Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk (IMDiK PAN) jest największym Instytutem Wydziału Nauk Medycznych PAN i jedynym instytutem PAN prowadzącym badania zarówno w dziedzinie biologii medycznej, jak i medycyny klinicznej. Uchwałą Prezydium Polskiej Akademii Nauk (pierwotnie pod nazwą Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN) IMDiK PAN został powołany do życia w dniu 1 lipca 1967r. W Instytucie prowadzone są badania podstawowe i kliniczne w zakresie: fizjologii, neurobiologii, onkologii, nefrologii, farmakologii, gerontologii, chemii medycznej oraz biologii komórki. W ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017 – 2021 Instytut został oceniony wysoko w kategorii A, w dyscyplinie nauki medyczne.

 

         
 IMDiK w liczbach  
55 31 5 84 32
lat
działalności
jednostek
naukowych
laboratoriów
usługowych
realizowane
projekty
patenty
    
   
  263 147 20 42 36  
  pracowników pracowników
naukowych
profesorów doktorów
habilitowanych
doktorantów
 
             

 

Doskonałość naukowa IMDiK PAN wyraża się m.in. w przynależności do renomowanych konsorcjów naukowych, w tym:

  • Konsorcjum „Infrastruktura Obrazowania Biologicznego i Biomedycznego – BioImaging Poland (BIPol)” wpisane na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej decyzją DIR/PMIB/2020/143 z dnia 02.07.2020 r.
  • Konsorcjum „Biocentrum Ochota”
  • Konsorcjum „Centrum Zaawansowanych Technologii w zakresie Biomedycyny, Biotechnologii i Informatyki Stosowanej (CZT BIM)
  • Konsorcjum „Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CEPT)”

W 2012 r. IMDiK PAN uzyskał status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW), a w 2017 r. otrzymał prawo do używania prestiżowego znaku „HR Excellence in Research”. Wyróżnienia te zobowiązują nasz Instytut do ciągłego doskonalenia polityki w zakresie zasobów ludzkich zgodnie z Europejską Kartą Naukowca i Kodeksem Postępowania, zapewniając przejrzysty i sprawiedliwy proces rekrutacji pracowników naukowych, stabilność zatrudnienia i możliwość rozwoju kariery zawodowej.

W 2014 roku, Komisja Europejska przyznała IMDiK PAN „KARTĘ ERASMUSA DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 2014-2020”. Od 2018 r. Instytut uczestniczy w realizacji projektu OCH!Dok – unikalnych w skali kraju interdyscyplinarnych studiów doktoranckich, finansowanych z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER).

W Instytucie funkcjonuje Zwierzętarnia, która zajmuje się hodowlą i utrzymaniem gryzoni laboratoryjnych (myszy, szczury i gerbile mongolskie) w warunkach wysokiego standardu zdrowotnego SPF (Specific Pathogen Free). Wyróżniamy tu część hodowlaną i eksperymentalną oraz własną pracownię diagnostyki molekularnej zwierząt modyfikowanych genetycznie. Zwierzętarnia dostarcza materiał zwierzęcy do badań biomedycznych zarówno pracownikom Instytutu jak i odbiorcom zewnętrznym.

Instytut prowadzi studia doktoranckie oraz uczestniczy jako konsorcjant w dwóch Szkołach Doktorskich: Szkole Doktorskiej Medycyny Translacyjnej „Bench to Bedside – B 2 B 4 PhD” oraz szkole Doktorskiej Technologii Informacyjnych i Biomedycznych Instytutów PAN (TIB PAN). W zorganizowanych formach kształcenia obecnie uczestniczy 38 młodych badaczy.

W roku 2017 IMDIK otrzymał I nagrodę w konkursie na Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk - PROPAN.

Instytut, wraz ze Stowarzyszeniem Neuropatologów Polskich, wydaje czasopismo "Folia Neuropathologica." (http://www.termedia.pl/Journal/-20). Czasopismo jest indeksowane przez Instytut Filadelfijski.

1      2      3