowej oraz progenitorów glejowych

Priorytet IV.  Zastosowanie modelowania wieloskalowego, bioinformatyki oraz technologii informatycznych  w medycynie.

Uprawiane dyscypliny naukowe:  Nauki medyczne.