ZADANIA BADAWCZE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W IMDiK PAN W ROKU 2023

(zatwierdzone przez Radę Naukową na posiedzeniu dn. 24.11.2022)

Numer zadania

Tytuł zadania badawczego

Kierownik zadania
Zakład/Pracownia/Zespół 

1 Naczyniowe i metaboliczne mechanizmy niedokrwienia mózgu w modelach doświadczalnych udaru niedokrwiennego i krwotocznego.

Prof. dr hab. Ewa Koźniewska-Kołodziejska
Pracownia Neurochirurgii Doświadczalnej i Klinicznej 

2 Badania genetyczne w chorobach neurozwyrodnieniowych CUN oraz neurorozwojowych. 

Prof. dr hab. Cezary Żekanowski
Zakład Neurogenetyki i Genomiki Funkcjonalnej 

3
Badania wpływu natleniania hiperbarycznego w terapiach ekperymentalnych procesów nowotworowych i niedokrwiennych ośrodkowego układu nerwowego

Dr hab. Robert Ostrowski
Zakład Neuropatologii Doświadczalnej i Klinicznej
4

Analiza aktywności przeciwzapalnej ligandów receptorów kannabinoidowych. Znaczenie zmiany fenotypu mikrogleju w terapii chorób neurorozwojowych i neurodegeneracyjnych.

 Prof. dr hab. Agata Adamczyk
 Zakład Komórkowej Transdukcji Sygnału
5

Badania kliniczne i funkcjonalne mutacji w genie HNRNPA1 w dziedzicznych neuropatiach ruchowych.

Prof. dr hab. Andrzej Kochański
Zespół Chorób Nerwowo-Mięśniowych
6

Poszukiwanie nowych strategii neuroregeneracyjnych: udział czynników endo- i egzogennych w procesach neurogenezy i gliogenezy w normie i wybranych stanach patofizjologicznych.

Dr hab. Joanna Sypecka, prof. IMDiK
Zakład Neurobiologii Naprawczej
7 Rola bioaktywnych sfingolipidów oraz enzymów o aktywności zależnej od NAD w procesach neurodegeneracji i neuroprotekcji.

Prof. dr hab. Robert Strosznajder
Pracownia Badań Przedklinicznych Związków Neuroprotekcyjnych i Czynników Środowiskowych 

8 Rola naturalnych procesów adaptacyjnych oraz egzo- i endogennych substancji o potencjale neuroprotekcyjnym w prewencji, diagnostyce i terapii chorób neurodegeneracyjnych.

Prof. dr hab. Elżbieta Salińska
Zakład Neurochemii 

9 Interakcje międzykomórkowe i ich rola w mechanizmie uszkodzeń w modelach tauopatii i autoimmunologicznego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego. 

Prof. dr hab. Lidia Strużyńska
Pracownia Patoneurochemii 

10 Poszukiwanie mechanizmów różnej wrażliwości neuronów na epizod niedokrwienny: sensory jonów wapnia - białka Stim a mitochondria

Prof. dr hab. Barbara Zabłocka
Pracownia Biologii Molekularnej 

11 Różnicowanie ludzkich indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (hiPSC) w dojrzałe populacje neuronów typowych dla schorzeń neurologicznych.

Prof. dr hab. Leonora Bużańska
Zakład Bioinżynierii Komórek Macierzystych 

12 Socjoekonomiczne czynniki ryzyka otyłości osób w wieku ≥ 65 lat Prof. dr hab. Monika Puzianowska-Kuźnicka
Zespół Kliniczno-Badawczy Epigenetyki Człowieka
13 Czynniki wpływające na interakcje międzykomórkowe w obrębie jednostki nerwowo-naczyniowej w patomechanizmie wybranych chorób neurologicznych.

Prof. dr hab. Magdalena Zielińska
Zakład Neurotoksykologii  

14

Izolacja i charakterystyka oraz opracowanie warunków hodowli, w celu wykorzystania do badań przedklinicznych, komórek guzów nowotworowych powstających spontanicznie w ciele szczurów z knock-out-em genu TP53.

Dr hab. Dorota Gołąbek-Sulejczak, prof. IMDiK
Zakład Farmakologii Doświadczalnej
15 Wpływ mleczanu na bioenergetykę komórek podocytarnych. Dr hab. Agnieszka Piwkowska, prof. IMDiK
Pracownia Molekularnej i Komórkowej Nefrologii
16

Nowe ligandy receptorów GPCR o potencjalnym zastosowaniu leczniczym: synteza, badania in vitro, in vivo i modelowanie molekularne.

Dr hab. Piotr Lipiński
Zakład Neuropeptydów
17 Analiza składu egzosomów pochodzących z mezenchymalnych komórek macierzystych/stromalnych izolowanych z tkanki tłuszczowej w zależności od czynników hodowlanych.

Dr hab. Anna Sarnowska, prof. IMDiK
Platforma Badań Translacyjnych w zakresie medycyny regeneracyjnej

18 Rola parakrynnych, metabolicznych i nerwowych czynników modyfikujących funkcje nerek w warunkach fizjologicznych i patofizjologicznych.

Dr hab. Leszek Dobrowolski, prof. IMDiK
Zakład Fizjologii Nerek i Płynów Ustrojowych

19 Kompartmentacja metabolizmu poliamin w mózgu.

Dr Michał Węgrzynowicz
Pracownia Molekularnych Podstaw Neurodegeneracji 

20 Badania mechanizmów chemicznej i nerwowej regulacji oddychania w warunkach fizjologicznych i patofizjologicznych.

Dr hab. Katarzyna Kaczyńska, prof. IMDiK
Zakład Fizjologii Oddychania

21 Ocena neurohormonalnych, hemodynamicznych, metabolicznych, immunologicznych i termoregulacyjnych reakcji na bodźce fizjologiczne i wybrane patogeny w przebiegu chorób metabolicznych i chorób układu krążenia.

Dr hab. Agnieszka Pawlak, prof. IMDiK 
Zespół Kliniczno-Badawczy Fizjologii Stosowanej

22 Rozwijanie wielo-skalowych metod molekularnego modelowania i ich zastosowanie w badaniach nad strukturą i funkcją biologicznie czynnych makromolekuł w stanach patologicznych.

Dr Michał Koliński
Pracownia Bioinformatyki 

23 Znaczenie molekularnych procesów kluczowych w ludzkich nowotworach dla chorób neurodegeneracyjnych.

Dr hab. Dawid Walerych
Pracownia Multiomiki Chorób Człowieka 

24 Ocena zmian ultrastrukturalnych mięśnia sercowego u chorych w przebiegu kardiomiopatii. 

Dr hab. Małgorzata Frontczak-Baniewicz, prof. IMDiK
Pracownia Badań Mikroskopowo-Elektronowych 

25 Wykorzystanie szczurzych wokalizacji ultradźwiękowych w tworzeniu modeli badawczych chorób mózgu człowieka.

Dr hab. Robert K. Filipkowski, prof. IMDiK
Pracownia Behawioralno-Metaboliczna

27

Analiza ncRNA w komórkach glejaka pod wpływem stresu mikrośrodowiska mózgu w dążeniu do wytypowania celów terapeutycznych.

Dr hab. Agnieszka Bronisz, prof. IMDiK
Pracownia Mikrośrodowiska Nowotworów
28

Analiza roli kolistego RNA w przerzutach raka piersi do mózgu.

Dr Jakub Godlewski
Pracownia Neuroonkologii
29

Strukturalne i molekularne podstawy oddziaływań pomiędzy hydrolazami peptydoglikanowymi a ścianami bakterii.

Dr hab. Izabela Sabała
Pracownia Inżynierii Białek
30

Analiza czynników wpływających na działanie przeciwnowotworowe immunoterapii.

Dr Małgorzata Bajor
Pracownia Immunologii
31

Rozwijanie metod diagnostyki klinicznej i laboratoryjnej oraz poszukiwanie nowych markerów w chorobach rzadkich i chorobach otępiennych.

Dr Anna Barczak
Platforma Badań Chorób Rzadkich i Cywilizacyjnych z Pracownią Chorób Otępiennych