Działalność Mazowieckiego Klastra Peptydowego


Działalność Mazowieckiego Klastra Peptydowego


 

Z uwagi na swój innowacyjny charakter Mazowiecki Klaster Peptydowy (MKP) jest powiązaniem o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim i globalnym. W wymiarze lokalnym tworzenie i rozwój klastra wpłynie bezpośrednio na poprawę stanu infrastruktury naukowej znajdującej się w warszawskiej dzielnicy Ochota i dostępu przedsiębiorstwdo niej.

Rozwój MPK wpłynie bezpośrednio na zwiększenie potencjału naukowo-badawczego całego województwa mazowieckiego, w którym wzrośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę naukową. Opracowywane w ramach klastra innowacyjne produkty i technologie będą miały wpływna wzrost innowacyjności sektorów gospodarki wykorzystujących peptydy na całym świecie.

Celem utworzenia Mazowieckiego Klastra Peptydowego jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów i technologii w ścisłej współpracy z sektorem naukowym.

Dlatego też współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi jest naturalnymi nieodłącznym elementem działania klastra.

Wiodącym partnerem MPK jest Uniwersytet Warszawski (m.in. Wydział Chemii), którego pracownicy naukowi są szczególnie zaangażowani w działalność klastra. Współpraca wewnętrzna opiera się na bieżącym działaniu zadaniowym i projektowym oraz spotkaniach pomiędzy partnerami klastra, odbywających się z częstotliwością odpowiadającą indywidualnym potrzebom. Każdy z partnerów delegował jednego przedstawiciela do Rady Klastra, która wyznacza kierunki rozwoju, programy oraz strategię działania klastra, a także nadzoruje bieżącą realizację projektówi zadań. Posiedzenia rady odbywają się w uzgodnionych przez partnerów terminach, nie rzadziej niż raz na półrocze. Przepływ informacji oraz wymiana doświadczeń odbywa się najczęściej za pośrednictwem koordynatora klastra. Klaster nie posiada jeszcze zakończonych projektów własnych realizowanych przy współpracy większości członków klastra.

Współpraca w ramach klastra jest kontynuacją dotychczasowej współpracy pomiędzy Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN oraz poszczególnymi przedsiębiorstwami. Pierwszą inicjatywą klastra była realizacja projektu w ramach działania 1.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego „Tworzenie Mazowieckiego Klastra Peptydowego”.