POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ADRES DO KORESPONDENCJI : przetargi@imdik.pan.pl

ARCHIWUM PRZETARGÓW

AKTUALNE PRZETARGI


08.02.2019
Znak sprawy: ZP-2403-2/19

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na wykonanie robót budowlanych „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na punkt konsultacyjny tworzonej Platformy Badań Chorób Rzadkich”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na punkt konsultacyjny tworzonej Platformy Badań Chorób Rzadkich” w budynku „A” na terenie IMDiK PAN w oparciu o istniejącą dokumentację projektową (projekt budowlany) i zapisy w Opisie przedmiotu zamówienia, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, decyzje administracyjne i wytyczne zamawiającego z możliwością rozszerzenia zakresu prac o niemożliwe do przewidzenia roboty konieczne do prawidłowego wykonania zadania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych wykonawców do dokonania wizji lokalnej w dniu 12.02.2019 r. o godz. 11.00.
Ze względów organizacyjnych jest to jedyny możliwy termin.
Zbiórka w siedzibie Instytutu przy ul. A. Pawińskiego 5 w Warszawie – przy wejściu głównym obok portierni.


18.02.2019
Odpowiedzi na pytania 1.
Załącznik-rysunek hydro-wentylacja model
Załącznik-zdjęcie

22.02.2019
Odpowiedzi na pytania 2.

04.03.2019
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.


20.12.2018
Znak sprawy: ZP-2403-1/19

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na punkt konsultacyjny tworzonej Platformy Badań Chorób Rzadkich” w budynku „A” na terenie IMDiK PAN w oparciu o istniejącą dokumentację projektową (projekt budowlany), przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, decyzje administracyjne i wytyczne zamawiającego z możliwością rozszerzenia zakresu prac o niemożliwe do przewidzenia roboty konieczne do prawidłowego wykonania zadania.

Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych wykonawców do dokonania wizji lokalnej w dniu 09.01.2019 r. o godz. 11.00.

Ze względów organizacyjnych jest to jedyny możliwy termin.

Zbiórka w siedzibie Instytutu przy ul. A. Pawińskiego 5 w Warszawie – przy wejściu głównym obok portierni.

OBECNOŚĆ NA WIZJI LOKALNEJ JEST OBOWIĄZKOWA. Firmy nieobecne na Wizji lokalnej nie zostaną dopuszczone do udziału w postępowaniu.

Do wglądu na prośbę wybranego Wykonawcy udostępnione zostaną dokumenty dodatkowe
1. Opinia sanitarna ZNS.714.17.2018.1.MZ z dnia 2018-07-27
2. Kopia wniosku o pozwolenie na budowę złożonego 2018-10-11

31.12.2018
Odpowiedzi na pytania 1.
Załącznik.

10.01.2019
Odpowiedzi na pytania 2.

22.01.2019
Informacja z otwarcia ofert.

24.01.2019
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.


04.12.2018
Znak sprawy: ZP-2402-3/18

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 144 000 euro.
Przedmiotem zamówienia jest usługa prenumeraty naukowych czasopism zagranicznych w 2019 r. w wersji:
- drukowanej
-lub drukowanej i elektronicznej
-lub elektronicznej
Data otwarcia: 17.12.2018r.


17.12.2018
Informacja z otwarcia ofert.

18.12.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty.


22.11.2018
Znak sprawy: ZP-2403-1/18

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na punkt konsultacyjny tworzonej Platformy Badań Chorób Rzadkich” w budynku „A” na terenie IMDiK PAN w oparciu o istniejącą dokumentację projektową (projekt budowlany), przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, decyzje administracyjne i wytyczne zamawiającego z możliwością rozszerzenia zakresu prac o niemożliwe do przewidzenia roboty konieczne do prawidłowego wykonania zadania.

Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych wykonawców do dokonania wizji lokalnej w dniu 27.11.2018 r. o godz. 11.00.

Ze względów organizacyjnych jest to jedyny możliwy termin.

Zbiórka w siedzibie Instytutu przy ul. A. Pawińskiego 5 w Warszawie – przy wejściu głównym obok portierni.

OBECNOŚĆ NA WIZJI LOKALNEJ JEST OBOWIĄZKOWA. Firmy nieobecne na Wizji lokalnej nie zostaną dopuszczone do udziału w postępowaniu.

Do wglądu na prośbę wybranego Wykonawcy udostępnione zostaną dokumenty dodatkowe
1. Opinia sanitarna ZNS.714.17.2018.1.MZ z dnia 2018-07-27
2. Kopia wniosku o pozwolenie na budowę złożonego 2018-10-11


11.12.2018
Informacja z otwarcia ofert.

18.12.2018r.
Informacja o unieważnieniu postępowania.


08.08.2018
Znak sprawy: ZP-2402-2/18

Przedmiotem zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 144 000 euro w trybie przetargu nieograniczonego

są usługi konserwacji w budynkach A, B ,C ,D ,E ,G, T oraz łącznika B-Z, z wyłączeniem cleanroomu w bud. B::
- instalacji wodno-kanalizacyjnych;
- instalacji hydrantów zewnętrznych;
- instalacji elektrycznych podstawowych (NN) ) z wyłączeniem pomieszczeń mikroskopów elektronowych w C008, C014,D006A i pomieszczenia zwierząt w eksperymencie D006;
- konserwacji klimatyzatorów indywidualnych „split”
- monitorowanie węzłów cieplnych i instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody i ciepła technologicznego
- konserwacji budowlanej drzwi z samozamykaczami i pokryć dachowych

na terenie Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie, przy ul. A. Pawińskiego 5 w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 roku.

Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych wykonawców do dokonania wizji lokalnej w dniu 29.08.2018 r., o godz. 11.00. Zbiórka w siedzibie Instytutu przy ul. A. Pawińskiego 5 w Warszawie – przy wejściu głównym obok portierni.

30.08.2018
UWAGA! PYTANIA przyjmujemy do godziny 14-tej 2018-08-30.


31.08.2018
Odpowiedzi na pytania


11.09.2018
Informacja z otwarcia ofert.

Ośwadczenie.

24.10.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty.


21.06.2018
Znak sprawy: ZP-2402-1/18

Przedmiotem zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 144 000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na:

ZADANIE 1
usługi konserwacji:
- kompletnej instalacji klimatyzacyjnej budynku Z z instalacją wody ziębniczej w tym w pomieszczeniach sterylnych;
- wytwornic pary i urządzeń z nią współpracujących wraz z ich eksploatacją;
- wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej budynku Z i U;
- klimatyzatorów indywidualnych w budynku Z;
- chłodni komorowych w budynkach B i C;
- instalacji wodno kanalizacyjnych w budynku Z i U;
- instalacji elektrycznych podstawowych w budynku Z i U w tym w pomieszczeniach sterylnych;
- instalacji c.o., c.w., c.t. w budynku Z i U wraz z monitorowaniem węzła cieplnego w budynku Z
- instalacji elektrycznej i chłodniczej dla mikroskopów elektronowych w przyziemiu budynku C
- instalacji elektrycznej dla mikroskopu konfokalnego w przyziemiu budynku D
- instalacji elektrycznej i klimatyzacyjnej pomieszczenia zwierząt w przyziemiu budynku D
na terenie Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie, przy
ul. A. Pawińskiego 5 w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 roku.

ZADANIE 2
usługi konserwacji:
-urządzeń obsługi technicznej Laboratorium Banku Tkanek i Komórek Cleanroom w budynku B , w tym konserwacji instalacji klimatyzacji i wentylacji wraz z konserwacją nawilżacza i instalacji chłodniczej oraz konserwacji instalacji wodno- kanalizacyjnej i instalacji gazów technicznych
- agregatu prądotwórczego obsługującego Laboratorium Banku Tkanek i Komórek Cleanroom wraz z SZR
- instalacji c.t. w budynku C zasilającej Laboratorium Banku Tkanek i Komórek Cleanroom w budynku B
na terenie Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie, przy
ul. A. Pawińskiego 5 w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 roku.

Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych wykonawców do dokonania wizji lokalnej w dniu 28.06.2018 r., o godz. 11.00. Zbiórka w siedzibie Instytutu przy ul. A. Pawińskiego 5 w Warszawie – przy wejściu głównym obok portierni.

09.07.2018
Informacja z otwarcia ofert ( art.86 ust.5 Ustawy Pzp)

16.07.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty


27.03.2018
Znak sprawy: ZP-2401-1/18

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sterylnych pasz jednego producenta o podwyższonym standardzie zdrowotnym tzw. SPF (ang. specified patogen free) dla zwierząt laboratoryjnych,w opakowaniach próżniowych w następującej ilości:
- 16 ton paszy hodowlanej dla szczurów (pasza dedykowana wyłącznie dla szczurów laboratoryjnych)
- 7 ton paszy hodowlanej dla myszy (pasza dedykowana wyłącznie dla myszy laboratoryjnych)
- 2 tony paszy bytowej dla szczurów i myszy;
- 2 tony paszy hodowlanej leczniczej/odrobaczającej dla szczurów i myszy z 4g/kg Fenbendatat® 5%, 200 ppm Fenbendazol, przeciw Syphacia obvelata, Syphacia muris do Zwierzętarni Zamawiającego.

Zastosowanie: dla zwierząt laboratoryjnych do badań biomedycznych, dla szczepów standardowych (myszy, szczury), jak i dla zwierząt o zwiększonych wymaganiach (modele chorób, zwierzęta zmodyfikowane genetycznie).

Data: otwarcia: 06.04.2018r.


06.04.2018
Informacja z otwarcia ofert ( art.86 ust.5 Ustawy Pzp)

11.04.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty.


27.11.2017
Znak sprawy: ZP-2402-2/17


Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 135 000 euro na usługę:
Prenumeraty naukowych czasopism zagranicznych w 2018 r. w wersji:
- drukowanej
- lub drukowanej i elektronicznej
- lub elektronicznej


07.12.2017
Informacje z otwarcia ofert

08.12.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty.


14.11.2017
Znak sprawy: ZP-2402-1/17


Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 135 000 euro na usługę:
Prenumeraty naukowych czasopism zagranicznych w 2018 r. w wersji:
- drukowanej
- lub drukowanej i elektronicznej
- lub elektronicznej


16.11.2017
Odpowiedzi na pytania

WAŻNE
22.11.2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


24.01.2017
Znak sprawy: ZP-2401-2/17


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 135 000 euro w trybie przetargu nieograniczonego.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (wraz z instalacją) urządzeń laboratoryjnych i ich dokumentacji walidacyjnej w celu wyposażenia zespołu pomieszczeń typu clean room w urządzenia laboratoryjne umożliwiające realizację procedur związanych z hodowlą i bankowaniem ludzkich tkanek i komórek.


21.01.2017
Odpowiedzi na pytanie Wykonawcy

02.02.2017
skan art. 86.ust.5 ustawy Pzp

02.02.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty


24.01.2017
Znak sprawy: ZP-2401-1/17


Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 135 000 euro Przedmiotem zamówienia jest dostawa sterylnych pasz jednego producenta o podwyższonym standardzie zdrowotnym tzw. SPF (ang. specified patogen free) dla zwierząt laboratoryjnych, w opakowaniach próżniowych w następującej ilości: - 14 ton paszy hodowlanej dla szczurów;
- 6 ton paszy hodowlanej dla myszy;
- 5 ton paszy bytowej dla szczurów i myszy
- 2 tony paszy hodowlanej leczniczej/odrobaczającej dla szczurów i myszy z 4g/kg Fenbendatat® 5%, 200 ppm Fenbendazol, przeciw Syphacia obvelata, Syphacia muris do Zwierzętarni Zamawiającego.

Data otwarcia: 02.02.2017r.


02.02.2017
Informacja z otwarcia ofert

02.02.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty


15.12.2016
Znak sprawy: ZP-2401-2/16


Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 135 000 euro na dostawę ultrawirówki podłogowej z certyfikatem IVD i możliwością kotwiczenia do podłoża.

21.12.2016
Odpowiedzi na pytania


29.12.2016
Informacje z otwarcia ofert


30.12.2016
Zawiadomienie o wyborze oferty


01.12.2016
Znak sprawy: ZP-2401-2/16


Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 135 000 euro na usługę prenumeraty naukowych czasopism zagranicznych w 2017 r. w wersji drukowanej, lub drukowanej i elektronicznej lub elektronicznej

09.12.2016

Zawiadomienie o wyborze oferty


29.09.2016
Znak sprawy: ZP-2403-2/16


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego według procedur dla robót budowlanych o wartości poniżej 5 225 000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie, wyposażenie, uruchomienie i kwalifikację końcową laboratorium klasy GMP, które mają umożliwić użytkownikowi uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem farmaceutycznym wraz z kompleksowym szkoleniem pracowników.

14.10.2016

Informacja z otwarcia ofert (zgodnie z art.86 ust. 5)

27.10.2016

Zawiadomienie o wyborze oferty


06.09.2016
Znak sprawy: ZP-2403-1/16


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego według procedur dla robót budowlanych o wartości poniżej 5 225 000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie, wyposażenie, uruchomienie i kwalifikację końcową laboratorium klasy GMP, które mają umożliwić użytkownikowi uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem farmaceutycznym wraz z kompleksowym szkoleniem pracowników.

16.09.2016

Zmiana ogłoszenia
SIWZ po zmianie terminu - korekta str. 10 i 12

UWAGA! ZAMAWIAJACY ZMIENIA TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23.09.2016 R. DO GODZ.10.00 (TERMIN WPŁATY WADIUM RÓWNIEŻ DO 23.09.2016 DO GODZ. 10.00).

20.09.2016

Odpowiedzi na pytania 1
Odpowiedzi na pytania 2
Odpowiedzi na pytania 3
Odpowiedzi na pytania 4

Załączniki:
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5

23.09.2016

Protokół z otwarcia ofert
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć

28.09.2016

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania