Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 
poszukuje kandydata na stanowisko typu post-doc (asystent lub adiunkt*) *zależnie od kwalifikacji kandydata

  Rekrutacja dotyczy projektu SONATA BIS nr 2018/30/E/NZ1/00144 pt. „Rola arginazy 2 w funkcjonowaniu prążkowia oraz w
  patogenezie choroby Huntingtona”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, realizowanego w Pracowni Molekularnych
  Podstaw Neurodegeneracji IMDiK PAN

  Job opening for the position of Post-doctoral Research Assistant/Associate

 • Dyscyplina naukowa: nauki medyczne
 • Data ogłoszenia: 17.11.2021
 • Termin składania ofert: 14.12.2021
 • Link do strony: imdik.pan.pl
 • Słowa kluczowe: post-doc, adiunkt, choroba Huntingtona, neurodegeneracja, agregacja, mikroskopia, metabolizm, in vivo


Informacja o badaniach naukowych, w których kandydat/-tka miałby/miałaby uczestniczyć:

Badania prowadzone w Pracowni Molekularnych Podstaw Neurodegeneracji służą określeniu powiązań pomiędzy molekularnymi, komórkowymi i funkcjonalnymi fenotypami określonych populacji komórek ośrodkowego układu nerwowego a ich podatnością lub odpornością na patologię w wybranych schorzeniach neurologicznych. Poszukujemy kandydata na stanowisko typu post-doc w projekcie mającym na celu scharakteryzowanie funkcji arginazy 2 w prążkowiu (regionie mózgu szczególnie bogatym w to białko), w odniesieniu do jej komórkowej oraz subkomórkowej lokalizacji, a także wyjaśnienie znaczenia ubytku tego enzymu dla patogenezy choroby Huntingtona (schorzenia w sposób specyficzny dotykającego prążkowia). Projekt prowadzony jest z użyciem transgenicznych mysich modeli niedoboru arginazy 2 oraz choroby Huntingtona, przy multidyscyplinarnym podejściu badawczym obejmującym m. in. metody in vivo, jakościową i ilościową mikroskopię, oraz celowane i wielkoskalowe techniki biochemii białek i związków drobnocząsteczkowych.

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • nadzór nad hodowlą transgenicznych linii mysich używanych w projekcie
 • planowanie i wykonywanie procedur in vivo
 • planowanie i wykonywanie doświadczeń z wykorzystaniem metod biochemii/biologii molekularnej/obrazowania mikroskopowego
 • analiza uzyskiwanych danych
 • prezentowanie wyników na seminariach w ramach Instytutu oraz na szerszym forum naukowym, w tym na międzynarodowych konferencjach
 • przygotowywanie publikacji naukowych
 • wprowadzanie nowych technologii badawczych i nawiązywanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi dla wsparcia badań prowadzonych w ramach projektu
 • realizacja zadań badawczych zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu

 

 Wymagania konieczne:

 • stopień doktora nauk biologicznych/medycznych/farmaceutycznych/weterynaryjnych lub nauk pokrewnych, uzyskany między 1 stycznia 2015 a 31 grudnia 2021
 • udokumentowany dorobek publikacyjny obejmujący publikacje w czasopismach z listy JCR
 • udział w konferencjach i stażach naukowych
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie biochemii, biologii molekularnej oraz histologii (np. izolacja DNA, RNA, białek i związków drobnocząsteczkowych; frakcjonowanie białek i struktur subkomórkowych; western blot; qPCR; immunohistochemia; stereologia; badania aktywności katalitycznej enzymów; oznaczanie metabolitów (HPLC, LC-MS, NMR, ELISA, metody spektrofotometryczne/fluorymetryczne),
 • umiejętność planowania procedur i doświadczenie w badaniach in vivo (np. analiza behawioralna; operacje stereotaktyczne; mikrodializa),
 • umiejętność posługiwania się oprogramowaniem do statystycznej analizy danych (np. GraphPad Prism, SPSS, R, Statistica),
 • umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego pozwalająca na efektywną komunikację i przygotowywanie publikacji naukowych,
 • wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • doświadczenie w pracy na zwierzęcych modelach chorób neurodegeneracyjnych,
 • znajomość technik badawczych agregacji białek,
 • doświadczenie w analizie danych wielkoskalowych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na czas realizacji projektu,
 • okres zatrudnienia: 01.2022-30.06.2024 (UWAGA: termin rozpoczęcia pracy oraz okres zatrudnienia mogą ulec zmianie w związku z epidemią COVID-19),
 • wynagrodzenie w wysokości około 8350 zł brutto / miesiąc,
 • możliwość pracy w nowo utworzonym, rozwojowym zespole badawczym,
 • współpraca naukowa z innymi ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą,
 • możliwość uczestniczenia i prezentacji wyników uzyskanych w ramach projektu na międzynarodowych konferencjach,
 • wsparcie merytoryczne oraz administracyjne w pozyskiwaniu stypendiów i grantów.

Składanie dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów z podaniem numeru postępowania: PMPN-111-2/2021 na adres kierownika projektu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • listu motywacyjnego z informacjami o zainteresowaniach naukowych, pracy naukowej, samodzielności naukowej w tym o udziale w publikacjach i realizacji grantów,
 • życiorysu zawierającego informację o wykształceniu, dotychczasowym doświadczeniu zawodowym, dorobku naukowym, listę publikacji, doniesień zjazdowych, odbytych staży i szkoleń,
 • kopii dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego stopnia naukowego, lub dokumentu potwierdzającego planowany termin obrony rozprawy doktorskiej przed 1 stycznia 2022
 • rekomendacji (opcjonalnie)

* W zależności od oceny kwalifikacji kandydata/-tki Komisja Rekrutacyjna może rekomendować zatrudnienie na stanowisku asystenta lub adiunkta.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać dodatkowe informacje kontaktując się z kierownikiem projektu, dr Michałem Węgrzynowiczem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej: 16.12.2021 - 17.12.2021

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru: 20.12.2021 - 23.12.2021

Przewidywany termin objęcia stanowiska: 03.01.2022 (UWAGA: termin rozpoczęcia pracy może ulec zmianie w związku z epidemią COVID-19)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:

- Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

- W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

- Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego/konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.

- Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego administratora, o którym mowa w art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumianej jako przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego/konkursowego do IMDiK PAN, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji/konkursie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

- Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji/konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

- Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji/konkursie zawierające dane osobowe, będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.

- Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.

- W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.

- Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).