Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

poszukuje
Stypendysty
do realizacji projektu badawczego

 

Niniejszy konkurs dotyczy realizacji projektu badawczego Opus 17 Narodowego Centrum Nauki, nr 2018/31/B/NZ5/01556 pt. „Epigenetyczna regulacja metabolizmu estrogenów w tkance tłuszczowej osób otyłych”. Projekt realizowany jest w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, pod kierunkiem dr hab. n. med. Alina Kuryłowicz, kierownika projektu.

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN
w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, wprowadzonym uchwałą Rady Narodowej Centrum Nauki nr 25/2019, z dnia 14 marca 2019 r. Stypendysta zobowiązany jest do spełnienia wymogów zawartych w ww. Regulaminie.

Opis zadań:
Celem tego projektu jest lepsze zrozumienie mechanizmów leżących u podstaw rozwoju otyłości u człowieka. Badania prowadzone są na materiale genetycznym pozyskanym z ludzkich tkanek tłuszczowych.

Wymagania:
• stopień magistra biologii/biotechnologii/farmacji lub tytuł lekarza,
• status doktoranta w szkole doktorskiej,
• zainteresowanie badaniami nad zaburzeniami metabolizmu,
• doświadczenie w wykonywaniu i planowaniu eksperymentów obejmujących analizę ekspresji genów
• znajomość podstawowych technik biologii molekularnej (izolacja kwasów nukleinowych z tkanek, odwrotna transkrypcja, PCR w czasie rzeczywistym),
• dorobek naukowy udokumentowany publikacjami.

Oferujemy:
• możliwość zdobycia bogatego doświadczenia zawodowego w prestiżowym Instytucie PAN, prowadzącym badania w dziedzinie biologii medycznej jak i medycyny klinicznej,
• przyjazną atmosferę,
• stypendium naukowe w wysokości 1500 zł miesięcznie przez 12 miesięcy.

Procedura i termin składania zgłoszeń:
• Kandydaci proszeni są o nadesłanie życiorysu, listu motywacyjnego z informacjami o zainteresowaniach naukowych, oraz kopii dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra lub lekarza, dokumentu potwierdzającego status doktoranta, rekomendacji (opcjonalnie).
• Numer postępowania: ZECZ-111-2/2022
• Dokumenty należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Termin składania dokumentów: 10.06.2022
• Kandydatury zostaną rozpatrzone przez Komisję Stypendialną, z kierownikiem projektu jako przewodniczącym. Komisja oceni dotychczasowy dorobek naukowy kandydatów, ich osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych oraz kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym, w skali punktowej zgodnie z § 3, pkt. 14 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Dodatkowe informacje:
• Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z kierownikiem projektu
pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 20.06.2022
• Przewidywany termin przyjęcia Stypendysty: lipiec 2022
• Link do strony IMDiK PAN: http://www.imdik.pan.pl
• Link do Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).
  • W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
  • Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego/konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.
  • Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego administratora, o którym mowa w art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumianej jako przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego/konkursowego do IMDiK PAN, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji/konkursie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
  • Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji/konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia/wygraniu konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
  • Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji/konkursie zawierające dane osobowe, będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
  • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.
  • W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).