Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
  w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta do Zakładu Neurobiologii Naprawczej

 

 job opening for the position of ASSISTANT - english version

 

Miejsce pracy: Warszawa

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne

Data ogłoszenia: 09.11.2021 r.

Termin składania ofert: 25.11.2021 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: połowa grudnia 2021 r.

Przewidywany termin objęcia stanowiska: styczeń 2022 r.

Link do strony: http://www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: oligodendrocyty, mikroglej, chemokiny, interakcje międzykomórkowe.

Obecna tematyka badawcza Zakładu Neurobiologii Naprawczej:
• ocena mechanizmów procesu dojrzewania oligodendrocytów oraz przebiegu procesów mielinizacji w modelach wybranych chorób hypo/demielinizacyjnych,
• ewaluacja wybranych mechanizmów interakcji neuron-glej oraz między poszczególnymi typami komórek glejowych w OUN,
• ocena roli modyfikacji epigenetycznych (w tym acetylacji/deacetylacji histonów) w stymulacji endogennej neurogenezy i gliogenezy w modelu asfiksji okołoporodowej.

Badania naukowe, w których kandydat/-tka miałby/miałaby uczestniczyć:
• badanie procesów komórkowych zaangażowanych w patogenezę zaburzeń istoty białej mózgu w modelu asfiksji okołoporodowej (prowadzenie hodowli pierwotnych szczurzych neonatalnych komórek oligodendrocytarnych, astrocytarnych i mikrogleju),
• ocena wzajemnych oddziaływań między komórkami glejowymi w wybranych z stanach patofizjologicznych OUN przy pomocy zaawansowanych technik molekularnych.
Opis czynności w ramach stanowiska pracy:
• aktywny udział w działalności naukowej Zakładu, Instytutu i środowiska naukowego,
• uzyskiwanie zewnętrznego finansowania projektów badawczych,
• wprowadzanie nowych metod badawczych w celu podnoszenia jakości badań naukowych,
• publikowanie wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania IF,
• sporządzanie raportów z prowadzonych badań,
• przygotowywanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w seminariach, kursach
i szkoleniach,
• reprezentowanie Instytutu na konferencjach naukowych.

Wymagania konieczne dotyczące stanowiska asystenta:
• posiadanie tytułu magistra (profil studiów biologia, biotechnologia),
• doświadczenie w badaniach komórek glejowych (oligodendrocyty, astrocyty, mikroglej) udokumentowane dorobkiem publikacyjnym i prezentacjami konferencyjnymi,
• udokumentowane, aktualne pozwolenie na pracę ze zwierzętami laboratoryjnymi,
• udokumentowana aktywność w ubieganiu się o finansowanie badań naukowych (granty),
• edukacja na studiach doktoranckich (ukończony IV roku studiów),
• dorobek naukowy udokumentowany publikacjami z listy JCR, czynny udział w konferencjach,
• doświadczenie w pracy laboratoryjnej (hodowle komórkowe, biologia molekularna),
• umiejętność analizy danych i znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach naukowych
• zainteresowanie i predyspozycje do pracy naukowej, dyspozycyjność, wytrwałość i dokładność w pracy manualnej, samodzielność, dobra organizacja pracy,
• wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):
• doświadczenie w technikach immunohistochemicznych i obrazowaniu w mikroskopie fluorescencyjnym,
• znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach naukowych,
• umiejętność pracy zespołowej,
• aktywność w obszarze popularyzacji nauki.

Oferujemy:
• umowę o pracę (pełny etat),
• dostęp do specjalistycznej aparatury na terenie Instytutu,
• przyjazne środowisko pracy.

Wykaz wymaganych dokumentów:
• list motywacyjny z informacjami o zainteresowaniach naukowych,
• życiorys zawierający informację o wykształceniu, dorobku naukowym i dotychczasowych miejscach pracy,
• spis publikacji i wystąpień konferencyjnych,
• kopia dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów magisterskich,
• dokumenty potwierdzające spełnienie innych wymagań sprecyzowanych w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko asystenta (opcjonalnie).

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów do dnia 25.11.2021 r. w sekretariacie IMDiK PAN,
ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, pokój D105
oraz dodatkowo przesłanie aplikacji w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 25.11.2021 r. wpłyną do sekretariatu dokumenty
w formie papierowej i elektronicznej.
Przy składaniu dokumentów prosimy o wpisanie numeru postępowania: SDI-002-13/2021.
Nie decyduje data stempla pocztowego ale data wpływu dokumentów do IMDiK PAN - oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: połowa grudnia 2021 r.
Przewidywany termin objęcia stanowiska: styczeń 2022 r.

Konkurs prowadzony jest zgodnie z „Regulaminem zatrudniania na stanowiskach naukowych w IMDiK” z dnia 28 listopada 2019 r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:
-  Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).
-  W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
-  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego/konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.
-  Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego administratora, o którym mowa w art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumianej jako przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego/konkursowego do IMDiK PAN, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji/konkursie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
-  Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji/konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
-  Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji/konkursie zawierające dane osobowe, będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
-  Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.
-  W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
-  Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

KOMUNIKAT O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU