Przepisy prawne

Studia doktoranckie w IMDiK PAN działają na podstawie następujących przepisów:


 

Regulamin Studiów Doktoranckich IMDiK PAN  (skan .pdf)

  • Załącznik nr 1: Warunki i tryb rekrutacji na Studia Doktoranckie IMDiK PAN  (skan .pdf)
  • Załącznik nr 2: Ramowy program kształcenia oraz harmonogram Studiów Doktoranckich IMDiK PAN  (skan .pdf)

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich (Zarządzenie 14/2015)

Regulamin Samorządu Doktorantów IMDiK PAN

Wszczęcie przewodu doktorskiego:

  • Komunikat Komisji ds. Studiów Doktoranckich i Doktoratów - link
  • Tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w IMDiK PAN - link

Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów oraz Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów (Zarządzenie 2/2016)


Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym (.pdf)

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (.pdf)

Rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich (.pdf)

Rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (.pdf)