Granty MNiSW - Projekty Badawcze Własne

Projekty rozpoczęte w 2011 roku:

Kierownik

Projektu

Tytuł i Numer Projektu

Czas realizacji

Budżet

(PLN)

 

Prof. Dr hab. Robert Słotwiński

Wpływ stanu odżywiania i ciężkich zakażeń na ekspresję genów wybranych białek szlaków sygnałowych komórek wrodzonej odpowiedzi przeciwbakteryjnej.

N N401 103340

 

 

2011-2014

 

363 800

 

Prof. dr hab. Janina Rafałowska

Ocena ekspresji genu SMN (survival motor neuron) w życiu osobniczym szczura oraz analiza efektu leczenia inhibitorem deacetylacji histonów (HDAC) w modelu przewlekłej ekscytotoksyczności in vivo i in vitro.

N N401 014640

 

 

2011-2014

 

365 000

 

Prof. dr hab. Joanna Strosznajder

Kinazy sfingozyny w molekularnych mechanizmach sekrecji α-synukleiny i jej cytotoksyczności. Znaczenie w chorobie Parkinsona i innych synukleinopatiach.

N N401 587040

 

 

2011-2014

 

398 000

 

Dr hab. Leszek Dobrowolski

Rola receptorów purynowych (typu P2) w regulacji wewnątrznerkowego krążenia krwi i wydalania nerkowego w nadciśnieniu tętniczym krwi u szczura.

N N401 644240

 

 

2011-2014

 

312 000

 

Dr hab. Barbara  Zabłocka

Patogenność mutacji w genie mitofuzyny 2 w chorobach kręgu Charcot-Marie-Tooth - problem neurologii i neurobiologii.

N N402 474640

 

 

2011-2014

 

450 000

 

Dr Paweł Bieganowski

Badanie oddziaływań specyficznych dla izoform ludzkiego białka Hsp90 z białkami substratowymi i pomocniczymi.

N N303 818640

 

 

2011-2014

 

323 700

 

Dr Alina Ewa Kuryłowicz

Wpływ modyfikacji epigenetycznych na ekspresję genów związanych z termogenezą w tkance tłuszczowej osób otyłych i o prawidłowej masie ciała.

N N402 557440

 

 

2011-2013

 

109 850

 

Dr hab. Marek Ryszard Durlik

Polimorfizm genów dla receptorów Toll i cytokin a skłonność do powikłań septycznych u chorych operowanych z powodu nowotworów trzustki i jelita grubego w populacji polskiej.

N N403 102740

 

 

2011-2014

 

350 000

Prof. dr hab. Maria Barcikowska-Kotowicz

Analiza wpływu zmienności polimorficznej traktu Poli(T) genu TOMM40 na ryzyko rozwoju wybranych chorób neurozwyrodnieniowych.

N N401 558240

 

 

2011-2013

 

266 000

 

Dr Dorota Rogacka

Rola wysokich stężeń glukozy oraz przemian glukozaminy w procesie autofagii w podocytach: znaczenie kinazy białkowej AMPK.

N N401 005740

 

 

2011-2014

 

307 850

Projekty rozpoczęte w 2010 roku:

Kierownik

Projektu

Tytuł i Numer Projektu Czas realizacji

Budżet

(PLN)

 

Mgr Anna Domaszewska - Szostek

Epidemiologiczne aspekty przeszczepienia skóry – poszukiwanie metody długotrwałego przechowywania dużej  masy ludzkiego naskórka i pełnej skóry i zmniejszenia ich alloantyegenowości.

N N404 494238

 

 

2010-2013

 

292 000

 

Prof. Jerzy Walecki

Ocena wartości strukturalnych i czynnościowych technik neuroobrazowych w rozpoznawaniu nadostrej i ostrej fazy udaru niedokrwiennego mózgu.

N N402 433338

 

 

2010-2013

 

350 000

 

Dr Joanna Sypecka

Wpływ mikrośrodowiska komórkowego na różnicowanie się i dojrzewanie komórek progenitorowanych (NG2) oligodendrocytów.

N N401 034538

 

 

2010-2012

 

280 000

 

Dr Grzegorz Sulkowski

Badania potencjału neuroprotekcyjnego antagonistów receptorów glutaminergicznych (mGluR GI i GluR) w patogenezie alergicznego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego szczura.

N N401 620038

 

 

2010-2013

 

300 000

 

Dr hab. Lidia Strużyńska

Ocena oddziaływania nanocząstek srebrowych na ośrodkowy układ nerwowy szczura w badaniach in vitro i in vivo.

N N401 619938

 

 

2010-2013

 

355 355

 

Dr Monika Szeliga

Wpływ modulowania ekspresji glutaminaz na fenotypy komórek linii glejaka ludzkiego i ich wrażliwość na związki alkilujące.  N N401 039238

 

 

2010-2013

 

290 300

 

Dr Małgorzata Frontczak-Baniewicz

Charakterystyka elementów uczestniczących w przebudowie parenchymy mózgowej po urazach. Lokalizacja nisz naczyniowych w mózgowiu.  N N404 522838

 

 

2010-2013

 

228 800

 

Dr Dorota Makarewicz

Indukcja tolerancji na ischemię: nowy mechanizm działania antagonistów receptorów NMDA.

N N401 066438

 

 

2010-2013

 

390 200

 

Dr Maria Jędrzejowska

Badanie podłoża molekularnego rdzeniowego zaniku mięśni w grupie pacjentów bez homozygotycznej utraty genu SMN1.Poszukiwanie mutacji punktowych w genie SMN1 i IGHMBP2.

N N401 011038

 

 

2010-2013

 

277 891

 

Dr Anna Gąsiorowska

Czynność układu krążenia i układu autonomicznego w czasie ćwiczeń progresywnego treningu wibracyjnego i po ich zakończeniu u kobiet w różnym wieku.

N N404 517138

 

 

2010-2012

 

68 250

 

Dr hab. Teresa Zalewska

Regulacja procesu endogennej neurogenezy po ischemii mózgu; udział integryn w przekazywaniu sygnałów z macierzy zewnątrzkomórkowej.

N N401 015438

 

 

2010-2013

 

290 950

 

Dr hab. Monika Puzianowska-Kuźnicka

Starzenie układu odpornościowego: badanie ekspresji genów mających wpływ na tempo procesu starzenia i mechanizmów ich epigenetycznej regulacji w komórkach jednojądrzastych krwi osób młodych, w wieku wczesno-starszym oraz osób długowiecznych.

N N401 037338

 

 

2010-2013

 

347 000

 

Dr inż. Beata Pająk

Rola jonów wapniowych w pro-/anty-apoptotycznej aktywności klasteryny w komórkach nowotworowych  na przykładzie komórek raka okrężnicy linii COLO 205.  N N401 031538

 

 

2010-2012

 

128 000

 

Dr Agnieszka Walkowska

Rola unerwienia nerek w regulacji krążenia wewnątrznerkowego oraz ciśnienia tętniczego krwi w warunkach zmiennej podaży sodu.

N N401 108038

 

 

2010-2012

 

113 370

 

Dr hab. Leonora Bużańska

Otrzymywanie indukowanych komórek pluripotencjalnych i zróżnicowanych w kierunku neuronów z populacji komórek macierzystych ludzkiej krwi pępowinowej oraz ich immobilizacja na mikromacierzach powierzchni biofunkcjonalnej.

N N302 597838

 

 

2010-2013

 

390 000

 

Dr Magdalena Zielińska

Wieloetapowa regulacja poziomu cyklicznego GMP w zwierzęcych modelach encefakopatii wątrobowej: Rola glutaminy.

N N401 037839

 

 

2010-2013

 

300 000

 

Dr Jarosław Andrychowski

Zapobieganie bliznowaceniu po przebytym leczeniu neurochirurgicznym z użyciem nanowłókien jako materiału izolacyjnego w modelu doświadczalnym – szczur.

N N403 176939

 

 

2010-2013

 

300 000

 

Prof. dr hab. Jan Albrecht

Czy kwas kynureninowy (KYNA) jest przekaźnikiem glejowym? Regulacja i mechanizmy uwalniania KYNA z astrocytów.

N N401 130839

 

 

2010-2013

 

350 000

 

Dr hab. Andrzej Ziemba

Wpływ biegu długodystansowego na wybrane wskaźniki echokardiograficzne i biochemiczne układu krążenia u młodych, zdrowych mężczyzn.

N N 404 204739

 

 

2010-2013

 

250 000

 

Prof. Waldemar Olszewski

Nowa metoda leczenia limfatycznych obrzęków kończyn – tworzenie metodą pneumatyczną kanałów tkankowych dla odpływu płynu tkankowego w miejsce niedrożnych naczyń limfatycznych.

N N404  113139

 

 

2010-2013

 

300 000

 

Dr Marta Jonas

Badanie wpływu stężenia witaminy D w tkance tłuszczowej i w surowicy na stan zapalny u osób otyłych.

N N402 467939

 

 

2010-2013

 

278 300

Projekty rozpoczęte w 2009 roku:

Kierownik

Projektu

Tytuł i Numer Projektu

Czas realizacji

Budżet

(PLN)

 

Dr Małgorzata Katarzyna Zagozda

Epidemiologia zakażeń kończyn dolnych - polimorfizm genów dla receptorów toll i cytokin a skłonność do rozwoju zakażeń, owrzodzeń i opóźnionego gojenia ran tkanek miękkich.

N N404  077136

 

 

2009-2012

 

360 050

 

Dr hab. Andrzej Kochański

Zmienność przebiegu klinicznego choroby Charcot-Marie-Tooth typu 1A (CMT1A) w świetle badań molekularnych genu PMP22.

N N402 276336

 

 

2009-2012

 

480 250

 

Prof. dr hab. Andrzej Lipkowski

Izolacja i charakterystyka nowego preparatu o aktywności przeciwwirusowej na wirysy Herpes.

N N405 304436

 

 

2009-2012

 

260 000

 

Prof. dr hab. Robert Słotwiński

Wpływ przedoperacyjnego leczenia żywieniowego (immunonutrition) na ekspresję genów wybranych białek szlaków sygnałowych odpowiedzi przeciwbakteryjnej leukocytów i ich apoptozy u chorych z rakiem trzustki wymagających rozległych operacji.

N N402 306836

 

 

2009-2012

 

363 800

 

Prof. dr hab. Stefan Angielski

Rola kinazy białkowej G w regulacji aparatu kurczliwego podocytów w warunkach normo- i hiperglikemii.

N N401 063337

 

 

2009-2012

 

330 500

 

Mgr Magdalena Gewartowska

Przechowywanie allogenicznych tętnic do przeszczepów i przetok dializacyjnych-metoda, ocena struktury i funkcji.

N N404 197037

 

 

2009-2012

 

250 000

 

Dr Grzegorz Marek Szczęsny

Obluzowanie implantów ortopedycznych – odpowiedź komórkowa i humoralna na produkty zużycia (wear debris) i translokowane bakterie, udział układu limfatycznego kończyn.

N N403 239337

 

 

2009-2012

 

300 000