ARCHIWUM PRZETARGÓW


08.07.2016
Znak sprawy: ZP-2401-1/16


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 135 000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie, wyposażenie, uruchomienie, kwalifikację końcową laboratorium klasy GMP oraz kompleksowe szkolenia pracowników i dostawy umożliwiające użytkownikowi uzyskanie pozwolenia wytwarzania zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem farmaceutycznym

15.07.2016
Korekta SIWZ

21.07.2016
Ogłoszenie dodatkowych informacji ( .pdf)
Odpowiedzi na pytania ( .pdf)
Zmiany w SIWZ ( .pdf) i poprawiony SIWZ ( .doc)
Poprawiony załącznik B ( .doc)

17.08.2016
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania07.06.2016

Ogłoszenie o dialogu technicznym: (.rtf)

Załączniki:
Skan ogłoszenia
Zgłoszenie


09.12.2015
Znak sprawy: ZP-2402-3/15


Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 134 000 euro na usługę prenumeraty naukowych czasopism zagranicznych w 2016 r. w wersji
- drukowanej
- lub drukowanej i elektronicznej
- lub elektronicznej

17.12.2015
Zawiadomienie o wyborze oferty


25.11.2015
Znak sprawy: ZP-2401-3/15


Przedmiotem zamówienia jest dostawa sterylnych pasz jednego producenta o podwyższonym standardzie zdrowotnym tzw. SPF (ang. specified patogen free) dla zwierząt laboratoryjnych, w opakowaniach próżniowych w następującej ilości:
- 14 ton paszy hodowlanej dla szczurów;
- 6 ton paszy hodowlanej dla myszy;
- 5 ton paszy bytowej dla szczurów i myszy
- 2 tony paszy hodowlanej leczniczej/odrobaczającej dla szczurów i myszy z 4g/kg Fenbendatat® 5%, 200 ppm Fenbendazol, przeciw Syphacia obvelata, Syphacia muris
do Zwierzętarni Zamawiającego.

04.12.2015
Zawiadomienie o wyborze oferty26.10.2015
Znak sprawy: ZP-2402-2/15


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 134 000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na:
usługi konserwacji w budynkach A, B ,C ,D ,E ,G, T:
- instalacji wodno-kanalizacyjnych;
- instalacji hydrantów zewnętrznych;
- instalacji elektrycznych podstawowych (NN);
- instalacji klimatyzacyjnych w budynku D poziom 0 i 1
- monitorowanie węzłów cieplnych i instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody i ciepła technologicznego na terenie Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie, przy ul. A. Pawińskiego 5 w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 roku.


>10.11.2015

WAŻNA ZMIANA - doprecyzowanie umowy.
Pismo
Wzór umowy doprecyzowanej


07.12.2015
Zawiadomienie o wyborze oferty


26.10.2015
Znak sprawy: ZP-2402-1/15

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 134 000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na:
usługi konserwacji:
- kompletnej instalacji klimatyzacyjnej budynku Z;
- wytwornic pary i urządzeń z nią współpracujących wraz z ich eksploatacją;
- wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej budynku Z i U;
- klimatyzatorów indywidualnych w budynkach B, C i Z;
- chłodni komorowych w budynkach B i C;
- instalacji wodno kanalizacyjnych w budynku Z i U;
- instalacji elektrycznych podstawowych w budynku Z i U;
- instalacji c.o., c.w., c.t. w budynku Z i U wraz z monitorowaniem węzła cieplnego w budynku Z na terenie Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie, przy ul. A. Pawińskiego 5 w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 roku.


10.11.2015

Odpowiedzi na pytanie 1
WAŻNA ZMIANA - doprecyzowanie zapisu we wzorze umowy.
Odpowiedzi na pytania
Doprecyzowany wzór umowy

26.11.2015
Zawiadomienie o wyborze oferty


03.06.2015
Znak sprawy: ZP-2403-1/15


Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 134 000 euro na wykonanie adaptacyjno-remontowych robót budowlanych:

Zadanie 1 - roboty remontowe w budynku U,
Zadanie 2 – roboty ogólnobudowlane przy dostosowaniu istniejących pomieszczeń na parterze „ZWIERZĘTARNI” bud. Z do prowadzenie kwarantanny i eksperymentów na chorych zwierzętach,
Zadanie 3 – roboty instalacyjne w branży elektrycznej przy dostosowaniu istniejących pomieszczeń na parterze „ZWIERZĘTARNI” bud. Z do prowadzenie kwarantanny i eksperymentów na chorych zwierzętach,
Zadanie 4– remont instalacji klimatyzacji, wodno-kanalizacyjnej i sprężonego powietrza przy dostosowaniu istniejących pomieszczeń na parterze „ZWIERZĘTARNI” bud. Z do prowadzenie kwarantanny i eksperymentów na chorych zwierzętach wraz z uzupełnieniem central klimatyzacyjnych.

12.06.2015
Odpowiedzi na pytania 1

25.06.2015
Zawiadomienie o wyborze oferty
10.04.2015
Znak sprawy: ZP-2401-2/15


Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 134 000 euro na remont dwóch dźwigów towarowo-osobowych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wymiana, podłączenie i uruchomienie fabrycznie nowych 2 szt. kabin wind oraz związane z tym prace remontowe30.04.2015
Zawiadomienie o wyborze oferty

21.04.2015
Odpowiedzi na pytania 1

22.04.2015
Odpowiedzi na pytania 209.02.2015
Znak sprawy: ZP-2401-1/15Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 134 000 euro na dostawę wyposażenia monitorującego wraz z opracowaniem i wdrożeniem systemu telemedycznego w jednostce pilotażowej w trybie przetargu nieograniczonego.31.03.2015
Wybór oferty.

23.03.2015
Sprostowanie ogłoszenia na temat terminu otwarcia ofert.

18.03.2015
Bardzo Ważne!!!
Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 24.03.2015 r. na godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się o godz. 11:00.
Skan ogłoszenia przekazanego do publikacji w dnia 16 marca br.

16.03.2015
Ważne!!!
Zmiana numeru rachunku bankowego Zamawiającego i zmiana terminu składania ofert!!
W związku ze zmianą numeru rachunku bankowego Zamawiający przesuwa termin otwarcia ofert na dzień 24.03.2015 na godz. 10.00
Wadium w pieniądzu należy wpłacać na konto : Bank Gospodarstwa Krajowego 07 11301017 0020 1471 1620 0001

16.03.2015
Sprostowanie ogłoszenia

05.03.2015
Odpowiedzi na pytania 2

25.02.2015
Odpowiedzi na pytania

12.02.2015
Ogłoszenie dotyczące zmiany zamieszczonej w SIWZ informacji dotyczącej warunków udziału w postepowaniu rozdz. V pkt 2.

10.02.2014
Zmiana w SIWZW dniu 10. 02. 2015r. wysłano do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia dotyczące zamieszczonej w SIWZ informacji dotyczącej warunków udziału w postępowaniu - rozdz. V p.2 (wytłuszczone). Ogłoszenie zostanie zamieszczone na naszej stronie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.Dzisiaj zamieszczamy poprawiony tekst SIWZ.

Poprawiony SIWZ
Informacja05.12.2014
Znak sprawy: ZP-2402-2/14


Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 134 000 euro na usługę:
Prenumeraty naukowych czasopism zagranicznych w 2015 r. w wersji
- drukowanej
- lub drukowanej i elektronicznej
- lub elektronicznej


12.12.2014
Odpowiedź na pytanie.

16.12.2014
Zawiadomienie o wyborze oferty.03.12.2014
Znak sprawy: ZP-2401-13/14


Przetarg nieograniczony poniżej 134 000 euro na dostawę sterylnych pasz jednego producenta o podwyższonym standardzie zdrowotnym tzw. SPF (ang. specified patogen free) dla zwierząt laboratoryjnych, w opakowaniach próżniowych w następującej ilości:
- 14 ton paszy hodowlanej dla szczurów;
- 6 ton paszy hodowlanej dla myszy;
- 5 ton paszy bytowej dla szczurów i myszy;
- 2 tony paszy hodowlanej leczniczej/odrobaczającej dla szczurów i myszy z 4g/kg Fenbendatat® 5%, 200 ppm Fenbendazol, przeciw Syphacia obvelata, Syphacia muris do Zwierzętarni Zamawiającego.


16.12.2014
Zawiadomienie o wyborze oferty.21.10.2014
Znak sprawy: ZP-2401-12/14Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 134 000 euro na dostawę wyposażenia monitorującego wraz z opracowaniem i wdrożeniem systemu telemedycznego w jednostce pilotażowej w trybie przetargu nieograniczonego.


31.10.2014
Korekta ogłoszenia została przesłana do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 17.10.2014 r.
Nie zostało ono jak dotychczas opublikowane - w ogłoszeniu pierwotnym uwzględniono korektę.
SIWZ z uwzględnioną korektą

12.11.2014
Odpowiedź na pytanie.

27.11.2014
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.21.10.2014
Znak sprawy: ZP-2401-10/14Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 134 000 euro prowadzone według procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 134 000 euro na sprzedaż, dostawę, montaż, podłączenie i uruchomienie fabrycznie nowego kolektora frakcji z kolumnami w trybie przetargu nieograniczonego.


22.10.2014
Zmiana ogłoszenia.
Zmiana w SIWZ.

04.12.2014
Zawiadomienie o wyborze oferty.16.10.2014
Znak sprawy: ZP-2401-11/14Przetarg nieograniczony poniżej 134 000 dostawę, montaż, podłączenie do mediów i uruchomienie wyposażenia laboratorium Mazowieckiego Klastra Peptydowego
Zadanie 1 - Suszarka rozpyłowa – szt. 1
Zadanie 2 - Aparat do oznaczania azotu – szt. 1
Zadanie 3 - Wirówka stołowa z chłodzeniem – szt. 1


17.10.2014
Zmiana terminu składania ofert na 24.10.2014 godz.10.00 oraz zmiana treści: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zmieniony SIWZ

21.10.2014
zmiana terminu otwarcia ofert: 04.11.2014 r.
Zmieniony SIWZ ostateczny

05.11.2014
Zawiadomienie o wyborze oferty.31.03.2014
Znak sprawy: ZP-2402-1/14

Postępowanie na usługę w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych - wykonanie remontu polegającego na wymianie instalacji cw i zw w bud. B z wyłączeniem przyłączy do pomieszczeń prowadzone w trybie zapytania o cenę


31.03.2014
Zawiadomienie o wyborze oferty21.03.2014
Znak sprawy: ZP-2401-7/14

Przetarg nieograniczony poniżej 134 000 na dostawę , montaż, uruchomienie i zestrojenie agregatu wody lodowej.


27.03.2014
Informacja o zmianie SIWZ

27.03.2014
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

UWAGA, WAŻNE
04.04.2014
Zmiana terminu składania ofert oraz zmiana treści SIWZ (2)

22.04.2014
Zawiadomienie o wyborze oferty07.03.2014
Znak sprawy: ZP-2401-6/14
Przetarg nieograniczony poniżej 134 000 na dostawę, montaż, podłączenie do mediów i uruchomienie fabrycznie nowego wyposażenia pomieszczeń środowiskowych laboratoriów w CMD CePT:
- licznik komórek

13.03.2014
Odpowiedzi na pytania

20.03.2014
Zawiadomienie o wyborze oferty06.03.2014
Znak sprawy: ZP-2401-5/14

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 134 000 euro na dostawę , montaż i uruchomienie fabrycznie nowego mikroskopu odwróconego do obserwacji w jasnym polu, kontraście modulacyjnym, oraz obserwacji fluorescencji

7.03.2014
Odpowiedzi na pytania

14.03.2014
Zawiadomienie o wyborze oferty31.01.2014
Znak sprawy: ZP-2401-1/14


Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 134 000 euro na dostawę , montaż, uruchomienie i zestrojenie agregatu wody lodowej

12.02.2014 Odpowiedzi na pytania
13.02.2014 Odpowiedzi na pytania 2

17.02.2014 Odpowiedzi na pytania 3

10.03.2014
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania24.02.2014
Znak sprawy: ZP-2401-3/14
Przetarg nieograniczony poniżej 134 000 na dostawę, montaż, podłączenie do mediów i uruchomienie fabrycznie nowego wyposażenia pomieszczeń środowiskowych laboratoriów w CMD CePT:
- licznik komórek

26.02.2014
Odpowiedzi na pytania jednego z Wykonawców z postępowania ZP-2401-2/14 są obowiązujące również w tym postępowaniu.
Odpowiedzi tutaj

27.02.2014
Odpowiedzi na pytania

28.02.2014
Odpowiedzi na pytania 2

06.03.2014
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania07.02.2014
Znak sprawy: ZP-2401-2/14
Przetarg nieograniczony poniżej 134 000 euro na dostawę, montaż, podłączenie do mediów i uruchomienie fabrycznie nowego wyposażenia pomieszczeń środowiskowych laboratoriów w CMD CePT:
Zadanie 1 - licznik komórek
Zadanie 2 – komora do poboru prób


17.02.2014 Odpowiedzi na pytania
21.02.2014 Zawiadomienie o wyborze oferty


15.01.2014
Znak sprawy: ZP-2401-25/13


Zadanie 3 – kolektor frakcji z kolumnami


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Zadania 3

02.12.2013
Znak sprawy: ZP-2403-2/13Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 130 000 euro na prace remontowo-budowlane oraz prace wykończeniowe w pomieszczeniach przeznaczonych na funkcjonowanie Mazowieckiego Klastra Peptydowego i Klastra Leczenia Bólu wraz z materiałami do ich wykonania.


05.12.2013 Odpowiedzi na pytania

06.12.2013 UWAGA, WAŻNE ZMIANY w SIWZ
17.12.2013 Zawiadomienie o wyborze oferty


22.11.2013
Znak sprawy: ZP-2402-4/13


Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 130 000 euro sługę prenumeraty naukowych czasopism zagranicznych w 2014 r. w wersji:
-drukowanej
-lub drukowanej i elektronicznej
-lub elektronicznej


05.12.2013 Zawiadomienie o wyborze oferty

06.12.2013 Zawiadomienie o wyborze oferty uzupełnienie


15.11.2013
Znak sprawy: ZP-2401-28/13Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 130 000 euro na dostawę systemu wizualizacji 3D oraz wirtualnej rzeczywistości (VR) do analizy i badania układów biomolekularnych i biomedycznych:
Zadanie 1 – system wizualizacji 3D
Zadanie 2 - przenośna stacja robocza do posturografii
Zadanie 3 - układ prezentacji wirtualnej rzeczywistości (VR) do celów diagnostyki i rehabilitacji medycznej z użyciem posturografii

21.11.2013 Odpowiedzi na pytania 1.

21.11.2013 Odpowiedzi na pytania 2.

28.11.2013 Zawiadomienie o wyborze oferty.


23.10.2013
Znak sprawy: ZP-2401-25/13Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 130 000 euro na dostawę, montaż, podłączenie do mediów i uruchomienie wyposażenia laboratorium Mazowieckiego Klastra Peptydowego

Zadanie 1 – liofilizator, komora laminarna, wyparki próżniowe
Zadanie 2 – mieszadła magnetyczne, homogenizator
Zadanie 3 – kolektor frakcji z kolumnami


19.11.2013 Odpowiedzi na pytania 1.

21.11.2013 Odpowiedzi na pytania 2.

13.12.2013 Zawiadomienie o wyborze oferty.


17.10.2013
Znak sprawy: ZP-2401-24/13Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 130 000 euro prowadzony według procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 130 000 euro na dostawę, montaż, podłączenie do mediów i uruchomienie fabrycznie nowego wyposażenia pomieszczeń środowiskowych laboratoriów w CMD CePT:
Zadanie 1 - wirówka stołowa z chłodzeniem, wirówka stołowa na eppendorfy z chłodzeniem,
Zadanie 2 – komora do poboru prób,
Zadanie 3 – spektrofotometr,
Zadanie 4 – zestaw mieszający, zestaw mieszająco-reakcyjny


18.11.2013 Odpowiedzi na pytania 1.

09.12.2013 Zawiadomienie o wyborze ofert.


15.10.2013
Znak sprawy: ZP-2401-23/13


Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 130 000 euro na
dostawę sterylnych pasz jednego producenta o podwyższonym standardzie zdrowotnym
tzw. SPF (ang. specified patogen free)dla zwierząt laboratoryjnych, w opakowaniach próżniowych w następującej ilości:

- 14 ton paszy hodowlanej dla szczurów;
- 6 ton paszy hodowlanej dla myszy;
- 5 ton paszy bytowej dla szczurów i myszy
- 2 tony paszy hodowlanej leczniczej/odrobaczającej dla szczurów i myszy z 4g/kg Fenbendatat® 5%, 200 ppm Fenbendazol, przeciw Syphacia obvelata, Syphacia muris

do Zwierzętarni Zamawiającego.

29.10.2013 Zawiadomienie o wyborze oferty11.10.2013
Znak sprawy: ZP-2401-22/13


Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 130 000 euro Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 130 000 na dostawę systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów PACS.


30.10.2013 Zawiadomienie o wyborze oferty
25.10.2013 Odpowiedzi na pytania 1,2 i 3
17.10.2013 Odpowiedzi na pytania 1.11.10.2013
Znak sprawy: ZP-2401-21/13


Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 130 000 euro na dostawę zestawu do hipotermii wewnątrznaczyniowej.

18.10.2013 Odpowiedzi na pytania 2.
17.10.2013 Odpowiedzi na pytania 1.
31.10.2013 Zawiadomienie o wyborze oferty11.10.2013
Znak sprawy: ZP-2401-20/13


Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 130 000 na dostawę echokardiografu umożliwiającego badania wewnątrzsercowe i przezprzełykowe z głowicami.

21.10.2013 Odpowiedzi na pytania 1.
31.10.2013 Zawiadomienie o wyborze oferty17.09.2013
Znak sprawy: ZP-2401-19/13Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 130 000 euro w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę , montaż, podłączenie do mediów i uruchomienie fabrycznie nowego wyposażenia pomieszczeń środowiskowych laboratoriów w CMD CePT:
Zadanie 1 - system oczyszczania wody typu II, systemy oczyszczanie wody typu II i I;
Zadanie 2 – syntetyzer peptydów;
Zadanie 3 – urządzenia wirujące mieszające i dozujące: wirówka stołowa z chłodzeniem, mieszadło magnetyczne, biureta cyfrowa;
Zadanie 4 – urządzenia pomiarowe - elektroniczna waga analityczna, elektroniczna waga analityczna, elektroniczna waga precyzyjna, urządzenie pomiarowe.

15.11.2013 Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie zadania 2
30.10.2013 Zawiadomienie o wyborze oferty
26.09.2013 Odpowiedzi na pytania.17.09.2013
Znak sprawy: ZP-2401-18/13Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 130 000 euro prowadzony według procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 130 000 euro na dostawę,montaż,podłączenie do mediów i uruchomienie Syntezera peptydów w ramach wyposażenia laboratorium Mazowieckiego Klastra Peptydowego

15.11.2013 Zawiadomienie o wyborze oferty


06.09.2013
Znak sprawy: ZP-2402-3/13Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 130 000 euro na na usługi szkoleniowe w zakresie: system GLP, badania przedkliniczne i kliniczne.

18.09.2013 Zawiadomienie o wyborze oferty.22.05.2013
Znak sprawy: ZP-2402-1/13


Konkurs (o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych) na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku C PRIM Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie przy ul. A. Pawińskiego 5

24.05.2013 W regulaminie podano błędny numer telefonu do Sekretarza konkursu. Prawidłowy numer: 505 984 003

27.05.2013 Odpowiedzi Zamawiającego na pytania konkursowe zadane do 24 maja 2013 r.

06.06.2013 Lista zakwalifikowanych uczestników do udziału w konkursie.

07.06.2013 Uzupełniona lista zakwalifikowanych uczestników do udziału w konkursie.
                          Odpowiedzi na pytania.
                          Podkład geodezyjny.

14.06.2013 Ogloszenie wyników konkursu.22.07.2013
Znak sprawy: ZP-2401-15/13
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 130 000 euro na :
dostawę, montaż, podłączenie do mediów i uruchomienie fabrycznie nowego wyposażenia pomieszczeń środowiskowych laboratoriów w CMD CePT:

Zadanie 1 - wirówka laboratoryjna z chłodzeniem
Zadanie 2 - elektroniczna waga analityczna
Zadanie 3 - system do monitorowania czynności życiowych myszy i szczurów podczas zabiegów
Zadanie 4 – pulsoksymetr do monitorowania czynności życiowych myszy i szczurów podczas obrazowania za pomocą MRI

07.08.2013 Zawiadomienie o wyborze oferty

26.07.2013 Odpowiedzi na pytania 2


25.07.2013 Odpowiedzi na pytania


24.07.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

24.07.2013 Zmiana terminu składania ofert05.07.2013
Znak sprawy: ZP-2401-14/13


Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 130 000 euro na remont zespołu bliźniaczego dźwigów osobowych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wymiana, podłączenie i uruchomienie fabrycznie nowych 2 szt. kabin wind bliźniaczych wraz z wymianą napędu oraz związane z tym prace remontowe.

24.07.2013 Zawiadomienie o wyborze oferty

19.07.2013 Odpowiedzi na pytania 2

18.07.2013 Odpowiedzi na pytania>27.06.2013
Znak sprawy: ZP-2401-13/13


Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 130 000 euro na dostawę automatycznego systemu do analizy żeli barwionych fluorescencyjnie i chemiluminescencyjnie

11.07.2013 Zawiadomienie o wyborze oferty.21.06.2013
Znak sprawy: ZP-2401-12/13


Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 130 000 euro na dostawę licznika luminescencyjnego do pomiaru promieniowania beta

11.07.2013 Zawiadomienie o wyborze oferty.14.06.2013
Znak sprawy: ZP-2401-11/13
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 130 000 euro na dostawę wyposażenia środowiskowych laboratoriów w CMD CePT – specjalistyczne programowanie komputerowe:
Zadanie 1 – pakiet oprogramowania do analizy statystycznej danych,
Zadanie 2 - pakiet oprogramowania graficznego do tworzenia grafiki wektorowej,
Zadanie 3 – pakiet oprogramowania będącego środowiskiem do obliczeń i symulacji komputerowych,
Zadanie 4 – pakiet oprogramowania graficznego do przetwarzania grafiki rastrowej

28.06.2013 Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy – Zad. 1 i 3

26.06.2013 Zawiadomienie o wyborze oferty – Zad. 1 i 3 oraz o unieważnieniu - Zad. 2 i 428.05.2013
Znak sprawy: ZP-2402-2/13
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 130 000 euro na usługi szkoleniowe w zakresie: system GLP, badania przedkliniczne i kliniczne

07.06.2013 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.04.06.2013
Znak sprawy: ZP-2401-10/13
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 130 000 euro na dostawę wyposażenia środowiskowych laboratoriów w CMD CePT:
Zadanie 1 – specjalistyczne programowanie komputerowe
Zadanie 2 - wyposażenie punktów sanitarnych

13.06.2013 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania19.04.2013
Znak sprawy: ZP-2401-7/13
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 130 000 euro prowadzony według procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 130 000 euro na dostawę, montaż, podłączenie do mediów i uruchomienie fabrycznie nowego wyposażenia pomieszczeń środowiskowych laboratoriów w CMD CePT:
Zadanie 1 - sprzęt komputerowy;
Zadanie 2 - rotacyjne wyparki próżniowe z agregatem chłodzącym
Zadanie 3 – wyposażenie punktów sanitarnych

21.05.2013 Sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej
W pkt. 14 zał. 2 do SIWZ użyto słowa "reaktor" - powinno być "rotacyjna wyparka próżniowa z agregatem chłodzącym".

03.06.2013 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Zadania 3
                          Zawiadomienie o wyborze oferty06.05.2013
Znak sprawy: ZP-2401-9/13
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 130 000 euro na dostawę, montaż i podłączenie fabrycznie nowego wyposażenia pomieszczeń laboratorium Mazowieckiego Klastra Peptydowego

7.05.2013
Informacje o wizji lokalnej znajdują się na str. 7 SIWZ, a nie na str. 6 SIWZ


13.05.2013 Odpowiedzi na pytania

23.05.2013 Zawiadomienie o wyborze oferty25.03.2013
Znak sprawy: ZP-2401-5/13Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 130 000 euro w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę klastra obliczeniowo-bazodanowego z urządzeniami sieciowymi oraz systemem zasilania UPS

05.04.2013 Odpowiedzi na pytania

24.05.2013 Zawiadomienie o wyborze oferty25.03.2013
Znak sprawy: ZP-2401-4/13Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 130 000 euro prowadzony według procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 130 000 euro na dostawę, montaż, podłączenie do mediów i uruchomienie Syntezera peptydóww ramach wyposażenia laboratorium Mazowieckiego Klastra Peptydowego

08.05.2013 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania08.04.2013
Znak sprawy: ZP-2401-6/13


Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 130 000 euro na dostawę system do PCR w czasie rzeczywistym

12.04.2013 Odpowiedzi na pytania

19.04.2013 Zawiadomienie o wyborze oferty11.03.2013
Znak sprawy: ZP-2401-3/13


Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 130 000 euro w trybie na:
dostawę, montaż, podłączenie do mediów i uruchomienie fabrycznie nowego systemu do automatycznej analizy i trójwymiarowego obrazowania komórek i tkanek w czasie rzeczywistym, w warunkach in vitro, z możliwością kontrolowania środowiska (temperatura, wilgotność, CO2, O2) typu High Content Screening/High Content Analysis

04.04.2013 Odpowiedzi na pytania

19.04.2013 Zawiadomienie o wyborze oferty
18.02.2013
Znak sprawy: ZP-2401-2/13


Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 130 000 euro na:
dostawę, montaż, podłączenie do mediów i uruchomienie fabrycznie nowego wyposażenia pomieszczeń środowiskowych laboratoriów w CMD CePT:
Zadanie 1 - sprzęt komputerowy;
Zadanie 2 - samojezdny mikroskop operacyjny;
Zadanie 3 - sprzęt laboratoryjny: termocykler, zestaw do elektroforezy, wirówki, pompy perycykliczne, zestaw pipet, pipetory;
Zadanie 4 - urządzenia rozdzielające i dozujące: preparatywny chromatograf cieczowy FLASH/prepHPLC, układ chromatografii kolumnowej, zestaw urządzeń dozujących;
Zadanie 5 - rotacyjna wyparka próżniowa z agregatem chłodzącym

06.03.2013 Odpowiedź na pytanie 1 i 2

19.03.2013 Sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej

W pkt. 14 zał. 5 do SIWZ użyto słowa "reaktor" - powinno być "rotacyjna wyparka próżniowa z agregatem chłodzącym".

03.04.2013 Zawiadomienie o wyborze ofert (Zad. 2, 3 i 4) oraz o unieważnieniu postępowania (Zad. 1 i 5)05.02.2013
Znak sprawy: ZP-2401-1/13


Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 130 000 euro na:
dostawę specjalistycznego czytnika mikropłytek UV/VIS/FLUO do aplikacji FP, TRF, FRET, HTFR, BRET.

13.02.2013r.
Zawiadomienie o wyborze oferty27.12.2012
Znak sprawy: ZP-2401-19/12


Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 130 000 euro na:
dostawę, montaż, podłączenie do mediów i uruchomienie fabrycznie nowego wyposażenia pomieszczeń środowiskowych laboratoriów w CMD CePT:

Zadanie 1 – urządzenie do liofilizacji;

Zadanie 2 – układ reaktorów;

Zadanie 3 – sprzęt laboratoryjny do hodowli komórkowej:
- inkubator CO2;
- zbiornik LN2 (naczynie Dewara) do przechowywania próbek;
- sterylizator parowy;

Zadanie 4 – mikroskop do laboratorium hodowli komórkowej

Odpowiedzi na pytania

14.01.2013r. Odpowiedzi na pytania 2

04.02.2013r. Zawiadomienie o wyborze oferty


27.11.2012
Znak sprawy: ZP-2401-17/12


Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 130 000 euro na
dostawę montaż, podłączenie do mediów i uruchomienie wyposażenia laboratorium Mazowieckiego Klastra Peptydowego:
Zadanie 1 – 2D HPLC z detektorem MS
Zadanie 2 – Syntezer peptydów


24.01.2013
Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie Zadania 1 oraz o unieważnieniu postepowania w zakresie Zadania 2
08.11.2012
Znak sprawy: ZP-2401-16/12


Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 130 000 euro na
dostawę, instalację i uruchomienie:
- 5 szt. graficznych stacji roboczych w wersji rozbudowanej;
- 12 szt. graficznych stacji roboczych w wersji podstawowej;
- 1 szt. laserowej sieciowej drukarki kolorowej;
- 1 szt. biurowego urządzenia wielofunkcyjnego.


22.11.2012
Zawiadomienie o wyborze oferty
07.12.2012
Znak sprawy: ZP-2402-4/12


Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 130 000 euro na:
wykonanie usługi rzecznika patentowego dla wynalazku:
Zadanie 1 - „Peptydowe pochodne opioidów do regulowania aktywności jelitowej, szczególnie w zastosowaniu do leczenia niepożądanych efektów leków opioidowych.”
Zadanie 2 - "Nowe związki zwłaszcza do leczenia bólów przewlekłych"

13.12.2012r.
Odpowiedzi na pytania

UWAGA! 14.12.2012r.

Sprostowanie. Plik do pobrania.


18.12.2012r.
Zawiadomienie o wyborze oferty


29.11.2012
Znak sprawy: ZP-2403-7/12


Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 130 000 euro na
prace remontowo-budowlane oraz prace wykończeniowe w pomieszczeniach przeznaczonych na funkcjonowanie Mazowieckiego Klastra Peptydowego.

30.11.2012
UWAGA!
Poprawki w Załączniku nr 3


19.12.2012r.
Zawiadomienie o wyborze oferty29.11.2012
Znak sprawy: ZP-2402-3/12

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 130 000 euro na
usługę prenumeraty naukowych czasopisma zagranicznych w 2013 r. w wersji:
- drukowanej
- lub drukowanej i elektronicznej
- lub elektronicznej MS

Zawiadomienie o wyborze oferty


31.10.2012
Znak sprawy: ZP-2403-6/12Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 130 000 euro na prace remontowo-budowlane oraz prace wykończeniowe
w pomieszczeniach przeznaczonych na funkcjonowanie Mazowieckiego Klastra Peptydowego

19.11.2012
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

21.09.2012
Znak sprawy: ZP-2401-14/12

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 130 000 euro na
remont dźwigu towarowo osobowego.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wymiana, podłączenie i uruchomienie fabrycznie nowej kabiny windy oraz związane z tym prace remontowe.


27.09.2012
Odpowiedzi na pytania


02.10.2012
Odpowiedzi na pytania 2

25.10.2012
Zawiadomienie o wyborze oferty
19.10.2012
Znak sprawy: ZP-2402-1/12

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 130 000 euro na
usługi konserwacji:
- kompletnej instalacji klimatyzacyjnej budynku Z;
- wytwornic pary i urządzeń z nią współpracujących wraz z ich eksploatacją;
- wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej budynku Z;
- klimatyzatorów indywidualnych w budynkach B, C i Z;
- chłodni komorowych w budynkach B i C;
- instalacji wodno kanalizacyjnych w budynku Z;
- instalacji elektrycznych podstawowych w budynku Z;
- instalacji c.o., c.w., c.t. w budynku Z wraz z monitorowaniem węzła cieplnego
na terenie Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie, przy ul. A. Pawińskiego 5 w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 roku.


7.11.2012
Zawiadomienie o wyborze ofertyWAŻNE, OMYŁKA PISARSKA
WIZJA LOKALNA ODBĘDZIE SIĘ 23 PAŹDZIERNIKA br. O GODZ. 11 W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO, A NIE JAK NAPISANO 23.09.201219.10.2012
Znak sprawy: ZP-2402-2/12

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 130 000 euro na
usługi konserwacji w budynkach A, B ,C ,D ,E ,G, T, U:
- instalacji wodno-kanalizacyjnych;
- instalacji elektrycznych podstawowych (NN);
- instalacji hydrantów zewnętrznych;
-monitorowanie węzłów cieplnych i instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody i ciepła technologicznego
na terenie Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie, przy ul. A. Pawińskiego 5 w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 roku.

19.11.2012
Zawiadomienie o wyborze oferty


31.10.2012
Odpowiedzi na pytania


WAŻNE, OMYŁKA PISARSKA
WIZJA LOKALNA ODBĘDZIE SIĘ 24 PAŹDZIERNIKA br. O GODZ. 11 W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO, A NIE JAK NAPISANO 24.09.2012


24.07.2012
Znak sprawy: ZP-2401-13/12

Przetarg nieograniczony
o wartości poniżej 130 000 euro na
dostawę, montaż, podłączenie i uruchomienie fabrycznie nowych klimatyzatorów, lamp UV, dostawa i wymiana stolarki budowlanej (drzwi),
prace malarskie i roboty budowlane w ramach prac adaptacyjno-modernizacyjnych
w Zespole Kliniczno-Badawczym Epigenetyki Człowieka08.08.2012
Zawiadomienie o wyborze oferty


04.07.2012
Znak sprawy: ZP-2401-11/12


przetarg nieograniczony
o wartości powyżej 130 000 euro na:
Dostawę, montaż, podłączenie do mediów i uruchomienie fabrycznie nowego wyposażenia pomieszczeń środowiskowych laboratoriów w CMD CePT:

Zadanie 1 - stacja uzdatniania wody
Zadanie 2 - mikroskop badawczy fluorescencyjny z zestawem do automatycznej rejestracji i analizy obrazu, kriostat
Zadanie 3 - wyposażenie dodatkowe: wirówka z chłodzeniem, wytrząsarka typu vortex, łaźnia wodna z wytrząsaniem, mieszadło magnetyczne, pipety jednokanałowe,
Zadanie 4 - wagi laboratoryjne: waga precyzyjna, waga analityczna, stół antywibracyjny
Zadanie 5 - system do anestezji zwierząt laboratoryjnych
Zadanie 6 - narzędzia chirurgiczne

16.07.2012
Odpowiedzi na pytania

02.08.2012
Odpowiedzi na pytania 2

13.08.2012
Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie zadania 1,2,4,5 i 6

13.08.2012
Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie zadania 3


12.07.2012
Znak sprawy: ZP-2401-12/12

Przetarg nieograniczony
o wartości poniżej 130 000 euro na
dostawę, montaż, podłączenie i uruchomienie fabrycznie nowych klimatyzatorów, lamp UV, dostawę i wymianę stolarki budowlanej (drzwi),
prace malarskie i drobne roboty budowlane w ramach prac adaptacyjno-modernizacyjnych
w Zespole Kliniczno-Badawczym Epigenetyki Człowieka

24.07.2012
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
20.06.2012
Znak sprawy: ZP-2401-10/12

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 130 000 euro na:
dostawę mebli i urządzeń laboratoryjnych - wyposażenie pomieszczeń Zespołu Kliniczno-Badawczego Epigenetyki Człowieka

10.07.2012
Zawiadomienie o wyborze oferty

26.06.2012
Odpowiedzi na pytania07.05.2012
Znak sprawy: ZP-2401-8/12


przetarg nieograniczony o wartości powyżej 130 000 euro na:
dostawę, montaż, podłączenie do mediów i uruchomienie fabrycznie nowego wyposażenia pomieszczeń środowiskowych laboratoriów w CMD CePT

21.06.2012
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Zadania 1, 4 i 10

18.06.2012
Zawiadomienie o wyborze oferty 2

15.06.2012
Zawiadomienie o wyborze oferty 1

29.05.2012
Odpowiedzi 3 i 4

18.05.2012
Odpowiedzi 2

Odpowiedzi 1

26.04.2012
Znak sprawy: ZP-2401-7/12


przetarg nieograniczony o wartości poniżej 130 000 euro na:
dostawę i montaż mebli

Zawiadomienie o wyborze oferty18.04.2012
Znak sprawy: ZP-2401-6/12

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 130 000 euro na:
dostawę paszy dla zwierząt laboratoryjnych


Unieważnienie przetargu28.02.2012

Znak sprawy: ZP-2401-4/12

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 130 000 euro na:
dostawę, montaż i podłączenie do mediów fabrycznie nowego wyposażenia pomieszczeń środowiskowych laboratoriów w CMD CePT

02.03.2012
Dodatkowy (ostatni) termin wizji lokalnej.
Zapraszamy 6 marca o godz. 11.00.
Zbiórka w siedzibie Instytutu przy ul. Pawińskiego 5 w Warszawie – przy wejściu głównym obok portierni.


05.03.2012
Odpowiedzi na pytania 1

06.03.2012
Odpowiedzi na pytania 2
Odpowiedzi na pytania 3

13.03.2012
Odpowiedzi na pytania 4

16.03.2012
Odpowiedzi na pytania 5

20.03.2012
Odpowiedzi na pytania 6
Odpowiedzi na pytania 7

22.03.2012
Odpowiedzi na pytania 8


17.04.2012
Zawiadomienie o wyborze oferty - Zadanie 1 i 3

17.04.2012
Zawiadomienie o uniważnieniu zadania w zakresie Zadania 2 i 415.03.2012

Znak sprawy: ZP-2403-2/12

przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości poniżej 5 000 000 euro na:
Termomodernizację budynków Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie


26.03.2012
Odpowiedzi na pytania 1
Odpowiedzi na pytania 2

03.04.2012
Zawiadonienie o wyborze oferty


23.03.2012
Znak sprawy: ZP-2401-5/12

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 130 000 euro na:
dostawę paszy dla zwierząt laboratoryjnych


29.03.2012
Odpowiedzi na pytania 1

03.04.2012
Unieważnienie przetargu20.02.2012

Znak sprawy: ZP-2403-1/12

przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości poniżej 5 000 000 euro na:
Termomodernizację budynków Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie


27.02.2012
Odpowiedzi na pytania

28.02.2012
Odpowiedzi na pytania 2

29.02.2012
Odpowiedzi na pytania 3

07.03.2012
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
02.02.2012
Znak sprawy: ZP-2401-3/12

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 130 000 euro
na dostawę aparatury naukowo-badawczej do analizy komórek metodą cytometrii przepływowej.

16.02.2012
Zawiadomienie o wyborze oferty
17.11.2011
Znak sprawy: ZP-2402-1/11

Przetarg nieograniczony w wartości poniżej 120 000 euro na usługę:
prenumeraty naukowych czasopisma zagranicznych w 2012 r.
 • w wersji drukowanej
 • lub drukowanej i elektronicznej
 • lub elektronicznej


  29.11.2011
  Zawiadomienie o wyborze oferty


  27.10.2011
  Znak sprawy: ZP-2401-8/11

  Przetarg nieograniczony o wartości < 125 000 euro na Dostawę i montaż mebli biurowych.

  15.11.2011
  Zawiadomienie o wyborze oferty (*.doc)

  8.11.2011
  Zawiadomienie o wyborze oferty (*.doc), (*.pdf)


  4.11.2011
  Odpowiedzi na pytania 2


  3.11.2011
  Odpowiedzi na pytania
  5.10.2011
  Znak sprawy: ZP-2401-6/11

  Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 125 000 euro na dostawę wysokiej klasy aparatu do Real Time PCR z opcją HRM

  28.10.2011
  Zawiadomienie o wyborze oferty


  7.10.2011
  Odpowiedzi na pytania

  4.08.2011
  Znak sprawy: ZP-2403-2/11

  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty
  4 845 000 euro na:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie przestrzeni o charakterze biurowym na II piętrze oraz remoncie serwerowni w piwnicy, w siedzibie IMDiK na ul. Dworkowej 3 w Warszawie, zgodnie z załączoną dokumentacją.

  12.08.2011
  Protokół z zebrania wykonawców

  16.09.2011
  Znak sprawy: ZP-2403-3/11

  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty
  4 845 000 euro na:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie przestrzeni o charakterze biurowym na II piętrze oraz remoncie serwerowni w piwnicy, w siedzibie IMDiK na ul. Dworkowej 3 w Warszawie, zgodnie z załączoną dokumentacją.

  04.10.2011
  Zawiadomienie o wyborze oferty

  27.09.2011
  Protokół z zebrania wykonawców

  Odpowiedzi na pytania

  22.07.2011
  Znak sprawy: ZP-2401-5/11


  Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 125 000 euro na dostawę fabrycznie nowego zestawu urz±dzeń oraz elementów wyposażenia do utrzymywania zwierz±t laboratoryjnych:

 • Zadanie 1 - urządzenia do utrzymywania zwierząt (w tym: jednostki nawiewczo-wyciągowe wraz z regałami i klatkami IVC dla myszy i szczurów, mobilny system pooperacyjny z komorą wygłuszającą wraz z regałem na szczurze indywidualnie wentylowane klatki, komory laminarne, stacja wymiany klatek, stacja usuwania brudnej ściółki, osobowe śluzy przelotowe z prysznicem powietrznym, zmywarki do klatek i butelek, sprzęt dodatkowy - stoły, regały, wózki);

 • Zadanie 2 - sterylizator medyczny (z własną wytwornicą pary oraz ze stacją uzdatniania wody);

  1.08.2011
  SIWZ z załącznikami


  04.10.2011
  Zawiadomienie o wyborze oferty - zadanie 1


  27.09.2011
  Zawiadomienie o wyborze oferty - zadanie 2


  26.08.2011
  Odpowiedzi na pytania cz. 4


  23.08.2011
  Odpowiedzi na pytania cz. 3


  17.08.2011
  Odpowiedzi na pytania cz. 2


  16.08.2011
  Odpowiedzi na pytania cz. 1


  25.07.2011
  INFORMACJA

  W związku z błędem systemu ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 25.07.2011 - dlatego też dostosowuje się podaną w ogłoszeniu datę składania ofert do wymogów ustawowych, jednocześnie przypominając, że postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

  26.07.2011
  WYJAŚNIENIE
  30.06.2011
  Znak sprawy: ZP-2401-4/11


  Dostawa wysokiej klasy aparatu USG do badań kardiologicznych z Dopplerem tkankowym i obrazowaniem harmonicznym

  8.07.2011
  Zawiadomienie o wyborze oferty
  11.04.2011
  Znak sprawy: ZP-2403-1/11


  Przetarg nieograniczony na:
  Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych z dostawą i montażem agregatu prądotwórczego o mocy pozornej co najmniej 450 kVA ze zbiornikiem paliwa na min. 7 godzin pracy (AP) oraz dostosowaniem do niego systemu zasilania energetycznego w budynkach B, C, Z, T na terenie Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN przy ul. A. Pawińskiego 5 w Warszawie.


  27.04.2011
  Zawiadomienie o wyborze oferty

  26.04.2011
  Protokół z dodatkowego zebrania wykonawców

  20.04.2011
  Dodatkowy termin wizji lokalnej - 22.04.2011 r. godz. 10.00
  (szczegóły w odpowiedzi na pytania cz. 4)

  Odpowiedzi na pytania cz. 2
  Odpowiedzi na pytania cz. 3
  Odpowiedzi na pytania cz. 4
  Wyjasnienie do załacznika nr 2 do SIWZ

  18.04.2011
  Odpowiedzi na pytania

  15.04.2011
  Protokół z zebrania wykonawców
  Załącznik do protokołu (skany)
  13.04.2011
  Znak sprawy: ZP-2401-2/11


  Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 125 000 euro na dostawę sterylnych pasz jednego producenta o podwyższonym standardzie zdrowotnym tzw. SPF (ang. specified patogen free) dla zwierząt laboratoryjnych, w opakowaniach próżniowych w następującej ilości:
 • 14 ton paszy hodowlanej dla szczurów;
 • 4 tony paszy hodowlanej dla myszy;
 • 4 tony paszy hodowlanej dla myszy z defektami immunologicznymi (nude);
 • 3 tony paszy bytowej dla myszy transgenicznych;
 • 3 tony paszy hodowlanej leczniczej/odrobaczającej dla szczurów i myszy z 4 g/kg Fenbendatat(R) 5 %, 200 ppm Fenbendazol, przeciw Syphacia obvelata do Zwierzętarni Zamawiającego.

  21.04.2011
  Zawiadomienie o wyborze oferty


  21.01.2011
  Znak sprawy: ZP-2401-1/11


  Przetarg nieograniczony o wartosci powyżej 125 000 euro na dostawę fabrycznie nowej aparatury dla Echoendoskopii.

  Zadanie 1 - Zestaw do echoendoskopii klinicznej z funkcja badania kontrastowego i elastografia (1 kpl.)

  Zadanie 2 - pakiet 1 - Zestaw do endosonografii z procesorem USG konfiguracja 1 (1 kpl.)
                   pakiet 2 - Zestaw do endosonografii z aparatem USG konfiguracja 2 (2 kpl.)

  Zadanie 3 - Automatyczne myjnie endoskopowe - konfiguracja 1 (2szt.), konfiguracja 2 (1 szt.)  10.02.2011
  Odpowiedzi na pytania cz. 1
  Odpowiedzi na pytania cz. 2
  Odpowiedzi na pytania cz. 3

  14.02.2011
  Odpowiedzi na pytania cz. 4

  18.02.2011
  Odpowiedzi na pytania cz. 5

  28.02.2011
  Odpowiedzi na pytania cz. 6

  09.03.2011
  Zawiadomienie o wyborze oferty


  01.02.2011
  Informacja

  26.01.2011
  SIWZ wraz z załacznikami