Granty NCN

Granty NCN realizowane w 2019 roku:

    Tytuł projektu  Imię i nazwisko     kierownika   Okres realizacji projektu

Przyznane środki na cały projekt

Identyfikacja wirusów oraz ocena zmian ultrastrukturalnych towarzyszących obecności wirusa  w tkance mięśnia sercowego u chorych z podejrzeniem kardiomiopatii rozstrzeniowej pozapalnej.

Prof. dr hab. Robert Gil

01.04.2015-31.03.2019

591 800,00

Rola kinazy białkowej G typu I alfa w regulacji przepuszczalności bariery filtracyjnej w dysfukcji kłębuszków nerkowych.

dr inż. Agnieszka Piwkowska

 

05.05.2015-04.05.2020

1 755 660,00

 
 

Przywracanie funkcji mózgu u myszy drogą przeszczepów neuronalnych.

 

dr hab. Robert Jakub Filipkowski

 

08.06.2015-07.06.2019

563 000,00

 

Znaczenie bioaktywnych sfingolipidów: ceramidu, ceramido-1-fosforanu oraz sfingozyno-1-fosforanu w regulacji funkcji mitochondriów i zakończeń synaptycznych w eksperymentalnych modelach choroby Alzheimera. Nie amyloidogenne punkty uchwytu w terapii AD.

 dr hab. Robert Piotr Strosznajder  

22.09.2015-21.09.2019

889 600,00

 
 

Identyfikacja i analiza funkcjonalna czynników wydzielanych przez progenitory oligodendrocytów w odpowiedzi na uszkodzenie OUN szczura wywołane asfiksją okołoporodową

 

dr hab. Joanna Beata Sypecka

 

09.07.2015-08.01.2019

650 000,00

 
 

Udział niespecyficznych kanałów jonowych typu TRP przepuszczalnych dla jonów wapnia w procesach zapamiętywania i przypominania oraz ich powiązania z metabotropowymi receptorami glutaminianu grupy I.

 

dr hab. Elżbieta Jolanta Salińska

 

09.07.2015-08.07.2019

544 370,00

 

Badanie ekspresji białka SNAP-25, analiza metabolomiczna NMR i charakterystyka behawioralna w zwierzęcych modelach autyzmu dziecięcego: odniesienie do hipotezy glutaminianowej

 

prof. dr hab. Jerzy Wiesław Łazarewicz

09.07.2015-08.07.2019

913 192,00

 
 

Funkcjonalne znaczenie translokacji kinazy białkowej C beta (PKC beta) do mitochondriów w wyniku niedokrwienia mózgu. Rozwikłanie zagadki endogennej neuroprotekcji.

dr Małgorzata Beręsewicz

22.09.2015-21.09.2019

655 750,00

 
 

Rola białek z rodziny Rho w regulacji cytoszkieletu komórek podocytarnych. Wpływ na migrację i przepuszczalność bariery filtracyjnej.

 

dr hab. inż. Agnieszka Piwkowska

15.02.2016-14.02.2019

1 089 200,00

 
 

Poszukiwanie nowych, zaburzonuch ścieżek molekularnych w patofizjologii stwardnienia zanikowego bocznego.

 

dr Mariusz Berdyński

 

25.02.2016-24.02.2020

63 600,00

 

Efektywność nowych mieszanin lipofekcyjnych opartych na pochodnych alkoholi poliizoprenoidowych w zwiększeniu ekspresji śródbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF-A): wpływ na ciśnienie tętnicze krwi szczurów spontanicznie nadciśnieniowych.

 

dr inż. Olga Gawryś

 

25.02.2016-24.02.2019

150 000,00

 
 

Zespół dziecka wiotkiego- poszukiwanie nowych czynników gebetycznych związanych z etiopatogenezą choroby, ze szczególnym uwzględnieniem chorób nerwowo- mięśniowych.

 

dr Maria Janina Jędrzejowska (konsorcjum)

 

12.04.2016-11.03.2020

1 208 800,00

 
 

Embriotoksyczność oraz teratogenność jako skutek odpowiedzi na uszkozdenie DNA w komórkach iPS: efekt chlorku metylortęci i niskiego poziomu tlenu.

 

mgr inż. Justyna Augustyniak

24.03.2016 -22.03.2020

150 000,00

 
 

Zmiany parametrów krążeniowych u szczura na skutek prezentacji wokalizacji ultradźwiękowych.

 

dr hab. Robert Jakub Filipkowski

10.06.2016-09.06.2019

532 000,00

 

Zmiany w składzie białkowym i własnościach elektrofizjologicznych synapsy glutamatergicznej w mysim modelu ostrej encefalopatii wątrobowej: rola tkankowego czynnika wzrostu β1(TGF β1)

 

mgr inż. Mariusz Paweł Popek

 

08.07.2016- 07.07.2019

149 400,00

 
 

Uszkodzenie bariery krew-mózg w encefalopatii wątrobowej: rola mikroRNA.

 

dr hab. Magdalena Zielińska

 

04.08.2016-03.08.2020

1 092 280,00

 
 

Udział czynnika transkrypcyjnego Sp1 w regulacji ekspresji astrocytarnego transportera glutaminy SN1: wpływ jonów amonowych i interakcji astrocyt-neuron.

 

mgr inż. Katarzyna Anna Dąbrowska

 

06.03.2017-05.03.2020

150 000,00

 
 Udział glutaminianergicznego receptora NMDA w mechanizmach neurotoksyczności nanocząstek srebra w modelu in vivo.  

dr hab. Lidia Marta Strużyńska

14.02.2017-13.02.2020

689 000,00

 Zaprojektowanie i ocena wielogenowej sygnatury transkrypcyjnej dla celów diagnostyki molekularnej guzów mózgu u dzieci.  

dr hab. Maria Anna Łastowska (prof. dr hab. Ewa Matyja)

 

06.04.2017- 05.04.2020

610 400,00

 

Szlak sygnałowy związany z kinazą białkową B w komórkach glioblastoma transekowanych glutaminazą typu wątrobowego (GAB)

 

mgr inż. Ewelina Julia Majewska

04.08.2017-03.08.2019

99 950,00

 
 

Wpływ składowej naczyniowej i składowej związanej z krążeniem płynu mózgowo-rdzeniowego na podatność mózgową.

 

mgr inż. Katarzyna Dorota Kaczmarska

28.07.2017- 27.07.2019

95 600,00

 

Patomechanizm choroby Charcot-Marie-Tooth typu 4A- w poszukiwaniu terapii.

prof. dr hab. Andrzej Kochański

20.07.2017-19.07.2020

1 448 700,00

 
 Rola syntezy glutaminy w fazie inicjacji padaczki skroniowej w modelu litowo-polikarpinowym u młodych szczurów: mechanizm pobudzenia syntetazy glutaminy.

prof. dr hab. Jan Albrecht

27.07.2017- 26.07.2020

1 089 200,00

 

Opracowanie modelu homologicznego receptora NK1 z wykorzystaniem danych o międzygantunkowych różnicach wiązalności ligandów.

 

dr Piotr Jakub Lipiński

 

04.07.2017- 03.07.2020

499 850,00

 

Rola białek opiekuńczych Hsp90 w replikacji ludzkiego adenowirusa 5.

dr hab. Paweł Bieganowski

10.07.2017-09.07.2020

677 560,00

 
 

Rola mitofagii i ocena zmian bioenergetyki podocytów w rozwoju insulinooporności i zaburzeniach funkcji bariery filtracyjnej w patogenezie nefropatii cukrzycowej.

dr Irena Audzeyenka

 

10.08.2017-09.08.2020

988 100,00

 

Wpływ prenatalnej aktywacji układu immunologicznego na funkcje mitochondriów. Znaczenie w chorobach neurorozwojowych.

dr Magdalena Cieślik

12.09.2017- 11.09.2020

559 800,00

 
Rola zależnej od cGMP ścieżki sygnałowania komórkowego w regulacji ekspresji i aktywności deacetylazy SIRT1: nowy mechanizm indukcji insulinooporności podocytów eksponowanych na wysokie stężenie glukozy.

dr Dorota Rogacka

09.08.2017-08.08.2020

1 102 805,00

 
 

Badanie mechanizmów neuroprotekcyjnego działania agonistów receptorów metabotropowych grupy II (mGluR2/3) w modelowej asfiksji okołoporodowej noworodków szczura.

Ewelina Małgorzata Bratek

25.08.2017-24.08.2019

99 840,00

 

Rola mitofuzyny 2 w uszkodzeniu i regeneracji komórek w epizodzie ischemiczno-reperfuzyjnym mózgu

dr Maria Małgorzata Kawalec

10.08.2017-09.08.2020

663 000,00

 

Identyfikacja i charakterystyka wariantów genomu związanych z zespołem Gillesa de la Tourette'a.

prof. Cezary Żekanowski

05.10.2017-01.10.2020

1 296 400,00

 

Badanie ekspresji genów potencjalnie uczestniczących w patogenezie autyzmu w dwóch modelach zwierzęcych: walproinianowym i talidomidowym.

dr hab. Elżbieta Ziemińska

21.11.2017-20.11.2018

44 748,00

 

Wpływ ostrej hiponetremii skojarzonej z wazopresyną na napięcie tętniczek penetrujących i tętnicy środkowej mózgu szczura.

dr Marta Aleksandrowicz

04.01.2018- 03.01.2019

49 170,00

 Radiofarmaceutyki oparte na antagonistach receptora tachykininowego-1 do diagnostyki i terapii nowotworu mózgu - glejaka wielopostaciowego  prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik 15.02.2018-14.02.2021 dla IMDiK  634 030,00  
Rola interakcji między receptorami purynowymi P1
i biodostępnością tlenku azotu w regulacji
wewnątrznerkowego krążenia krwi oraz wydalania
nerkowego w cukrzycy, w modelu zwierzęcym.
dr hab. Leszek Dobrowolski 30.01.2018-29.01.2021 573 400,00
 Znaczenie zaburzeń sygnalizacji zależnej od
receptorów zewnątrzkomórkowych nukleozydów i
nukleotydów w dysfunkcji synaps w autyzmie.
dr hab. Agata Adamczyk 25.01.2018-24.01.2021 998 390,00 
  Peroksyredoksyny jako potencjalne cele
terapeutyczne w leczeniu glejaka wielopostaciowego
(glioblastoma).
 dr hab. Monika Paulina Szeliga 19.01.2018-18.01.2021 602 700,00 
Identyfikacja i terapeutyczne wykorzystanie
szlaków molekularnych regulowanych przez
proteasom w chorobach nowotworowych człowieka
 dr Dawid Walerych  13.02.2018-12.02.2021 1 293 600,00 
Badanie mechanizmów hipotensyjnego działania stabilnego analogu
14,15-kwasu epoksyeikozatrienowego - EET-A
prof. dr hab. Elzbeita Kompanowska - Jezierska 27.04.2018-26.04.2021 1 200 000,00
 Multi-onko-mapa: mapowanie funkcji wiodących onkogenów w chorobach
nowotworowych człowieka metodami multi-omiki
 dr Dawid Walerych 04.06.2018-03.06.2022  1 992 400,00 
 Rola angiotensyny 1-7 w mechanizmie przeciwdziałania efektom stresu oksydacyjnego w modelu cukrzycy - badania wstępne.  dr inż. Marta Kuczeriszka 22.02.2018-21.02.2019  49 700,00 
 Wpływ oligomeryzacji na onkogenną aktywność mutantów p53.  dr Dawid Walerych 23.01.2018-22.01.2019  50 000,00 
 Nadekspresja neureguliny-1 w progenitorach gleju (GRPs) jako metoda
zwiększenia właściwości funkcjonalnych GRPs.
 dr inż. Luiza Róża Stanaszek  02.07.2018-01.07.2021 598 600,00 
Inhibitory deacetylaz histonów jako potencjalne czynniki modulujące reakcję zapalną indukowaną w mózgu po neonatalnej asfiksji u szczurów. dr Małgorzata Nałęcz  24.07.2018-23.07.2021 801 847,00 
Rola astrocytarnych receptorów NMDA w regulacji aktywności syntetazy glutaminy w hodowanych astrocytach mysich. Próba zdefiniowania wewnątrzastrocytanych szlaków sygnałowych. mgr Katarzyna Skowrońska 26.07.2018-25.07.2020  140 000,00 

Porównanie zmian we wczesnej fazie modelowego udaru mózgu u

szczura metodą spektroskopii MR i metodą chemiczną.
dr inż. Maciej Świątkiewicz 13.09.2018-12.09.2019 49 476,00

Poszukiwanie mutacji w chorobach neurodegeneracyjnych u pacjentów z
pojedynczym wariantem genu TREM2

 

dr Beata Joanna Pepłońska

02.11.2018- 01.11.2019

 

50 000,00

 
 Rozwojowo-zależna indukcja biogenezy
mitochondriów podczas różnicownaia neuralnego ludzkich komórek iPS
 

mgr inż. Justyna Augystyniak

01.10.2018 - 30.09.2019

 

115 676,00

 
Białka STIM jako nowe regulatory transportu receptorów NMDA w neuronach. dr Joanna Gruszczyńska - Biegała 01.08.2018-31.07.2023 1 999 191,00

Poszukiwanie nowych genów warunkujących predyspozycje do wykonywania określonych rodzajów wysiłku fizycznego.

prof. C. Żekanowski (Lider projektu prof. dr hab. PAWEŁ JAN CIĘSZCZYK)

10.09.2018 - 09.09.2021

1 513 400,00 (dla IMDiK 356 400,00)

Rola białek klotho i NPP1 w regulacji funkcji komórki podocytarnej.

dr hab. Agnieszka Piwkowska

31.01.2019 - 30.01.2022

2 320 560,00

Rola lizosomów w insulinozależnej regulacji ekspresji oraz aktywności kinazy białkowej aktywowanej przez AMP w podocytach. Wpływ na przepuszczalność bariery filtracyjnej.

mgr Patrycja Rachubik

24.01.2019 - 23.01.2021

139 500,00

Rola ścieżki sygnałowej z udziałem kinazy sfingozyny/sfingozyno-1-fosforanu w mózgach myszy z cukrzycą typu II oraz po diecie wysokotłuszczowej. Poszukiwanie potencjalnego neuroprotekcyjnego oddziaływania fingolimodu i metforminy.

mgr inż. Przemysław Wencel

31.01.2019 - 30.01.2022

209 940,00

 "Rola niekodującego RNA w modyfikacji epigenetycznych mechanizmów
nowotworzenia"

dr Agnieszka Bronisz

01.04.2019 - 31.03.2022 2 665 500,00
 "Rola arginazy 2 w funkcjonowaniu prążkowia oraz w patogenezie choroby
Huntingtona"
 dr Michał Tadeusz Węgrzynowicz 01.07.2019 -
30.06.2024 
2 952 230,00

 
 "Rola białek z rodziny BET w regulacji zależnych od komórek mikrogleju
procesów neurodegeneracji - znaczenie w patomechanizmach choroby Alzheimera"

 dr hab. Grzegorz Arkadiusz Czapski

24.07.2019 -
23.07.2022 
1 493 540,00

 
 "Aktywność i znaczenie obocznych dróg glikolitycznej przemiany glukozy w
odpowiedzi na zmianę warunków tlenowych w długotrwałych hodowlach komórkowych ADMSC"


 mgr Anna Sylwia Figiel-Dąbrowska


28.10.2019 - 27.10.2022  196 680,00

 
 "Czynniki indukowane hipoksją a zaburzenia dojrzewania oligodendrocytów w
modelu asfiksji neonatalnej in vitro"


 mgr Justyna Janowska

09.07.2019 - 08.07.2022

 
210 000,00 
 "Epigenetyczna regulacja metabolizmu estrogenów w tkance tłuszczowej osób
otyłych"
 dr Alina Ewa Kuryłowicz  01.07.2019 - 30.06.2022

626 650,00

 
 
"Wzajemne interakcje pomiędzy WJ-MSC i fNSC wpływają na tworzenie niszy
komórkowej oraz zdolności regeneracyjne"

 dr hab. Anna Otylia Sarnowska

 03.10.2019 - 02.10.2022

1 867 380,00

 
 "Staż naukowy: preparatyka kłębków szyjnych wraz z rejestracją aktywności nerwu
zatokowego"
 dr Kryspin Andrzejewski

06.11.2019 - 05.11.2020

17 017,00 
 "Rola akwaporyny 4 w obrzęku mózgu w mysim modelu ostrej encefalopatii
wątrobowej oraz regulacja jej ekspresji i/lub lokalizacji przez kaweolinę 1 i kinazę
białkową p38 MAPK"

 dr inż. Marta Obara-Michlewska

 21.11.2019 - 20.11.2020

49 500,00

 
 "Ocena działania przeciwnowotworowego nowych pochodnych benzimidazoli wobec
glioblastoma w doświadczalnej terapii w warunkach in vitro z użyciem tlenu
hiperbarycznego"

 dr Emanuela Barbara Pucko

 17.12.2019 - 16.12.2020

49 500,00

 
 "Generowanie indukowananych komórek pluripotencjalnych (iPSC) od pacjentoów z
zespołem Dravet do modelowania plastyczności neuronalnej w genetycznie
warunkowanych postaciach podaczki u dzieci"


 dr Valery Zayat

04.12.2019 - 03.12.2020

 
50 000,00 
"Rola mechanotransdukcji w regulacji immunomodulacji komórek macierzystych"dr Marzena Halina Zychowicz

17.12.2019 - 16.12.2020

49 500,00

"Rola kinazy białkowej PKGIalfa i kanału jonowego TRPC6 w regulacji funkcji podocytów w warunkach fizjologicznych i wybranych stanach patofizjologicznych" mgr Patrycja Rachubik

01.10.2019 - 31.03.2020

94 460,00

 


Archiwum:

Granty NCN realizowane w 2018 roku.
Granty NCN realizowane w 2017 roku.
Granty NCN realizowane w 2016 roku.
Granty NCN realizowane w 2015 roku.
Granty NCN realizowane w 2014 roku.
Granty NCN realizowane w 2013 roku.
Granty NCN realizowane w 2012 roku.
Granty NCN realizowane w 2011 roku.