RCIN

WEJŚCIE

Projekt nr: POPC.02.03.01-00-0029/17-00

Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.3 ”Cyfrowa dostępność i użyteczność  informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.1 „ Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” ( Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki). Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska.

Partner wiodący : Instytut Matematyczny PAN
Konsorcjant: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Okres realizacji: 01.08.2018 – 31.07.2021


Wartość projektu: 34 684 818,25  PLN


Projekt realizuje 16 instytutów naukowych. Biblioteka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN jest jednym z uczestników Projektu  Otwarte  Zasoby w Repozytorium Cyfrowym  Instytutów Naukowych.

Celem Projektu jest:

- udostępnienie w trybie open access zasobów naukowych, bibliotecznych, dokumentacji badawczej, i materiałów archiwalnych w zbiorach instytutów naukowych.

- zwiększenie dostępności do unikalnych materiałów współczesnych i historycznych, gromadzonych w Instytutach przez upowszechnienie wyników własnych badań Instytutów.

- promocja polskiej nauki, walorów środowiska przyrodniczego i badań naukowych  w świecie. poprzez obecność zasobów Repozytorium  w bibliotece cyfrowej Unii Europejskiej Europeana oraz NUKAT i WorldCat

W projekcie OZwRCIN  uczestniczą:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Instytut Badań Literackich PAN

Instytut Badań Systemowych PAN

Instytut Badawczy Leśnictwa

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Instytut Dendrologii PAN

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. St. Leszczyckiego PAN

Instytut Matematyczny PAN

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Instytut Ochrony Przyrody PAN

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN

Muzeum i Instytut Zoologii PAN