Numer zadania Tytuł zadania badawczego

Kierownik zadania
Zakład/Pracownia/Zespół 

1 Naczyniowe i metaboliczne mechanizmy niedokrwienia mózgu u chorych i w modelach doświadczalnych udaru niedokrwiennego i krwotocznego.

Prof. dr hab. Ewa Koźniewska-Kołodziejska; 
Pracownia Neurochirurgii Doświadczalnej i Klinicznej 

2 Badania kliniczno-patogenetyczne w otępieniach niealzheimerowskich, chorobie Alzheimera, stwardnieniu zanikowym bocznym oraz zespole Tourette'a. 

Prof. dr hab. Maria Barcikowska; 
Zespół Kliniczno-Badawczy Chorób Zwyrodnieniowych CUN

3 Poszukiwanie wspólnych czynników patogennych w niedokrwieniu mózgu i w chorobie Alzheimera.

Prof. dr hab. Ryszard Pluta; 
Pracownia Patologii Niedokrwiennej i Zwyrodnieniowej Mózgu 

4 Badania fenotypowo-genotypowe procesów nowotworowych i niedokrwiennych ośrodkowego układu nerwowego.

Prof. dr hab. Ewa Matyja; 
Zakład Neuropatologii Doświadczalnej i Klinicznej

5 Analiza funkcji mitochondriów synaptycznych w zwierzęcych modelach zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Dr hab. Agata Adamczyk; 
Zakład Komórkowej Transdukcji Sygnału

6 Rola oddziaływań międzykomórkowych w przebiegu procesów neuronaprawczych w wybranych modelach uszkodzeń OUN.

Dr hab. Joanna Sypecka; 
Zakład Neurobiologii Naprawczej 

7 Rola bioaktywnych sfingolipidów oraz enzymów NAD zależnych w procesach neurodegeneracji/neuroprotekcji OUN.

Dr hab. Robert Strosznajder; 
Pracownia Badań Przedklinicznych Związków Neuroprotekcyjnych i Czynników Środowiskowych 

8 Rola naturalnych procesów adaptacyjnych oraz egzo- i endogennych substancji o potencjale neuroprotekcyjnym w prewencji i terapii hipoksji/ischemii.

Prof. dr hab. Elżbieta Salińska; 
Pracownia Farmakoneurochemii 

9 Interakcje międzykomórkowe i ich rola w mechanizmie uszkodzeń w modelach tauopatii i autoimmunologicznego zapalenia mózgu i rdzenia. 

Prof. dr hab. Lidia Strużyńska; 
Pracownia Patoneurochemii 

10 Poszukiwanie mechanizmów różnej wrażliwości neuronów na epizod niedokrwienny: udział białek STIM1 i STIM2. 

Prof. dr hab. Barbara Zabłocka; 
Pracownia Biologii Molekularnej 

11 Ocena progresji klinicznej i spektrum fenotypowego polineuropatii ruchowej wywołanej mutacją p.Thr151Ile w genie Hsp27/HSPB1.

Prof. dr hab. Andrzej Kochański; 
Zespół Nerwowo-Mięśniowy 

12 Badanie wpływu mikrośrodowiska in vitro na otrzymywanie i rozwój organoidów mózgu z ludzkich indukowanych pluripotencjalnycj komórek macierzystych. 

Prof. dr hab. Leonora Bużańska; 
Zakład Bioinżynierii Komórek Macierzystych 

13 Czynniki towarzyszące wystąpieniu epizodu hiperamonemicznego u chorych z wrodzonymi deficytami enzymów cyklu mocznikowego i wybranymi chorobami metabolicznymi.

Prof. dr hab. Magdalena Zielińska; 
Zakład Neurotoksykologii  

14 Wpływ metforminy podawanej we wczesnej fazie życia na zmiany morfologiczne narządów i stan zdrowia późniejszym wieku (model szczurzy).

Dr hab. Monika Słupecka-Ziemilska; 
Zespół Kliniczno-Badawczy Epigenetyki Człowieka 

15 Obwodowe efekty dokomorowego podania streptozotocyny. 

Prof. dr hab. Paweł Grieb; 
Zakład Farmakologii Doświadczalnej 

16 Nowe ligandy receptorów GPCR o potencjalnym zastosowaniu leczniczym: synteza, badania in vitro, in vivo i modelowanie molekularne.

Prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik; 
Zakład Neuropeptydów 

17 Indukowane glukozą zmiany w ekspresji, lokalizacji i aktywności kotransporterów sodowo-glukozowych w podocytach: wpływ na funkcje podocytów w hiperglikemii.

Dr hab. Agnieszka Piwkowska; 
Pracownia Molekularnej i Komórkowej Nefrologii

18 Rola parakrynnych, metabolicznych i nerwowych czynników modyfikujących funkcje nerek w warunkach fizjologicznych i patofizjologicznych.

Prof. dr hab. Elżbieta Kompanowska-Jezierska; 
Zakład Fizjologii Nerek i Płynów Ustrojowych 

19 Neuroaktywne pochodne argininy w upośledzeniu hipokampa w patogenezie choroby Huntingtona

Dr Michał Węgrzynowicz;
Pracownia Molekularnych Podstaw Neurodegeneracji 

20 Badania mechanizmów chemicznej i nerwowej regulacji oddychania w warunkach fizjologicznych i patofizjologicznych.

Dr hab. Katarzyna Kaczyńska; 
Zakład Fizjologii Oddychania

21 Ocena neurohormonalnych, hemodynamicznych i metabolicznych reakcji na bodźce fizjologiczne i wybrane patogeny w przebiegu chorób metabolicznych i układu krążenia. 

Prof. dr hab. Andrzej Ziemba; 
Zakład Fizjologii Stosowanej

22 Rozwijanie wielo-skalowych metod molekularnego modelowania i ich zastosowanie w badaniach nad strukturą i funkcją biologicznie czynnych makromolekuł w stanach patologicznych.

Dr Michał Koliński; 
Pracownia Bioinformatyki 

23 Znaczenie molekularnych procesów kluczowych w ludzkich nowotworach dla chorób neurodegeneracyjnych.

Dr hab. Dawid Walerych; 
Pracownia Multi-omiki Chorób Człowieka 

24 Ocena zmian ultrastrukturalnych mięśnia sercowego u chorych w przebiegu kardiomiopatii. Kontynuacja badań.

Dr hab. Małgorzata Frontczak-Baniewicz;
Pracownia Badań Mikroskopowo-Elektronowych 

25 Wykorzystanie szczurzych wokalizacji ultradźwiękowych w tworzeniu modeli badawczych chorób mózgu człowieka.

Dr hab. Robert Filipkowski; 
Pracownia Behawioralno-Metaboliczna

26 Ocena zdolności do długotrwałego utrzymania fenotypu neuralnego lub epitelialnego ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych wyizolowanych z galarety Whartona (WJ-MSC) poddanych różnicowaniu. 

Dr hab. Anna Sarnowska;
Platforma Badań Translacyjnych w zakresie Medycyny Regeneracyjnej 

27 Transkrypcyjne zahamowania ekspresji niekodującej cząsteczki anty-sensownej do HIF1A w celu blokowania adaptacji komórek nowotworowych do niedotlenienia. 

Dr hab. Agnieszka Bronisz; 
Pracownia Mikrośrodowiska Nowotworów

28 Mechanizm deregulacji microRNAomu przez koliste RNA – powszechny w nowotworach czy unikalny dla glejaka. 

Dr Jakub Godlewski; 
Pracownia Neuroonkologii