Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w
  Warszawie
ogłasza nabór na stanowisko typu post-doc (asystent lub adiunkt*)

  Rekrutacja dotyczy projektu OPUS 18, nr 2019/35/B/NZ3/04383 „Wpływ PGC1a na biogenezę mitochondriów
  i różnicowanie neuralne podczas wczesnych etapów rozwoju ludzkich organoidów mózgu”, finansowanego przez Narodowe
  Centrum Nauki, realizowanego w Zakładzie Bioinżynierii Komórek Macierzystych IMDiK PAN.

Job opening for the position of Post-doctoral Research Assistant or Post-doctoral Assistant Professor

Miejsce pracy: Warszawa

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne

Data ogłoszenia: 17.09.2021 r.

Termin składania ofert: 01.10.2021 r.

Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej: I połowa października 2021 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru: II połowa października 2021 r.

Przewidywany termin objęcia stanowiska: listopad 2021 r. (UWAGA: termin rozpoczęcia pracy może ulec zmianie w związku z epidemią COVID-19)

Link do strony: http://www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: post-doc, asystent,  adiunkt, organoidy mózgu, biogeneza mitochondriów, różnicowanie neuralne, badania transkryptomiczne.

* W zależności od oceny kwalifikacji kandydata/-tki Komisja Rekrutacyjna może rekomendować zatrudnienie na stanowisku asystenta lub adiunkta.

Informacja o badaniach naukowych, w których kandydat/-tka miałby/miałaby uczestniczyć:

Badania prowadzone w Zakładzie Bioinżynierii Komórek Macierzystych dotyczą rozwoju i patologii OUN oraz  zastosowania komórek macierzystych do modelowania chorób i terapii OUN. Realizowany projekt jest  interdyscyplinarny - łączy zagadnienia biologii molekularnej i biologii komórki z bioinżynierią komórkową oraz bioinformatyką. Prowadzone będą badania z zastosowaniem organoidów mózgu otrzymywanych z ludzkich indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (hiPSC), które dotyczą roli biogenezy mitochondriów podczas wczesnego rozwoju neuralnego. Projekt zakłada poznanie mechanizmów molekularnych i wyjaśnienie roli kluczowego dla funkcji mitochondriów genu PPARGC1A, kodującego PGC1a w regulacji różnicowania neuronalnego i glejowego. Zadanie w projekcie będzie dotyczyło porównania (w oparciu o dane transkryptomiczne) trajektorii rozwojowych organoidów mózgu wyprowadzonych z linii reporterowej z nadekspresją genu PPARGC1A i kontrolnych oraz przyżyciowej analiza ex vivo funkcji mitochondriów w czasie rzeczywistym. Tytuł angielski zadania w projekcie: “Transcriptomic assessment and live cell imaging analysis of human cerebral organoids to reveal common and unique patterns of developmental trajectories upon stimulation of mitochondrial biogenesis”.

Wymagania konieczne:
• stopień doktora nauk biologicznych/medycznych/farmaceutycznych/weterynaryjnych lub nauk pokrewnych,
• doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie biochemii i biologii molekularnej (np. izolacja DNA, RNA, białek i związków drobnocząsteczkowych; western blot; qPCR; immunohistochemia, metody spektrofotometryczne/fluorymetryczne),
• umiejętność planowania procedur i doświadczenie w badaniach in vitro,
• umiejętność analizy danych i znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach naukowych,
• umiejętności bioinformatyczne w pracy z surowymi i przetworzonym danymi omicznymi, przykładowo: analiza surowych odczytów, statystyka i nakładanie danych z metod wysokoskalowych (np. RNA-seq, exome-seq, proteomika, metabolomika), analiza szlaków biologicznych in silico,
• udokumentowany dorobek publikacyjny obejmujący publikacje w czasopismach z listy JCR,
• udział w konferencjach i stażach naukowych,
• umiejętność posługiwania się oprogramowaniem do statystycznej analizy danych (np. GraphPad Prism, SPSS, R, Statistica),
• umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej,
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego pozwalająca na efektywną komunikację i przygotowywanie publikacji naukowych,
• wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):
• doświadczenie w pracy z hodowlami komórek macierzystych,
• znajomość nowoczesnych omicznych technik badawczych (ATAC-seq, ChIP-seq, scRNAseq),
• znajomość metod edycji genomu.

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:
• nadzór nad hodowlą komórkową,
• planowanie i wykonywanie procedur in vitro,
• planowanie i wykonywanie doświadczeń z wykorzystaniem metod biochemii/biologii molekularnej/ obrazowania mikroskopowego,
• analiza uzyskiwanych danych,
• prezentowanie wyników na seminariach w ramach Instytutu oraz na szerszym forum naukowym, w tym na międzynarodowych konferencjach,
• przygotowywanie publikacji naukowych,
• wprowadzanie nowych technologii badawczych i nawiązywanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi dla wsparcia badań prowadzonych w ramach projektu,
• realizacja zadań badawczych zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu.

Oferujemy:
• zatrudnienie w formie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na czas realizacji projektu,
• możliwość pracy w doświadczonym zespole badawczym,
• współpraca naukowa z innymi ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą,
• możliwość uczestniczenia i prezentacji wyników uzyskanych w ramach projektu na międzynarodowych konferencjach,
• wsparcie merytoryczne oraz administracyjne w pozyskiwaniu stypendiów i grantów.

Składanie dokumentów:
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów z podaniem numeru postępowania:
ZBKM-111-2/2021 na adres kierownika projektu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Prosimy o złożenie następujących dokumentów:
• listu motywacyjnego z informacjami o zainteresowaniach naukowych, pracy naukowej, samodzielności naukowej w tym o udziale w publikacjach i realizacji grantów,
• życiorysu zawierającego informację o wykształceniu, dotychczasowym doświadczeniu zawodowym i dorobku naukowym, listę publikacji, doniesień zjazdowych, odbytych staży i szkoleń,
• kopii dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego stopnia naukowego,
• rekomendacji (opcjonalnie).

Osoby zainteresowane mogą uzyskać dodatkowe informacje kontaktując się z kierownikiem projektu,
Prof. dr hab. Leonorą Bużańską (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).
  • W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
  • Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego/konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.
  • Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego administratora, o którym mowa w art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumianej jako przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego/konkursowego do IMDiK PAN, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji/konkursie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
  • Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji/konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
  • Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji/konkursie zawierające dane osobowe, będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
  • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.
  • W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

KOMUNIKAT O ROZSTRZYGNIĘCIU NABORU