Praca

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w Zespole Kliniczno-Badawczym Epigenetyki Człowieka

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne

Data ogłoszenia: 06.04.2019

Termin składania ofert: 23.04.2019

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent, cytometria przepływowa, mikroskopia konfokalna, hodowla komórkowa, biologia molekularna

 

Wymagania:

 • stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych lub biologicznych,
 • zaawansowana wiedza w dziedzinie epigenetyki i biologii molekularnej,
 • udokumentowany dorobek naukowy: publikacje naukowe w czasopismach recenzowanych,
 • umiejętność pracy w pomieszczeniach o podwyższonych klasach czystości,
 • doświadczenie w wyprowadzaniu hodowli pierwotnych komórek ludzkich oraz w prowadzeniu hodowli komórek adherentnych i w zawiesinie, bankowaniu komórek, transfekcji i przeprowadzaniu testów funkcjonalnych (proliferacja, apoptoza, starzenie komórki, uszkodzenie DNA, itd.), 
 • ukończenie szkolenia w zakresie mikroskopii konfokalnej i cytometrii przepływowej, optymalnie potwierdzone certyfikatem,
 • znajomość podstawowych metod biologii molekularnej,
 • samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej,
 • umiejętność współpracy z innymi członkami zespołu,
 • umiejętność analizy danych i znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach naukowych (np. znajomość pakietu STATISTICA),
 • doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania projektów naukowych,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełen etat, pierwsze miejsce pracy),
 • możliwość rozwoju naukowego,
 • możliwość zagranicznych wyjazdów konferencyjnych i stażowych.

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • praca w laboratorium hodowli komórkowej,
 • prowadzenie badań na hodowlach komórkowych, w tym test ów funkcjonalnych,
 • prowadzenie badań z wykorzystaniem wysokospecjalistycznego sprzętu, np. cytometru przepływowego, mikroskopii konfokalnej,
 • prowadzenie badań z wykorzystaniem metod biologii molekularnej,
 • wprowadzanie nowych technologii badawczych w celu podnoszenia jakości badań naukowych,
 • publikowanie wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania IF,
 • przygotowanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w seminariach, kursach i szkoleniach,
 • przygotowanie wniosków grantowych, realizacja projektów badawczych  i sporządzanie raportów z prowadzonych badań.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej zwanym RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy.

Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte. Jeżeli w razie niewygrania konkursu, chce Pani/Pan aby przesłana oferta była uwzględniana w kolejnych rekrutacjach prosimy o zamieszczenie w przesłanej dokumentacji następującej adnotacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w tej oraz kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez IMDiK PAN”. Wtedy Pani/Pana oferta trafi do naszej bazy kandydatów na okres 6 miesięcy liczonych od końca miesiąca, w którym zakończono rekrutację.

W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

 

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, list/-y rekomendacyjny/-e oraz kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz dodatkowo przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dokumenty aplikacyjne powinny być przygotowane w języku polskim a składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-10/19.

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 23.04.2019 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne, jeśli do dnia  23.04.2019 r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem.  Nie decyduje data stempla pocztowego.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu:  I połowa  maja br.

Data objęcia stanowiska:  I połowa maja br.


 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta/adiunkta*

w Pracowni Farmakoneurochemii Zakładu Neurochemii

 

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent/adiunkt

Dyscyplina naukowa: biologia komórki, biologia molekularna, fizjologia, biologia medyczna

Data ogłoszenia: 04.04.2019 r.

Termin składania ofert: 23.04.2019 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent/adiunkt, badania ekspresji RNA i DNA, choroby neurodegeneracyjne

 

Wymagania:

 • dr nauk medycznych lub dr nauk biologicznych, mgr biologii lub biotechnologii z otwartym przewodem doktorskim,
 • publikacje w obszarze biologii molekularnej;
 • Kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej oraz samodzielność w kreowaniu badań naukowych i pozyskiwaniu środków na realizację projektów ze źródeł krajowych i międzynarodowych
 • Wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

 

Doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie:

 • izolacji RNA, DNA, microRNA z komórek i tkanek;
 • doświadczenie w obsłudze aparatów do reakcji: PCR, qPCR, oznaczania ilości kwasów nukleinowych;
 • przygotowania reakcji; RT, PCR, RT-PCR, qPCR oraz analizy ekspresji genów metodą RT-qPCR; RNA-seq (analiza PCA, diagram Venna, wykresy wulkaniczne (volcano plot), mapy ciepła, cytoscape’s)
 • oznaczania ilości kwasów nukleinowych metodą spektrofotometryczną;
 • elektroforezy w żelu agarozowym;
 • projektowania starterów i sond do analizy ekspresji genów oraz walidacji genów referencyjnych do reakcji RT-qPCR (Normfinderetc);
 • obsługa programów: GeneVenn,  ClustVis, Morpheus, obsługa programu GenExMultiD (opcjonalnie);
 • obsługaprogramów: STRING, GORILLA, PANTHER, DAVID; GeneMANIA etc.;
 • umiejętność korzystania z baz danych: Genbank, UniProt, Ensemble, KEGG etc.
 • umiejętność stosowania programów do przewidywania celów dla konkretnych miRNA (miRDB, microRNA.org, TargetScan) (opcjonalnie);

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w formie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu
 • Pracę w zespole w miłej atmosferze
 • Udział w ciekawych projektach badawczych

 

Opis stanowiska:

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • izolacja RNA, DNA, microRNA; projektowanie oraz przeprowadzanie eksperymentów dotyczących analizy ekspresji genów (RT-PCR, RT-qPCR);
 • projektowanie paneli genów referencyjnych oraz walidacja genów referencyjnych;
 • interpretacja wyników analiz ekspresji genów (RT-PCR, RT-qPCR, RNA-seq);

oraz

 • Prowadzenie badan naukowych zgodnie z aktualną tematyką badawczą Pracowni;
 • Wprowadzanie nowych metod i technik badawczych;
 • Kreatywność w określaniu nowych zadań badawczych w ramach Pracowni;
 • Aktywne uczestnictwo w pozyskiwaniu środków na finansowanie badań;
 • Realizacja projektów badawczych, zgodnie z wymogami instytucji finansującej;
 • Reprezentowanie Pracowni na konferencjach naukowych oraz przygotowanie prac do publikacji w pismach z listy ISI.

 

*W zależności od oceny kwalifikacji kandydata Komisja Konkursowa może rekomendować zatrudnienie na stanowisku adiunkta lub asystenta.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej zwanym RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy.

Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte. Jeżeli w razie niewygrania konkursu, chce Pani/Pan aby przesłana oferta była uwzględniana w kolejnych rekrutacjach prosimy o zamieszczenie w przesłanej dokumentacji następującej adnotacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w tej oraz kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez IMDiK PAN”. Wtedy Pani/Pana oferta trafi do naszej bazy kandydatów na okres 6 miesięcy liczonych od końca miesiąca, w którym zakończono rekrutację.

W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK.

 

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne oraz kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz dodatkowo przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dokumenty aplikacyjne powinny być przygotowane w języku polskim a składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-9/19.

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów:23kwietnia 2019 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne, jeśli do dnia 23kwietnia 2019 r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem.
Nie decyduje data stempla pocztowego.Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu:  koniec kwietnia 2019 r.

Przewidywany termin objęcia stanowiska: I połowa maja 2019 r.

 


 

 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

ogłasza nabór na stanowisko

Kierownika ds. Technicznych

 

 

 

Termin składania ofert: 22.03.2019 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Email do aplikowania: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wymagania:

 • wykształcenie w zakresie administrowania budynkami i/lub wyższe techniczne
 • znajomość i doświadczenie z zakresu technicznej obsługi budynków (instalacje elektryczne, klimatyzacja, gazownictwo, ogrzewnictwo, wodno-kanalizacyjne, systemy p. poż.)
 • doświadczenie w kierowaniu obsługa techniczną oraz zarządzaniu zespołem
 • doświadczenie w realizacji inwestycji budowlanych i remontowych
 • doświadczenie w pracy z budżetem obsługiwanego kontraktu
 • znajomość prawa budowlanego i przetargowego
 • posiadanie „gospodarskiego podejścia” do powierzonej infrastruktury
 • mile widziana znajomość języka angielskiego i doświadczenie w pracy w podmiotach publicznych

 

 

Główne zadania w ramach stanowiska pracy:

 • utrzymanie budynków, instalacji i terenu zewnętrznego w pełnej sprawności technicznej
 • zapewnienie bieżącej konserwacji i napraw, analiza usterek i rozwiązywanie pojawiających się problemów technicznych
 • nadzór nad pracami budowlanymi
 • koordynacja zewnętrznych dostawców usług
 • udział w pracach komisji przetargowej
 • udział w komisjach odbioru robót

 

Oferujemy:

 • ciekawa pracę w profesjonalnym zespole
 • stałe zatrudnienie na podstawie umowy o prace (pełny etat)
 • pakiet świadczeń socjalnych

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej zwanym RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy.

W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK.

 

Składanie dokumentów:

Prosimy o przesłanie dokumentacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w tytule prosimy o podanie numeru :SDI-111– 1/19

 

Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko  wybranych kandydatów.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru: początek kwietnia 2019 r.

 


 

 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta

w Pracowni Farmakoneurochemii Zakładu Neurochemii

 

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko: adiunkt

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne

Data ogłoszenia:01.03.2019 r.

Termin składania ofert: 15.03.2019 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: adiunkt, niepełny wymiar czasu pracy, ncRNA, patologia mikrośrodowiska mózgu, transformacja nowotworowa

 

Wymagania:

 • stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych, biologii lub pokrewnych,
 • udokumentowany dorobek naukowy: publikacje naukowe w czasopismach recenzowanych oraz aktywny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, preferowany dorobek naukowy w zakresie badań ncRNA  w aspekcie patologii środowiska mózgu,
 • doświadczenie w prowadzeniu hodowli komórkowej, badaniach heterogenności komórkowej raka, funkcji niekodujących RNA, komunikacji eksosomalnej,
 • znajomość technik związanych z aktywnością genów i analizami bioinformatycznymi,
 • doświadczenie w  pracy ze zwierzętami i w składaniu wniosków do Komisji Etycznych,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania projektów naukowych,
 • kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność analizy danych i znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach naukowych (np. znajomość pakietu STATISTICA),
 • wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy,
 • mile widziane własne źródło finansowania prac badawczych realizowanych w obszarze badań nad rolą ncRNA w kontekście patologii mikrośrodowiska mózgu.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (1/4 etatu, pierwsze miejsce pracy),
 • możliwość rozwoju naukowego,
 • możliwość zagranicznych wyjazdów konferencyjnych i stażowych.

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • konsultowanie i rozwiązywanie problemów w ramach nowego obszaru badawczego wdrażanego w Pracowni Farmakoneurochemii,
 • opracowywanie wyników i realizacja projektów badawczych,
 • implementacja nowych technologii badawczych w celu podnoszenia jakości badań naukowych,
 • przygotowanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w seminariach, kursach i szkoleniach,
 • planowanie projektów badawczych i sporządzanie raportów z prowadzonych badań,
 • publikowanie wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania IF.

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej zwanym RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy.

Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte. Jeżeli w razie niewygrania konkursu, chce Pani/Pan aby przesłana oferta była uwzględniana w kolejnych rekrutacjach prosimy o zamieszczenie w przesłanej dokumentacji następującej adnotacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w tej oraz kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez IMDiK PAN”. Wtedy Pani/Pana oferta trafi do naszej bazy kandydatów na okres 6 miesięcy liczonych od końca miesiąca, w którym zakończono rekrutację.

W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK.

 

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne oraz kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dokumenty aplikacyjne powinny być przygotowane w języku polskim a składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-8/19.

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 15marca 2019 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne, jeśli do dnia 15 marca 2019 r.
wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem.
Nie decyduje data stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: II połowa marca 2019 r.

Data objęcia stanowiska: 01.04.2019 r.

 


 

 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w Zakładzie Neuropeptydów

 

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne

Data ogłoszenia:20.02.2019 r.

Termin składania ofert: 11.03.2019 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent, hodowla komórkowa, badania na zwierzętach, powinowactwo receptorowe, agonizm stronniczy

 

Wymagania:

 • stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych, biologii lub pokrewnych,
 • udokumentowany dorobek naukowy: publikacje naukowe w czasopismach recenzowanych oraz aktywny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, preferowany dorobek naukowy z zakresu Neuropeptydów oraz związków wielocelowych (biwalentnych)
 • doświadczenie w prowadzeniu hodowli komórek adherentnych,  bankowanie komórek, przeprowadzenie testów cytotoksyczności i na proliferację (np. XTT, MTT, Ki67), 
 • umiejętność pracy w pomieszczeniach o podwyższonych klasach czystości,
 • doświadczenie w przeprowadzaniu testów komórkowych (produkcja cAMP, rekrutacja β-arestynitp.) do profilowania in vitro stronniczych agonistów receptorów GPCR, szczególnie receptorów opioidowych,
 • umiejętność przeprowadzania testów oznaczania powinowactwa związków do receptorów opioidowych i neurokininowych NK1; badanie powinowactwa do receptorów GPCR z wykorzystaniem technik radioizotopowych,
 • doświadczenie w  pracy ze zwierzętami i w składaniu wniosków do Komisji Etycznych
 • udokumentowane ukończenie szkolenia w zakresie wymaganym dla osób planujących i wykonujących procedury i doświadczenia na zwierzętach;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania projektów naukowych,
 • kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność analizy danych i znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach naukowych (np. znajomość pakietu STATISTICA),
 • wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełny etat, pierwsze miejsce pracy),
 • możliwość rozwoju naukowego
 • możliwość zagranicznych wyjazdów konferencyjnych i stażowych

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • praca w laboratorium hodowli komórkowej
 • prowadzenie badań powinowactwa receptorowego GPCR
 • prowadzenie testów profilowania in vitro stronniczych agonistów GPCR
 • prowadzenie badań na modelach zwierzęcych in vivo,
 • przygotowywanie i realizacja projektów badawczych,
 • publikowanie wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania IF,
 • wprowadzanie nowych technologii badawczych w celu podnoszenia jakości badań naukowych,
 • przygotowanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w seminariach, kursach i szkoleniach,
 • przygotowanie wniosków grantowych i sporządzanie raportów z prowadzonych badań.

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej zwanym RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy.

Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte. Jeżeli w razie niewygrania konkursu, chce Pani/Pan aby przesłana oferta była uwzględniana w kolejnych rekrutacjach prosimy o zamieszczenie w przesłanej dokumentacji następującej adnotacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w tej oraz kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez IMDiK PAN”. Wtedy Pani/Pana oferta trafi do naszej bazy kandydatów na okres 6 miesięcy liczonych od końca miesiąca, w którym zakończono rekrutację.

W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK.

 

 

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne oraz kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dokumenty aplikacyjne powinny być przygotowane w języku polskim a składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-7/19.

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 11marca 2019 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne, jeśli do dnia 11marca 2019 r.
wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem.
Nie decyduje data stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: II połowa marca 2019 r.

Data objęcia stanowiska: 01.04.2019 r.

 


 

 

Asystent (post-doc)

 

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN poszukuje kandydata na stanowisko post-doc w ramach projektu badawczego finansowanego przez grant NCN OPUS pod tytułem „Rola niekodującego RNA w modyfikacji epigenetycznych mechanizmów nowotworzenia”.Tematem projektu jest zdefiniowanie mechanizmów działania nie-kodujacych czasteczek RNA w procesach inicjacji i progresji nowotworów mózgu.

Badania laboratoryjne będą koncentrowały się na heterogenności komórkowej raka, funkcji niekodujących RNA (w tym mikroRNA, długich niekodujących RNA i circular RNA) i komunikacji exosomalnej. Nasze interdyscyplinarne strategie badawcze wykorzystują komórki uzyskane od pacjentow, wewnątrzczaszkowe xenografty guza, targetowanie genów i analizę bioinformatyczną.

 

Wymagania:

 • Stopień doktora nauk biologicznych lub medycznych w jednej z następujących dziedzin: Biologia / Nauki o życiu, Biologia molekularna, Biologia komórki lub Biochemia / Neuro-Onkologia / Biologia medyczna.
 • Szczególnie cenionymi cechami u kandydatów są: komunikatywność, silna motywacja do pracy naukowej, umiejętność pracy w zespole i samodzielnej pracy badawczej, planowania i wykonywania doświadczeń oraz opracowywania danych.
 • Bardzo dobra znajomość angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne prezentowanie wyników i przygotowywanie publikacji.
 • Doświadczenie badawcze w tematyce biologii nowotworów.
 • Wymagane jest doświadczenie praktyczne w zakresie współczesnych technik biochemicznych, biologii molekularnej i komórkowej (m.in. izolacja DNA/RNA, klonowanie, Real-Time PCR, westernblot, immunoprecypitacja bialek i chromatyny, RNA pulldown, ChIP/ChIP Seq; hodowla i transfekcja pierwotnych hodowli komórek nowotworowych; analiza promotora; immunohistochemia; hybrydyzacja in situ, wirusowe systemy ekspresji).
 • Doświadczenie w: pracy ze zwierzętami (modele nowotworowe), analizie bioinformatycznej i statystycznej oraz mikroskopii będzie mile widziane.

 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na czas realizacji projektu
 • Dynamiczne i stymulujące środowisko pracy
 • Rozwojowe projekty łączące innowacyjną metodologię biotechnologiczną z klinicznym zastosowaniem
 • Wsparcie administracyjne dla wniosków o stypendia/granty

 

Warunki zatrudnienia:

 • pełny etat, okres 3 lat, wynagrodzenie 120 000 PLN brutto/rok
 • rozstrzygnięcie konkursu do marca 2019
 • planowany termin rozpoczęcia pracy: 1 kwietnia 2019

 

Wymagane dokumenty:

Kandydaci proszeni są o nadesłanie życiorysu (zawierającego listę publikacji, doniesień zjazdowych, odbytych staży i szkoleń), listu motywacyjnego, danych kontaktowych do dwóch osób mogących udzielić rekomendacji, kopii dyplomu oraz danych kontaktowych.

Dokumenty należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do dnia 28.02.2019r.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej zwanym RODO) informujemy, że:Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

 

W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

 Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, na podstawie przepisu prawa: Art. 6 lit c RODO w związku z Art. 22' Kodeksu pracy oraz Art. 87 i nast. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U z 2016 r. Poz. 572).

Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie powołanego przepisu Kodeksu pracy.

Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

 Dane osobowe będą przetwarzane także po zakończenia procesu rekrutacji, przez okres, w którym IMDiK PAN zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
(w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa) lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie przepisów prawa.

 Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub przesyłając list na adres IMDiK.

 


 

 

Asystent

 

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN poszukuje kandydata na stanowisko asystenta w ramach projektu badawczego finansowanego przez grant NCN OPUS pod tytułem „Rola niekodującego RNA w modyfikacji epigenetycznych mechanizmów nowotworzenia”. Tematem projektu jest zdefiniowanie mechanizmów działania nie-kodujacych cząsteczek RNA w procesach inicjacji i progresji nowotworów mózgu.

Badania laboratoryjne będą koncentrowały się na heterogenności komórkowej raka, funkcji niekodujących RNA (w tym mikroRNA, długich niekodujących RNA i circular RNA) i komunikacji exosomalnej. Nasze interdyscyplinarne strategie badawcze wykorzystują komórki uzyskane od pacjentow, wewnątrzczaszkowe xenografty guza, targetowanie genów i analizę bioinformatyczną.

 

Wymagania:

 • Stopień magistra nauk biologicznych w jednej z następujących dziedzin: Biologia / Nauki o życiu, Biologia molekularna, Biologia komórki lub Biochemia / Neuro-Onkologia / Biologia medyczna.
 • Szczególnie cenionymi cechami u kandydatów są: komunikatywność, silna motywacja do pracy naukowej, umiejętność pracy w zespole i samodzielnej pracy badawczej, planowania i wykonywania doświadczeń oraz opracowywania danych.
 • Dobra znajomość angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne prezentowanie wyników i przygotowywanie publikacji.
 • Doświadczenie badawcze w tematyce biologii komórki.
 • Wymagane jest doświadczenie praktyczne w zakresie współczesnych technik biochemicznych, biologii molekularnej i komórkowej (m.in. izolacja DNA/RNA, klonowanie, Real-Time PCR, westernblot; pozyskiwanie, hodowla i transfekcja pierwotnych hodowli komórek nowotworowych; immunohistochemia; hybrydyzacja in situ).
 • Doświadczenie w: pracy ze zwierzętami (modele nowotworowe), analizie bioinformatycznej i statystycznej oraz mikroskopii będzie mile widziane.

 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę - na czas realizacji projektu
 • Dynamiczne i stymulujące środowisko pracy
 • Rozwojowe projekty łączące innowacyjną metodologię biotechnologiczną z klinicznym zastosowaniem
 • Wsparcie administracyjne dla wniosków o stypendia/granty

 

Warunki zatrudnienia:

 • pełny etat, okres 3 lat, wynagrodzenie 50 000 PLN brutto/rok
 • rozstrzygnięcie konkursu do marca 2019
 • planowany termin rozpoczęcia pracy: 1 kwietnia 2019

 

Wymagane dokumenty:

Kandydaci proszeni są o nadesłanie życiorysu (zawierającego listę publikacji, doniesień zjazdowych, odbytych staży i szkoleń), listu motywacyjnego, danych kontaktowych do dwóch osób mogących udzielić rekomendacji, kopii dyplomu oraz danych kontaktowych.

Dokumenty należy przesłać na adres lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.orazTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

do dnia 28.02.2019 r.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej zwanym RODO) informujemy, że:Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

 

W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

 Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, na podstawie przepisu prawa: Art. 6 lit c RODO w związku z Art. 22' Kodeksu pracy oraz Art. 87 i nast. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U z 2016 r. Poz. 572).

Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie powołanego przepisu Kodeksu pracy.

Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

 Dane osobowe będą przetwarzane także po zakończenia procesu rekrutacji, przez okres, w którym IMDiK PAN zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
(w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa) lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie przepisów prawa.

 Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub przesyłając list na adres IMDiK.

 


 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w Zakładzie Neuropatologii Doświadczalnej i Klinicznej

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne

Data ogłoszenia: 04.02.2019 r.

Termin składania ofert: 25.02.2019 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent, neuropatologia, neuroonkologia, linie komórek nowotworowych

 

Wymagania:

 • stopień doktora nauk medycznych,
 • podstawowa wiedza z dziedziny neuropatologii onkologicznej,
 • udokumentowany dorobek naukowy: publikacje w recenzowanych czasopismach oraz aktywny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, preferowany dorobek naukowy z zakresu neuroonkologii,
 • znajomość technik mikroskopowych (mikroskop świetlny, odwrócony, elektronowy),
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie hodowli linii komórek nowotworowych in vitro,
 • dobra znajomość technik biochemicznych (Western Blot, ELISA),
 • dobra znajomość technik analitycznych z zakresu cytometrii przepływowej,
 • znajomość podstawowych technik biologii molekularnej (PCR, Western blot),
 • umiejętność analizy danych i znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach naukowych,
 • udokumentowane ukończenie szkolenia w zakresie wymaganym dla osób wykonujących procedury i eksperymenty na zwierzętach,
 • gotowość do samodzielnego zdobywania finansowania projektów naukowych,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełny etat, pierwsze miejsce pracy),
 • pracę w zespole, w miłej atmosferze,
 • możliwość rozwoju naukowego

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • udział w projektach badawczych Zakładu Neuropatologii Doświadczalnej i Klinicznej
 • prowadzenie badań na modelach in vitro, ocena cytotoksyczności badanych związków chemicznych
 • wykorzystywanie w badaniach naukowych metod analitycznych i metod biologii molekularnej (ELISA, Western Blot, PCR, analizy ekspresji genów, itp.)
 • statystyczna analiza otrzymanych wyników
 • publikowanie wyników w renomowanych czasopismach naukowych
 • przygotowanie komunikatów konferencyjnych, udział w seminariach, kursach i szkoleniach
 • wprowadzanie nowych metod badawczych w celu podnoszenia jakości badań naukowych
 • przygotowywanie wniosków grantowych i sporządzanie raportów z prowadzonych badań

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej zwanym RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

 

W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, na podstawie przepisu prawa: Art. 6 lit c RODO w związku z Art. 22' Kodeksu pracy oraz Art. 87 i nast. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U z 2016 r. Poz. 572).

Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie powołanego przepisu Kodeksu pracy.

Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

 

Dane osobowe będą przetwarzane także po zakończenia procesu rekrutacji, przez okres, w którym IMDiK PAN zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
(w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa) lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie przepisów prawa.

 

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK.

 

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne oraz kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dokumenty aplikacyjne powinny być przygotowane w języku polskim a składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-3/19.

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 25 luty 2019 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne, jeśli do dnia 25 lutego 2019 r.
wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem.
Nie decyduje data stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: połowa marca 2019 r.

Data objęcia stanowiska:  01.04.2019 r.


 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w Pracowni Farmakoneurochemii Zakładu Neurochemii

 

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne

Data ogłoszenia: 04.02.2019 r.

Termin składania ofert: 25.02.2019 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe:  biologia medyczna, neurochemia, asystent, zaburzenia ukrwienia mózgu, asfiksja okołoporodowa, neurodegeneracja, badania podstawowe

 

Wymagania:

 • stopień  doktora w dziedzinie biologii, nauk medycznych lub pokrewnych. Mile widziana specjalność neurochemia.
 • udokumentowany dorobek naukowy: publikacje naukowe w czasopismach recenzowanych oraz aktywny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, preferowany dorobek naukowy  z zakresu neurochemii
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej, doświadczenie w  pracy ze zwierzętami: w  przeprowadzaniu zabiegów chirurgicznych na małych zwierzętach, znajomość zwierzęcych modeli niedokrwienia mózguorazbadań behawioralnych
 • znajomość metod biochemicznych i histochemicznych
 • udokumentowane ukończenie szkolenia w zakresie wymaganym dla osób planujących i wykonujących procedury i doświadczenia na zwierzętach;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania projektów naukowych,
 • kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej, samodzielność w kreowaniu badań naukowych i pozyskiwaniu środków na realizację projektów ze źródeł krajowych i międzynarodowych
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność analizy danych i znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach naukowych (np. znajomość pakietu STATISTICA),
 • wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełny etat, pierwsze miejsce pracy),
 • pracę w miłej atmosferze
 • możliwość rozwoju naukowego  oraz zagranicznych wyjazdów konferencyjnych i stażowych
 • udział w ciekawych projektach badawczych

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • prowadzenie badań na modelach zwierzęcych in vivo, do których niezbędna jestznajomość i praktyka w stosowaniu technik chirurgicznych niezbędnych przy wykonywaniu modeli ischemii,
 • udział w realizacji projektów badawczych,
 • publikowanie wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania IF,
 • wprowadzanie nowych technologii badawczych w celu podnoszenia jakości badań naukowych,
 • przygotowanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w seminariach, kursach i szkoleniach,
 • przygotowanie wniosków grantowych i sporządzanie raportów z prowadzonych badań.

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej zwanym RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

 

W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, na podstawie przepisu prawa: Art. 6 lit c RODO w związku z Art. 22' Kodeksu pracy oraz Art. 87 i nast. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U z 2016 r. Poz. 572).

Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie powołanego przepisu Kodeksu pracy.

Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

 

Dane osobowe będą przetwarzane także po zakończenia procesu rekrutacji, przez okres, w którym IMDiK PAN zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
(w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa) lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie przepisów prawa.

 

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK.

 

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne oraz kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dokumenty aplikacyjne powinny być przygotowane w języku polskim a składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-4/19.

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 25 luty 2019 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne, jeśli do dnia 25 lutego 2019 r.
wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem.
Nie decyduje data stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: połowa marca 2019 r.

Data objęcia stanowiska:  01.04.2019 r.


 

 Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na objęcie funkcji

kierownika Pracowni Bioinformatyki

 

 

Dyscyplina naukowa: medycyna

Data ogłoszenia: 31.01.2019 r.

Termin składania ofert: 28.02.2019 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: II połowa marca 2019 r.

Data objęcia stanowiska: 01.04.2019 r.

Link do strony: http://www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: kierownik pracowni, bioinformatyka, modelowanie molekularne, biologia strukturalna, zastosowania biomedyczne

 

            Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ogłasza konkurs na objęcie funkcji kierownika Pracowni do realizacji zadań statutowych Pracowni Bioinformatyki, udziału w prowadzonych w Pracowni projektach naukowych oraz realizowania własnej wizji rozwoju naukowego Pracowni.

 

Obecna tematyka badawcza:

W Pracowni Bioinformatyki IMDiK PAN rozwijane są i stosowane zaawansowane metody molekularnego modelowania, bioinformatyki, jak również analizy obrazowej oraz metody wirtualnej rzeczywistości w badaniach złożonych układów biomolekularnych i biomedycznych. W szczególności rozwijane są i stosowane zaawansowane  techniki symulacji komputerowych w biologii strukturalnej, genomice i proteomice. Pracownia specjalizuje się też w badaniu niskocząsteczkowych układów (bio)molekularnych o oczekiwanej aktywności biologicznej (potencjalnych leków). Pracownia posiada zaawansowaną strukturę informatyczną wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, w tym stacje robocze z możliwością wizualizacji 3D, wysokowydajny klaster komputerowy, projektory 3D oraz system wirtualnej rzeczywistości do badań posturograficznych. W Pracowni projektowane są
i stosowane algorytmy pozwalające na zrównoleglanie złożonych procesów obliczeniowych oraz efektywne wykorzystywanie procesorów graficznych, również do celów obliczeniowych.

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

• Kierowanie pracownią.

• Kształtowanie profilu naukowego oraz składu osobowego zespołu badawczego.

• Czynny udział w życiu naukowym Instytutu i środowiska naukowego.

• Zdobywanie finansowania projektów badawczych.

• Przygotowanie publikacji naukowych.

 

Oferujemy:

• Samodzielność w kształtowaniu profilu naukowo-badawczego zespołu,     

 

Wymagane  kwalifikacje:

 • stopień doktora lub doktora habilitowanego nauk biologicznych,
 • znaczący dorobek naukowy udokumentowany publikacjami naukowymi o zasięgu międzynarodowym,
 • odbycie minimum dwóch staży podoktorskich,
 • doświadczenie w pracy naukowej udokumentowane publikacjami z zakresu:
 • przewidywania struktury i modelowania złożonych układów biomolekularnych, w tym  białek błonowych i błon biologicznych oraz badania mechanizmów aktywacji  i sygnalizacji receptorów błonowych,
 • projektowania niskocząsteczkowych układów molekularnych o aktywności biologicznej,
 • modelowania  układów biologicznych z wykorzystaniem modeli gruboziarnistych oraz zdolności wykorzystania architektur komputerowych pozwalających na zrównoleglone symulacje złożonych układów biomolekularnych metodami mechaniki molekularnej (MM) i dynamiki molekularnej (MD),
  • doświadczenie w obsłudze i konfiguracji klastrów komputerowych (systemy kolejkowania PBS, SLURM),
  • udokumentowana znajomość oprogramowania bioinformatycznego, takiego jak: GROMACS, YASARA, MODELLER, AUTODOCK, VMD, CABS, CLUSTALW, lub o podobnej funkcjonalności,
  • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zespołu badawczego,
  • doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na prowadzenie projektów badawczych, w tym zakupu sprzętu i oprogramowania bioinformatycznego,
  • doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi (minimum dwa zrealizowane projekty badawcze),
  • doświadczenie w budżetowaniu i rozliczaniu projektów badawczych,
  • udokumentowane doświadczenie w merytorycznej opiece nad studentami (prace licencjackie, prace magisterskie),
  • dobra znajomość języka angielskiego.

 

Dobrze widziane:

 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz popularyzacji nauki,
 • doświadczenie w wykorzystaniu technik wizualizacji i projekcji 3D.

Wykaz wymaganych dokumentów:

•           Podanie do dyrektora;

•           Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej i naukowej wraz z informacjami o osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych;

•           Dokument stwierdzający posiadanie stopnia naukowego lub tytułu naukowego,

•           Wykaz dorobku naukowego wraz z podsumowaniem (analiza bibliometryczna);

•           Program prowadzenia i rozwoju Zespołu;

•           Oświadczenie, że Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy kandydata/-ki.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej zwanym RODO) informujemy, że:

Administratorem  danych osobowych jest  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, na podstawie przepisu prawa: Art. 6 lit c RODO  w związku z Art. 22' Kodeksu pracy oraz  Art. 87 i nast. Ustawy z  dnia 30 kwietnia 2010 r.  o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U z 2016 r.  Poz. 572 ).

Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie powołanego przepisu Kodeksu pracy.

Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

Dane osobowe będą przetwarzane także po zakończenia procesu rekrutacji, przez okres, w którym IMDiK PAN zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa) lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie przepisów prawa.

 

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów sporządzonych w języku polskim do dnia  28.02.2019 r.

 • w sekretariacie IMDiK PAN,  ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, pokój D105
 • oraz dodatkowo przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia  28.02.2019 r. wpłyną do sekretariatu dokumenty w wersji papierowej i w wersji elektronicznej.

Przy składaniu oferty prosimy o wpisanie numeru postępowania: SDI-002-6/19.

Nie decyduje data stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

            Konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu przeprowadzany jest zgodnie z Uchwałą Rady Naukowej IMDiK PAN z dnia 24.03.2011 roku, ze szczególnym uwzględnieniem par. 9 pkt 1, który mówi m.in.: „W ramach konkursu przewidziana jest prezentacja programu i zaopiniowanie kandydata na posiedzeniu Rady Naukowej.”

http://www.imdik.pan.pl/images/tryb%20konkursow%20na%20stanowiska%20naukowe.pdf

Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu


 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta lub asystenta*

w Zakładzie Bioinżynierii Komórek Macierzystych

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko: adiunkt lub asystent

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne, biologia medyczna

Data ogłoszenia: 31.01.2019 r.

Termin składania ofert: 04.03.2019 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent, komórki macierzyste, biologia molekularna,  różnicowanie neuralne

 

Wymagania:

 • Tytuł PhD w zakresie nauk medycznych lub nauk biologicznych
 • Dorobek publikacyjny w temacie biologia medyczna/biologia molekularna
 • Udokumentowany udział w pozyskiwaniu środków na badania naukowe
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie:

- biologii molekularnej: techniki pracy z RNA, np. qPCR, qRT-PCR, RNA-Seq; techniki pracy z DNA, np. izolacja DNA, genotypowanie, klonowanie DNA i konstrukcja plazmidów. Mile widziana znajomość metod edycji genomu oraz metod pracy in silico: przeszukiwanie baz danych, projektowanie primerów i inne.

- hodowli komórek, preferowane doświadczenie w hodowli komórek macierzystych (pluripotencjalnych i somatycznych)

- pracy z biomateriałami

 • Znajomość metod biochemicznych i histochemicznych
 • Techniki obrazowania w mikroskopie fluorescencyjnym/konfokalnym
 • Znajomość programów graficznych i statystycznych
 • Dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 1. prowadzenie badań podstawowych nad mechanizmami wczesnego rozwoju neuralnego i różnicowania neuralnego komórek macierzystych do badań translacyjnych;
 2. hodowle  ludzkich pluripotencjalnych i somatycznych komórek macierzystych, w tym hodowle w środowisku trójwymiarowym: EB, neurosfery, organoidy kortykalne;
 3. Stosowanie metod zastosowanie szkieletów biomateriałowych;
  1. kreatywność w określaniu nowych zadań badawczych w ramach Pracowni;
  2. aktywne uczestnictwo w pozyskiwaniu środków na finansowanie badań;
 1. reprezentowanie Zakładu Bioinżynierii Komórek Macierzystych IMDiK im. M. Mossakowskiego PAN na konferencjach naukowych i w konsorcjach współpracy międzynarodowej;
 2. przygotowanie prac do publikacji w pismach z listy JRC.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełny etat) w IMDiK im. M. Mossakowskiego PAN;
 • dostęp do specjalistycznej aparatury;
 • możliwość uczestniczenia w projektach grantowych Zespołu;
 • pracę w zespole, w miłej atmosferze.
 • możliwość rozwoju naukowego;
 • możliwość dodatkowego szkolenia (wyjazdy specjalizacyjne, również zagraniczne);

 

*W zależności od oceny kwalifikacji kandydata Komisja Konkursowa może rekomendować zatrudnienie go na stanowisku adiunkta lub asystenta.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej zwanym RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

 

W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, na podstawie przepisu prawa: Art. 6 lit c RODO w związku z Art. 22' Kodeksu pracy oraz Art. 87 i nast. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U z 2016 r. Poz. 572).

Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie powołanego przepisu Kodeksu pracy.

Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

 

Dane osobowe będą przetwarzane także po zakończenia procesu rekrutacji, przez okres, w którym IMDiK PAN zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
(w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa) lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie przepisów prawa.

 

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK.

 

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne oraz kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz przesłanie zgłoszenia w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dokumenty aplikacyjne powinny być przygotowane w języku polskim a składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-5/19.

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 4 marca 2019 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne, jeśli do dnia 4 marca 2019 r.  wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem.
Nie decyduje data stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: II połowa marca 2019 r.

Data objęcia stanowiska:  01.04.2019 r.


 

Prezes Polskiej Akademii Nauk


działając na podstawie art. 68 ust. 6 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, Dz. U. z 2018 r. poz. 1435 ze zm. oraz Decyzji nr 46 Prezesa PAN z dnia 28 września 2017 r. w sprawie regulaminu powoływania dyrektorów pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, zmienionej Decyzją nr 36/2018 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 7 grudnia 2018 r.
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora jednostki pomocniczej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Wiedniu.
1. Kandydaci powinni posiadać:
1) tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
2) co najmniej 5 letni staż pracy w polskich instytucjach naukowych,
3) biegłą znajomość języka niemieckiego i dobrą znajomość języka angielskiego,
4) co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych oraz w zarządzaniu zespołem pracowników,
5) znajomość odpowiednich polskich aktów prawnych, w tym ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu pracy, ustawy
0 Polskiej Akademii Nauk.
6) wiedzę o nauce, gospodarce i kulturze oraz zasadach systemu prawnego krajów niemieckiego obszaru językowego,
7) utrwalone kontakty z austriackimi placówkami działającymi na polu nauki oraz znajomość polityki naukowej Austrii ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów w nauce.
Ponadto atutem będzie:
doświadczenie kandydata w skutecznym ubieganiu się o granty badawcze, w tym o granty Unii Europejskiej,
załączenie referencji potwierdzających kompetencje zawodowe w zarządzaniu nauką oraz doświadczenie w kontaktach z przedstawicielami instytucji wspierających
1 finansujących naukę działających w kraju i za granicą.
2. Do zgłoszenia należy dołączyć:
- pisemne opracowanie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Stacji,
- życiorys naukowy,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór zamieszczony na stronie: http://instytucia.pan.pl/index.php/sprawy-pracownicze)
- dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów formalnych, określonych w pkt 1.1-1.4,
- oświadczenie kandydata o woli zatrudnienia na warunkach polskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
- oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu, praca na stanowisku dyrektora Biura będzie przez kandydata wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy,
- zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności,
oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne,
- oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań wynikających ze stanu zdrowia, uniemożliwiających podjęcie pracy na stanowisku kierowniczym,
oświadczenie lustracyjne bądź informację o złożonym już oświadczeniu lustracyjnym innemu podmiotowi (Ustawa z dn. 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - t.j.: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2186 z późn. zm.) - dotyczy osób urodzonych przed 1.08.1972 r.
zgodę na przetwarzanie przez Polską Akademię Nauk z siedzibą w Warszawie danych osobowych kandydata w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora stacji zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Akademię Nauk z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora PAN Stacji Naukowej w Wiedniu."
3. Informujemy że:
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy,
że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; PI. Defilad 1; 00¬901 Warszawa, tel. el.: 48 (22) 182 6000, fax; 48 (22) 182 7050; www.pan.pl,
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3) podanie danych osobowych o których mowa w dokumencie „Konkurs na stanowisko...." jest dobrowolne,
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu a po jego rozstrzygnięciu archiwizowane przez Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy,
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
7) Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
9) posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
• na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
• na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
4. Przewidywany termin objęcia stanowiska: 3 czerwca 2019 r.
5. Termin składania ofert: 15 lutego 2019 r. do godz. 12-tej
6. Miejsce składania ofert:
Sekretariat konkursu
Biuro Współpracy z Zagranicą PAN, pokój 2509 pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa Pałac Kultury i Nauki
Z dopiskiem na kopercie - Konkurs na dyrektora PAN Stacji Naukowej w Wiedniu
Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone z wybranymi kandydatami. Złożone dokumenty będą zwracane zainteresowanym jedynie na ich wniosek. Konkurs może zostać unieważniony bez podania przyczyn. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Sekretariat konkursu: tel. (22) 182-65-08


 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na objęcie funkcji

kierownika Zakładu Neurobiologii Naprawczej

Dyscyplina naukowa: biologia medyczna

Data ogłoszenia:  11.01.2019 r.

Termin składania ofert: 11.02.2019 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: II połowa marca 2019 r.

Data objęcia stanowiska: 01.04.2019 r.

Link do strony: http://www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: kierownik, biologia komórek glejowych, biologia komórek macierzystych i progenitorowych, regeneracja tkanki nerwowej, modele chorób neurodegeneracyjnych in vitro i in vivo

 

            Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ogłasza konkurs na objęcie funkcji kierownika Zakładu do realizacji zadań statutowych Zakładu Neurobiologii Naprawczej, udziału w prowadzonych w Zakładzie projektach naukowych oraz realizowania własnej wizji rozwoju naukowego Zakładu.

 

Obecna tematyka badawcza:

-analiza mechanizmów współoddziaływania komórek glejowych w wybranych modelach uszkodzenia OUN in vitro oraz in vivo

- badanie procesów degeneracji i naprawy tkanki nerwowej in vivo po ischemii mózgu w modelu asfiksji okołoporodowej

 -analiza podłoża i przebiegu wybranych chorób neurologicznych oraz opracowywanie potencjalnych strategii terapeutycznych z użyciem somatycznych komórek macierzystych.

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • Kierowanie Zakładem
 • Kształtowanie profilu naukowego oraz składu osobowego zespołu badawczego
 • Czynny udział w życiu naukowym Instytutu i środowiska naukowego.
 • Zdobywanie finansowania projektów badawczych
 • Przygotowanie publikacji naukowych

 

Oferujemy:

 • Samodzielność w kształtowaniu profilu naukowo-badawczego zespołu, który obecnie składa się z 4 samodzielnych pracowników naukowych, 5 doktorów, 3 doktorantów, 1 pracownika technicznego i 1 sekretarki
 • Laboratorium do hodowli komórkowych, laboratorium biochemiczne oraz technik biologii molekularnej

 

Wymagane  kwalifikacje:

 • stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk biologicznych lub medycznych
 • Znaczący dorobek naukowy udokumentowany publikacjami naukowymi o zasięgu międzynarodowym –w tym z autorstwem pierwszym i korespondencyjnym (preferowany dorobek naukowy  z zakresu neurobiologii, w szczególności tematyki realizowanej w Zakładzie)
 • doświadczenie na stanowisku kierowniczym
 • doświadczenie w zdobywaniu funduszy i kierowaniu projektami naukowymi oraz w obszarze kapitału ludzkiego
 • znajomość tematyki związanej z zagadnieniami neurogenezy, biologii gleju, biologii komórek macierzystych, metod biochemicznych oraz z zakresu biologii molekularnej 
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • udokumentowany udział w organizowaniu konferencji z zakresu neurobiologii oraz przedsięwzięć mających na celu popularyzację nauki
 • Doświadczenie w merytorycznej opiece nad doktorantami

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

•           Podanie do dyrektora;

•           Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej i naukowej wraz z informacjami o osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych;

•           Dokument stwierdzający posiadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego;

•           Wykaz dorobku naukowego wraz z podsumowaniem (analiza bibliometryczna);

•           Program prowadzenia i rozwoju Zespołu;

•           Oświadczenie, że Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy kandydata/-ki.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej zwanym RODO) informujemy, że:

Administratorem  danych osobowych jest  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, na podstawie przepisu prawa: Art. 6 lit c RODO  w związku z Art. 22' Kodeksu pracy oraz  Art. 87 i nast. Ustawy z  dnia 30 kwietnia 2010 r.  o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U z 2016 r.  Poz. 572 ).

Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie powołanego przepisu Kodeksu pracy.

Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

 

Dane osobowe będą przetwarzane także po zakończenia procesu rekrutacji, przez okres, w którym IMDiK PAN zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa) lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie przepisów prawa.

 

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów sporządzonych w języku polskim do dnia  11.02.2019 r.

 • w sekretariacie IMDiK PAN,  ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, pokój D105
 • oraz dodatkowo przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia  11.02.2019 r. wpłyną do sekretariatu dokumenty w wersji papierowej i w wersji elektronicznej.

Przy składaniu oferty prosimy o wpisanie numeru postępowania: SDI-002-2/19.

Nie decyduje data stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

            Konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu przeprowadzany jest zgodnie z Uchwałą Rady Naukowej IMDiK PAN z dnia 24.03.2011 roku, ze szczególnym uwzględnieniem par. 9 pkt 1, który mówi m.in.: „W ramach konkursu przewidziana jest prezentacja programu i zaopiniowanie kandydata na posiedzeniu Rady Naukowej.”

http://www.imdik.pan.pl/images/tryb%20konkursow%20na%20stanowiska%20naukowe.pdf

 Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu


 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w Zakładzie Neurotoksykologii

Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne, fizjologia, neurobiologia

Data ogłoszenia: 04.01.2019 r.

Termin składania ofert: 18.01.2019 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent, encefalopatia wątrobowa, toksyczność amoniaku, transport aminokwasów, receptory aminokwasów pobudzających i hamujących, obrzęk mózgu, neurotransmisja

 

Wymagania:

 • stopień  doktora w dziedzinie biologii, nauk medycznych lub pokrewnych, udokumentowany dorobek naukowy: publikacje naukowe w czasopismach recenzowanych oraz aktywny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, preferowany dorobek naukowy  z zakresu neurochemii
 • doświadczenie w  pracy ze zwierzętami: w  przeprowadzaniu zabiegów chirurgicznych na małych zwierzętach, rejestracji elektrycznej aktywności nerwów, w prowadzeniu badań w zakresie regulacji neurotransmisji in vivo orazbadań behawioralnych
 • udokumentowane ukończenie szkolenia w zakresie wymaganym dla osób planujących i wykonujących procedury i doświadczenia na zwierzętach;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania projektów naukowych,
 • kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność analizy danych i znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach naukowych (np. znajomość pakietu STATISTICA),
 • wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełny etat, pierwsze miejsce pracy),
 • pracę w młodym zespole
 • możliwość rozwoju naukowego
 • możliwość zagranicznych wyjazdów konferencyjnych i stażowych

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • prowadzenie badań na modelach zwierzęcych in vivo,
 • znajomość i praktyka w stosowaniu technik chirurgicznych (implantacje sond, zabiegi chirurgiczne)
 • przygotowywanie i realizacja projektów badawczych,
 • publikowanie wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania IF,
 • wprowadzanie nowych technologii badawczych w celu podnoszenia jakości badań naukowych,
 • przygotowanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w seminariach, kursach i szkoleniach,
 • przygotowanie wniosków grantowych i sporządzanie raportów z prowadzonych badań.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej zwanym RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

 

W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, na podstawie przepisu prawa: Art. 6 lit c RODO w związku z Art. 22' Kodeksu pracy oraz Art. 87 i nast. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U z 2016 r. Poz. 572).

Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie powołanego przepisu Kodeksu pracy.

Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

 

Dane osobowe będą przetwarzane także po zakończenia procesu rekrutacji, przez okres, w którym IMDiK PAN zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
(w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa) lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie przepisów prawa.

 

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK.

 

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne oraz kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dokumenty aplikacyjne powinny być przygotowane w języku polskim a składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-1/19.

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 18 stycznia 2019 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne, jeśli do dnia 18 stycznia 2019 r.
wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem.
Nie decyduje data stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: druga połowa stycznia 2019 r.

Data objęcia stanowiska:  04.02.2019 r.

 Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu


 

Pracownia Molekularnej i Komórkowej Nefrologii w IMDiK PAN zlokalizowana w Gdańsku poszukuje badacza na stanowisko post-doc.

Rekrutacja dotyczy projektu NCN OPUS nr 2018/29/B/NZ4/02074 zatytułowanego: „Rola białek klotho i NPP1 w regulacji funkcji komórki podocytarnej”.

Wymagania dla badacza na staż podoktorski:

 • Stopień doktora w dziedzinie biologii molekularnej, nauk medycznych, biochemii czy w pokrewnej dziedzinie nauk przyrodniczych, uzyskany do 7 lat przed rozpoczęciem zatrudnienia
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej,
 • Istotnym kryterium przy wyborze będzie również doświadczenie w biologii molekularnej, hodowli komórek oraz/lub pracy ze zwierzętami,
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami z listy JCR, udział w konferencjach krajowych i zagranicznych,
 • Dobra znajomość języka angielskiego,
 • Wysoka motywacja do pracy eksperymentalnej
 • Umiejętność analizy danych i znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach naukowych (np. znajomość pakietu STATISTICA),
 • Umiejętność pracy zespołowej,

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów (życiorys naukowy, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 10 stycznia 2018.

Po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji na podstawie przesłanych dokumentów wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w dniach 15-19 styczeń do Gdańska.

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę na stanowisku typu post-doc na czas realizacji projektu (pełny etat, okres 3 lat, wynagrodzenie 10 000 zł brutto/m-c),
 • rozstrzygnięcie konkursu do 20 stycznia 2019
 • planowany termin rozpoczęcia pracy: 1 luty 2019

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z kierownikiem projektu, który może udzielić dodatkowych informacji:

dr hab. Agnieszka Piwkowska

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 ogłasza konkurs na stanowisko

profesora

w Zakładzie Neurobiologii Naprawczej

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko: profesor

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne

Data ogłoszenia: 02.10.2018r.

Termin składania ofert: 31.10.2018 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: profesor, neurobiologia, komórki macierzyste, regeneracja OUN, modele uszkodzeń mózgu i chorób neurodegeneracyjnych

Wymagania:

 • tytuł profesora  w dziedzinie nauk medycznych
 • znaczący dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach recenzowanych, preferowany dorobek naukowy  z zakresu neurobiologii i zastosowań komórek macierzystych
 • doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi w prowadzeniu i nadzorowaniu badań w zakresie neurobiologii, immunologii, transplantologii komórek macierzystych
 • doświadczenie w zakresie opieki merytorycznej pracy młodych naukowców i doktorantów
 • doświadczenie w pozyskiwaniu i kierowaniu międzynarodowymi projektami badawczymi
 • doświadczenie w organizacji konferencji międzynarodowych
 • kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • wskazanie IMDiK PAN, jako pierwszego miejsca pracy

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełen etat)
 • udział w kształtowaniu profilu naukowo-badawczego zespołu
 • możliwość rozwoju naukowego

 

Od Kandydata oczekujemy:

 • zdolności do organizacji, projektowania i dydaktycznego prowadzenia badań naukowych oraz weryfikowania hipotez badawczych zgodnie z zasadami prawidłowej metodyki badawczej
 • gotowości do merytorycznej opieki pracy doktorantów i młodych naukowców
 • współpracy naukowej z ośrodkami o wysokiej renomie badań naukowych
 • publikowania własnych wyników badań w czasopismach o wysokim współczynniku oddziaływania
 • stałego analizowania najnowszych pozycji piśmiennictwa naukowego
 • przygotowywania wniosków projektów naukowych w oparciu o fundusze EU

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • czynny udział w życiu naukowym Instytutu i środowiska naukowego
 • wprowadzanie nowych technologii badawczych w celu podnoszenia poziomu badań naukowych
 • sporządzanie cyklicznych raportów z prowadzonych badań
 • udział w konferencjach i seminariach naukowych

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej zwanym RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, na podstawie przepisu prawa: Art. 6 lit c RODO w związku z Art. 22' Kodeksu pracy oraz Art. 87 i nast. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U z 2016 r. Poz. 572).

Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie powołanego przepisu Kodeksu pracy.

Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

Dane osobowe będą przetwarzane także po zakończenia procesu rekrutacji, przez okres, w którym IMDiK PAN zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
(w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa) lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie przepisów prawa.

 

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK.

 

Składanie dokumentów:

                Zainteresowane osoby prosimy o złożenie papierowej wersji podpisanych przez Kandydata/-kę dokumentów (życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej i naukowej wraz z informacjami o osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych, podanie do dyrektora, spis osiągnięć naukowych, wykaz dorobku naukowego wraz z podsumowaniem - analiza bibliometryczna, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych kandydatom, oświadczenie, że Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy kandydata/-ki) w sekretariacie IMDiK PAN. Dodatkowo prosimy o przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-KK-12/18

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 31 października 2018 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne, jeśli do dnia 31 października 2018 r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem kandydata/-ki.

Nie decyduje data stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 19 grudnia 2018 r.

Data objęcia stanowiska:  01.01.2019 r.

Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu 


 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w Zakładzie Fizjologii Oddychania

Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne, fizjologia, neurobiologia

Data ogłoszenia: 24.09.2018 r.

Termin składania ofert: 15.10.2018 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent, fizjologia oddychania, nerwowa i chemiczna regulacja oddychania, badania w modelach in vivo

 

Wymagania:

 • stopień  doktora w dziedzinie biologii, nauk medycznych lub pokrewnych, udokumentowany dorobek naukowy: publikacje naukowe w czasopismach recenzowanych oraz aktywny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, preferowany dorobek naukowy  z zakresu fizjologii oddychania
 • doświadczenie w  pracy ze zwierzętami: w  przeprowadzaniu zabiegów chirurgicznych na małych zwierzętach, rejestracji bioelektrycznej aktywności nerwów (podjęzykowego i przeponowego), w prowadzeniu badań w zakresie regulacji oddychania in vivo orazbadań behawioralnych
 • udokumentowane ukończenie szkolenia w zakresie wymaganym dla osób planujących i wykonujących procedury i doświadczenia na zwierzętach;
 • gotowość samodzielnego zdobywania finansowania projektów naukowych,
 • kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność analizy danych i znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach naukowych (np. znajomość pakietu STATISTICA),
 • wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełny etat, pierwsze miejsce pracy),
 • pracę w zespole, w miłej atmosferze,
 • możliwość rozwoju naukowego,

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • prowadzenie badań na modelach zwierzęcych in vivo,
 • przygotowywanie i realizacja projektów badawczych,
 • publikowanie wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania IF,
 • wprowadzanie nowych technologii badawczych w celu podnoszenia jakości badań naukowych,
 • przygotowanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w seminariach, kursach i szkoleniach,
 • przygotowanie wniosków grantowych i sporządzanie raportów z prowadzonych badań.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej zwanym RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

 

W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, na podstawie przepisu prawa: Art. 6 lit c RODO w związku z Art. 22' Kodeksu pracy oraz Art. 87 i nast. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U z 2016 r. Poz. 572).

Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie powołanego przepisu Kodeksu pracy.

Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

 

Dane osobowe będą przetwarzane także po zakończenia procesu rekrutacji, przez okres, w którym IMDiK PAN zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
(w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa) lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie przepisów prawa.

 

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK.

 

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-KK-11/18

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 15 października 2018 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne, jeśli do dnia 15 października 2018 r.
wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem.
Nie decyduje data stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: druga połowa października 2018 r.

Data objęcia stanowiska:  01.11.2018 r.

 Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu


 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta

w Pracowni Bioinżynierii Komórek Macierzystych

Miasto: Warszawa      

Stanowisko: adiunkt

Dyscyplina naukowa: biologia medyczna

Data ogłoszenia: 10.09.2018 r.

Termin składania ofert: 03.10.2018 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: komórki macierzyste, biologia molekularna, środowisko biomimetyczne, mikroskopia konfokalna

Wymagania

 • Tytuł doktora w zakresie nauk medycznych lub biologii molekularnej
 • Znaczący dorobek publikacyjny w temacie komórki macierzyste/biologia molekularna
 • Udokumentowany udział w pozyskiwaniu środków na badania naukowe; preferowane kierowaniem własnym projektem grantowym
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie:

- biologii molekularnej: techniki pracy z RNA, np. qPCR, qRT-PCR, RNA-Seq; techniki pracy z DNA, np. izolacja DNA, genotypowanie, klonowanie DNA i konstrukcja plazmidów, metody edycji genomu, np. CRISPR-CAS9 i inne; metody pracy in silico: przeszukiwanie baz danych, projektowanie primerów i inne.

- hodowli komórek macierzystych (pluripotencjalnych i somatycznych)

- pracy z biomateriałami

 • Techniki obrazowania w mikroskopie fluorescencyjnym/konfokalnym
 • Znajomość programów graficznych i statystycznych
 • Dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 1. otrzymywanie linii reporterowych: konstrukcja i otrzymywanie wektorów wirusowych i cistronowych; transfekcje komórkowe;
 2. hodowle  ludzkich pluripotencjalnych i somatycznych komórek macierzystych, w tym hodowle w środowisku trójwymiarowym: EB, neurosfery, organoidy kortykalne, zastosowanie szkieletów biomateriałowych;
  1. kreatywność w określaniu nowych zadań badawczych w ramach Pracowni;
  2. aktywne uczestnictwo w pozyskiwaniu środków na finansowanie badań;
 1. reprezentowanie Pracowni Bioinżynierii Komórek Macierzystych IMDiK PAN na konferencjach naukowych i w konsorcjach współpracy międzynarodowej;
 2. przygotowanie prac do publikacji w pismach z listy ISI.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełny etat) w IMDiK im. M. Mossakowskiego PAN;
 • dostęp do specjalistycznej aparatury;
 • możliwość uczestniczenia w projektach grantowych Zespołu;
 • pracę w zespole, w miłej atmosferze.
 • możliwość rozwoju naukowego;
 • możliwość dodatkowego szkolenia (wyjazdy specjalizacyjne, również zagraniczne);

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej zwanym RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN),

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, na podstawie przepisu prawa: Art. 6 lit c RODO w związku z Art. 22' Kodeksu pracy oraz Art. 87 i nast. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U z 2016 r. Poz. 572)

Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie powołanego przepisu Kodeksu pracy. Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

 

Informujemy, że w przypadku wygrania konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją
o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

Dane osobowe będą przetwarzane także po zakończenia procesu rekrutacji, przez okres, w którym IMDiK PAN zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
(w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa) lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie przepisów prawa.

 

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK.

 

Składanie dokumentów: 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-KK-10/18.

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 3 października 2018 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne, jeśli do dnia 3 października 2018 r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem. Nie decyduje data stempla pocztowego.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: połowa października 2018 r.

Data objęcia stanowiska: 05.11.2018 r.

 Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu


 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta

w Pracowni Patoneurochemii Zakładu Neurochemii

Miasto: Warszawa      

Stanowisko: adiunkt

Dyscyplina naukowa: biologia medyczna

Data ogłoszenia: 03.09.2018

Termin składania ofert: 21.09.2018

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: adiunkt; neurochemia; neurotoksykologia; nanomedycyna;  nanocząstki srebra

 

Wymagania:

- tytuł doktora w dziedzinie biologii, biotechnologii lub pokrewnym

- wiedza z dziedziny neurobiologii/neurochemii (mile widziana również wiedza z zakresu nanotechnologii, nanomedycyny, nanotoksykologii itp.) 

- doświadczenie w pracy z hodowlą komórek in vitro (hodowle pierwotne, linie ustalone)

- doświadczenie w pracy ze zwierzętami eksperymentalnymi

- dobra znajomość podstawowych technik biologii molekularnej (qPCR, Western blot)

- mile widziana znajomość techniki mikroskopii konfokalnej

- posiadanie dorobku naukowego w postaci publikacji, w tym publikacji autorskich

- udział w realizacji projektów grantowych (szczególnie własnych)

- umiejętność organizacji badań naukowych i prowadzenia dokumentacji naukowej

- udokumentowana znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym

- wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy

 

Oferujemy:

- zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełny etat)

- pracę w zespole, w miłej atmosferze

- możliwość rozwoju naukowego

- rozwój naukowy i nowe doświadczenia w obszarze badań nad nanostrukturami

- możliwość zagranicznych wyjazdów specjalizacyjnych

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

- prowadzenie badań z użyciem modeli in vitro i in vivo

- analiza ekspresji genów i białek

- przygotowanie preparatów i analiza mikroskopowa materiału (m.in. mikroskop konfokalny)

- projektowanie i wykonywanie badań oraz jakościowa i statystyczna analiza otrzymanych wyników

- publikowanie wyników badań w renomowanych czasopismach naukowych

- przygotowywanie wniosków grantowych

- poszerzanie wiedzy poprzez udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach

- wprowadzanie nowych kierunków badań oraz metod badawczych

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej zwanym RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, na podstawie przepisu prawa: Art. 6 lit c RODO w związku z Art. 22' Kodeksu pracy oraz Art. 87 i nast. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U z 2016 r. Poz. 572).

Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie powołanego przepisu Kodeksu pracy.

Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

Dane osobowe będą przetwarzane także po zakończenia procesu rekrutacji, przez okres, w którym IMDiK PAN zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia

(w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa) lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK.

 

Składanie dokumentów: 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-KK-9/18

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 21 września 2018 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 21 września 2018 r.wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem. Nie decyduje data stempla pocztowego.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: początek października 2018 r.

Termin  objęcia stanowiska: połowa października 2018 r.

 Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu


Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta

w Pracowni Neurogenetyki

Zespołu Kliniczno-Badawczego Chorób Zwyrodnieniowych CUN

Miasto: Warszawa      

Stanowisko: adiunkt

Dyscyplina naukowa: genetyka medyczna, genetyka molekularna

Data ogłoszenia: 14.08.2018

Termin składania ofert: 29.08.2018 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: adiunkt, neurogenetyka, genomika, genetyka medyczna, badania wysokoskalowe

Wymagania

 • tytuł doktora (specjalność: genetyka medyczna, genetyka molekularna)
 • znaczący dorobek publikacyjny w dziedzinie genetyki człowieka/ biologii molekularnej (publikacje z pierwszym autorstwem), optymalnie z zakresu chorób nerwowo-mięśniowych, neurozwyrodnieniowych i pokrewnych
 • udokumentowany udział w pozyskiwaniu środków na badania naukowe; preferowane kierowaniem własnym projektem grantowym
 • zaawansowana znajomość technik biologii molekularnej kwasów nukleinowych (izolacja DNA, genotypowanie  (TaqMan, MLPA, PCR RFLP, techniki pracy z RNA, qPCR itp.
 • bardzo dobra znajomość metod sekwencjonowania całego eksomu i genomu (WES, WGS)
 • zaawanasowana znajomość metod statystycznych i bioinformatycznych (w tym: analiza danych wysokoskalowych, analiza szlaków biologicznych, asocjacja z mutacjami/polimorfizmami)
 • dobra znajomość metod hodowli komórkowych: transfekcja, immunofuorescencja, mikroskopia świetlna
 • znajomość technik biochemii białek: ELISA, RIA, western-blotting
 • kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej
 • bardzo dobra i najlepiej udokumentowana znajomość języka angielskiego
 • wskazanie IMDiK, PAN jako pierwszego miejsca pracy.

 Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełny etat)
 • pracę w zespole, w miłej atmosferze
 • możliwość rozwoju naukowego
 • możliwość zagranicznych wyjazdów specjalizacyjnych

 
Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • analiza zmienności genetycznej związanej z chorobami neurologicznymi, neurodegeneracyjnymi i nerwowo-mięśniowymi
 • analiza bioinformatyczna zmienności całego eksomu i całego genomu, analiza in silico oraz in vitro sekwencji DNA, RNA, białka, analiza statystyczna wyników
 • wprowadzanie nowych metod i technik badawczych
 • kreatywność w określaniu nowych zadań badawczych w ramach Pracowni
 • aktywne uczestnictwo w pozyskiwaniu środków na finansowanie badań
 • reprezentowanie Zespołu na konferencjach naukowych oraz przygotowanie prac do publikacji w pismach z listy ISI.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej zwanym RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

 

W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, na podstawie przepisu prawa: Art. 6 lit c RODO w związku z Art. 22' Kodeksu pracy oraz Art. 87 i nast. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U z 2016 r. Poz. 572).

Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie powołanego przepisu Kodeksu pracy.

Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

 

Dane osobowe będą przetwarzane także po zakończenia procesu rekrutacji, przez okres, w którym IMDiK PAN zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
(w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa) lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie przepisów prawa.

 

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK.

 

Składanie dokumentów: 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-KK-8/18.

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 29 sierpnia 2018 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne, jeśli do dnia 29 sierpnia 2018 r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem. Nie decyduje data stempla pocztowego.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do połowy września br.

Data objęcia stanowiska: 17.09.2018 r.

Kontakt: prof. dr hab. Cezary Żekanowski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. 22 608 64 85

 Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu


Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na objęcie funkcji

kierownika Pracowni Multi-omiki Chorób Człowieka

Dyscyplina naukowa: medycyna

Data ogłoszenia:  10.08.2018 r.

Termin składania ofert: 13.09.2018 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 08.10.2018 r.

Data objęcia stanowiska: 15.10.2018 r.

Link do strony: http://www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: kierownik, multi-omika

 

            Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ogłasza konkurs na objęcie funkcji kierownika Pracowni do realizacji zadań statutowych Pracowni Multi-omiki Chorób Człowieka, udziału w prowadzonych w Pracowni projektach naukowych oraz realizowania własnej wizji rozwoju naukowego Zespołu.

 

Obecna tematyka badawcza:

- Proteomiczne i transkrptomiczne badania funkcjonalne nad programami molekularnymi zmutowanego TP53, K/H-RAS, CMYC, proteasomu 26S i innych wiodących onkogenów/onkoprotein w nowotworach płuca, jelita grubego,  trzustki oraz w szpiczaku mnogim. 

- Bioinformatyczna analiza i nakładanie uzyskiwanych z modeli komórkowych danych proteomicznych i transkryptomicznych w celu znalezienia wspólnych i specyficznych programów molekularnych badanych onkogenów, z dodatkowym wykorzystaniem dostępnych danych asocjacyjnych od pacjentów badanych nowotworów.

- Bankowanie i analiza molekularna białek i kwasów nukleinowych z próbek guzów i krwi od pacjentów nowotworów płuca, jelita grubego i trzustki – w celach walidacji danych wysokoskalowych uzyskanych z modeli komórkowych.

- Pozyskiwanie, analiza i użycie w testach in vitro/in vivo (jako heteroprzeszczepy u myszy)hodowli organoidowych z próbek guzów od pacjentów z rakami trzustki i jelita grubego.

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

• Kierowanie pracownią

• Kształtowanie profilu naukowego oraz składu osobowego zespołu badawczego.

• Czynny udział w życiu naukowym Instytutu i środowiska naukowego.

• Zdobywanie finansowania projektów badawczych.

• Przygotowanie publikacji naukowych.

 

Oferujemy:

• Samodzielność w kształtowaniu profilu naukowo-badawczego zespołu,  

 

Wymagane  kwalifikacje:

• tytuł doktora nauk biologicznych;

• Znaczący dorobek naukowy udokumentowany publikacjami naukowymi o zasięgu międzynarodowym – z autorstwem pierwszym i korespondencyjnym;

• Udokumentowane uzyskanie funduszy z Polski i UE na własne badania naukowe - doświadczenie w kierowaniu projektami naukowymi z dziedziny medycyny, biologii medycznej i pokrewnych.

• Udokumentowane w publikacjach doświadczenie zawodowe: Podstawy biologii molekularnej (klonowanie DNA, techniki pracy z RNA, qPCR, western-blot, immunoprecypitacja, mutageneza ukierunkowana), doświadczenie z metodami biochemicznymi (nadprodukcja/oczyszczanie białek, pomiary aktywności białek in vitro, praca z izotopami radioaktywnymi), doświadczenie z metodami biofizycznymi (FRET, FRAP in vitro i in vivo), doświadczenie z hodowlą komórek in vitro (uniwersalne podstawy, hodowle 3D/organoidy, transfekcja, transdukcja lentiwirusowa, immunofuorescencja, mikroskopia fulorescencyjna/konfokalna, FACS, siRNA/shRNA/CRISPR-Cas9), doświadczenie z materiałem z od kręgowców (izolacja i analiza organów/materiału biologicznego z  myszy oraz materiału biologicznego z próbek od ludzi), doświadczenie techniczne z metodami wysoko-skalowymi (mikromacierze, RNA-seq, ChIP-seq, proteomika), umiejętności bioinformatyczne (podstawy statystyki, umiejętność analizy i nakładania danych wysoko-skalowych - w tym analiza asocjacji ze szlakami biologicznymi i z danymi od pacjentów).

•  Doświadczenie w merytorycznej opiece nad doktorantami/magistrantami w pracy laboratoryjnej

•  Udokumentowana (certyfikat) bardzo dobra znajomość języka angielskiego

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

•  Podanie do dyrektora;

•  Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej i naukowej wraz z informacjami o osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych;

•  Dokument stwierdzający posiadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego;

•  Wykaz dorobku naukowego wraz z podsumowaniem (analiza bibliometryczna);

•  Program prowadzenia i rozwoju Zespołu;

•  Oświadczenie, że Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy kandydata/-ki.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej zwanym RODO) informujemy, że:

Administratorem  danych osobowych jest  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, na podstawie przepisu prawa: Art. 6 lit c RODO  w związku z Art. 22' Kodeksu pracy oraz  Art. 87 i nast. Ustawy z  dnia 30 kwietnia 2010 r.  o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U z 2016 r.  Poz. 572 )

Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie powołanego przepisu Kodeksu pracy.

Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

 

Dane osobowe będą przetwarzane także po zakończenia procesu rekrutacji, przez okres, w którym IMDiK PAN zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa) lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie przepisów prawa.

 

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów do dnia  13.09.2018 r.

 • w sekretariacie IMDiK PAN,  ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, pokój D105
 • oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia  13.09.2018 r. wpłyną do sekretariatu dokumenty w wersji papierowej i w wersji elektronicznej.

Przy składaniu oferty prosimy o wpisanie numeru postępowania: SDI-002-KK-7/18

Nie decyduje data stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

            Konkurs na stanowisko Kierownika Pracowni przeprowadzany jest zgodnie z Uchwałą Rady Naukowej IMDiK PAN z dnia 24.03.2011 roku, ze szczególnym uwzględnieniem par. 9 pkt 1, który mówi m.in.: „W ramach konkursu przewidziana jest prezentacja programu i zaopiniowanie kandydata na posiedzeniu Rady Naukowej.”

http://www.imdik.pan.pl/images/tryb%20konkursow%20na%20stanowiska%20naukowe.pdf

 Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu


 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w Zakładzie Neurobiologii Naprawczej

 Miasto: Warszawa       

Stanowisko: asystent

Dyscyplina naukowa: biologia medyczna

Data ogłoszenia: 09.08.2018

Termin składania ofert: 31.08.2018

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent, biologia medyczna, biologia molekularna

Wymagania

 • Tytuł magistra lub stopień doktora w dziedzinie biologii, biotechnologii lub pokrewnej
 • Osiągnięcia naukowe w dziedzinie neurobiologii udokumentowane pracami opublikowanymi w czasopismach o zasięgu międzynarodowym (preferowane prace dotyczące badań procesów w chorobach uszkodzeń OUN i przeszczepów komórek)
 • Odbycie staży naukowych w renomowanych ośrodkach zagranicznych
 • Aktywny udział w konferencjach o charakterze krajowym i zagranicznym
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie:

- hodowli  komórek macierzystych w warunkach in vitro

- technik biologii molekularnej (izolacja DNA, RNA, RT-PCR, qRT-PCR)

- technik biochemicznych (elektroforeza, chromatografia, Western Blot, ELISA, LUMINEX)

- oceny komórek i tkanek w mikroskopii konfokalnej z zastosowaniem techniki SIM, cytometrii przepływowej, rezonansu magnetycznego

- badań in vivo prowadzonych u gryzoni na modelach uszkodzenia OUN w tym umiejętność technik mikrochirurgicznych

 • Odbyte kursy i szkolenia udoskonalające metody pracy laboratoryjnej
 • Udokumentowane ukończenie szkolenia w zakresie wymaganym dla osób wykonujących procedury i

eksperymenty na zwierzętach

 • Znajomość programów graficznych i statystycznych
 • Dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Wskazanie IMDiK PAN, jako pierwszego miejsca pracy

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • Hodowla mezenchymalnych komórek macierzystych ze szpiku kostnego u ludzi
 • Izolacja mikropęcherzyków z ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych szpiku kostnego i ich charakterystyka
 • Transplantacja komórek i zewnątrzkomórkowych pęcherzyków u szczurów (dotętniczo, do mózgu)
 • Ocena komórek dawcy i reakcji endogennej w OUN biorcy po przeszczepie (analiza w mikroskopie konfokalnym, elektronowym transmisyjnym, MRI, cytometrze przepływowym dedykowanym małym cząstkom)
 • Analiza ekspresji genów i białek w komórkach i tkankach

Oferujemy:

• Dostęp do specjalistycznej aparatury
• Pracę w zespole, w miłej atmosferze

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej zwanym RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

 

W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, na podstawie przepisu prawa: Art. 6 lit c RODO w związku z Art. 22' Kodeksu pracy oraz Art. 87 i nast. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U z 2016 r. Poz. 572).

Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie powołanego przepisu Kodeksu pracy.

Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

 

Dane osobowe będą przetwarzane także po zakończenia procesu rekrutacji, przez okres, w którym IMDiK PAN zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
(w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa) lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie przepisów prawa.

 

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK.

 

Składanie dokumentów: 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-KK-6/18.

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 31 sierpnia 2018 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne, jeśli do dnia 31 sierpnia 2018 r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem. Nie decyduje data stempla pocztowego.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: połowa września 2018 r.

Data objęcia stanowiska: 01.10.2018 r.

Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu


 Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

do Zespołu Kliniczno-Badawczego

Chirurgii Transplantacyjnej

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki medyczne

DATA OGŁOSZENIA: 03.08.2018 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.08.2018 r.

DATA OBJĘCIA STANOWISKA: 03.09.2018 r.

LINK DO STRONY: www.imdik.pan.pl

SŁOWA KLUCZOWE: asystent, nowotwory, rak trzustki, choroby zapalne jelit

 

Do zadań osoby na ww. stanowisku będzie należało  m.in.:

 • Rekrutacja pacjentów
 • Pobieranie materiału klinicznego od pacjentów do projektów badawczych związanych z  monitorowaniem procesu odrzucania przeszczepionych narządów unaczynionych (kontrola parametrów komórkowych i humoralnych)
 • Pobieranie materiału klinicznego od pacjentów do projektów badawczych związanych ze schorzeniami trzustki i jelita grubego
 • Współudział w tworzeniu i wykonywaniu badań naukowych prowadzonych przez pracowników Zakładu i inne zespoły naukowe Instytutu
 • Wprowadzanie nowych technologii badawczych w celu podnoszenia jakości badań naukowych
 • Przygotowywanie wyników badań oraz ich opracowań naukowych (publikacji, prezentacji na konferencje)
 • Wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy

 

Oczekujemy:

 • Posiadania dyplomu lekarza oraz doktoratu w zakresie nauk medycznych
 • Motywacji do pracy naukowej, umiejętności realizowania badań naukowych
  i upowszechniania ich wyników
 • Sporządzania wniosków o finansowanie badań oraz raportów z prowadzonych badań
 • Aktywnego reprezentowania Zespołu na konferencjach naukowych oraz przygotowanie prac do publikacji w pismach z listy ISI
 • Znajomości pakietu MS Office oraz programów specjalistycznych z zakresu analizy bioinformatycznej/statystycznej
 • Dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania
 • Samodzielności i umiejętności dobrej organizacji pracy własnej, zarządzania czasem
 • Mile widziane publikacje w czasopismach  o zasięgu międzynarodowym

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w prestiżowym Instytucie naukowym w formie umowy o pracę (etat)
 • Możliwość stałego dokształcania - intensywnego rozwoju zawodowego
  i naukowego pod opieką uznanych autorytetów.
 • Przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej zwanym RODO) informujemy, że:

Administratorem  danych osobowych jest  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN),

W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, na podstawie przepisu prawa: Art. 6 lit c RODO  w związku z Art. 22' Kodeksu pracy oraz  Art. 87 i nast. Ustawy z  dnia 30 kwietnia 2010 r.  o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U z 2016 r.  Poz. 572 )

Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie powołanego przepisu Kodeksu pracy. Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

 

Dane osobowe będą przetwarzane także po zakończenia procesu rekrutacji, przez okres, w którym IMDiK PAN zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa) lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Składanie dokumentów: 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-KK-5/18

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter)

ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

Termin składania dokumentów: 20.08.2018 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 20.08.2018 r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: II połowa sierpnia 2018 r.

 


 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na objęcie funkcji kierownika

Pracowni Molekularnej i Komórkowej Nefrologii

 

Miejsce pracy: Gdańsk

Dyscyplina naukowa: biologia medyczna

Numer postępowania: SDI-002-KK-4/18

Data ogłoszenia: 07.06.2018 r.

Termin składania ofert: 21.06.2018 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: koniec czerwca 2018 r.

Data objęcia stanowiska: 01.07.2018 r.

Link do strony: http://www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: kierownik, nerki, cukrzyca, podocyty, kłębuszki nerkowe.

 

            Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ogłasza konkurs na objęcie funkcji kierownika Pracowni Molekularnej i Komórkowej Nefrologii, do realizacji zadań statutowych Pracowni, udziału w prowadzonych w Pracowni projektach naukowych oraz realizowania własnej wizji rozwoju naukowego Pracowni.

Obecna tematyka badawcza:

Tematyka badawcza Pracowni, dotyczy biochemii i fizjologii komórek podocytarnych, które stanowią główny zrąb w barierze filtracyjnej kłębuszków nerkowych, w różnych stanach patofizjologicznych, m.in. w cukrzycy.

 

Aktualnie prowadzone badania:

 • Rola kinazy białkowej G w regulacji cytoszkieletu komórek podocytarnych i kłębuszkowej bariery filtracyjnej
 • Biochemiczne podstawy insulinooporności podocytów
 • Badania nad funkcją mitochondriów i rolą mitofagii w podocytach w warukach cukrzycowych
 • Poszukiwanie wczesnych markerów rozwoju nefropatii cukrzycowej

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 

 • Kierowanie zespołem naukowym;
 • Kształtowanie profilu naukowego oraz składu osobowego zespołu badawczego;
 • Czynny udział w życiu naukowym Instytutu i środowiska naukowego;
 • Zdobywanie finansowania projektów badawczych;
 • Przygotowanie publikacji naukowych;

Oferujemy:

 • Samodzielność w kształtowaniu profilu naukowo-badawczego pracowni, która obecnie składa się z 6 pracowników naukowych (2 doktorów), 2 doktorantów, 1 pracownik naukowo-techniczny;
 • nowoczesne laboratoria biologiczne i chemiczne bardzo dobrze wyposażone.

Wymagane kwalifikacje:

 • tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk medycznych, biologicznych lub pokrewnych;
 • znaczący dorobek naukowy udokumentowany publikacjami naukowymi w tematyce nefrologii doświadczalnej;
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym;
 • doświadczenie w zdobywaniu finansowania i kierowania projektami naukowymi z dziedziny biologii medycznej, medycyny i pokrewnych;
 • doświadczenie we współpracy z innymi placówkami naukowymi zarówno w kraju jak i za granicą potwierdzone publikacjami naukowymi;

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • Podanie do dyrektora;
 • Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej i naukowej wraz z informacjami o osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych;
 • Dokument stwierdzający posiadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego;
 • Wykaz dorobku naukowego wraz z podsumowaniem (analiza bibliometryczna);
 • Program prowadzenia i rozwoju Pracowni;
 • Oświadczenie, że Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy kandydata/-ki.

Składając dokumenty aplikacyjne (forma papierowa i wersja elektroniczna) oraz klikając w przycisk „Wyślij” zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, który jest administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu konkursowym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (m.in. imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Podanie danych takich jak numer telefonu i e-mail jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie konkursowym z uwagi na konieczność kontaktu w związku z kolejnymi etapami postępowania konkursowego.

Pozostałe dane (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danychoraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie przepisów prawa.

Informujemy, że w przypadku wygrania konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN oraz w BIP  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

W razie pytań dotyczących Pani/Pana danych osobowych, prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów do dnia  21.06.2018 r.

 • w sekretariacie IMDiK PAN,  ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, pokój D105
 • oraz dodatkowo przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia  21.06.2018 r. wpłyną do sekretariatu dokumenty w wersji papierowej i w wersji elektronicznej.

Nie decyduje data stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

            Konkurs na objęcie funkcji Kierownika Zakładu przeprowadzany jest zgodnie z Uchwałą Rady Naukowej IMDiK z dnia 24.03.2011 roku, ze szczególnym uwzględnieniem par. 9 pkt 1, który mówi m.in.: „W ramach konkursu przewidziana jest prezentacja programu i zaopiniowanie kandydata na posiedzeniu Rady Naukowej.”

http://www.imdik.pan.pl/images/tryb%20konkursow%20na%20stanowiska%20naukowe.pdf

 Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu


 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej

Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent

Dyscyplina naukowa: biologia medyczna

Data ogłoszenia: 16.03.2018  r.

Termin składania ofert: 30.03.2018  r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent, biologia medyczna, biologia molekularna.

 

Wymagania:

 • stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych lub pokrewnych (biologia, farmacja);
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie: hodowli linii komórkowych in vitro, ekspresji i oczyszczania rekombinowanych białek w systemach bakteryjnych i drożdżowych, chromatografii powinowactwa, technik biologii molekularnej (elektroforeza DNA, PCR, Western Blot);
 • umiejętności w analizie danych biologii molekularnej;
 • udokumentowane ukończenie szkolenia w zakresie wymaganym dla osób planujących i wykonujących procedury i doświadczenia na zwierzętach;
 • udokumentowany dorobek naukowy: publikacje naukowe w czasopismach recenzowanych, udział w konferencjach krajowych i zagranicznych;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność posługiwania się programami statystycznymi i graficznymi (np. pakiet Statistica, pakietu R, lub t.p.);
 • wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełny etat);
 • możliwość rozwoju naukowego;
 • możliwość zagranicznych wyjazdów specjalizacyjnych i konferencyjnych.

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • podejmowanie starań o pozyskiwanie środków ze źródeł krajowych i międzynarodowych na prowadzenie badań;
 • zakładanie i prowadzenie hodowli komórkowych in vitro, ocena cytotoksyczności badanych związków chemicznych (MTT), wyznaczanie LD50;
 • klonowanie DNA, ekspresja w układach komórkowych, oczyszczanie plazmidów oraz ekspresjonowanych białek;
 • wykorzystywanie w badaniach naukowych metod analitycznych, metod biologii molekularnej (klonowanie, ELISA, Western Blot, rtPCR, analizy ekspresji genów, itp.);
 • wykonywanie eksperymentów na zwierzętach;
 • statystyczna analiza otrzymanych wyników;
 • udział w przygotowywaniu publikacji naukowych.

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922)."

               

Składanie dokumentów: 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-KK-3/18

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 30.03.2018  r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 30.03.2018  r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Nie decyduje data stempla pocztowego.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: początek kwietnia 2018 r.

Termin objęcia stanowiska: 12.04.2018 r.

Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu 


 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

do Zespołu Kliniczno-Badawczego Chirurgii Transplantacyjnej

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent (nr postępowania: SDI-002-KK-2/18)

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki medyczne

DATA OGŁOSZENIA: 14.03.2018 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05.04.2018 r.

DATA OBJĘCIA STANOWISKA: 07.05.2018 r.

LINK DO STRONY: www.imdik.pan.pl

SŁOWA KLUCZOWE: asystent,  nowotwory, rak trzustki, choroby zapalne jelit

 

Do zadań osoby na ww. stanowisku będzie należało  m.in.:

 • Wykonywanie badań zgodnie ze standardami biologii molekularnej, biotechnologii oraz immunohistochemii
 • Zabezpieczanie pobranego materiału pod kątem wykonywania dalszych analiz
 • Zastosowanie technik immunohistochemicznych, ELISA, RT-PCR
 • Współudział w tworzeniu i wykonywaniu badań naukowych prowadzonych przez pracowników Zakładu i inne zespoły naukowe Instytutu
 • Wprowadzanie nowych technologii badawczych w celu podnoszenia jakości badań naukowych
 • Przygotowywanie wyników badań oraz ich opracowań naukowych (publikacji, prezentacji na konferencje)
 • Wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.

 

Oczekujemy:

 • Doświadczenia w pracy laboratoryjnej
 • Praktycznej znajomości technik detekcji białek, izolacji kwasów nukleinowych oraz białek, rozdziału elektroforetycznego w żelach agarozowych oraz poliakrylamidowych, analizy bioinformatycznej danych
 • Motywacji do pracy naukowej, umiejętności realizowania badań naukowych
  i upowszechniania ich wyników
 • Sporządzania wniosków o finansowanie badań oraz raportów z prowadzonych badań
 • Aktywnego reprezentowania Zespołu na konferencjach naukowych oraz przygotowanie prac do publikacji w pismach z listy ISI
 • Znajomości pakietu MS Office oraz programów specjalistycznych z zakresu analizy bioinformatycznej/statystycznej
 • Dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania
 • Samodzielności i umiejętności dobrej organizacji pracy własnej, zarządzania czasem
 • Mile widziane publikacje w czasopismach  o zasięgu międzynarodowym.

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w prestiżowym Instytucie naukowym w formie umowy o pracę (etat)
 • Możliwość stałego dokształcania - intensywnego rozwoju zawodowego
  i naukowego pod opieką uznanych autorytetów.
 • Przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922)."

 

Składanie dokumentów: 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-KK-2/18.

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter)

ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 05.04.2018 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 05.04.2018 r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem.

Nie decyduje data stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: II połowa kwietnia 2018 r.

Informacja o zamknięciu konkursu 


 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na objęcie funkcji

kierownika Zakładu Neuropeptydów

Miasto: Warszawa

Dyscyplina naukowa: neuropeptydy, chemia, chemia medyczna, farmakologia

Numer postępowania: SDI-002-KK-1/18

Data ogłoszenia: 02.03.2018 r.

Termin składania ofert: 04.05.2018 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: druga połowa maja 2018 r.

Data objęcia stanowiska: 01.06.2018 r.

Link do strony: http://www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: kierownik, chemia, chemia medyczna, neuropeptydy,  substancje czynne.

 

            Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ogłasza konkurs na objęcie funkcji kierownika Zakładu Neuropeptydów, do realizacji zadań statutowych Zakładu, udziału w prowadzonych w Zakładzie projektach naukowych oraz realizowania własnej wizji rozwoju naukowego Zakładu.

Obecna tematyka badawcza:

 • Projektowanie i synteza nowych substancji czynnych, analogów neuropeptydów, działających przez receptory opioidowe (i/lub inne receptory sprzężone z białkiem G) o potencjalnym działaniu przeciwbólowym i przeciwnowotworowym.
 • Projektowanie i synteza nowych wektorów do radiofarmaceutyków opartych na antagonistach receptora tachykininowego-1.
 • Badania receptorowe powinowactwa do receptorów opioidowych, tachykininowych-1 oraz innych receptorów sprzężonych z białkiem G.
  • Badanie aktywności przeciwbólowej in vivo nowych substancji czynnych.
 • Badanie cytotoksyczności na komórki zdrowe i nowotworowe nowych substancji czynnych.
 • Badanie selektywności funkcjonalnej agonistów receptorów opioidowych (aktywacja białek G vs rekrutacja β-arrestyn).
 • Modelowanie molekularne biologicznie czynnych peptydów i peptydomimetyków (analiza konformacyjna, dokowanie molekularne, dynamika molekularna)
  • Rozwój modelu homologicznego receptora tachykininowego-1.
 • Badania obliczeniowe nad zagadnieniami podstawowymi fizycznej chemii organicznej (efekt podstawnikowy, aromatyczność, oddziaływania międzycząsteczkowe, równowagi konformacyjne) pod kątem zastosowań w chemii leków.
 • Nowe biodegradowalne materiały opatrunkowe do leczenia ran trudno gojących oparte na naturalnych biopolimerach.

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • Kierowanie zakładem naukowym;
 • Kształtowanie profilu naukowego oraz składu osobowego zespołu badawczego;
 • Czynny udział w życiu naukowym Instytutu i środowiska naukowego;
 • Zdobywanie finansowania projektów badawczych;
 • Przygotowanie publikacji naukowych.

 

Oferujemy:

 • Samodzielność w kształtowaniu profilu naukowo-badawczego Zakładu, który obecnie składa się z 6 pracowników naukowych (4 doktorów), 3 doktorantów, 1 pracownika technicznego i 1 sekretarki;
 • nowoczesne laboratoria chemiczne i biologiczne.

Wymagane kwalifikacje:

 • samodzielny pracownik naukowy w zakresie nauk chemicznych;
 • znaczący dorobek naukowy udokumentowany publikacjami naukowymi w tematyce poszukiwania, syntezy, badań biologicznych i badania zależności struktura aktywność nowych substancji czynnych działających przez receptory opioidowe (i/lub inne receptory sprzężone z białkiem G) o potencjalnym działaniu przeciwbólowym i przeciwnowotworowym;
 • znaczący dorobek innowacyjny udokumentowany zgłoszeniami patentowymi i udzielonymi patentami w zakresie nowych substancji biologicznie czynnych;
 • doświadczenie w kierowaniu multidyscyplinarnym (chemia, biologia, farmakologia, modelowanie molekularne) zespołem badawczym;
 • doświadczenie w zdobywaniu finansowania i kierowania projektami naukowymi z dziedziny chemii i chemii medycznej;
 • doświadczenie naukowe zdobyte za granicą;
 • doświadczenie we współpracy z innymi placówkami naukowymi zarówno w kraju jak
  i za granicą potwierdzone publikacjami naukowymi;
 • dobra ocena środowiska naukowego wyrażająca się zaproszeniami do oceny prac naukowych
  i wniosków o stopnie naukowe.  

Wykaz wymaganych dokumentów:

• Podanie do dyrektora;

• Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej i naukowej wraz z informacjami o osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych;

• Dokument stwierdzający posiadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego;

• Wykaz dorobku naukowego wraz z podsumowaniem (analiza bibliometryczna);

• Program prowadzenia i rozwoju Zakładu.

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania konkursowego, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922)."

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów do dnia  04.05.2018 r.

 • w sekretariacie IMDiK PAN,  ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, pokój D105
 • oraz dodatkowo przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia  04.05.2018 r. wpłyną do sekretariatu dokumenty w wersji papierowej i w wersji elektronicznej.

Nie decyduje data stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 

            Konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu przeprowadzany jest zgodnie z Uchwałą Rady Naukowej IMDiK z dnia 24.03.2011 roku, ze szczególnym uwzględnieniem par. 9 pkt 1, który mówi m.in.: „W ramach konkursu przewidziana jest prezentacja programu i zaopiniowanie kandydata na posiedzeniu Rady Naukowej.”

http://www.imdik.pan.pl/images/tryb%20konkursow%20na%20stanowiska%20naukowe.pdf

 Komunikat o rostrzygnięciu konkursu


 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta

w Pracowni Patoneurochemii Zakładu Neurochemii

Miasto: Warszawa            

Stanowisko: adiunkt

Dyscyplina naukowa: biologia medyczna

Data ogłoszenia: 13 grudnia 2017 r.

Termin składania ofert: 15 stycznia 2018 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: adiunkt; neurochemia; neurotoksykologia; nanomedycyna;  nanocząstki srebra

 

Wymagania:

- tytuł doktora w dziedzinie biologii, biotechnologii lub pokrewnym

- wiedza z dziedziny neurobiologii/neurochemii (mile widziana również wiedza z zakresu nanotechnologii, nanomedycyny, nanotoksykologii itp.) 

- doświadczenie w pracy z hodowlą komórek in vitro (hodowle pierwotne, linie ustalone)

- doświadczenie w pracy ze zwierzętami eksperymentalnymi

- dobra znajomość podstawowych technik biologii molekularnej (qPCR, Western blot)

- mile widziana znajomość techniki mikroskopii konfokalnej

- posiadanie dorobku naukowego w postaci publikacji, w tym publikacji autorskich

- udział w realizacji projektów grantowych (szczególnie własnych)

- umiejętność organizacji badań naukowych i prowadzenia dokumentacji naukowej

- udokumentowana znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym

- wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy

 

Oferujemy:

- zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełny etat)

- pracę w zespole, w miłej atmosferze

- możliwość rozwoju naukowego

- rozwój naukowy i nowe doświadczenia w obszarze badań nad nanostrukturami

- możliwość zagranicznych wyjazdów specjalizacyjnych

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

- prowadzenie badań z użyciem modeli in vitro i in vivo

- analiza ekspresji genów i białek

- przygotowanie preparatów i analiza mikroskopowa materiału (m.in. mikroskop konfokalny)

- projektowanie i wykonywanie badań oraz jakościowa i statystyczna analiza otrzymanych wyników

- publikowanie wyników badań w renomowanych czasopismach naukowych

- przygotowywanie wniosków grantowych

- poszerzanie wiedzy poprzez udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach

- wprowadzanie nowych kierunków badań oraz metod badawczych

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922)."

 

Składanie dokumentów: 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-KK-12/17.

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 15 stycznia 2018 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 15 stycznia 2018 r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem. Nie decyduje data stempla pocztowego.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: koniec stycznia 2018 r.

Data objęcia stanowiska: 01.02.2018 r.

 


 

Dyrektor

 

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

 

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

adiunkta

 

w Pracowni Neurogenetyki

 

Zespołu Kliniczno-Badawczego Chorób Zwyrodnieniowych CUN

 

 

 

Miasto: Warszawa            

 

Stanowisko: adiunkt

 

Dyscyplina naukowa: biologia, genetyka, biologia molekularna

 

Data ogłoszenia: 21.11.2017 r.

 

Termin składania ofert: 19.12.2017 r.

 

Link do strony: www.imdik.pan.pl

 

Słowa kluczowe: adiunkt, neurogenetyka, genomika, genetyka medyczna, badania wysokoskalowe

 

 

 

Wymagania:

 

 • tytuł doktora (specjalność: genetyka medyczna, biologia medyczna, genetyka molekularna)
 • znaczący dorobek publikacyjny w dziedzinie genetyki człowieka/ biologii molekularnej (publikacje z pierwszym autorstwem)  w dziedzinie chorób neurodegeneracyjnych
 • udokumentowany udział w pozyskiwaniu środków na badania naukowe
 • zaawansowana znajomość technik biologii molekularnej kwasów nukleinowych (klonowanie DNA, RFLP, MLPA, genotypowanie  (TaqMan, HRM), techniki pracy z RNA, qPCR, western-blot, immunoprecypitacja,)
 • dobra znajomość metod sekwencjonowania całego eksomu i genomu (WES, WGS)
 • zaawanasowana znajomość metod statystycznych i bioinformatycznych (w tym: analiza danych wysokoskalowych, analiza szlaków biologicznych, asocjacja z poziomem ekspresji/mutacjami/polimorfizmami)
 • dobra znajomość metod hodowli komórkowych: transfekcja, immunofuorescencja, mikroskopia fluorescencyjna/konfokalna
 • kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej
 • bardzo dobra i najlepiej udokumentowana znajomość języka angielskiego
 • zakończony staż podoktorski
 • wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.

 

Oferujemy:

 

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełny etat)
 • pracę w zespole, w miłej atmosferze
 • możliwość rozwoju naukowego
 • możliwość zagranicznych wyjazdów specjalizacyjnych

 

 

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 

 • analiza zmienności genetycznej związanej z chorobami neurodegeneracyjnymi
 • analiza ekspresji genów, analiza in silico sekwencji DNA, RNA, białka, analiza statystyczna wyników
 • badania funkcjonalne mutacji/izoform  DNA/mRNA/białka
 • analiza danych z sekwencjonowania eksomu i genomu
 • wprowadzanie nowych metod i technik badawczych
 • kreatywność w określaniu nowych zadań badawczych w ramach Pracowni
 • aktywne uczestnictwo w pozyskiwaniu środków na finansowanie badań
 • reprezentowanie Zespołu na konferencjach naukowych oraz przygotowanie prac do publikacji w pismach z listy ISI.

 

 

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922)."

 

 

 

Składanie dokumentów: 

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-KK-11/17.

 

 

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

 

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

 

 

Termin składania dokumentów: 19 grudnia 2017 r.

 

 

 

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 19 grudnia 2017 r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem. Nie decyduje data stempla pocztowego.

 

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: koniec grudnia 2017 r.

 

Data objęcia stanowiska: 01.01.2018 r.

 

Kontakt: prof. dr hab. Cezary Żekanowski, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 22 608 64 85

 

 

 

 


 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w Zespole Kliniczno-Badawczym Molekularnej i Komórkowej Nefrologii

 Miasto: Gdańsk

Stanowisko: asystent

Dyscyplina naukowa: biologia medyczna

Data ogłoszenia: 05.09.2017 r.

Termin składania ofert: 19.09.2017 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent, nerki, kłębuszek nerkowy podocyty, hodowla komórkowa

 

Wymagania:

 • stopień  doktora w dziedzinie biologii, nauk medycznych lub pokrewnych, udokumentowany dorobek naukowy: publikacje naukowe w czasopismach recenzowanych, aktywny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, preferowany dorobek naukowy  z zakresu nefrologii doświadczalnej,
 • doświadczenie w pracy z pierwotną lub wtórną linią podocytów,
 • gotowość samodzielnego zdobywania finansowania projektów naukowych,
 • kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach naukowych (np. znajomość pakietu STATISTICA),
 • wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełny etat, pierwsze miejsce pracy),
 • pracę w zespole,
 • możliwość rozwoju naukowego,

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • prowadzenie badań na podocytach linii pierwotnej i wtórnej,
 • przygotowywanie i realizacja projektów badawczych,
 • publikowanie wyników w czasopismach z listy filadelfijskiej,
 • wprowadzanie nowych technologii badawczych w celu podnoszenia jakości badań naukowych,
 • przygotowanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w seminariach, kursach i szkoleniach,
 • przygotowanie wniosków grantowych i sporządzanie raportów z prowadzonych badań.

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922)."

 

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia  19.09.2017 r.  wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem Kandydata.

Nie decyduje data stempla pocztowego.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:  koniec września 2017 r.

Data objęcia stanowiska: 01.10.2017 r.

 


 

 Archiwum ogłoszeń:

17 sierpień 2017

11 sierpień 2017

10 sierpień 2017

26 lipiec 2017

4 lipiec 2017

czerwiec 2017

4 kwiecień 2017

21 marzec 2017

13 luty 2017

13 grudzień 2016

05 grudzień 2016

25 listopad 2016

07 listopad 2016

25 październik 2016

17 październik 2016

17 październik 2016

17 październik 2016

05 październik 2016

05 październik 2016

29 sierpień 2016

12 sierpień 2016

10 sierpień 2016

12 kwiecień 2016

18 luty 2016

17 luty 2016

15 grudzień 2015 - drugie ogłoszenie

15 grudzień 2015

19 listopad 2015

Praca Paryż - recepcjonistka

Praca Paryż - technik

16 listopad 2015

12 listopad 2015 - drugie ogłoszenie

12 listopad 2015

28 październik 2015

05 październik 2015 - drugie ogłoszenie

05 październik 2015

01 październik 2015

21 wrzesień 2015

17 sierpień 2015

07 lipiec 2015

05 czerwiec 2015

15 maj 2015

30 kwiecień 2015

29 kwiecień 2015

31 marzec 2015

17 marzec 2015

17 marzec 2015

02 marzec 2015

26 luty 2015

23 luty 2015

20 luty 2015

09 styczeń 2015

29 grudzień 2014

22 grudzień 2014

27 listopada 2014

18 listopada 2014

04 listopada 2014

20 sierpnia 2014

21 lipca 2014

9 czerwca 2014

23 lutego 2014

29 listopada 2013

4 listopada 2013

15 października 2013

9 września 2013

1 września 2013

28 czerwca 2013

2 kwietnia 2013

2 kwietnia 2013

15 marca 2013

6 lutego 2013

15 listopada 2012

15 października 2012

28 sierpnia 2012

27 sierpnia 2012

15 stycznia 2012

1 czerwca 2012