Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
   Rekrutacja na stanowisko ADIUNKTA

   Nabór do projektu badawczego NCN nr 2020/39/B/NZ5/02893 zatytułowanego:
   “MicroRNAome maturation control and its application in selective targeting of cancer stem cells”. Tematem projektu jest
   zdefiniowanie mechanizmów działania niekodujących cząsteczek RNA w procesach inicjacji i progresji nowotworów mózgu,
   który będzie realizowany w Pracowni Neuroonkologii, IMDiK PAN w Warszawie.

Job opening for the position of Adiunkt - english version

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne
Data ogłoszenia: 22.10.2021
Termin składania ofert: 17.12.2021
Link do strony:  www.imdik.pan.pl
Słowa kluczowe: glioblastoma, non-coding RNA, cancer stem cells, differentiation, tumor microenvironment

Informacja o badaniach naukowych, w których kandydat miałby uczestniczyć:

Badania laboratoryjne prowadzone przez Pracownię koncentrują się na heterogenności komórkowej i molekularnej nowotworów mózgu, funkcji niekodujących RNA (w tym mikroRNA, długich niekodujących RNA i circular RNA) w procesach nowotworzenia i eksperymentalnej terapii przeciw-nowotworowej. W naszych interdyscyplinarnych strategiach badawczych wykorzystujemy komórki uzyskane od pacjentów, wewnątrzczaszkowe ksenografty guza, techniki badania ekspresji i targetowania genów oraz analizę bioinformatyczną.

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • praca w laboratorium hodowli komórkowej i pracowni in vivo,
 • prowadzenie badań z wykorzystaniem metod biologii molekularnej,
 • wprowadzanie nowych technologii badawczych w celu podnoszenia jakości badań naukowych,
 • publikowanie wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania IF,
 • przygotowanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w seminariach, kursach i szkoleniach,
 • realizacja zadań badawczych realizowanego projektu, sporządzanie raportów z prowadzonych badań.

Wymagania konieczne:

 • Stopień doktora nauk biologicznych lub bio-medycznych w jednej z następujących dziedzin: Biologia / Nauki o życiu, Biologia molekularna, Biologia komórki lub Biochemia / Neuro-Onkologia / Biologia medyczna / Bioinformatyka.
 • Szczególnie cenionymi cechami u kandydatów są: komunikatywność, silna motywacja do pracy naukowej, umiejętność pracy w zespole i samodzielnej pracy badawczej, planowania i wykonywania doświadczeń oraz opracowywania danych.
 • Bardzo dobra znajomość angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne prezentowanie wyników i przygotowywanie publikacji i wniosków grantowych.
 • Doświadczenie w pracy ze zwierzętami.
 • Dorobek naukowy udokumentowany znaczącymi publikacjami z listy JCR, obejmujący publikacje naukowe w czasopismach ze współczynnikiem wpływu (impact factor, IF), udział w konferencjach krajowych i zagranicznych oraz stażach naukowych.
 • Doświadczenie badawcze w tematyce biologii komórki, biologii molekularnej lub bioinformatycznej analizie danych.
 • Wymagane jest doświadczenie praktyczne w zakresie wspóczesnych technik biologii molekularnej i komórkowej (izolacja DNA/RNA, klonowanie, Real-Time PCR, western blot; pozyskiwanie, hodowla i transfekcja pierwotnych hodowli komórek nowotworowych; immunohistochemia; hybrydyzacja in situ).
 • Wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • Analiza bioinformatyczna, analiza dużych baz danych, obliczenia statystyczne.

Oferujemy nastepujace warunki zatrudnienia:

 • Umowę o pracę (pełny etat)
 • Dynamiczne i stymulujące środowisko pracy.
 • Rozwojowe projekty łączące innowacyjną metodologię biotechnologiczną z klinicznym zastosowaniem, możliwość rozwoju naukowego.
 • Wsparcie administracyjne dla wniosków o stypendia/granty, możliwość zagranicznych wyjazdów konferencyjnych i/lub stażowych.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie wg stawek oferowanych przez NCN.
 • Planowany termin rozpoczęcia pracy: styczeń/luty 2022 (UWAGA: termin może ulec zmianie w związku z COVID-19).

Wymagane dokumenty:

 • Kandydaci proszeni są o nadesłanie życiorysu (zawierającego informację o wykształceniu, dotychczasowym doświadczeniu zawodowym, dorobku naukowym, listę publikacji, doniesień zjazdowych, odbytych staży i szkoleń), listu motywacyjnego z informacjami o zainteresowaniach naukowych, samodzielności naukowej w tym o udziale w publikacjach i realizacji grantów, kopii dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego stopnia naukowego, dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego (opcjonalnie), rekomendacji (opcjonalnie) i innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań sprecyzowanych w ogłoszeniu (opcjonalnie).
 • Numer postępowania: PNOK-111-2/2021
 • Dokumenty należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z kierownikiem projektu, który może udzielić dodatkowych informacji.
 • Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru: koniec grudnia 2021
 • Przewidywany termin objęcia stanowiska: styczeń/luty 2022

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:
- Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).
- W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
- Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego/konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.
- Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego administratora, o którym mowa w art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumianej jako przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego/konkursowego do IMDiK PAN, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji/konkursie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
- Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji/konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
- Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji/konkursie zawierające dane osobowe, będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
- Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.
- W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
- Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).