Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 
poszukuje kandydata na stanowisko 
typu post-doc (asystent lub adiunkt*)
*zależnie od kwalifikacji kandydata

Job opening for the position of Post-doctoral Research Assistant or Post-doctoral Research AssociateRekrutacja dotyczy projektu OPUS-LAP nr 2020/39/I/NZ4/01031 pt. „Mechanizmy zależnej od uszkodzenia mitochondriów aktywacji układu immunologicznego w eksperymentalnych modelach choroby Parkinsona. Rola zaburzeń funkcji Parkiny.”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, realizowanego w Zakładzie Komórkowej Transdukcji Sygnału IMDiK PAN.
Dyscyplina naukowa: nauki medyczne
Data ogłoszenia: 14.04.2022
Termin składania ofert: 31.05.2022
Link do strony: www.imdik.pan.pl 
Słowa kluczowe: post-doc, choroba Parkinsona, neurodegeneracja, α-synukleina, parkina, uszkodzenie mitochondriów, aktywacja układu immunologicznego.
Informacja o badaniach naukowych, w których kandydat/-tka miałby/miałaby uczestniczyć:
Parkina i α-synukleina (α-syn) to kluczowe białka zaangażowane w patofizjologię choroby Parkinsona (chP). Zakłada się, iż zależna od α-syn deregulacja parkiny pełni kluczową rolę w zaburzeniu funkcji mitochondriów, a uszkodzenie tych organelli wywołuje nieprawidłową reakcję zapalną gleju, doprowadzając do śmierci neuronów 
i neurodegeneracji w chP. Poszukujemy kandydata na stanowisko typu post-doc w projekcie mającym na celu wyjaśnienie molekularnych mechanizmów zależnej od uszkodzenia mitochondriów aktywacji układu immunologicznego w eksperymentalnych modelach chP. Zbadamy znaczenie zaburzeń funkcji parkiny w tych zjawiskach. Założenia projektu będą realizowane w mysim modelu chP opartym na podaniu oligomerów α-syn do prążkowia myszy C57BL/6J oraz myszy knock-out z inaktywacją genu kodującego parkinę (Park2-/-) lub 
z nadekspresją parkiny (Park2oe). Kandydat będzie zaangażowany w:
1) analizę procesów odpowiedzi zapalnej oraz zaburzeń funkcji parkiny w mózgu po podaniu α-synukleiny do prążkowia; 
2) badanie roli parkiny w regulacji odpowiedzi zapalnej w mózgu oraz w neurodegeneracji po podaniu 
α-synukleiny do prążkowia; 
3) analizę wpływu nadekspresji parkiny na zmiany neuroanatomiczne i morfologiczne wywołane α-synukleiną; 
4) badanie wpływu farmakologicznej modulacji układu immunologicznego (mitoflammation) na neurodegenerację i zaburzenia zachowania po podaniu α-synukleiny do prążkowia; 
Proponowane badania dostarczą nowych informacji o mechanizmie regulacji i funkcjach parkiny, potencjalnie umożliwiając identyfikację nowych punktów uchwytu dla terapii modyfikujących przebieg chP.
Opis czynności w ramach stanowiska pracy:
planowanie i realizacja zadań badawczych zgodnie z harmonogramem projektu, 
planowanie i wykonywanie doświadczeń z wykorzystaniem metod biochemii, biologii molekularnej, obrazowania mikroskopowego,
analiza i interpretacja uzyskiwanych danych,
prezentowanie wyników na seminariach w Zakładzie i w Instytucie oraz na szerszym forum naukowym, 
w tym na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,
przygotowywanie publikacji naukowych,
wprowadzanie nowych technologii badawczych i współpraca z partnerem zagranicznym zaangażowanym 
w realizację projektu.
Wymagania konieczne:
stopień doktora nauk biologicznych/medycznych/farmaceutycznych/weterynaryjnych lub nauk pokrewnych,
dorobek naukowy udokumentowany publikacjami naukowymi o zasięgu międzynarodowym w czasopismach z listy JCR,
udokumentowany czynny udział w konferencjach i sympozjach krajowych i zagranicznych,
doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie biochemii, biologii molekularnej (np. izolacja DNA, RNA; Western blot; qPCR; immunohistochemia; metody spektrofotometryczne/fluorymetryczne),
umiejętność planowania procedur i doświadczenie w badaniach in vivo (np. analiza behawioralna),
umiejętność posługiwania się oprogramowaniem do statystycznej analizy danych (np. GraphPad Prism),
umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej,
dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie umożliwiająca efektywną komunikację 
i przygotowywanie prezentacji ustnych i publikacji,
wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.
Wymagania dodatkowe (mile widziane):
doświadczenie w pracy z wykorzystaniem zwierzęcych modeli chorób neurodegeneracyjnych,
doświadczenie w merytorycznej opiece nad studentami i młodszymi pracownikami nauki.
Oferujemy:
zatrudnienie w formie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na czas realizacji projektu,
okres zatrudnienia: 36 miesięcy,
wynagrodzenie w wysokości około 7800 zł brutto/miesiąc,
możliwość pracy w miłej atmosferze, w dynamicznym, rozwojowym zespole badawczym, 
współpracę naukową z partnerskim ośrodkiem badawczym w Niemczech oraz z innymi ośrodkami w Polsce i za granicą,
możliwość prezentacji wyników badań na międzynarodowych konferencjach naukowych.
Składanie dokumentów:
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów z podaniem numeru postępowania:
ZKTS-111-2/2022 na adres kierownika projektu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Prosimy o złożenie następujących dokumentów:
listu motywacyjnego zawierającego informacje o zainteresowaniach naukowych, pracy naukowej, 
o udziale w realizacji projektów badawczych,
życiorysu zawierającego informację o wykształceniu, dotychczasowym doświadczeniu zawodowym, dorobku naukowym, listę publikacji, doniesień zjazdowych, odbytych staży i szkoleń,
kopii dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego stopnia naukowego, 
rekomendacji (opcjonalnie).
* W zależności od oceny kwalifikacji kandydata/-tki Komisja Rekrutacyjna może rekomendować zatrudnienie na stanowisku asystenta lub adiunkta.
Osoby zainteresowane mogą uzyskać dodatkowe informacje kontaktując się z kierownikiem projektu,
prof. dr hab. Agatą Adamczyk (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej: 13.06.2022 
Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru: 15.06.2022
Przewidywany termin objęcia stanowiska: 01.07.2022 
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:
  • Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).
  • W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
  • Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego/konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.
  • Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego administratora, o którym mowa w art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumianej jako przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego/konkursowego do IMDiK PAN, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji/konkursie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
  • Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji/konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
  • Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji/konkursie zawierające dane osobowe, będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
  • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.
  • W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).