Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w
  Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta do Pracowni Immunologii

 

Job opening for the position of assistant professor - english version

 

Miasto: Warszawa
Dyscyplina naukowa: nauki medyczne
Data ogłoszenia: 22.09.2021 r.
Termin składania ofert: 06.10.2021 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: połowa października 2021 r.

Przewidywany termin objęcia stanowiska: październik 2021 r.
Link do strony: http://www.imdik.pan.pl
Słowa kluczowe: adiunkt, immunologia, onkologia, zwierzęce modele chorób nowotworowych, biologia molekularna.

Tematyka badawcza Pracowni Immunologii.
Pracownia Immunologii zajmuje się badaniami nad immunologią nowotworów, mechanizmami regulującymi aktywację komórek układu odpornościowego, immunoterapią nowotworów z wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych, komórek NK oraz komórek modyfikowanych chimerycznymi receptorami antygenowymi. Prowadzimy badania podstawowe w zakresie immunologii nowotworów, a także badania translacyjne, mające na celu poprawę skuteczności terapii nowotworów.

Badania naukowe, w których kandydat/-tka miałby/miałaby uczestniczyć:
Projekt dotyczy zastosowania przeciwciał monoklonalnych skierowanych przeciwko antygenowi CD20 w terapii ostrej białaczki limfoblastycznej B komórkowej. Celem tego badania jest lepsze zrozumienie mechanizmów regulujących ilość CD20 i zidentyfikowanie szlaków sygnałowych zwiększających poziom CD20 na komórkach białaczkowych. W ramach projektu wykonane zostaną badania przedkliniczne w modelach komórkowych, przede wszystkim w oparciu o komórki izolowane od pacjentów, a także badania w modelach mysich. Poznanie szlaków sygnałowych regulujących ilość białka CD20 w komórkach ostrej białaczki limfoblastycznej może przyczynić się do poprawy skuteczności terapeutycznej przeciwciał anty-C20 w leczeniu tej choroby.

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:
• prowadzenie badań naukowych na modelach in vitro i in vivo zgodnie z aktualną tematyką badawczą Pracowni Immunologii,
• pozyskiwanie finansowania na badania prowadzone zgodnie z tematyką badawczą Pracowni Immunologii,
• wprowadzanie nowych technologii badawczych w celu podnoszenia jakości badań naukowych,
• czynny udział w seminariach i spotkaniach Pracowni Immunologii,
• reprezentowanie Pracowni na naukowych konferencjach krajowych i zagranicznych,
• publikowanie wyników badań naukowych.

Wymagania konieczne dotyczące stanowiska adiunkta:
• posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora w zakresie nauk medycznych lub pokrewnych,
• posiadanie co najmniej 2 publikacji naukowych w czasopismach naukowych ze współczynnikiem wpływu (impact factor, IF) o łącznym IF ≥ 6, w tym przynajmniej jednej, której kandydat jest autorem pierwszym, równorzędnym pierwszym lub korespondującym, opublikowanej po doktoracie, ale niezawierającej wyników doktoratu,
• posiadanie co najmniej 2 publikacji w pismach z IF, w których kandydat jest autorem pierwszym lub korespondującym,
• odbycie minimum trzymiesięcznego podoktorskiego stażu naukowego w instytucji naukowej innej niż IMDiK PAN,
• doświadczenie w pisaniu grantów badawczych, pozyskiwaniu finansowania na badania i kierowaniu projektami badawczymi,
• udokumentowany czynny udział w konferencjach i sympozjach krajowych i zagranicznych,
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.
Wymagania dodatkowe (mile widziane):
• dorobek naukowy - posiadanie więcej niż wymagana liczba publikacji naukowych w czasopismach naukowych z IF, o wysokim łącznym IF, w tym takich, w których kandydat jest autorem pierwszym lub korespondującym,
• doświadczenie w organizowaniu konferencji naukowych oraz przedsięwzięć mających na celu popularyzację nauki.
Oferujemy:
• zatrudnienie w formie umowy o pracę (1/2 etatu),
• dostęp do specjalistycznej aparatury w Instytucie,
• możliwość uczestniczenia w projektach grantowych Pracowni Immunologii,
• możliwość rozwoju naukowego,
• możliwość dodatkowego szkolenia (wyjazdy specjalizacyjne, również zagraniczne),
• pracę w zespole, w miłej atmosferze.
Wykaz wymaganych dokumentów:
• list motywacyjny z informacjami o zainteresowaniach naukowych, pracy naukowej w ośrodkach naukowych innych niż IMDiK PAN, samodzielności naukowej, w tym o udziale w publikacjach i realizacji grantów,
• życiorys zawierający informację o wykształceniu, dorobku naukowym i dotychczasowych miejscach pracy,
• spis publikacji, ze wskazaniem prac opublikowanych przed doktoratem, prac zawierających wyniki doktoratu i prac opublikowanych po doktoracie,
• kopia dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego stopnia naukowego,
• listy rekomendacyjne (opcjonalnie).

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów do dnia 06.10.2021 r. w sekretariacie IMDiK PAN,
ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, pokój D105
oraz dodatkowo przesłanie aplikacji w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 06.10.2021 r. wpłyną do sekretariatu dokumenty
w formie papierowej i elektronicznej.
Przy składaniu dokumentów prosimy o wpisanie numeru postępowania: SDI-002-10/2021.
Nie decyduje data stempla pocztowego ale data wpływu dokumentów do IMDiK PAN - oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: połowa października 2021 r.
Przewidywany termin objęcia stanowiska: październik 2021 r.

Konkurs prowadzony jest zgodnie z „Regulaminem zatrudniania na stanowiskach naukowych w IMDiK” z dnia 28 listopada 2019 r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:
 Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).
 W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
 Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego/konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.
 Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego administratora, o którym mowa w art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumianej jako przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego/konkursowego do IMDiK PAN, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji/konkursie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
 Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji/konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
 Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji/konkursie zawierające dane osobowe, będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
 Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.
 W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
 Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

KOMUNIKAT O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Słowa klu