POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ADRES DO KORESPONDENCJI : przetargi@imdik.pan.pl

ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ

AKTUALNE ZAMÓWIENIA Z DZIEDZINY NAUKI


08.08.2018r.

ZP-241-N-5/18

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. M. Mossakowskiego PAN
ul. A. Pawińskiego 5
02-106 Warszawa

Informacja o zamiarze zawarcia umowy

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN informuje o zamiarze zawarcia umowy z University of Texas Southwestern Medical dotyczącej zamówienia dostarczenia 36 g EET-A, będącego stabilnym analogiem 14,15 kwasu epoksyeikozatrienowego.

21.08.2018r.

Informacja o udzieleniu zamówienia

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w dniu 08.08.2018 r. zawarł umowę z University of Texas Southwestern Medical dotyczącej zamówienia dostarczenia 36 g EET-A, będącego stabilnym analogiem 14,15 kwasu epoksyeikozatrienowego.


25.07.2018r.

ZP-241-N-4/18

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. M. Mossakowskiego PAN
ul. A. Pawińskiego 5
02-106 Warszawa

informuje o zamówieniu dostarczenia 36 g EET-A, będącego stabilnym analogiem 14,15 kwasu epoksyeikozatrienowego. Załącznik w wersji .pdf

26.07.2018r.

WAŻNE

Zgodnie z art. 9 ust. 3 Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę sporządzoną w języku angielskim./Contracting Authority agree to submit a tenders in english, in accordance with Article 9.3, Act of 29 January 2004 Public Procurement Law.

07.08.2018r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im.M.Mossakowskiego PAN informuje,że z powodu braku ofert postępowanie zostało unieważnione.04.04.2018r.

ZP-241-N-3/18

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. M. Mossakowskiego PAN
ul. A. Pawińskiego 5
02-106 Warszawa

ogłasza przetarg w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem procedur Ustawy Prawo zamówień publicznych (na podst.art. 4 ust. 1 pkt.1 Ustawy Pzp) na Wykonanie usługi sekwencjonowania RNA (sekwencjonowanie transkryptomu) metodą sekwencjonowania nowej generacji (NGS) 80 próbek RNA (nie mniej niż 33 próbki)

Ogłoszenie w wersji .pdf
Załącznik 1 AIT w wersji .doc oraz w wersji .pdf
Załącznik 2 Oświadczenie w wersji .doc oraz w wersji .pdf
Załącznik 3 Wzór umowy w wersji .doc oraz w wersji .pdf


09.04.2018r.

Odpowiedzi na pytania załącznik


11.04.2018r.

Odpowiedzi na pytania 2 skan

Zakończyliśmy przyjmowanie pytań do postępowania

14.05.2018r.

Informacja o udzieleniu zamówienia

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w dniu 07.05.2018 r. zawarł umowę na wykonanie usługi sekwencjonowania RNA (sekwencjonowanie transkryptomu) za pomocą NGS 80 próbek (nie mniej niż 33 próbek) RNA wyizolowanego z hodowli linii komórkowej fibroblastów ludzkich z firmą OpenExome s.c. z siedzibą w Warszawie (02-089) przy ul. Zwirki i Wigury nr 101 lok. 5.22


09.02.2018r.

ZP-241-N-2/18


Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. M. Mossakowskiego PAN
ul. A. Pawińskiego 5
02-106 Warszawa

ogłasza przetarg w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem procedur Ustawy Prawo zamówień publicznych (na podst.art. 4 ust. 1 pkt.1 Ustawy Pzp) na wykonanie usługi sekwencjonowania nie mniej niż 140 genomów człowieka metodą sekwencjonowania nowej generacji (NGS) wraz z analizą danych i wsparciem bioinformatycznym.

Ogłoszenie
Załącznik 1
Załącznik 2
Załacznik 3

23.03.2018r.

Informacja o udzieleniu zamówienia
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w dniu 16.03.2018 r. zawarł umowę na wykonanie usługi sekwencjonowania nie mniej niż 140 genomów człowieka metodą sekwencjonowania nowej generacji (NGS) wraz z analizą danych i wsparciem bioinformatycznym z firmą Intelliseq sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-046) przy ul. Konarskiego 42/1326.01.2018r.

ZP-241-N-1/18

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. M. Mossakowskiego PAN
ul. A. Pawińskiego 5
02-106 Warszawa

ogłasza przetarg w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem procedur Ustawy Prawo zamówień publicznych (na podst.art. 4 ust. 1 pkt.1 Ustawy Pzp) na wykonanie usługi sekwencjonowania nie mniej niż 140 genomów człowieka metodą sekwencjonowania nowej generacji (NGS) wraz z analizą danych i wsparciem bioinformatycznym.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załacznik 3


09.02.2018r.

Informacja o unieważnieniu postępowania
W postępowaniu złożona została jedna oferta : ofertę złożyła firma Intelliseq Sp. z o.o., ul. Konarskiego 42/13, 30-046 Kraków
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN informuje o unieważnieniu postępowania i odrzuceniu oferty z powodu niespełnienia wymagań zawartych w Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu.15.09.2017r.

ZP-241-N-2/17


Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. M. Mossakowskiego PAN
ul. A. Pawińskiego 5
02-106 Warszawa

ogłasza nabór ofert w postępowaniu z dziedziny nauki z wyłączeniem procedur
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 d ust. 1 p. 1)
na dostawę systemu do oznaczania przy życiowo metabolizmu komórkowego z niezbędnym oprzyrządowaniem – szt. 1 (Seahorse XFp)
do Zespołu Kliniczno – Badawczego Molekularnej i Komórkowej Nefrologii w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk

Załącznik 1
Załącznik 2
Załacznik 3

17.10.2017
Informacja o udzieleniu zamówienia
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
w dniu 13.10.2017 r. zawarł umowę na dostawę systemu do oznaczania przyżyciowo metabolizmu komórkowego z niezbędnym oprzyrządowaniem – szt. 1
z firmą Perlan Technologies Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-785), ul. Puławska 303


15.09.2017r.

ZP-241-N-1/17


Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na zakup odczynników wg planu zakupów na rok 2017

28.09.2017

Informacja o udzieleniu zamówienia


Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w dniu 27.09.2017 r. zawarł umowę na dostawę
odczynników do sekwencjonowania następnej generacji firmy Illumina:
FC-402-4021 HiSeq® Rapid SBS Kit v2 (200 Cycle) 10 szt.
2 PE-402-4002 HiSeq® Rapid PE Cluster Kit v2 10 szt
CT-403-2001 HiSeq® Rapid Duo cBot v2 Sample Loading Kit 10 szt.
z firmą Analityk Ewa Kowalczyk, ul. Eugeniusza Romera 10 lok.B9, 02-784 Warszawa

30.01.2017

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. M. Mossakowskiego PAN

ogłasza nabór ofert cenowych w postępowaniu z dziedziny nauki z wyłączeniem procedur Ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4d ust.1 pkt1) na : Doposażenie regałów IVC w zużywalny osprzęt – klatki dla zwierząt firmy Tecniplast oraz dostosowanie pomieszczeń i urządzeń (serwis regału IVC, stacji wymiany klatek) Zwierzętarni IMDiK PAN do hodowania sprowadzanych myszy transgenicznych.Transport myszy transgenicznych (jednorazowo ok. 10 zwierząt) z Homburga (Niemcy) KO NR1 oraz z Oslo (Norwegia) KO SAT1 z zapewnieniem norm i standardów określonych przez ustawodawcę dla GMO

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: (zał.)
Załączniki:
Opis przedmiotu zamówienia - zał. 1
Oświadczenie - zał. 2
Projekt umowy - zał. 3

08.02.2017
Informacja o udzieleniu zamówienia - (.pdf)