Przydatne informacje i komunikaty

Mobilność Plus V - nabór wniosków

Od 2 stycznia 2017 r. do 15 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach V edycji konkursu Mobilność Plus. Konkurs ma na celu finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu, w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia.

Adresatami konkursu są młodzi naukowcy, którzy  nie ukończyli 35 roku życia (w momencie składania wniosku) i są  zatrudnionymi w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania:
·         pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365, tj. Dz. U. 2016 poz. 1842), albo
·         pracownikami naukowymi lub badawczo-technicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. 2010 Nr 96, poz. 619, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311), albo
·         pracownikami naukowymi lub badawczo-technicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079, 1311), albo
·         uczestnikami studiów doktoranckich

Zagraniczny wyjazd może trwać od 6 do 36 miesięcy. Laureaci konkursu będą mieli zapewnione pokrycie kosztów podróży do zagranicznego ośrodka naukowego. Termin rozpoczęcia zagranicznego pobytu uczestnika programu powinien przypadać nie wcześniej niż na dzień 1 stycznia 2018 r.

Według MNiSW w ramach konkursu Mobilność Plus można pozyskać środki:
·         w wysokości 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika programu w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się zagraniczny ośrodek;
·         w wysokości 2 000 zł na każdy miesiąc pobytu małżonka uczestnika programu w miejscowości (...) jeśli nie będzie otrzymywać wynagrodzenia za pracę z innych źródeł;
·         w wysokości 1 000 zł na osobę na każdy miesiąc pobytu niepełnoletniego dziecka uczestnika programu w miejscowości, o której mowa w punkcie pierwszym.