Praca

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta lub adiunkta*

w Pracowni Bioinformatyki

 

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko:  asystent lub adiunkt*

Dyscyplina naukowa:  nauki medyczne

Data ogłoszenia: 02.03.2021 r.

Termin składania ofert: 17.03.2021 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent, adiunkt, bioinformatyka, biostatystyka, dynamika molekularna, genomika, proteomika, metabolomika, tanskryptomika, biologia strukturalna, modelowanie molekularne.

*W zależności od oceny kwalifikacji kandydata/-tki Komisja Rekrutacyjna może rekomendować zatrudnienie na stanowisku asystenta lub adiunkta.

 

Wymagania konieczne dotyczące stanowiska asystenta:

 • tytuł magistra w zakresie nauk biologicznych, medycznych, chemicznych, technicznych, fizycznych lub pokrewnych,
 • umiejętność analizy danych wysokoskalowych i znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach naukowych,
 • umiejętności bioinformatyczne w pracy z surowymi i przetworzonym danymi omicznymi, przykładowo: analiza surowych odczytów, statystyka i nakładanie danych z metod wysokoskalowych (np. RNA-seq, exome-seq, proteomika, metabolomika), analiza szlaków biologicznych in silico,
 • znajomość technik badawczych dotyczących metod modelowania molekularnego (np.: przewidywania struktury białek metodami porównawczymi, dokowania, symulacji Dynamiki Molekularnej, metod wielo-skalowych),
 • przynajmniej podstawowa znajomość środowiska języka R,
 • umiejętność pisania skryptów w co najmniej jednym z języków: PYTHON, JAVA, C lub BASH,
 • obsługa środowiska LINUX,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.

Wymagania konieczne dotyczące stanowiska adiunkta:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk biologicznych, medycznych, chemicznych, fizycznych lub pokrewnych,
 • posiadanie co najmniej 2 publikacji naukowych w czasopismach naukowych ze współczynnikiem wpływu (impact factor, IF), o łącznym IF ≥ 6, w tym przynajmniej jednej, której kandydat jest autorem pierwszym, równorzędnym pierwszym lub korespondującym, opublikowanej po doktoracie, ale niezawierającej wyników doktoratu,
 • odbycie minimum trzymiesięcznego podoktorskiego stażu naukowego w instytucji naukowej innej niż IMDiK,
 • dobra znajomość oraz umiejętność programowania w co najmniej jednym z języków: C, PYTHON lub JAVA,
 • znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach naukowych,
 • znajomość środowiska języka R,
 • umiejętności bioinformatyczne w pracy z surowymi i przetworzonym danymi omicznymi, przykładowo: analiza surowych odczytów, statystyka i nakładanie danych z metod wysokoskalowych (np. RNA-seq, exome-seq, proteomika, metabolomika), analiza szlaków biologicznych in silico,
 • praktyczna znajomość technik badawczych dotyczących metod modelowania molekularnego (np.: przewidywania struktury białek metodami porównawczymi, dokowania, symulacji Dynamiki Molekularnej, metod wielo-skalowych),
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.

 

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • praktyczna znajomość programów do wizualizacji i analizy struktury białek (VMD, PyMOL, YASARA, Chimera),
 • udokumentowane doświadczenie w korzystaniu z programów: GROMACS, NAMD, AMBER, CABS, CABS-dock, AutoDock, Modeller,
 • znajomość środowiska CytoScape i jego najpopularniejszych aplikacji do analizy szlaków biologicznych  (np. ClueGO, GeneMania)
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami z listy JCR, udziałem w konferencjach krajowych i zagranicznych.

 

Informacja o badaniach naukowych, w których kandydat/-tka miałby/miałaby uczestniczyć:

 • badania naukowe prowadzone w ramach badań statutowych Pracowni Bioinformatyki (np.: wykorzystanie metod dokowania i symulacji MD do przewidywania struktury kompleksów GPCR-peptyd i badania sygnalizacji receptorów GPCR, badanie procesów agregacji białek z wykorzystaniem metod wielo-skalowych, projektowanie inhibitorów dla wybranych białek enzymatycznych, wykorzystanie metod modelowania molekularnego do interpretacji danych eksperymentalnych),
 • udział w omicznych badaniach wysokoskalowych oraz analiza biostatystyczna w projektach naukowych prowadzonych w różnych pracowniach instytutu (granty NCN i NCBiR).

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • wykorzystanie metod teoretycznych do badania struktury, funkcji i właściwości białek i innych biomolekuł oraz ich kompleksów,
 • analiza surowych danych, statystyka i nakładanie danych z metod wysokoskalowych (np. RNA-seq, exome-seq, proteomika, metabolomika), analiza szlaków biologicznych in silico,
 • aktywne uczestnictwo w pozyskiwaniu środków na finansowanie badań,
 • sporządzanie raportów z prowadzonych badań,
 • przygotowanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w seminariach, kursach i szkoleniach,
 • reprezentowanie Zespołu na konferencjach naukowych,
 • publikowanie wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania IF.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełny etat),
 • dostęp do specjalistycznej aparatury,
 • możliwość rozwoju naukowego – szkolenia poza Instytutem,
 • pracę w zespole, w miłej atmosferze.

 

Składanie dokumentów:

Zgłoszenie do konkursu, przygotowane w języku polskim, powinno być skierowane do Dyrektora IMDiK PAN.

Numer postępowania: SDI-002-2/2021

Kandydaci proszeni są o złożenie w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej dokumentów tj.:

 • listu motywacyjnego z informacjami o zainteresowaniach naukowych, pracy naukowej, samodzielności naukowej, w tym o udziale w publikacjach i realizacji grantów;
 • życiorysu zawierającego informację o wykształceniu, dorobku naukowym i dotychczasowych miejscach pracy;
 • spisu publikacji ze wskazaniem prac opublikowanych przed doktoratem, prac zawierających wyniki doktoratu i prac opublikowanych po doktoracie;
 • kopii dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego tytułu zawodowego lub stopnia naukowego;
 • dodatkowych dokumentów (np.: rekomendacje, certyfikaty, inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań sprecyzowanych w ogłoszeniu konkursowym)  – opcjonalnie.

Dokumenty w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk,

 ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, Sekretariat, pokój D105 (parter).

Termin składania dokumentów: 17.03.2021 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne, jeśli do dnia 17.03.2021 r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem Kandydata/-tki.

 

Nie decyduje data stempla pocztowego a zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: koniec marca 2021 r.

Przewidywany termin objęcia stanowiska: połowa kwietnia 2021 r.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.

Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danym konkursie zawierające dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.

W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym poprzez profilowanie).

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

 


 

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

poszukuje kandydata/-tki na stanowisko typu post-doc

(asystent lub adiunkt*)

*zależnie od posiadanych kwalifikacji

 

 

Rekrutacja dotyczy projektu OPUS 18, nr 2019/35/B/NZ3/04383 „Wpływ PGC1a na biogenezę mitochondriów i różnicowanie neuralne podczas wczesnych etapów rozwoju ludzkich organoidów mózgu”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, realizowanego w Zakładzie Bioinżynierii Komórek Macierzystych IMDiK PAN

 

 • Dyscyplina naukowa: nauki medyczne
 • Data ogłoszenia: 24.02.2021
 • Termin składania ofert: 10.03.2021
 • Link do strony: www.imdik.pan.pl
 • Słowa kluczowe: post-doc, asystent,  adiunkt, organoidy mózgu, biogeneza mitochondriów, różnicowanie neuralne, badania transkryptomiczne

 

 

Informacja o badaniach naukowych, w których kandydat/-tka miałby/miałaby uczestniczyć:

Badania prowadzone w Zakładzie Bioinżynierii Komórek Macierzystych dotyczą rozwoju i patologii OUN oraz  zastosowania komórek macierzystych do modelowania chorób i terapii OUN. Realizowany projekt jest  interdyscyplinarny - łączy zagadnienia biologii molekularnej i biologii komórki z bioinżynierią komórkową oraz bioinformatyką. Prowadzone będą badania z zastosowaniem organoidów mózgu otrzymywanych z ludzkich indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (hiPSC), które dotyczą roli biogenezy mitochondriów podczas wczesnego rozwoju neuralnego. Projekt zakłada poznanie mechanizmów molekularnych i wyjaśnienie roli kluczowego dla funkcji mitochondriów genu PPARGC1A, kodującego PGC1a w regulacji różnicowania neuronalnego i glejowego. Zadanie w projekcie będzie dotyczyło porównania (w oparciu o dane transkryptomiczne) trajektorii rozwojowych organoidów mózgu wyprowadzonych z linii reporterowej z nadekspresją genu PPARGC1A i kontrolnych oraz przyżyciowej analiza ex vivo funkcji mitochondriów w czasie rzeczywistym. Tytuł angielski zadania w projekcie: “Transcriptomic assessment and live cell imaging analysis of human cerebral organoids to reveal common and unique patterns of developmental trajectories upon stimulation of mitochondrial biogenesis”.

 

Wymagania konieczne:

 • stopień doktora nauk biologicznych/medycznych/farmaceutycznych/weterynaryjnych lub nauk pokrewnych,
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie biochemii i biologii molekularnej (np. izolacja DNA, RNA, białek i związków drobnocząsteczkowych; western blot; qPCR; immunohistochemia, metody spektrofotometryczne/fluorymetryczne),
 • umiejętność planowania procedur i doświadczenie w badaniach in vitro,
 • umiejętność analizy danych i znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach naukowych,
 • umiejętności bioinformatyczne w pracy z surowymi i przetworzonym danymi omicznymi, przykładowo: analiza surowych odczytów, statystyka i nakładanie danych z metod wysokoskalowych (np. RNA-seq, exome-seq, proteomika, metabolomika), analiza szlaków biologicznych in silico,
 • udokumentowany dorobek publikacyjny obejmujący publikacje w czasopismach z listy JCR,
 • udział w konferencjach i stażach naukowych,
 • umiejętność posługiwania się oprogramowaniem do statystycznej analizy danych (np. GraphPad Prism, SPSS, R, Statistica),
 • umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego pozwalająca na efektywną komunikację i przygotowywanie publikacji naukowych,
 • wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.

 

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • doświadczenie w pracy z hodowlami komórek macierzystych,
 • znajomość nowoczesnych omicznych technik badawczych (ATAC-seq, ChIP-seq, scRNAseq),
 • znajomość metod edycji genomu.

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • nadzór nad hodowlą komórkową,
 • planowanie i wykonywanie procedur in vitro,
 • planowanie i wykonywanie doświadczeń z wykorzystaniem metod biochemii/biologii molekularnej/ obrazowania mikroskopowego,
 • analiza uzyskiwanych danych,
 • prezentowanie wyników na seminariach w ramach Instytutu oraz na szerszym forum naukowym, w tym na międzynarodowych konferencjach,
 • przygotowywanie publikacji naukowych,
 • wprowadzanie nowych technologii badawczych i nawiązywanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi dla wsparcia badań prowadzonych w ramach projektu,
 • realizacja zadań badawczych zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na czas realizacji projektu,
 • możliwość pracy w doświadczonym zespole badawczym,
 • współpraca naukowa z innymi ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą,
 • możliwość uczestniczenia i prezentacji wyników uzyskanych w ramach projektu na międzynarodowych konferencjach,
 • wsparcie merytoryczne oraz administracyjne w pozyskiwaniu stypendiów i grantów.

 

Składanie dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów z podaniem numeru postępowania:
ZBKM-111-1/2021 na adres kierownika projektu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

Prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • listu motywacyjnego z informacjami o zainteresowaniach naukowych, pracy naukowej, samodzielności naukowej w tym o udziale w publikacjach i realizacji grantów,
 • życiorysu zawierającego informację o wykształceniu, dotychczasowym doświadczeniu zawodowym i dorobku naukowym, listę publikacji, doniesień zjazdowych, odbytych staży i szkoleń,
 • kopii dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego stopnia naukowego,
 • rekomendacji (opcjonalnie).

 

* W zależności od oceny kwalifikacji kandydata/-tki Komisja Rekrutacyjna może rekomendować zatrudnienie na stanowisku asystenta lub adiunkta.

 

Osoby zainteresowane mogą uzyskać dodatkowe informacje kontaktując się z kierownikiem projektu,
Prof. dr hab. Leonorą Bużańską (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej: 11.03.2021 - 15.03.2021

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru: 15.03.2021 - 20.03.2021

Przewidywany termin objęcia stanowiska: 01.04.2021 (UWAGA: termin rozpoczęcia pracy może ulec zmianie w związku z epidemią COVID-19)

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:

-    Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

-    W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

-   Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.

-   Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

-    Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

-    Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

-  Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji zawierające dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.

-  Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.

-   W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.

-    Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

-  Dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym poprzez profilowanie).

-   Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

-    W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN. 

 

 


 

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

REKRUTACJA NA STANOWISKO

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

 

 • Miejsce pracy: Warszawa
 • Termin składania ofert: 02.03.2021 r.
 • Dokumenty należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zakres podstawowych zadań na stanowisku Specjalisty d/s Zamówień Publicznych:

 • realizacja obowiązków wynikających z Ustawy PZP oraz procedur wewnętrznych IMDiK PAN;
 • przygotowanie i przeprowadzenie zgodnie z procedurami zakupów Instytutu dokonywanych na mocy Ustawy o zamówieniach publicznych oraz nadzór nad zgodnością procedur zakupu z Ustawą (przygotowanie i opracowanie od strony formalnej wszystkich dokumentów niezbędnych do realizacji zamówień – procedur przetargowych, zamówień);
 • nadzór nad funkcjonowaniem Regulaminu zakupów i archiwizacji wniosków o zakup;
 • weryfikacja składanych wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, w tym sprawdzanie kompletności dokumentów określających przedmiot zamówienia publicznego dostarczonych przez komórki organizacyjne w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 • opracowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przygotowywanych postępowań przetargowych;
 • wykonywanie innych czynności, koniecznych dla prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne, zleconych przez przełożonych;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych zgodnie z ustawą PZP i obowiązującymi przepisami prawa;
 • aktualizowanie informacji publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej dotyczących zamówień publicznych;
 • prowadzenie dokumentacji zrealizowanych zamówień publicznych (archiwizacja dokumentacji postępowań) zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi i regulacjami wewnętrznymi jednostki;
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi IMDiK PAN, bieżąca współpraca z pracownikami IMDiK PAN oraz radcą prawnym w zakresie związanym z obszarem zamówień publicznych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie Zamawiającego;
 • praktyczna znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z zapisami nowej ustawy i powiązanych aktów, procedur przetargowych i przepisów branżowych oraz Kodeksu Cywilnego;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (przetargi międzynarodowe);
 • samodzielność w działaniu;
 • umiejętność planowania i analitycznego myślenia;
 • doskonała organizacja pracy i umiejętność radzenia sobie z wielozadaniowością;
 • odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań, terminowość, rzetelność, sumienność, systematyczność, inicjatywa i zaangażowanie;
 • bardzo dobra umiejętność posługiwania się pakietem MS Office;
 • doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę (pełny etat) na czas określony z możliwością przedłużenia,
 • stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
 • pracę w renomowanej instytucji naukowej o profilu medycznym,
 • dodatki do wynagrodzenia m.in. dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, premie,
 • dodatkowe wsparcie z funduszu socjalnego,
 • możliwość ciągłego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,

Klauzula infrmacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:

-  Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

-  W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

-  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.

-   Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

-   Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

-   Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

-   Dane osobowe kandydatów niewybranych w danym naborze, zawarte w dokumentach aplikacyjnych, będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.

-  Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.

-     W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.

-    Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

-  Dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym poprzez profilowanie).

-   Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

-    W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

Składanie dokumentów:

 • Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie podpisanych przez Kandydata dokumentów (format .pdf): podanie/list motywacyjny, CV i inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań sprecyzowanych w ogłoszeniu (opcjonalnie).
 • Termin składania dokumentów: 02.03.2021 r.
 • Dokumenty należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Numer postępowania: SDI-111-1/2021
 • Link do strony IMDiK PAN: www.imdik.pan.pl
 • Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru: początek marca 2021 r.
 • Przewidywany termin objęcia stanowiska: połowa marca 2021 r.
 • Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

 


 

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

REKRUTACJA NA STANOWISKO

SPECJALISTA

w Pracowni Inżynierii Białek

 

Nabór do projektu badawczego NCBR „OneHealthapproach to sustainableprevention and treatment of infectiousdiseases” (NOR/POLNOR/PrevEco/0021/2019), realizowanego w Pracowni Inżynierii Białek, IMDiK PAN w Warszawie.

 

Miasto: Warszawa

Data ogłoszenia: 18.01.2021 r.

Termin składania ofert: 05.02.2021 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: mikrobiologia, biologia strukturalna, biotechnologia, biochemia.

 

Zakres podstawowych zadań w ramach stanowiska pracy:

 • Prowadzenie badań z zakresu inżynierii białek, tj. klonowanie genów, nadprodukcja białek rekombinowanych w E. coli, oczyszczanie białek, badanie aktywności enzymatycznej otrzymanych białek rekombinowanych,
 • Analiza wyników badań i ich dokumentacja, rzetelne gromadzenie i przechowywanie danych,
 • Przygotowywanie raportów, prezentacji, komunikatów konferencyjnych, manuskryptów.

Wymaganianiezbędne:

 • wykształcenie wyższe, kierunek biologia lub pokrewne;
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku w zakresie prowadzenia badań w laboratorium biotechnologicznym/biologii molekularnej;
 • samodzielność w działaniu, umiejętność planowania i analitycznego myślenia;
 • doskonała organizacja pracy i umiejętność radzenia sobie z wielozadaniowością;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (praca w międzynarodowym konsorcjum).

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę (pełny etat) na czas określony,
 • stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
 • pracę w renomowanej instytucji naukowej o profilu medycznym,
 • dodatki do wynagrodzenia m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, premie,
 • dodatkowe wsparcie z funduszu socjalnego,
 • możliwość ciągłego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:

-   Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

-   W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

-  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.

-   Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

-    Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

-    Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

-   Dane osobowe kandydatów niewybranych w danym naborze, zawarte w dokumentach aplikacyjnych, będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie dokumenty aplikacyjne zawierające dane osobowe zostaną usunięte.

-  Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.

-     W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.

-     Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

-  Dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym poprzez profilowanie).

-   Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

-    W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN. 

 

Składanie dokumentów:

 • Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie podpisanych przez Kandydata dokumentów (format pdf): list motywacyjny i CV;
 • Termin składania dokumentów: 05.02.2021
 • Dokumenty należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Numer postępowania: PIB-111-1/2021
 • Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru: koniec lutego 2021 r.
 • Przewidywany termin objęcia stanowiska: marzec 2021 r.
 • Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.Rozmowa kwalifikacyjna może być prowadzona również w języku angielskim.

 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

profesora instytutu

z jednoczesnym powierzeniem funkcji kierownika Zakładu Fizjologii Stosowanej

 

 

Miasto: Warszawa

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne

Data ogłoszenia: 12.01.2021 r.

Termin składania ofert: 08.02.2021 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: połowa lutego br.

Przewidywany termin objęcia stanowiska: marzec 2021 r.

Link do strony: http://www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: fizjologia stosowana, kardiologia, choroby metaboliczne, wysiłek fizyczny

 

Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ogłasza konkurs na stanowisko profesora instytutu z jednoczesnym powierzeniem funkcji kierownika Zakładu Fizjologii Stosowanej, do realizacji zadań statutowych Zakładu, udziału w prowadzonych w Zakładzie projektach naukowych oraz realizowania własnej wizji rozwoju naukowego Zakładu.

 

Obecna tematyka badawcza Zakładu Fizjologii Stosowanej

W Zakładzie Fizjologii Stosowanej IMDiK PAN prowadzone są badania dotyczące neurohormonalnych, hemodynamicznych i metabolicznych reakcji na bodźce fizjologiczne (np. wysiłek fizyczny, suplementy żywieniowe, hipoksja) i patogeny u ludzi zdrowych w różnym wieku i zróżnicowanej wydolności fizycznej oraz pacjentów z chorobami układu krążenia i metabolicznymi (cukrzyca typu II). W szczególności w ostatnich latach badania te koncentrowały się na:

1. identyfikacji wirusów, ich rozpowszechnienia jak również ocenie zmian ultrastrukturalnych towarzyszących obecności wirusa w tkance mięśnia sercowego u chorych z podejrzeniem kardiomiopatii rozstrzeniowej pozapalnej;

2. nieinwazyjnej ocenie odruchów sercowo-naczyniowych związanych z funkcjonowaniem układu autonomicznego u chorych z kardiomiopatią;

3. badaniach obciążenia układu krążenia w czasie wysiłków statycznych wykonywanych na platformie wibracyjnej przez osoby z chorobą Parkinsona;

4. patomechanizmie powysiłkowej bolesności mięśni kończyn dolnych u biegaczy.

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • kierowanie Zakładem,
 • kształtowanie profilu naukowego oraz składu osobowego zespołu badawczego,
 • czynny udział w życiu naukowym Instytutu i środowiska naukowego,
 • nadzorowanie zadań wykonywanych przez pracowników zakładu,
 • zdobywanie finansowania projektów badawczych,
 • przygotowanie publikacji naukowych.

 

Wymagania kwalifikacyjne:

 • co najmniej stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk medycznych,
 • posiadanie co najmniej jednej pracy oryginalnej opublikowanej po habilitacji w czasopiśmie/czasopismach naukowych o łącznym IF≥6, w tym przynajmniej jednej, której kandydat jest autorem pierwszym, równorzędnym pierwszym lub korespondującym;
 • potwierdzona skuteczność w zdobywaniu pozainstytutowych funduszy na badania naukowe;
 • wcześniejsze samodzielne kierowanie zespołem badawczym lub projektem badawczym finansowanym z funduszy pozainstytutowych;
 • znaczący dorobek naukowy udokumentowany publikacjami naukowymi o zasięgu międzynarodowym – w tym z autorstwem pierwszym i korespondencyjnym,
 • znajomość tematyki metodologii badań USG serca, EKG, testów wysiłkowych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • doświadczenie w organizowaniu konferencji z zakresu kardiologii oraz przedsięwzięć mających na celu popularyzację nauki,
 • doświadczenie w merytorycznej opiece nad doktorantami i nad studentami,
 • odbycie staży podoktorskich.

 

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy klinicznej,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz popularyzacji nauki,
 • doświadczenie jako stypendysta europejskich grantów edukacyjnych,
 • doświadczenie we współpracy z organizacjami europejskimi oraz udział w tworzeniu programów europejskich.

 

Oferujemy:

 • samodzielność w kształtowaniu profilu naukowo-badawczego zespołu, który składa się z 6 samodzielnych pracowników naukowych, 5 doktorów, 1 pracownika technicznego, 1 pielęgniarki i sekretarki,
 • w pełni wyposażone pracownie do badań wysiłkowych i spoczynkowych ludzi (ergometria, spirometria, EKG, USG),
 • laboratorium biochemiczne (oznaczenia hormonów i metabolitów),
 • przyjazne środowisko pracy,
 • umowa o pracę (pełny etat) i powierzenie funkcji kierownika ZFS – dotyczy osób spoza Instytutu,
 • powierzenie funkcji kierownika i ewentualny awans – dotyczy osób zatrudnionych obecnie w IMDiK PAN na pełen etat.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie do Dyrektora o objęcie stanowiska wraz z powierzeniem funkcji objętej konkursem;
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata/-tki wymagane do objęcia danego stanowiska oraz funkcji;
 • życiorys zawierający informację o wykształceniu, dorobku naukowym i dotychczasowych miejscach pracy,
 • opisany przez kandydata/-tkę przebieg pracy zawodowej,
 • list motywacyjny z informacjami o zainteresowaniach naukowych, pracy naukowej w innych ośrodkach naukowych niż IMDiK, samodzielności naukowej, w tym o udziale w publikacjach i realizacji grantów,
 • kopia dyplomu - dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego stopnia lub tytułu naukowego;
 • spis publikacji, ze wskazaniem opublikowanych po habilitacji;
 • opis planowanej strategii zarządzania kadrą oraz finansowania, funkcjonowania i rozwoju jednostki, o kierowanie którą ubiega się kandydat/-ka;
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie będzie pierwszym miejscem pracy kandydata/-ki a powierzoną funkcję kierownika kandydat/-tka będzie pełnić w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • wykaz dorobku naukowego wraz z podsumowaniem (analiza bibliometryczna);
 • osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych.

 

Składanie dokumentów:

 Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów sporządzonych w języku polskim do dnia 08.02.2021 r.

w sekretariacie IMDiK PAN,  ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, pokój D105

oraz dodatkowo przesłanie aplikacji w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia  08.02.2021 r. wpłyną do sekretariatu dokumenty w formie papierowej i elektronicznej.

Przy składaniu dokumentów prosimy o wpisanie numeru postępowania: SDI-002-1/2021.

Nie decyduje data stempla pocztowego ale data wpływu dokumentów do IMDiK PAN- oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Konkurs prowadzony jest zgodnie z „Trybem przeprowadzania konkursu na sprawowanie funkcji kierownika jednostki naukowej w IMDiK” oraz z „Regulaminem zatrudniania na stanowiskach naukowych w IMDiK” z dnia 28 listopada 2019 r.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:

-    Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

-   W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

-  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego/konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.

-    Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne/konkurs, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

-    Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne/konkursowe a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji/konkursie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

-  Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji/konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

-    Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji/konkursie zawierające dane osobowe, będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.

-  Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.

-   W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.

-    Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

-  Dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym poprzez profilowanie).

-   Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

-   W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.


 

 

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

poszukuje kandydata na stanowisko typu post-doc

(asystent lub adiunkt*)

*zależnie od kwalifikacji kandydata

 

Rekrutacja dotyczy projektu SONATA BIS nr 2018/30/E/NZ1/00144 pt. „Rola arginazy 2 wfunkcjonowaniu prążkowia oraz w patogenezie choroby Huntingtona”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki,

realizowanego w Pracowni Molekularnych Podstaw Neurodegeneracji IMDiK PAN

 

 • Dyscyplina naukowa: nauki medyczne
 • Data ogłoszenia: 12.01.2021
 • Termin składania ofert: 07.02.2021
 • Link do strony: www.imdik.pan.pl
 • Słowa kluczowe: post-doc, adiunkt, choroba Huntingtona, neurodegeneracja, agregacja, mikroskopia, metabolizm, in vivo

 

Informacja o badaniach naukowych, w których kandydat miałby uczestniczyć:

Badania prowadzone w Pracowni Molekularnych Podstaw Neurodegeneracji służą określeniu powiązań pomiędzy molekularnymi, komórkowymi i funkcjonalnymi fenotypami określonych populacji komórek ośrodkowego układu nerwowego a ich podatnością lub odpornością na patologię w wybranych schorzeniach neurologicznych. Poszukujemy kandydata na stanowisko typu post-doc w projekcie mającym na celu scharakteryzowanie funkcji arginazy 2 w prążkowiu (regionie mózgu szczególnie bogatym w to białko), w odniesieniu do jej komórkowej oraz subkomórkowej lokalizacji, a także wyjaśnienie znaczenia ubytku tego enzymu dla patogenezy choroby Huntingtona (schorzenia w sposób specyficzny dotykającego prążkowia). Projekt prowadzony jest z użyciem transgenicznych mysich modeli niedoboru arginazy 2 oraz choroby Huntingtona, przy multidyscyplinarnym podejściu badawczym obejmującym m. in. metody in vivo, jakościową i ilościową mikroskopię, oraz celowane i wielkoskalowe techniki biochemii białek i związków drobnocząsteczkowych.

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • nadzór nad hodowlą transgenicznych linii mysich używanych w projekcie
 • planowanie i wykonywanie procedur in vivo
 • planowanie i wykonywanie doświadczeń z wykorzystaniem metod biochemii/biologiimolekularnej/obrazowania mikroskopowego
 • analiza uzyskiwanych danych
 • prezentowanie wyników na seminariach w ramach Instytutu oraz na szerszym forum naukowym, w tym na międzynarodowych konferencjach
 • przygotowywanie publikacji naukowych
 • wprowadzanie nowych technologii badawczych i nawiązywanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi dla wsparcia badań prowadzonych w ramach projektu
 • realizacja zadań badawczych zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu

 

Wymagania konieczne:

 • stopień doktora nauk biologicznych/medycznych/farmaceutycznych/weterynaryjnych lub nauk pokrewnych, uzyskany po31 grudnia 2013,
 • udokumentowany dorobek publikacyjny obejmujący publikacje w czasopismach z listy JCR,
 • udział w konferencjach i stażach naukowych,
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie biochemii, biologii molekularnej oraz histologii (np. izolacja DNA, RNA, białek i związków drobnocząsteczkowych; frakcjonowanie białek i struktur subkomórkowych; western blot;qPCR;immunohistochemia;stereologia; badania aktywności katalitycznej enzymów; oznaczanie metabolitów (HPLC, LC-MS, NMR, ELISA, metody spektrofotometryczne/fluorymetryczne),
 • umiejętność planowania procedur i doświadczenie w badaniach in vivo (np.analiza behawioralna; operacje stereotaktyczne; mikrodializa),
 • umiejętność posługiwania się oprogramowaniem dostatystycznej analizy danych (np. GraphPadPrism, SPSS, R, Statistica),
 • umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego pozwalająca na efektywną komunikację i przygotowywanie publikacji naukowych,
 • wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.

 

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • doświadczenie w pracy na zwierzęcych modelach chorób neurodegeneracyjnych,
 • znajomość technik badawczych agregacji białek,
 • doświadczenie w analizie danych wielkoskalowych.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę w wymiarzepełnegoetatu na czas realizacji projektu,
 • okres zatrudnienia: 01.03.2021-30.06.2024 (UWAGA: termin rozpoczęcia pracy oraz okres zatrudnienia mogą ulec zmianie w związku z epidemią COVID-19),
 • wynagrodzenie w wysokości około8350 zł brutto/ miesiąc,
 • możliwość pracy w nowo utworzonym, rozwojowym zespole badawczym,
 • współpraca naukowa z innymi ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą,
 • możliwość uczestniczenia i prezentacji wyników uzyskanych w ramach projektu na międzynarodowych konferencjach,
 • wsparcie merytoryczne oraz administracyjne w pozyskiwaniu stypendiów i grantów.

 

Składanie dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów z podaniem numeru postępowania:
PMPN-111-1/2021 na adres kierownika projektu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • listu motywacyjnego z informacjami o zainteresowaniach naukowych, pracy naukowej, samodzielności naukowej w tym o udziale w publikacjach i realizacji grantów,
 • życiorysuzawierającego informację o wykształceniu, dotychczasowym doświadczeniu zawodowym, dorobku naukowym, listę publikacji, doniesień zjazdowych, odbytych staży i szkoleń,
 • kopii dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego stopnia naukowego
 • rekomendacji (opcjonalnie)

 

* W zależności od oceny kwalifikacji kandydata/-tki Komisja Rekrutacyjna może rekomendować zatrudnienie na stanowisku asystenta lub adiunkta.

 

Osoby zainteresowane mogą uzyskać dodatkowe informacje kontaktując się z kierownikiem projektu,
dr Michałem Węgrzynowiczem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej: 08.02.2021 - 12.02.2021

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru: 15.02.2021 -19.02.2021

Przewidywany termin objęcia stanowiska: 01.03.2021(UWAGA: termin rozpoczęcia pracy może ulec zmianie w związku z epidemią COVID-19)

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:

-    Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

-    W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

-    Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.

-    Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

-    Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

-    Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

-    Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji zawierające dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.

-    Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.

-    W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.

-    Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

-    Dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym poprzez profilowanie).

-    Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

-    W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN. 

 


 

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

REKRUTACJA NA STANOWISKO

Specjalista ds. zarządzania projektami

w Pracowni Inżynierii Białek

 

 • Miejsce pracy: Warszawa
 • Termin składania ofert: 08.01.2021 r.
 • Dokumenty należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zakres podstawowych zadań na stanowisku Specjalisty ds.zarządzania projektami:

 • planowanie, koordynacja i zarządzanie projektami pod względem administracyjnym, tj. dbałość o przepływ informacji pomiędzy parterami projektów, pomoc kierownikom projektów w prowadzeniu dokumentacji;
 • wsparcie administracyjne w przygotowywaniu dokumentacji dla NCBR, tj. raportowanie, bieżąca korespondencja, kontrole, audyty;
 • monitorowanie budżetów projektów, pomoc w raportowaniu budżetu w czasie audytów, opracowywanie budżetów dla nowych projektów;
 • organizacja spotkań, wyjazdów i przyjazdów służbowych, nadzór nad zamówieniami i przetargami;
 • dbanie o promocję projektów na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych;
 • bieżące koordynowanie spraw administracyjnychwynikających z potrzeb Pracowni, np. zatrudnienie nowych osób, szkolenia, pozwolenia, remonty, awarie.
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi IMDiK PAN, bieżąca współpraca z pracownikami IMDiK PAN oraz radcą prawnymw zakresie związanym z obszarem realizowanych projektów.

Wymaganianiezbędne:

 • wykształceniewyższe;
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku w zakresie prowadzenia projektów naukowych (NCBR, NCN, fundusze europejskie i inne);
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (praca w międzynarodowym konsorcjum);
 • samodzielność w działaniu;
 • umiejętność planowania i analitycznego myślenia;
 • doskonała organizacja pracy i umiejętność radzenia sobie z wielozadaniowością;
 • odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań, terminowość, rzetelność, sumienność, systematyczność, inicjatywa i zaangażowanie;
 • bardzo dobra umiejętność posługiwania się pakietem MS Office;
 • doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę (pełny etat) na czas określony,
 • stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
 • pracę w renomowanej instytucji naukowej o profilu medycznym,
 • dodatki do wynagrodzenia m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, premie,
 • dodatkowe wsparcie z funduszu socjalnego,
 • możliwość ciągłego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:

-   Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

-    W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

-    Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.

-    Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

-    Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

-    Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

-    Dane osobowe kandydatów niewybranych w danym naborze, zawarte w dokumentach aplikacyjnych, będą przetwarzane

maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.

-    Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.

-    W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.

-    Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

-    Dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym poprzez profilowanie).

-    Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

-    W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN. 

Składanie dokumentów:

 • Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie (format .pdf) podpisanych przez Kandydata dokumentów tj.: podanie/list motywacyjny, CV oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w ogłoszeniu (opcjonalnie). Podanie/list motywacyjny i CV prosimy złożyć w języku polskim.
 • Termin składania dokumentów: 08.01.2021 r.
 • Dokumenty należy przesłać na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Numer postępowania: SDI-111-4/2020
 • Link do strony IMDiK PAN: www.imdik.pan.pl
 • Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru: 15stycznia 2021 r.
 • Przewidywany termin objęcia stanowiska: początek lutego 2021 r.
 • Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.Rozmowa kwalifikacyjna będzie prowadzona w języku angielskim.

 


 Archiwum ogłoszeń:

grudzień 2020

4 grudnia 2020

22 października 2020

28 września 2020

28 września 2020

18 września 2020

14 września 2020

wrzesień 2020

pracownik banku tkanek i komórek

specjalista ds. projektów

27 sierpnia 2020

10 sierpnia 2020

19 czerwca 2020

stanowisko techniczne

10 marca 2020

kierownik Działu Projektów Naukowych i Rozwojowych

pracownik działu administracji

praca w Brukseli - dyrektor

praca w Paryżu - dyrektor

3 marca 2020

11 lutego 2020

7 lutego 2020

7 stycznia 2020

rok 2019

rok 2018

 rok 2017

rok 2016

rok 2015

rok 2014

rok 2013

rok 2012