POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ADRES DO KORESPONDENCJI : przetargi@imdik.pan.pl

ARCHIWUM PRZETARGÓW

AKTUALNE PRZETARGI


30.03.2020 r.
ZP-2401-3/20

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 139 000 euro w trybie przetargu nieograniczonego.
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia Zakładu Fizjologii Stosowanej IMDiK PAN
ZADANIA:
Zadanie 1: Mikroskop badawczy do analiz biologicznych wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi.
Zadanie 2: Kriostat wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi.


03.04.2020r.
Odpowiedzi na pytania I

Odpowiedzi na pytania II

06.04.2020r.

Odpowiedzi na pytania III
Projekt umowy po zmianach- zmiany w par. 7 na czerwono

08.04.2020r.
Informacja z otwarcia ofert

23.04.2020r.
Zawiadomienie o wyborze ofert


04.03.2020 r.
ZP-2401-2/20


Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ogłasza przetarg nieograniczony wartości poniżej 139 000 euro na dostawę Materiałów do prowadzenia zajęć laboratoryjnych "Bioanalityka" na potrzeby prowadzenia zajęć laboratoryjnych w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN. Zakup realizowany jest w ramach unijnego projektu POWER 3.2 pt. „Rozwój i wykorzystanie metod bioinżynieryjnych i informatycznych w prewencji, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych” – kompleksowy rozwój kompetencji zawodowych młodej kadry naukowej. Och!DOK.


10.03.2020r.
Odpowiedzi na pytania 1

Zmodyfikowane Opisy przedmiotu zamówienia.

pakiety 1-15

pakiety 16-29

12.03.2020r.
Odpowiedzi na pytania 2


16.03.2020r.
Informacja z otwarcia ofert

24.03.2020r.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


03.03.2020 r.
ZP-2401-1/20

Instytut Medycyny Doswiadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 139 000 euro w trybie przetargu nieograniczonego.
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia Zakładu Fizjologii Stosowanej IMDiK PAN

ZADANIA:
Zadanie 1: Mikroskop badawczy do analiz biologicznych wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi.
Zadanie 2: Kriostat wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi.

10.03.2020r.
Odpowiedzi na pytania 1
Odpowiedzi na pytania 2
Zmieniony projekt umowy

13.03.2020r.
Informacja z otwarcia ofert

24.03.2020r.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


24.02.2020 r.
ZP-2402-3/20

Instytut Medycyny Doswiadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartosci poniżej 139 000 euro w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest usługa stworzenia nowego węzła chłodu na miejsce starej infrastruktury poprzez instalację oraz montaż, utylizację starych instalacji, uruchomienie nowej instalacji i rozruch węzła i nowego, zakupionego przez Wykonawcę, zespołu agregatów.

02.03.2020r.

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Odpowiedzi na pytania 1

Odpowiedzi na pytania 2

04.03.2020r.
Odpowiedzi na pytania 3

05.03.2020r.

SPROSTOWANIE informacji w SIWZ:

Na stronie 6 SIWZ błędnie podano numery Oświadczeń dotyczących spełniania warunków oraz niepodlegania wykluczeniu. W tekście jest: wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4 i 5 do SIWZ a powinno być: wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – Załącznik nr 6 i 7 do SIWZ zgodnie z numeracją załączników.

Ogłoszenie
SIWZ

06.03.2020r.
Informacja z otwarcia ofert

03.04.2020r.
Zawiadomienie o wyborze oferty


23.01.2020 r.
ZP-2402-1/20

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 139 000 euro na na usługę stworzenia nowego węzła chłodu na miejsce starej infrastruktury poprzez instalację oraz montaż, utylizację starych instalacji, uruchomienie nowej instalacji i rozruch węzła i nowego, zakupionego przez Wykonawcę, zespołu agregatów.

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA NA WIZJĘ LOKALNĄ W DNIU 28.01.2020 R. w godzinach 9.00 do 11.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Zamawiającym pod nr telefonów : 507 533 082 lub 22 608 65 61.

29.01.2020r.
Odpowiedzi na pytania 1 i 2

30.01.2020r.
Odpowiedzi na pytania 3

31.01.2020r.
Informacja z otwarcia ofert ( art.86 ust.5 ustawy Pzp)


07.02.2020r.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


23.01.2020 r.
ZP-2402-2/20

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 139 000 euro na usługę wykonania serii mikrokapilar szklanych, sprawdzenie właściwości mechanicznych i elektrycznych wytworzonych mikrokapilar ze zintegrowanymi metalowymi elektrodami oraz badanie prędkości przepływu pod kontrolowanym ciśnieniem.

31.01.2020r.
Informacja z otwarcia ofert ( art.86 ust.5 ustawy Pzp)

05.02.2020r.
Zawiadomienie o wyborze oferty