nagrody rozmyte

Rok 2021

 • Nagroda Prezesa Polskiej Akademii Nauk przyznana za wykazanie związku pomiędzy nadmiernym gromadzeniem glutaminy, na skutek upośledzenia jej aktywnego transportu z astrocytów do przestrzeni pozakomórkowej, a obrzękiem mózgu - prof. dr hab. Jan Albrecht
 • Nagroda im. Tadeusza Browicza przyznawana przez Wydział Lekarski Polskiej Akademii Umiejętności za cykl prac "Zmutowany gen TP53 jako onkogen i cel terapeutyczny w chorobach nowotworowych człowieka" - dr hab. Dawid Walerych
 • Laureatka 25. edycji konkursu grantowego Fundacji Nutricia - projekt badawczy pt.„The role of glutamine transporter SAT1 (Slc38a1) deficiency in excessive weight gain in mice – glutamine supplementation as therapeutic approach and implications for human protein-lipid imbalance” - dr Marta Obara-Michlewska

Rok 2020

 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów, przyznana w kategorii wysoko ocenionego osiągnięcia naukowego pt. ”Znaczenie uszkodzeń cyklu glutamina-glutaminian w zaburzeniach integracji astrocytarno-neuronalnej w wybranych stanach patologicznych OUN”, będącego podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego - dr hab. Marta Sidoryk-Węgrzynowicz
 • Nagroda Wydziałowa Polskiej Akademii Nauk za cykl 5 opublikowanych prac pt. „Zastosowanie mezenchymalnych komórek macierzystych oraz pochodzących z nich mikropęcherzyków w endowaskularnym leczeniu udaru mózgu” - prof. Barbara Łukomska, dr hab. Mirosław Janowski, dr Anna Andrzejewska, dr Sylwia Dąbrowska
 • Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii: Naukowiec Przyszłości za realizację projektów pt.: „Białka STIM jako nowe regulatory transportu receptorów NMDA w neuronach” oraz „Udział białek STIM oraz rola pojemnościowego napływu wapnia (SOCE) w homeostazie wapniowej neuronów” - dr Joanna Gruszczyńska-Biegała
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców - dr Kamil Krawczyński
 • Stypendium Naukowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, przyznane w programie START 2020 - dr Sylwia Dąbrowska
 • Stypendium Naukowe Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) przyznane w programie stypendialnym im. Walczaka - dr Kamil Krawczyński
 • Stypendium Naukowe Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) przyznane w programie im. M. Bekkera - dr Sylwia Dąbrowska, dr Jakub Fichna
 • Stypendium Naukowe Narodowego Centrum Nauki przyznane w programie ETIUDA 8 - mgr Justyna Janowska

Rok 2019

 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów RP za wyróżniającą się rozprawę doktorską pt. „Aktywność biologiczna ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych z nad-ekspresją receptora VLA-4; badania funkcjonalne in vitro i in vivo”, obronioną w 2018 r. przed RN IMDiK PAN z wyróżnieniem - dr Anna Andrzejewska
 • Nagroda zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcie w zakresie działalności naukowej w 2019 roku. Tytuł osiągnięcia: „Rola podocytów w prawidłowym funkcjonowaniu kłębuszka nerkowego w warunkach fizjologicznych oraz w obecności wysokich stężeń glukozy”; dr hab. Agnieszka Piwkowska, dr hab. Dorota Rogacka, dr Irena Audzeyenka, mgr Patrycja Rachubik, prof. dr hab. Stefan Angielski
 • Stypendium doktorskie dla osób wykazujących się sukcesami w działalności naukowej, Etiuda (Narodowe Centrum Nauki) - mgr Patrycja Rachubik
 • Stypendium zagraniczne w Programie im. Walczaka przyznane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) - dr Kamil Krawczyński
 • Stypendium Komitetu Organizacyjnego konferencji CEEP - stypendium na sfinansowanie udziału w konferencji CEEPC w Ustroniu i wykład w sesji Young Guns Session - dr Magdalena Oroń
 • Nagroda w konkursie na najlepszy poster VI Ogólnopolskiej Konferencji „Zwierzęta w badaniach naukowych” przyznana przez Polskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych - mgr Joanna D. Sitek
 • II nagroda w konkursie na najlepszą pracę młodego naukowca zgłoszoną na XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego (PTN) w Poznaniu - tytuł pracy: „Wysokie stężenie glukozy hamuje mitofagię w ludzkich podocytach.” - dr Irena Audzeyenka

Rok 2018

 • Nagroda Wydziału Nauk Medycznych PAN za najwybitniejsze wyniki badań –  za badania pt. ”Regulacja neuro- i gliogenezy w modelach okołoporodowego, hipoksyjno-ischemicznego uszkodzenia mózgu” – przyznana zespołowi: prof. dr hab. Teresa Zalewska, dr hab. Joanna Sypecka, dr Małgorzata Nałęcz, dr Joanna Jaworska
 • Wyróżnienie osiągnięcia naukowego IMDiK PAN w Annual Report Polskiej Akademii Nauk 2018 - za publikację "Cortical synaptic transmission and plasticity in acute Liver failure are decreased by presynaptic events. Mol Neurobiol 2018 - dr Mariusz Popek, mgr inż. Rafał Polowy, dr hab. Robert Kuba Filipkowski, dr hab. Małgorzata Frontczak-Baniewicz, prof. dr hab. Barbara Zabłocka, prof. dr hab. Jan Albrecht, dr hab. Magdalena Zielińska
 • Wyróżnienie Wydziału Nauk Medycznych PAN Laur Medyczny im. Dr Wacława Mayzla dla studentów pracujących naukowo za wysoko ocenioną pracę niezwiązaną z wymogami formalnymi toku studiów - Paulina Strymecka 
 • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za osiągnięcia dydaktyczna – za książkę „Choroby wirusowe w praktyce klinicznej” przeznaczoną do dydaktyki przed- i podyplomowej - dr hab. Agnieszka Pawlak 
 • Nagroda na 8th EPITA Symposium & 37th AIDPIT Workshop w Austrii za ustne wystąpienie pt. „Duodenal anastomosis in pancreas transplantation” - lek. med. Katarzynie Baumgart-Gryn
 • I Nagroda Organizatorów Międzynarodowej Konferencji 2nd International Conference on Tissue Repair, Regenration and Fibrosis za wyróżniającą wartość merytoryczną wyników badań prezentowanych podczas konferencji w Grecji - dr Katarzyna Drela 
 • Wyróżnienie/nagroda za najlepszą prezentację ustną podczas konferencji 14th International Symposium Molecular Basis Of Pathology And Therapy in Neurological Disorders w Warszawie - Paulina Małczyńska 
 • Dyplom za najlepszy plakat naukowy na 5th International Seminar on Behawioral Methods w Krakowie za poster pt. „Behavioral, ultrasonic and cardiovascular responses of male Wistar rats in different social contexts after ultrasonic playback”, dla zespołu: mgr inż. Rafał Polowy, dr Krzysztof H. Olszyński, mgr Monika Małż, dr Olga Gawryś, dr hab. Robert K. Filipkowski 
 • Nagroda dla najlepszego koordynatora XXII Festiwalu Nauki - dr hab. Leszek Dobrowolski
 • Wyróżnienie XXII edycji Festiwalu Nauki za najlepszy wykład pt. „Płeć – Mózg –Neurodegeneracja” - dr Anna Barczak
 • Wyróżnienie XXII edycji Festiwalu Nauki za najlepszy wykład pt. „Mózg wiecznie młody” - dr Małgorzata Beręsewicz

Rok 2017

 • Prestiżowy znak HR Excellence in Research przyznany przez Komisję Europejską - IMDiK PAN
  Wyróżnienie odzwierciedla zobowiązanie IMDiK PAN do ciągłego doskonalenia polityki w zakresie zasobów ludzkich zgodnie z Europejską Kartą Naukowca i Kodeksem Postępowania, zapewniając przejrzysty i sprawiedliwy proces rekrutacji pracowników naukowych, stabilność zatrudnienia i możliwość rozwoju kariery zawodowej.
 • Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” za wybitne zasługi oraz całokształt działalność na rzecz województwa mazowieckiego przyznany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika z okazji 50-lecia Instytutu - IMDiK PAN 
 • I Miejsce w V edycji Konkursu Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Rady Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk „Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk – PROPAN 2017” - IMDiK PAN 
 • Zespołowa Nagroda Naukowa Wydziału V Nauk Medycznych PAN za cykl 5 publikacji pt. „Mechanizmy neurotoksycznego działania nanocząstek srebra” - dr hab. Lidia Strużyńska, dr hab. Elżbieta Ziemińska, dr Beata Dąbrowskaj-Bouta
 • Podziękowanie za wkład i wsparcie merytoryczne, które przyczyniło się do opracowania szczegółowego wzorca map potrzeb w ramach projektu Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - prof. Maria Barcikowska-Kotowicz
 • Dyplomy uznania dla najbardziej zasłużonych pracowników Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN przyznane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika z okazji 50-lecia Instytutu. Wyróżnieni: prof. dr hab. Maria Barcikowska-Kotowicz, prof. dr hab. Zbigniew Czernicki, prof. dr hab. Krystyna Domańska-Janik, Sławomir Januszewski, Aleksandra Lenkiewicz, prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz, Wanda Ogonowska, prof. dr hab. Janusz Sadowski, inż. Wojciech Sobczyk, Krystyna Stolarz, prof. dr hab. Joanna Benigna Strosznajder, prof. dr hab. Bogna Małgorzata Szereda-Przestaszewska, prof. dr hab. Barbara Zabłocka, prof. dr hab. Teresa Zalewska, prof. dr hab. Andrzej Ziemba
 • Nagroda Dydaktyczna Pierwszego Stopnia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za współredakcję podręcznika (Kosior DA, Łazowski T, Pruszczyk P. red. “Podstawy resuscytacji oddechowo-krążeniowej aktualny stan wiedzy” - prof. dr hab. Dariusz Kosior
 • Nagroda naukowa III stopnia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za pracę „Neurotensin-based hybrid peptide’s anti-inflammatory activity in murine model of a contact sensitivity response”, opublikowaną w Eur J Pharm - dla współautorów pracy: dr hab. Katarzyny Kaczyńskiej, mgr Eweliny Kogut, dr Dominiki Zając i dr Kryspina Andrzejewskiego
 • Nagroda za wyróżniającą wartość merytoryczną badań prezentowanych na konferencji 2nd International Conference on Stem Cells na Rodos w Grecji - mgr Anna Figiel-Dąbrowska 
 • Nagroda za wyróżniającą wartość merytoryczną badań prezentowanych na konferencji 2nd International Conference on Stem Cells na Rodos w Grecji - mgr Wioletta Lech
 • Nagroda ufundowana przez firmy HTL i Equimed za najlepszą pracę badawczą o charakterze aplikacyjnym przedstawioną w postaci posteru na Ogólnopolskiej Konferencji Biotechnologów
  i Mikrobiologów BioMillenium 2017 „Trendy i rozwiązania w biotechnologii i mikrobiologii”, Gdańsk - mgr Adriana Muchowska
 • I Nagroda w Sesji Posterowej Młodych Naukowców na III Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej w Juracie - mgr Anna Figiel-Dąbrowska
 • Dyplom za najlepszy plakat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wiedza kluczem do sukcesu" - mgr Karolina Zajdel
 • Podziękowanie od Prezesa PAN za zaangażowanie w działalność Rady Samorządu Doktorantów PAN - mgr Karolina Zajdel
 • Medal Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczości (IFIA) przyznany na Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2017 za wynalazek „Nowe peptydomimetyki wspomagające terapię nowotworu trzustki” -prof. dr hab. Andrzej W. Lipkowski, prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik, dr Piotr Sosnowski, mgr Anna Katarzyna Puszko, mgr Anna Laskowska, dr hab. Marek Durlik, mgr inż. Krzysztof Różycki
 • Złoty Medal Jury na Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2017 za wynalazek „Nowe peptydomimetyki wspomagające terapię nowotworu trzustki” -prof. dr hab. Andrzej W. Lipkowski, prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik, dr Piotr Sosnowski, mgr Anna Katarzyna Puszko, mgr Anna Laskowska, dr hab. Marek Durlik, mgr inż. Krzysztof Różycki.

Rok 2016

 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za szczególną aktywność w promocji polskiej nauki oraz wybitne osiągnięcia wynalazcze na arenie międzynarodowej w roku 2015 - IMDiK PAN
 • Nagroda Wydziału Nauk Medycznych PAN za cykl prac pt. "Genetyczne, biochemiczne i epidemiologiczne aspekty starzenia ze szczególnym uwzględnieniem starzenia pomyślnego" - zespół: prof. dr hab. Monika Puzianowska-Kuźnicka, prof. dr hab. Edward Frank, dr hab. Małgorzata Mossakowska
 • III Nagroda IV edycji Konkursu Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Rady Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk „Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk – PROPAN 2016” - IMDiK PAN
 • Wyróżnienie dla Najbardziej Prodoktoranckiego Instytutu Polskiej Akademii Nauk w IV edycji Konkursu Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Rady Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk „Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk – PROPAN 2016”, przyznane przez Wydziału V Nauk Medycznych PAN - IMDiK PAN
 • Nagroda im. Tadeusza Browicza przyznana przez Wydział V Lekarski Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie - dr Magdalena Cieślik
 • Dr Mirosław Janowski został umieszczony przez Fundację Kościuszkowską w gronie Collegium of Eminent Scientists
 • Honorowe wyróżnienie „Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla” Wydziału V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk za pracę pt. „Perinatal exposure to lead (Pb) promotes Tau phosphorylation in the rat brain in a GSK-3β and CDK5 dependent manner: Relevance to neurological disorders” - Joanna Moczydłowska
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą „Nowe peptydomimetyki redukujące efekty uboczne przyjmowania morfiny” (twórcy: Andrzej W, Lipkowski, Aleksandra Misicka, Krzysztof Różycki, Anna Leśniak, Jakub Fichna, Anna Puszko, Piotr Sosnowski) - Klaster Leczenia Bólu IMDiK PAN oraz Instytut Homeostazy Sp. z o.o.

Rok 2015

 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów za pracę doktorską pt. „Analogi hybrydowe opioid-neurotensyna jako nowe potencjalne analgetyki w leczeniu bólu ostrego” - dr Patrycja Kleczkowska
 • Laureatka programu TransFormation.doc (Typ I) realizowanego w ramach projektu systemowego Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami” dla młodych naukowców - dr Olga Gawryś
 • Laureatka programu TransFormation.doc (Typ II) realizowanego w ramach projektu systemowego Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami” dla młodych naukowców - dr Malwina Roszkowska-Chojecka
 • Certificate of reviewing/ Elsevier Reviewer Recognition, The Editors of Brain Research, Elsevier, The Netherlands - dr Robert Ostrowski
 • Kryształowy Lancet – nagroda Samorządu Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dla najlepszego nauczyciela akademickiego w roku 2014/2015 - dr Krzysztof H. Olszyński
 • Nagroda indywidualna II stopnia Rektora PW za osiągnięcia naukowe w latach 2013-2014 - dr hab. Gerard Cybulski
 • Nagroda zespołowa dydaktyczna II stopnia JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za współredakcję podręcznika: Kosior DA, Rosiak M, Postuła M, red. „Doustne leki przeciwpłytkowe w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego - okiem kardiologa i farmakologa” - prof. dr hab. Dariusz A. Kosior
 • I miejsce w konkursie na najlepszą prezentację ustną pt. "Charakterystyka fenotypowa i zastosowanie terapeutyczne ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej" podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Dyplomantów Kierunków Przyrodniczych i Przyrodniczo-Technicznych z Udziałem Przedstawicieli Przedsiębiorstw oraz Instytucji Otoczenia Biznesu BIOPOTENCJAŁ 2015 - mgr Anna Figiel-Dąbrowska
 • II Nagroda czasopisma „Kardiologia Polska” za pracę pt. "Intima media thickness and other markers of atherosclerosis in patients with type 2 diabetes and periodontal disease", w kategorii najlepiej cytowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej w latach 2012-2013 - prof. dr hab. n. med. Edward Franek
 • 1. miejsce za doniesienie zjazdowe Wound Healing Society w USA pt. "A novel clinical test for setting intermittent pneumatic compression parameters based on edema fluid hydromechanics in the lymphedematous calf" - dr Marzanna Zaleska oraz dr Marek Durlik
 • 2. miejsce za doniesienie zjazdowe Wound Healing Society w USA pt. "Cryptic bacteria of Lower limb deep tissue as a possibile causa if inflammatory and necrotic changes In ischemia, varices, and lymphedema" - dr Marzanna Zaleska, st technik Ewa Stelmach oraz dr hab. Marek Durlik
 • I miejsce i nagroda w konkursie na najlepszą prezentację plakatową pt. “Relationship between neural differentiation, hypoxia and epigenetic regulation in HUCB-NSC at low and ambient oxygen concentration” podczas 1st Central European Conference on Regenerative Medicine – CECRM w Bydgoszczy - mgr inż. Martyna Podobińska
 • II miejsce podczas XVII Zjazdu PTŻPDiM za najlepszą pracę wygłoszoną pt.: „Genetyczny sztorm” wrodzonej odpowiedzi przeciwbakteryjnej u ciężko chorych leczonych w oddziale intensywnej terapii-wpływ ciężkich zakażeń i niedożywienia - prof.dr hab. Robert Słotwiński
 • I miejsce w konkursie projektów na stypendium naukowe „RAT” (European Union, Human Capital Operational Programme, RAT Stipend Competition) za projekt: “Comparison of sensitivity to DNA damage and activation of DNA repair processes in human induced pluripotent stem cells (iPS-NSCs) and neural progenitors from human umbilical cord blood (HUCB-NSC)” - mgr inż. Justyna Augustyniak
 • I i II nagroda na Symposium for Advanced Wound Care (SAWC) w San Antonio, Texas, Stany Zjednoczone - dr hab. Marek Durlik
 • Nagroda za prezentację ustną pt. "Keratin associated proteins as a New type of biogressing supported wound healing" na konferencji Central European Conference on Regenerative Medicine w Bydgoszczy - mgr Marek Konop
 • Laureatka Stypendium dla najlepszych doktorantów IMDiK PAN w ramach Funduszu Pomocy Materialnej dla Doktorantów (fundator: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) - dr Olga Gawryś
 • Laureatka Stypendium dla najlepszych doktorantów IMDiK PAN w ramach Funduszu Pomocy Materialnej dla Doktorantów (fundator: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) - dr Malwina Roszkowska-Chojecka
 • Stypendium na udział w kursie/konferencji „Molecular Neurodegeneration 29.11-4.12.2015 Wellcome Genome Campus, Hinxton, Cambridge, Wielka Brytania - dr Michalina Kosiorek
 • Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej w laboratorium prof. dr hab. Marii Siemionow na University of Illinois, Chicago, USA - dr Anna Domaszewska-Szostek
 • ZŁOTY MEDAL na Wystawie INPEX 2015 w USA za projekt: „Nowe peptydy redukujące efekty uboczne przyjmowania morfiny” - prof. Andrzej W. Lipkowski, prof. Aleksandra Misicka-Kęsik, Krzysztof Różycki, dr hab. Jakub Fichna, mgr Anna Puszko, mgr Piotr Sosnowski
 • Nagroda Platynowa w kategorii Medycyna i Grand Prix wystawy INTARG 2015, w Krakowie za projekt: „Nowe peptydy redukujące efekty uboczne przyjmowania morfiny” - prof. Andrzej W. Lipkowski, prof. Aleksandra Misicka-Kęsik, Krzysztof Różycki, dr hab. Jakub Fichna, mgr Anna Puszko, mgr Piotr Sosnowski
 • Nominacja do tytułu „Polska Nagroda Innowacyjności 2015” w programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz Redakcję Forum Przedsiębiorczości z tytułu realizowanego w Zakładzie Neurobiologii Naprawczej projektu naukowego ERA-NET NEURON MEMS - IMDiK PAN
 • Dyplom dla Mazowieckiego Klastra Peptydowego od  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt: "Nowe amfifilowe dendrymery z kwasem p-aminobenzoesowym (PABA) do zastosowań kosmetycznych-wszystko w jednym" - IMDiK PAN
 • Dyplom dla Mazowieckiego Klastra Peptydowego od  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt: "Suplement diety w prewencji chorób neurodegeneracyjnych" - IMDiK PAN
 • Nagroda specjalna na targach IPEX 2015 od Chorwackiego Stowarzyszenia Wynalazców za projekt: "Suplement diety w prewencji chorób neurodegeneracyjnych" - prof. Andrzej W. Lipkowski, prof. Aleksandra Misicka-Kęsik
 • Główna nagroda specjalna na targach IPEX 2015 od Organizatorów targów IMPEX 2015 za projekt: "Suplement diety w prewencji chorób neurodegeneracyjnych - prof. Andrzej W. Lipkowski, prof. Aleksandra Misicka-Kęsik
 • Dyplom dla Mazowieckiego Klastra Peptydowego od  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt: "Nowa metoda redukowania ubocznych efektów przyjmowania morfiny” - IMDiK PAN
 • Nagroda specjalna na targach IMPEX 2015, Republika Korei za projekt: "Nowe peptydomimetyki o właściwościach antyangiogennych" - prof. Andrzej W. Lipkowski, prof. Aleksandra Misicka-Kęsik