Granty NCN

Granty NCN realizowane w 2016 roku:

Tytuł projektu Imię i nazwisko kierownika Okres realizacji projektu

Przyznane środki na cały projekt

Miopatie miofibrylarne: charakterystyka fenotypowa i genotypowa pacjentów z populacji Polski. Dr inż. Aleksandra Maruszak 28.01.2013-27.01.2016 499 500
Molekularne mechanizmy neurotoksyczności tetrabromibisfenolu A. Prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz 25.01.2013-24.01.2017 514 960
Udział receptora P2X7 w patomechaniźmie autoimmunologicznego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego u szczura (EAE). Mgr Tomasz Grygorowicz 19.02.2013-18.02.2016 148 980
Analiza udziału CDK5 w procesach zapalnych w eksperymentalnym modelu choroby Alzheimera. Dr Grzegorz Czapski 16.08.2012-15.02.2016 390 252
Udział Parkiny w molekularnych mechanizmach śmierci komórek wywołanej egzogenną alfa-synukleiną. Znaczenie w chorobie Parkinsona i innych synukleinopatiach. Dr hab. Agata Adamczyk 11.02.2013-10.02.2016 450 200
Oddziaływanie PKC beta I i beta II z mitochondriami ważnym elementem sygnalizacyjnym w uszkodzeniu ischemiczno-reperfuzyjnym w mózgu. Prof. dr hab. Barbara Zabłocka 18.03.2013-17.09.2016 486 333
Modyfikacja bariery filtracyjnej kłębuszków przez insulinę, stres oksydacyjny i kinazę białkową G typu I alfa. Dr Agnieszka Piwkowska 12.02.2013-11.02.2016 690 910
Znaczenie sirtuin i kinazy białkowej AMPK w insulinooporności podocytów. Dr Dorota Rogacka 11.02.2013-10.02.2016 580 350
Rola autofagii w patogenezie nefropatii cukrzycowej; regulacja autofagii w podocytach przez insulinozależną produkcję ROS. Mgr Irena Audzeyenka 11.03.2013-10.03.2016 149 890
Otyłość u człowieka: potencjalna rola genów sirtuin i epigenetycznej kontroli ich aktywności. Dr Alina Kuryłowicz 20.02.2013-19.08.2016 357 200
Stymulacja endogennej neurogenezy jako nowa strategia terapeutyczna w modelu asfiksji okołoporodowej szczura. Dr Małgorzata Nałęcz 21.02.2013-20.10.2016 329 370
Próba wyjaśnienia roli klasteryny i tratw lipidowych w etiologii choroby Alzheimera. Prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski 03.09.2012-02.03.2016 690 722
Analiza podobieństwa struktur przestrzennych biopolimerów przy użyciu deskryptorów lokalnej struktury. Dr Paweł Daniluk 08.10.2012-07.10.2016 390 875
Przebieg pozasiatkówkowej neurodegeneracji w modelu spontanicznej jaskry (myszy DBA/2J)-przyżyciowe badania metodami rezonansu magnetycznego. Dr Michał Fiedorowicz 14.06.2013-13.12.2016 453 261
Badania nad etiopatogenezą molekularną dziedzicznych polineuropatii czuciowych.            Dr Dagmara Kabzińska 24.06.2013-23.01.2017 796 120
Projektowanie leków: Miary chiralności jako deskryptory QSAR. Piotr Jakub Lipiński 05.03.2013-04.03.2016 150 000
Rola astrocytarnych receptorów NMDA w hiperamonemicznym obrzęku mózgu towarzyszącym encefalopatii wątrobowej. Prof. dr.hab. Jan Albrecht 29.08.2013-28.02.2017 935 000
Badania funkcjonalne rzadkich wariantów genów przyczynowo związanych z chorobą Alzheimera w populacji polskiej. Dr Michalina Maria Kosiorek 06.02.2014-05.02.2017 555 850
Potencjalny wpływ dryftu epigenetycznego na zależną od wieku zmianę ekspresji SiRT6 w komórkach jednojądrzastych krwi człowieka. Mgr Magdalena Zofia Owczarz 25.03.2014-24.03.2017 148 140
Poszukiwanie wspólnych czynników patologicznych w niedokrwionym mózgu i chorobie Alzheimera; Geny. Prof. dr hab. Ryszard Pluta 17.02.2014-16.02.2017 700 040
Udział receptorów purynergicznych w P2 w dysfunkcji mitochondriów wywołanej alfa-synukleiną. Znaczenie w chorobie Parkinsona. Dr Anna Wilkaniec 17.02.2014-16.12.2016 362 706
Rola mózgowej asymetrycznej dwumetyloargininy (ADMA) w encefalopatii wątrobowej: marker, mediator czy regulator? Dr hab.Magdalena Zielińska 12.02.2014-11.02.2017 640 000
Znaczenie polimerazy poli (ADP-rybozy) i sirtuin w regulacji śmierci komórek. Nowe punkty uchwytu w terapii choroby Alzheimera. Prof. dr hab. Joanna Benigna Strosznajder 01.04.2014-30.09.2017 490 500
Rola ścieżki sygnalizacyjnej z udziałem receptorów dla sfingozyno-1-fosforanu(S1P) w zwierzęcym modelu Choroby Parkinsona. Poszukiwanie nowych punktów uchwytu w planowaniu strategii terapeutycznych. Mgr Joanna Agata Pyszko 12.03.2014-11.12.2016 95 517
Rola ceramidu i ścieżki sygnalizacyjnej z udziałem receptorów dla sfingozyno-1-fosforanu w metabolizmie białka prekursorowego amyloidu beta. Mgr inż. Kinga Sylwia Czubowicz 24.07.2014-23.07.2016 98 640
Nowe pochodne 1,3,4-tiadiazolu jako inhibitory kluczowych etapów cyklu glutamina-glutaminian w komórkach glioblastoma. Dr Monika Paulina Szeliga 10.07.2014-09.07.2017 435 500
Udział enzymów TET w starzeniu skóry człowieka. Prof. dr hab. Monika Puzianowska-Kuźnicka 23.01.2015-22.01.2018 964 370
Wpływ chimery peptydowej PK20 (opioid-neurotensyna) na proces zapalny w mysim modelu nadwrażliwości kontaktowej i astmy nieatopowj-porównanie z działaniem neurotensyny i analogu endomorfiny 2. Dr Katarzyna Kaczyńska 26.01.2015-25.01.2017 349 000
Identyfikacja wirusów oraz ocena zmian ultrastrukturalnych towarzyszących obecności wirusa  w tkance mięśnia sercowego u chorych z podejrzeniem kardiomiopatii rozstrzeniowej pozapalnej. Prof. dr hab. Robert Gil 01.04.2015-31.03.2018 591 800
Identyfikacja nowych markerów komórek macierzystych raka jasnokomórkowego nerki-badania w modelu mysim przy użyciu technik obrazowania molekuarnego. Dr Michał Fiedorowicz 10.03.2015-09.03.2018 1 370 657
Rola kinazy białkowej G typu I alfa w regulacji przepuszczalności bariery filtracyjnej w dysfunkcji kłębuszków nerkowych. Dr inż. Agnieszka Piwkowska 05.05.2015-04.05.2020 1 755 660
Przywracanie funkcji mózgu u myszy drogą przeszczepów neuronalnych. Dr hab. Robert Jakub Filipkowski 08.06.2015-07.06.2018 563 000
Aktywność układu opioidowego w patogenezie i terapii chorób zapalnych przewodu pokarmowego u myszy o wysokiej i niskiej wrażliwości na stres. Dr hab. Jakub Fichna 21.04.2015-20.10.2017 800 800
Znaczenie bioaktywnych sfingolipidów: ceramidu, ceramido-1-fosforanu oraz sfingozyno-1-fosforanu w regulacji funkcji mitochondriów i zakończeń synaptycznych w eksperymentalnych modelach choroby Alzheimera. Nie amyloidogenne punkty uchwytu w terapii AD. Dr hab. Robert Piotr Strosznajder 22.09.2015-21.09.2018 889 600
Identyfikacja i analiza funkcjonalna czynników wydzielanych przez progenitory oligodendrocytów w odpowiedzi na uszkodzenie OUN szczura wywołane asfiksją okołoporodową. Dr hab. Joanna Beata Sypecka 09.07.2015-08.07.2018 650 000
Udział niespecyficznych kanałów jonowych typu TRP przepuszczalnych dla jonów wapnia w procesach zapamiętywania i przypominania oraz ich powiązania z metabotropowymi receptorami glutaminianu grupy I. Dr hab. Elżbieta Jolanta Salińska 09.07.2015-08.07.2018 544 370
Badanie ekspresji białka SNAP-25, analiza metabolomiczna NMR i charakterystyka behawioralna w zwierzęcych modelach autyzmu dziecięcego: odniesienie do hipotezy glutaminianowej. Prof. dr hab. Jerzy Wiesław Łazarewicz 09.07.2015-08.07.2018 913 192
Rdzeń nerki w kontroli wydalania płynów i ciśnienia tętniczego: próby obniżania ciśnienia za pomocą długotrwałego doświadczalnego zwiększenia ukrwienia rdzenia u szczurów z doświadczalnym nadciśnieniem. Dr hab. Bożena Bądzyńska 09.07.2015-08.01.2018 378 800
Funkcjonalne znaczenie translokacji kinazy białkowej C beta (PKC beta) do mitochondriów w wyniku niedokrwienia mózgu. Rozwikłanie zagadki endogennej neuroprotekcji. Dr Małgorzata Beręsewicz 22.09.2015-21.09.2018 655 750
Rola szlaku receptora dla hormonu uwalniającego gonadotropiny w funkcjonowaniu limfocytów B. Mgr Dorota Walkiewicz 05.08.2015-04.08.2018 149 962
Regulacja ekspresji astrocytarnej glutaminazy przez czynniki zapalne w encefalopatii wątrobowej. Mgr Krzysztof Milewski 22.09.2015-21.09.2017 99 494
Hamowanie deacetylaz histonów jako próba postępowania terapeutycznego w okołoporodowym uszkodzeniu mózgu. Mgr Joanna Jaworska 21.01.2016-20.01.2018 99 960
Rola białek z rodziny Rho w regulacji cytoszkieletu komórek podocytarnych. Wpływ na migrację i przepuszczalność bariery filtracyjnej. Dr hab. inż. Agnieszka Piwkowska 15.02.2016-14.02.2019 1 089 200
Poszukiwanie nowych, zaburzonych ścieżek molekularnych w patofizjologii stwardnienia zanikowego bocznego. Dr Mariusz Berdyński 25.02.2016-24.02.2019 63 600
Efektywność nowych mieszanin lipofekcyjnych opartych na pochodnych alkoholi poliizoprenoidowych w zwiększeniu ekspresji śródbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF-A): wpływ na ciśnienie tętnicze krwi szczurów spontanicznie nadciśnieniowych. Dr inż. Olga Gawryś 25.02.2016-24.02.2019 150 000
Zespół dziecka wiotkiego- poszukiwanie nowych czynników genetycznych związanych z etiopatogenezą choroby, ze szczególnym uwzględnieniem chorób nerwowo- mięśniowych. Dr Maria Janina Jędrzejowska 12.04.2016-11.04.2019 1 208 800
Embriotoksyczność oraz teratogenność jako skutek odpowiedzi na uszkodzenie DNA w komórkach iPS: efekt chlorku metylortęci i niskiego poziomu tlenu. Mgr inż. Justyna Augustyniak 24.03.2016-23.03.2019 150 000
Zmiany parametrów krążeniowych u szczura na skutek prezentacji wokalizacji ultradźwiękowych. Dr hab. Robert Jakub Filipkowski 10.06.2016-09.06.2019 532 000
Zmiany w składzie białkowym i własnościach elektrofizjologicznych synapsy glutamatergicznej w mysim modelu ostrej encefalopatii wątrobowej: rola tkankowego czynnika wzrostu β1(TGF β1). Mgr inż. Mariusz Paweł Popek 08.07.2016-07.07.2019 149 400
Uszkodzenie bariery krew-mózg w encefalopatii wątrobowej: rola mikroRNA. Dr hab. Magdalena Zielińska 04.08.2016-03.09.2019 1 092 280
Znaczenie kinazy sfingozyny 1 oraz sfingozyno-1-fosforanu w doświadczalnym modelu choroby Parkinsona oraz w farmakologicznej cytoprotekcji. Mgr Joanna Agata Pyszko - Motyl 01.10.2016-30.09.2017 64 676

 

Projekty, które rozpoczęły się w 2015 roku:

TYTUŁ KIEROWNIK KWOTA (PLN)
Udział enzymów TET w starzeniu skóry człowieka. Prof. dr hab. Monika Puzianowska-Kuźnicka 964 370
Wpływ chimery peptydowej PK20      (opioid-neurotensyna) na proces zapalny w mysim modelu nadwrażliwości kontaktowej i astmy nieatopowj-porównanie z działaniem neurotensyny i analogu endomorfiny 2. Dr Katarzyna Kaczyńska 349 000
Identyfikacja wirusów oraz ocena zmian ultrastrukturalnych towarzyszących obecności wirusa  w tkance mięśnia sercowego u chorych z podejrzeniem kardiomiopatii rozstrzeniowej pozapalnej. Prof. dr hab. Robert Gil 591 800
Rola kinazy białkowej G typu I alfa w regulacji przepuszczalności bariery filtracyjnej w dysfukcji kłębuszków nerkowych. Dr inż. Agnieszka Piwkowska 1 755 660
Znaczenie bioaktywnych sfingolipidów: ceramidu, ceramido-1-fosforanu oraz sfingozyno-1-fosforanu w regulacji funkcji mitochondriów i zakończeń synaptycznych w eksperymentalnych modelach choroby Alzheimera. Nie amyloidogenne punkty uchwytu w terapii AD. dr hab. Robert Piotr Strosznajder 889 600
Identyfikacja i analiza funkcjonalna czynników wydzielanych przez progenitory oligodendrocytów w odpowiedzi na uszkodzenie OUN szczura wywołane asfiksją okołoporodową dr hab. Joanna Beata Sypecka 650 000
Udział niespecyficznych kanałów jonowych typu TRP przepuszczalnych dla jonów wapnia w procesach zapamiętywania i przypominania oraz ich powiązania z metabotropowymi receptorami glutaminianu grupy I. dr hab. Elżbieta Jolanta Salińska 544 370
Badanie ekspresji białka SNAP-25, analiza metabolomiczna NMR i charakterystyka behawioralna w zwierzęcych modelach autyzmu dziecięcego: odniesienie do hipotezy glutaminianowej prof. dr hab. Jerzy Wiesław Łazarewicz 913 192
Rdzeń nerki w kontroli wydalania płynów i ciśnienia tętniczego: próby obniżania ciśnienia za pomocą długotrwałego doświadczalnego zwiększenia ukrwienia rdzenia u szczurów z doświadczalnym nadciśnieniem. dr hab. Bożena Bądzyńska 378 800
Funkcjonalne znaczenie translokacji kinazy białkowej C beta (PKC beta) do mitochondriów w wyniku niedokrwienia mózgu. Rozwikłanie zagadki endogennej neuroprotekcji. dr Małgorzata Beręsewicz 655 750
Rola szlaku receptora dla hormonu uwalniającego gonadotropiny w funkcjonowaniu limfocytów B mgr Dorota Walkiewicz 149 962
Regulacja ekspresji astrocytarnej glutaminazy przez czynniki zapalne w encefalopatii wątrobowej mgr Krzysztof Milewski 99 494
Identyfikacja nowych markerów komórek macierzystych raka jasnokomórkowego nerki-badania w modelu mysim przy użyciu technik obrazowania molekuarnego.

dr Michał Fiedorowicz - konsorcjant;

prof. dr hab. Cezary Szczylik (Wojskowy Instytut Medyczny) - lider

1 370 657
Aktywność układu opioidowego w patogenezie i terapii chorób zapalnych przewodu pokarmowego u myszy o wysokiej i niskiej wrazliwosci na stres.

prof. dr hab. Aleksandra Misicka -konsorcjant;

dr hab. Jakub Fichna (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) - lider

800 800

 

Projekty, które rozpoczęły się w 2014 roku:

TYTUŁ KIEROWNIK KWOTA (PLN)

Znaczenie polimerazy poli(ADP-rybozy) i sirtuin w regulacji śmierci komórek. Nowe punkty uchwytu w terapii choroby Alzheimera.

Prof. dr hab. Joanna Strosznajder 490 500,00
Poszukiwanie wspólnych czynników patologicznych w niedokrwionym mózgu i w chorobie Alzheimera; Geny Prof. dr hab. Ryszard Pluta 700 040,00
Rola mózgowej asymetrycznej dwumetyloargininy (ADMA) w encefalopatii wątrobowej: marker, mediator czy regulator? Dr hab. Magdalena Zielińska 640 000,00
Udział receptorów purynergicznych P2 w dysfunkcji mitochondriów wywołanej alfa-synukleiną. Znaczenie w chorobie Parkinsona. Dr Anna Wilkaniec 362 706,00

Badania funkcjonalne rzadkich wariantów genów przyczynowo związanych z chorobą alzheimera w populacji polskiej.

Dr Michalina Maria Kosiorek 555 850,00

Rola ścieżki sygnalizacyjnej z udziałem receptorów dla sfingozyno-1-fosforanu (S1P) w zwierzęcym modelu Choroby Parkinsona. Poszukiwanie nowych punktów uchwytu w planowaniu strategii terapeutycznych.

Mgr Joanna Agata Pyszko 95 517,00

Potencjalny wpływ dryftu epigenetycznego na zależną od wieku zmianę ekspresji SIRT6 w komórkach jednojądrzastych krwi człowieka.

Mgr Magdalena Zofia Owczarz 148 140,00

Nowe pochodne 1,3,4-tiadiazolu jako inhibitory kluczowych etapów cyklu glutamina-glutaminian w komórkach glioblastoma.

dr Monika Szeliga 435 500,00

Rola ceramidu i ścieżki sygnalizacyjnej z udziałem receptorów dla sfingozyno-1-fosforanu w metabolizmie białka prekursorowego amyloidu beta.

mgr inż. Kinga Czubowicz 98 460,00

 

Projekty, które rozpoczęły się w 2013 roku:

TYTUŁ KIEROWNIK KWOTA (PLN)

Oddziaływanie PKC beta I i beta II z mitochondriami ważnym

elementem sygnalizacyjnym w uszkodzeniu ischemiczno-reperfuzyjnym w mózgu.

prof. dr hab. Barbara Zabłocka 486 333,00

Udział Parkiny w molekularnych mechanizmach śmierci komórek

wywołanej egzogenną alfa-synukleiną. Znaczenie w chorobie

Parkinsona i innych synukleinopatiach.

dr hab. Agata

Adamczyk

450 200,00

Stymulacja endogennej neurogenezy jako nowa strategia

terapeutyczna w modelu asfiksji okołoporodowej szczura.

dr Małgorzata Nałęcz 329 370,00

Modyfikacja bariery filtracyjnej kłębuszków przez insulinę, stres

oksydacyjny i kinazę białkową G typu I alfa.

dr inż. Agnieszka

Piwkowska

690 910,00

Otyłość u człowieka: potencjalna rola genów sirtuin i epigenetycznej kontroli ich aktywności.

dr Alina Kuryłowicz 357 200,00

Znaczenie sirtuin i kinazy białkowej AMPK w insulinooporności podocytów.

dr Dorota Rogacka 580 350,00

Molekularne mechanizmy neurotoksyczności tetrabromibisfenolu A.

prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz 514 960,00

Rola autofagii w patogenezie nefropatii cukrzycowej; regulacja autofagii w podocytach przez insulinozależną produkcję ROS.

mgr Irena Audzeyenka 149 890,00

Udział receptora P2X7 w patomechaniźmie autoimmunologicznego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego u szczura (EAE).

mgr Tomasz Grygorowicz 148 980,00

Analiza porównawcza autofagii indukowanej w wybranych liniach komórek raka człowieka.

mgr Elżbieta Kania 48 000,00

Miopatie miofibrylarne: charakterystyka fenotypowa i genotypowa pacjentów z populacji polskiej.

dr inż. Aleksandra Maruszak

499 500,00

Przebieg pozasiatkówkowej neurodegeneracji w modelu spontanicznej jaskry (myszy DBA/2J) - przyżyciowe badania metodami rezonansu magnetycznego

dr Michał Fiedorowicz

453 261,00

 

Projekty, które rozpoczęły się w 2012 roku:

TYTUŁ i NR PROJEKTU

KIEROWNIK

KWOTA (PLN)

Próba wyjaśnienia roli klasteryny i tratw lipidowych w etiologii choroby Alzheimer'a.

2011/03/B/NZ7/02328

czas realizacji: 2012-2015

 

prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski

 

690 722,00

 

Rola receptorów opioidowych w doświadczalnym nadciśnieniu tętniczym. Zbadanie hipotensyjnego działania bifaliny (opioid nie powodujacy uzależnienia) u szczurów z różnymi formami nadciśnienia -  porównanie z działaniem morfiny.

2011/03/B/NZ4/02162

czas realizacji: 2012-2015

 

prof. dr hab. Janusz Sadowski

 

439 450,00

Analiza udziału CDK5 w procesach zapalnych w eksperymentalnym modelu choroby Alzheimera.

2011/03/B/NZ3/04549

czas realizacji: 2012-2015

 

dr Grzegorz Czapski

 

390 252,00

Badanie zależności struktura-aktywność bifunkcjonalnych peptydów, agonistów receptorów opioidowych i antagonistów receptorów neurokininowych.

2011/ 03/N/ST5/04725

czas realizacji: 2012-2015

 

mgr inż. Jolanta Dyniewicz

 

241 200,00

Badanie neuroprotekcyjnego potencjału oraz mechanizmu działania hybryd peptydowych opioid-neurotensyna w modelu ekscytotoksycznego uszkodzenia hipokampa w hodowli organotypowej.

2011/03/N/NZ4/02417

czas realizacji: 2012-2015

 

mgr inż. Patrycja Kleczkowska

 

308 600,00

Właściwości neuroprotekcyjne bifaliny w mysim modelu lekkiego, traumatycznego uszkodzenia mózgu.

2011/03/N/NZ4/02021

czas realizacji: 2012-2015

 

mgr inż. Anna Leśniak

 

175 990,00

Analiza podobieństwa struktur przestrzennych biopolimerów przy użyciu deskryptorów lokalnej struktury.

2011/03/D/NZ2/02004

czas realizacji: 2012-2015

 

dr Paweł Daniluk

 

390 875,00

Projekty, które rozpoczęły się w 2011 roku:

TYTUŁ I  NR PROJEKTU

KIEROWNIK

KWOTA (PLN)

Ocena porównawcza właściwości neuroprotekcyjnych ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych (MSCs) izolowanych z dojrzałych (szpik kostny) oraz niedojrzałych (krew pępowinowa, Galareta Whartona) tkanek.

Nr 2011/01/B/NZ3/05401

czas realizacji: 2011-2014

prof. dr hab. Krystyna Domańska-Janik

619 100,00

Ocena ludzkich komórek somatycznych pochodzących z Galarety Whartona, przeszczepianych w postaci trójwymiarowych agregatów do tkanki nerwowej mózgu szczura: badanie mechanizmów ich przeżycia i funkcji w warunkach ex vivo i in vivo.

Nr 2011/01/B/NZ4/05728

czas realizacji: 2011-2014

dr Anna Sarnowska

 

501 000,00

 

Domózgowe implanty galarety Whartona jako mało immunogenne źródło mezenchymalnych komórek macierzystych w eksperymentalnym uszkodzeniu mózgu u szczurów.

Nr NN401643040

czas realizacji: 2011-2014

dr Anna Sarnowska

379 000,00

Przeciwdziałanie chorobie Parkinsona przy pomocy progresywnego treningu wibracyjnego u ludzi oraz określenie czynników warunkujących działanie neuroprotekcyjne tego treningu w zwierzęcym modelu choroby Parkinsona.

Nr 2011/01/D/NZ7/04405

czas realizacji: 2011-2014

dr Anna Gąsiorowska

 

950 000,00

Ocena ilościowa cząsteczki śródnabłonkowego czynnika wzrostu (VEGF) w surowicy krwi, płynie pęcherzykowym i mRNA VEGF w komórkach ziarnistych jajnika, jako czynników ryzyka wystąpienia zespołu hiperstymulacji jajników (OHSS) w protokołach kontrolowanej hiperstymulacji jajników (COH) z użyciem antagonistów lub agonistów gonadoliberyny (GnRH) oraz w cyklu naturalnym.

Nr 2011/01/B/NZ5/05373

czas realizacji: 2011-2014

prof. dr hab. Artur Jacek Jakimiuk

 

 

597 155,01

 

Zastosowanie nowych, naturalnych preparatów białkowych do trójwymiarowej hodowli komórkowej.

Nr 2011/01/B/ST5/07818

czas realizacji: 2011-2014

prof. dr hab. Andrzej Lipkowski

585 000,00

Antyhipertensyjna skuteczność peptydów z nasion rzepaku u szczurów. Potencjalna rola nowych mechanizmów konwersji ang I.

Nr 2011/01/B/NZ4/05703

czas realizacji: 2011-2014

dr hab. Elżbieta Kompanowska-Jezierska

490 000,00

Opracowanie metody do przewidywania struktury przestrzennej kompleksów receptorów GPCR z agonistami i antagonistami z uwzględnieniem wpływu liganda na strukturę receptora.

Nr 2011/01/D/NZ2/05314

czas realizacji: 2011-2014

dr Michał Koliński

336 900,00

Wpływ wzmożonej aktywności ruchowej o różnej charakterystyce na szlak NO/sCG/cGMP i śmierć neuronów dopaminergicznych w zwierzęcym modelu choroby Parkinsona.

Nr 2011/01/B/NZ5/01397

czas realizacji: 2011-2014

dr hab. Małgorzata Chalimoniuk

 

 

300 000,00