POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ADRES DO KORESPONDENCJI : przetargi@imdik.pan.pl

ARCHIWUM PRZETARGÓW

AKTUALNE PRZETARGI


09.10.2019
Znak sprawy: ZP-2401-2/19

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 144 000 euro na dostawę odczynników laboratoryjnych oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk z dopuszczeniem składania ofert częściowych.

Zakup realizowany jest w ramach unijnego projektu POWER 3.2 pt. „Rozwój i wykorzystanie metod bioinżynieryjnych i informatycznych w prewencji, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych” – kompleksowy rozwój kompetencji zawodowych młodej kadry naukowej. Och!DOK.


11.10.2019
Odpowiedzi na pytania.

14.10.2019
Odpowiedzi na pytania 4 i 5.

15.10.2019
Odpowiedzi na pytania 6.

17.10.2019
Informacja z otwarcia ofert.

( art.86 ust.5 ustawy Pzp)


17.09.2019
Znak sprawy: ZP-2401-1/19

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 144 000 euro na Dostawę wyposażenia Laboratorium Platformy Badań Chorób Rzadkich oraz Dostawę wyposażenia Pracowni Molekularnych Podstaw Neurodegeneracji.
Przedmiotem zamówienia Dostawa wyposażenia Laboratorium Platformy Badań Chorób Rzadkich

ZADANIA:
1. System do analiz molekularnych
2. System do dokumentacji żeli
3. Spektrofotometr UV/VIS
4. Komora nastołowa PCR
5. Wirówka stołowa wysokoobrotowa

Dostawę wyposażenia Pracowni Molekularnych Podstaw Neurodegeneracji

ZADANIE 6:
a) Zestaw do elektroforezy białek z modułem do transferu aparat do transferu na mokro
b) Termocykler gradientowy
c) zasilacz27.09.2019

UWAGA

Zmiana terminu składania ofert z 01.10.2019 r. na 10.10.2019 r. do godziny 10.00


01.10.2019
Odpowiedzi na pytania Wykonawców

10.10.2019
Informacja z otwarcia ofert
Załącznik