Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w
 
Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
do Pracowni Molekularnej i Komórkowej Nefrologii

 
   Job opening for the position of assistant - english version

 


Miejsce pracy: Gdańsk

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne
Data ogłoszenia: 27.08.2021 r.
Termin składania ofert: 10.09.2021 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: II połowa września 2021 r.
Przewidywany termin objęcia stanowiska: październik 2021 r.
Link do strony: http://www.imdik.pan.pl
Słowa kluczowe: kłębuszkowa bariera filtracyjna, insulinooporność, podocyt, cukrzyca.

Obecna tematyka badawcza Pracowni Molekularnej i Komórkowej Nefrologii:
• udział kinazy białkowej G w regulacji przepuszczalności filtru kłębuszkowego,
• biochemiczne podstawy insulinooporności podocytów,
• rola mitofagii i zmian bioenergetyki komórki w rozwoju insulinooporności podocytów,
• rola wzajemnego oddziaływania Klotho-NPP1 w regulacji homeostazy wapnia i fosforanów oraz rozwoju insulinoopornoci podocytów,
• wpływ mleczanu i receptora GPR81 na regulację funkcji podocytów.

Badania naukowe, w których kandydat/-tka miałby/miałaby uczestniczyć:
• badanie procesów komórkowych zaangażowanych w patogenezę cukrzycowej choroby nerek ze szczególnym uwzględnieniem komórek podocytarnych,
• oznaczanie kłębuszkowej przepuszczalności dla albuminy i badania metaboliczne na różnych modelach zwierzęcych (szczury lub myszy).
Opis czynności w ramach stanowiska pracy:
• aktywny udział w działalności naukowej Pracowni, Instytutu i środowiska naukowego,
• uzyskiwanie zewnętrznego finansowania projektów badawczych,
• publikowanie wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania IF,
• sporządzanie raportów z prowadzonych badań,
• przygotowanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w seminariach, kursach i szkoleniach,
• reprezentowanie Instytutu na konferencjach naukowych.

Wymagania konieczne dotyczące stanowiska asystenta:
• posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk medycznych lub pokrewnych,
• doświadczenie w biologii molekularnej, prowadzeniu pierwotnych linii komórkowych, pracy ze zwierzętami (odpowiednie certyfikaty lub szkolenia),
• co najmniej 5 publikacji naukowych w czasopismach naukowych indeksowanych w JCR o łącznej liczbie IF ≥15, w tym co najmniej jedna publikacja z pierwszym lub korespondencyjnym autorstwem kandydata,
• wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy,
• udokumentowany czynny udział w konferencjach,
• potwierdzona skuteczność w zdobywaniu funduszy na badania naukowe,
• wcześniejsze samodzielne kierowanie projektem badawczym,
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):
• znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach naukowych,
• umiejętność pracy zespołowej.

Oferujemy:
• umowa o pracę (pełny etat),
• dostęp do specjalistycznej aparatury na terenie Instytutu,
• przyjazne środowisko pracy.

Wykaz wymaganych dokumentów:
• list motywacyjny z informacjami o zainteresowaniach naukowych,
• życiorys zawierający informację o wykształceniu, dorobku naukowym i dotychczasowych miejscach pracy,
• spis publikacji,
• kopia dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego stopnia naukowego.

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów do dnia 10.09.2021 r. w sekretariacie IMDiK PAN,
ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, pokój D105
oraz dodatkowo przesłanie aplikacji w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 10.09.2021 r. wpłyną do sekretariatu dokumenty
w formie papierowej i elektronicznej.
Przy składaniu dokumentów prosimy o wpisanie numeru postępowania: SDI-002-7/2021.
Nie decyduje data stempla pocztowego ale data wpływu dokumentów do IMDiK PAN - oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: II połowa września 2021 r.
Przewidywany termin objęcia stanowiska: październik 2021 r.

Konkurs prowadzony jest zgodnie z „Regulaminem zatrudniania na stanowiskach naukowych w IMDiK” z dnia 28 listopada 2019 r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

  • Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:
  • Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).
  • W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
  • Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego/konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.
  • Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego administratora, o którym mowa w art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumianej jako przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego/konkursowego do IMDiK PAN, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji/konkursie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
  • Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji/konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
  • Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji/konkursie zawierające dane osobowe, będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
  • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.
  • W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

komunikat o rozstrzygnięciu konkursu