Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w     
  Warszawie
  ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta lub profesora instytutu lub profesora* z jednoczesnym powierzeniem  
  funkcji kierownika Zakładu Neuropeptydów

  Job opening for the position of assistant professor or professor of the institute or professor*

 

 
Miasto: Warszawa
Dyscyplina naukowa: nauki medyczne
Data ogłoszenia: 27.08.2021 r.
Termin składania ofert: 17.09.2021 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: II połowa września 2021 r.
Przewidywany termin objęcia stanowiska: październik 2021 r.
Link do strony: http://www.imdik.pan.pl
Słowa kluczowe: chemia medyczna, modelowanie molekularne, projektowanie leków, związki przeciwbólowe, związki przeciwnowotworowe.

*W zależności od oceny kwalifikacji kandydata/-tki Komisja Rekrutacyjna może rekomendować zatrudnienie na stanowisku adiunkta lub profesora instytutu lub profesora.

Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta lub profesora instytutu lub profesora z jednoczesnym powierzeniem funkcji kierownika Zakładu Neuropeptydów, do realizacji zadań statutowych Zakładu, udziału w prowadzonych w Zakładzie projektach naukowych oraz realizowania własnej wizji rozwoju naukowego Zakładu.

Obecna tematyka badawcza Zakładu Neuropeptydów.
Program naukowy realizowany w Zakładzie Neuropeptydów IMDiK PAN dotyczy poszukiwania nowych związków czynnych o potencjalnym działaniu przeciwbólowym i/lub przeciwnowotworowym oraz weryfikacji ich aktywności w systemach in vitro i in vivo. Badania prowadzone są z wykorzystaniem metod modelowania molekularnego
i projektowania cząsteczek w oparciu o struktury krystalograficzne celów molekularnych.

Aktualnie prowadzone badania dotyczą:
• poszukiwania ligandów receptorów opioidowych,
• poszukiwania ligandów receptorów tachykininowych NK1,
• poszukiwania wektorów dla radiofarmaceutyków do celowanej terapii radionuklidowej,
• poszukiwania mieszanych ligandów receptorów μ-opioidowych i sigma-1,
• poszukiwania związków przeciwnowotworowych.
Opis czynności w ramach stanowiska pracy:
• kierowanie Zakładem,
• kształtowanie profilu naukowego oraz składu osobowego zespołu badawczego,
• nadzorowanie zadań wykonywanych przez pracowników Zakładu,
• uzyskiwanie zewnętrznego finansowania projektów badawczych,
• aktywne publikowanie wyników badań naukowych,
• czynny udział w życiu naukowym Instytutu i środowiska naukowego.

Wymagania konieczne dotyczące stanowiska adiunkta:
• posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora w zakresie nauk chemicznych, medycznych lub pokrewnych,
• posiadanie co najmniej 2 publikacji naukowych w czasopismach naukowych ze współczynnikiem wpływu (impact factor, IF), o łącznym IF ≥ 6, w tym przynajmniej jednej, której kandydat jest autorem pierwszym, równorzędnym pierwszym lub korespondującym, opublikowanej po doktoracie, ale niezawierającej wyników doktoratu,
• odbycie minimum trzymiesięcznego podoktorskiego stażu naukowego w instytucji naukowej innej niż IMDiK.

Wymagania konieczne dotyczące stanowiska profesora instytutu lub profesora:
• posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu profesora w zakresie w zakresie nauk chemicznych, medycznych lub pokrewnych,
• posiadanie co najmniej jednej pracy oryginalnej opublikowanej po habilitacji w czasopiśmie/czasopismach naukowych o łącznym IF ≥ 6, w tym przynajmniej jednej, której kandydat jest autorem pierwszym, równorzędnym pierwszym lub korespondującym,
• potwierdzona skuteczność w zdobywaniu pozainstytutowych funduszy na badania naukowe,
• wcześniejsze samodzielne kierowanie zespołem badawczym lub projektem badawczym finansowanym
z funduszy pozainstytutowych.

Konieczne wymagania kwalifikacyjne dotyczące funkcji kierownika:
• co najmniej stopień doktora w zakresie nauk chemicznych, medycznych lub pokrewnych,
• udokumentowany czynny udział w konferencjach i sympozjach krajowych i zagranicznych,
• potwierdzona skuteczność w zdobywaniu pozainstytutowych funduszy na badania naukowe,
• wcześniejsze samodzielne kierowanie projektem badawczym finansowanym z funduszy pozainstytutowych lub kierowanie zespołem naukowym,
• dorobek naukowy udokumentowany publikacjami naukowymi o zasięgu międzynarodowym – w tym
z autorstwem pierwszym i korespondencyjnym,
• przygotowanie merytoryczne w zakresie chemii medycznej i farmacji, ze szczególnym uwzględnieniem badań zależności struktura-aktywność, poszukiwania nowych ligandów receptorów z rodziny GPCR lub receptorów typu sigma, poszukiwania substancji o działaniu przeciwnowotworowym i wektorów dla radiofarmaceutyków (udokumentowane dorobkiem publikacyjnym),
• przygotowanie merytoryczne w zakresie technik modelowania molekularnego, komputerowo wspomaganego projektowania leków oraz projektowania cząsteczek opartego na strukturze (udokumentowane dorobkiem publikacyjnym),
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.
Wymagania dodatkowe (mile widziane):
• doświadczenie w pracy w środowisku zorientowanym na praktyczne wdrożenie wyników badań naukowych (przemysł farmaceutyczny, start-upy biotechnologiczne),
• dorobek wynalazczy w postaci autorstwa/współautorstwa udzielonych patentów i/lub zgłoszeń patentowych,
• doświadczenie w merytorycznej opiece nad studentami i młodszymi pracownikami nauki.
Oferujemy:
• umowa o pracę (pełny etat) i powierzenie funkcji kierownika Zakładu Neuropeptydów – dotyczy osób spoza IMDiK PAN,
• powierzenie funkcji kierownika Zakładu Neuropeptydów i ewentualny awans – dotyczy osób zatrudnionych obecnie w IMDiK PAN na pełen etat,
• samodzielność w kształtowaniu profilu naukowo-badawczego zespołu,
• w pełni wyposażone laboratoria syntezy organicznej peptydów i peptydomimetyków, oraz pracownie do prowadzenia badań powinowactwa receptorowego metodami radioizotopowymi oraz badań aktywności cytotoksycznej,
• dostęp do specjalistycznej aparatury na terenie Instytutu,
• przyjazne środowisko pracy.

Wykaz wymaganych dokumentów:
• podanie do Dyrektora o objęcie stanowiska i powierzenie funkcji objętej konkursem,
• dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata/-tki wymagane do objęcia danego stanowiska oraz funkcji,
• życiorys zawierający informację o wykształceniu, dorobku naukowym i dotychczasowych miejscach pracy, osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych,
• opisany przez kandydata/-tkę przebieg pracy zawodowej,
• list motywacyjny z informacjami o zainteresowaniach naukowych, pracy naukowej w ośrodkach naukowych innych niż IMDiK PAN, samodzielności naukowej, w tym o udziale w publikacjach i realizacji grantów,
• kopia dyplomu - dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego stopnia lub tytułu naukowego,
• spis publikacji z podziałem na okresy: opublikowanych przed doktoratem, prac zawierających wyniki doktoratu, opublikowanych po doktoracie i po habilitacji,
• wykaz dorobku naukowego wraz z podsumowaniem (analiza bibliometryczna),
• opis planowanej strategii zarządzania kadrą oraz finansowania, funkcjonowania i rozwoju jednostki, o kierowanie którą ubiega się kandydat/-ka,
• oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie będzie pierwszym miejscem pracy kandydata/-ki a powierzoną funkcję kierownika kandydat/-tka będzie pełnić w pełnym wymiarze czasu pracy.

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów do dnia 17.09.2021 r. w sekretariacie IMDiK PAN,
ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, pokój D105 oraz dodatkowo przesłanie aplikacji w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 17.09.2021 r. wpłyną do sekretariatu dokumenty w formie papierowej i elektronicznej.
Przy składaniu dokumentów prosimy o wpisanie numeru postępowania: SDI-002-9/2021.
Nie decyduje data stempla pocztowego ale data wpływu dokumentów do IMDiK PAN - oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: II połowa września 2021 r.
Przewidywany termin objęcia stanowiska: październik 2021 r.

Konkurs prowadzony jest zgodnie z „Trybem przeprowadzania konkursu na sprawowanie funkcji kierownika jednostki naukowej w IMDiK” oraz z „Regulaminem zatrudniania na stanowiskach naukowych w IMDiK” z dnia 28 listopada 2019 r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).
  • W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
  • Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego/konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.
  • Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego administratora, o którym mowa w art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumianej jako przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego/konkursowego do IMDiK PAN, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji/konkursie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
  • Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji/konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
  • Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji/konkursie zawierające dane osobowe, będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
  • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.
  • W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

KOMUNIKAT O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU