Serdeczne gratulacje dla dr. hab. Roberta Ostrowskiego z Zakładu Neuroonkologii,
który został jednym z 3 (na 27 wniosków) laureatów XXII edycji konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy na Projekt Badawczy
pt. „Wykorzystanie baz danych do poprawy profilaktyki, diagnostyki i terapii”.

W ramach przyznanego grantu zrealizowany zostanie projekt
„Mossakowski Digital Neurooncology – cyfryzacja i innowacyjne wykorzystanie archiwalnych danych
neuroonkologicznych i klinicznych w IMDiK PAN”.

Polpharma dr hab R Ostrowski www


To ciekawy i wartościowy projekt nawiązujący do samych początków naszego Instytutu zarówno z uwagi na jednostkę naukową, w której badania prowadzi dr hab. Robert Ostrowski, jak i główny element projektu – starannie gromadzony od wielu lat materiał kliniczny. 
W pierwszej strukturze organizacyjnej powołanego w 1967 roku IMDiK PAN (wówczas pod nazwą Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN) było 8 jednostek: 7 zakładów i 1 pracownia. Wśród nich Zakład Neuropatologii, którym kierował - dziś Patron Instytutu - doc. Mirosław J. Mossakowski. Po ponad 50 latach, w zeszłym roku Zakład Neuropatologii połączono z Pracownią Neuroonkologii tworząc Zakład Neuroonkologii, którego kierownictwo objął dr hab. Jakub Godlewski. Zmieniono nazwę, ale badacze z tej jednostki zadbali o dorobek i w swojej pracy naukowej kontynuują oraz rozwijają spuściznę naszego Założyciela i jego współpracowników.

Więcej informacji o projekcie:
Badania nad nowotworami ośrodkowego układu nerwowego (OUN) a w szczególności agresywnymi i nieuleczalnymi glejakami, które rozwijają eksperymentalne terapie i nowe metody diagnostyki, wymagają ponownego opracowania baz danych klinicznych i molekularnych pacjentów z nowotworami OUN według standardów wymaganych przez nowoczesne technologie. Materiały archiwalne zawierające dane kliniczne dotyczące polskich pacjentów neuropatologicznych i neuroonkologicznych, gromadzone przez dekady dużym nakładem środków w IMDiK PAN, umożliwią retrospektywną analizę zaburzeń genetycznych i molekularnych leżących u podstaw powstawania oraz progresji nowotworów OUN. Nasz projekt zakłada cyfryzację zgromadzonego materiału klinicznego, w tym danych klinicznych opisowych (diagnoza, rezultat kliniczny) jak i materiału pobranego od pacjentów z chorobami  nowotworowymi OUN. Planujemy również zbadanie mutacji o znaczeniu pro- i anty-nowotworowym w glejakach, a na dalszych etapach analizę wybranych niekodujących cząsteczek RNA o podobnym wpływie na potencjał onkogeniczny. Na podkreślenie zasługuje unikalność i multidyscyplinarność wykorzystania planowanej bazy danych, która zintegruje techniki histologiczne, immunohistochemiczne, genetyczne i molekularne oraz posiadać będzie istotne znaczenie edukacyjne. Poprzez udostępnienie danych klinicznych bazy oraz prowadzenie badań własnych z dużym potencjałem rozwojowym, wyniki projektu wywrą istotny wpływ na klasyfikacje nowotworów OUN, rozwój badań naukowych w dziedzinie neuroonkologii oraz nowych metod diagnostyki i leczenia guzów mózgu.

kostki parafinowe