POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ADRES DO KORESPONDENCJI : przetargi@imdik.pan.pl

ARCHIWUM PRZETARGÓW

AKTUALNE PRZETARGI

IMDiK PAN do udzielania i realizacji zamówień publicznych korzysta ze wsparcia Platformy eZamawiający.
Adres Platformy: https://imdik-pan.ezamawiajacy.pl lub miniPortalu

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.


13.11.2020r.
ZP-241-S-2/20

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na usługę ochrony w formie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów IMDiK PAN w Warszawie przy ul. A. Pawińskiego 5 oraz B. Smetany 2.
Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się na Platformie eZamawiający.


15.12.2020r.
Zawiadomienie o wyborze oferty

31.12.2020r.

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN zawiadamia o udzieleniu zamówienia firmie:
Konsorcjum : Lider Konsorcjum : MAXUS Sp. z o.o., ul. 3 Maja 64/66, 93-408 Łódź
członek Konsorcjum: "MM SERVICE SECURITY" Sp. z o.o., ul. 3 Maja 64/66, 93-408 Łódź21.10.2020 r.
ZP-2401-7/20

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 139 000 euro na Dostawę badanego produktu leczniczego terapii zaawansowanej MSC ATiMP

18.11.2020 r.

Zamawiający prostuje omyłkę w § 1 ust. 3 wzoru umowy w zakresie ilości preparatów, które zgodnie z § 3 ust. 3, oraz konsekwentnie z § 14 ust. 2 SIWZ oraz pkt III.1 Formularza oferty (załącznik nr 4 do SIWZ) i pkt. II.2.4 ogłoszenia o zamówieniu powinny zostać określone w § 1 ust. 3 umowy w następujący sposób: "Zamawiający przewiduje dostawę 12 sztuk Produktu, o którym mowa w ust. 1 pkt.1) oraz 60 szt. Produktu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2). Brak zgłoszenia zamówienia na szacowane ilości Produktu, nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy, w tym w szczególności roszczeń odszkodowawczych ani roszczeń o zapłatę wynagrodzenia.”

Poprawiony wzór umowy

25.11.2020 r.

Zmiana terminu składania ofert z dnia 23.11.2020 r. do godz. 11.00 na 04.12.2020r. do godz. 11.00
Skan
Ogłoszenie

27.11.2020 r.

Dokonano zmiany w Ogłoszeniu o zamówieniu. Zmiana w Ogłoszeniu dotyczy sprecyzowania Kryteriów oceny ofert zgodnie z SIWZ i okresu obowiązywania zamówienia : w Ogłoszeniu był okres w miesiącach: 7 miesięcy, a po zmianie jest zgodnie z SIWZ: do 30.06.2021 r.

Zamawiający poprawił opis w paragrafie 15 SIWZ dotyczący obliczania punktacji w kryterium "czas potrzebny do rozpoczęcia realizacji dostaw ( nie więcej niż 30 dni)".

ZMIANA terminu składania ofert z 04.12.2020r. na 10.12.2020r. o godz. 11:00
Zawiadomienie
Poprawiony SIWZ
Zawiadomienie
Ogłoszenie

11.12.2020 r.

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN niniejszym informuje, że w związku z wpłynięciem do Zamawiającego dużej ilości pytań Wykonawców dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. Termin składania ofert zostaje przesunięty z 10.12.2020 r. godz. 11.00 na 28.12.2020 r na godz. 11.00. Termin otwarcia ofert z dnia 10.12.2020 r. godz.12.00 na 28.12.2020 r. na godz. 12.00. Treść zapytań wraz z odpowiedziami zostanie po jej ustaleniu opublikowana na stronie internetowej, na której jest zamieszczona SIWZ.

Skan zawiadomienia
Skan Ogłoszenia

21.12.2020 r.

Termin składania ofert - do 04.01.2021 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert 04.01.2021 godz. 12.00

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej przekazuje Odpowiedzi na pytania Wykonawców i informuje o modyfikacji zapisów SIWZ i wzoru umowy- załącznik 5 do SIWZ.

Uściślenie informacji w Ogłoszeniu w punkcie III.1.1. Warunki udziału

skan odpowiedzi
skan SIWZ po zmianach
wzór umowy po zmianach
Załącznik
Ogłoszenie

04.01.2021 r.
Informacja z otwarcia ofert

22.02.2021 r.

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN informuje o wyborze oferty firmy Polski Bank Komórek Macierzystych S.A., Al. Jana Pawła II 29 ,00-867 Warszawa

Skan


15.10.2020 r.
ZP-241-S-1/20

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ogłasza przetarg nieograniczonyw rozumieniu Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem procedur Ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 138 o ustawy Pzp)na usługę ochrony w formie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów IMDiK PAN w Warszawie przy ul. A. Pawińskiego 5 oraz B. Smetany 2 Kod CPV 79710000-4
Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty w postaci elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Adres Platformy https://imdik-pan.ezamawiajacy.pl

22.10.2020r.
Odpowiedzi na pytania I
Poprawione Ogłoszenie
Poprawiony formularz ofertowy

26.10.2020r.

Ze względów organizacyjnych związanych z pandemią Covid-19 zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert.
Termin składania ofert: 04.11.2020 r. do godz. 13.00
Termin otwarcia ofert: 04.11.2020 r. o godz. 14.00
Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana terminu składania i otwarcia ofert

04.11.2020r.
Informacja z otwarcia ofert

09.11.2020r.
Zawiadomienie o unieważnieniu