Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w
  Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta lub profesora instytutu lub profesora* z jednoczesnym powierzeniem
  funkcji kierownika Pracowni Immunologii
                                   

Job opening for the position of assistant professor or professor of the institute or professor*and head of the Laboratory of Immunology

                                                                                  
Miasto: Warszawa
Dyscyplina naukowa: nauki medyczne
Data ogłoszenia: 23.11.2021 r.
Termin składania ofert: 07.12.2021 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: połowa grudnia 2021 r.
Przewidywany termin objęcia stanowiska: grudzień 2021 r.
Link do strony: http://www.imdik.pan.pl
Słowa kluczowe: immunologia, immunoonkologia, immunoterapia


*W zależności od oceny kwalifikacji kandydata/-tki Komisja Konkursowa może rekomendować zatrudnienie na stanowisku adiunkta lub profesora instytutu lub profesora.


Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta lub profesora instytutu lub profesora z jednoczesnym powierzeniem funkcji kierownika Pracowni Immunologii, do realizacji zadań statutowych Pracowni, udziału w prowadzonych w Pracowni projektach naukowych oraz realizowania własnej wizji rozwoju naukowego Pracowni.


Obecna tematyka badawcza Pracowni Immunologii.

Program naukowy realizowany w Pracowni Immunologii IMDiK PAN dotyczy badań nad immunologią nowotworów, mechanizmami regulującymi aktywację komórek układu odpornościowego, immunoterapią nowotworów z wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych, komórek efektorowych oraz komórek modyfikowanych chimerycznymi receptorami antygenowymi. Prowadzimy badania podstawowe w zakresie immunologii nowotworów, a także badania translacyjne, mające na celu poprawę skuteczności terapii nowotworów.

Aktualnie prowadzone badania:

• poszukiwania mechanizmów wrażliwości i oporności komórek układu odpornościowego na stres oksydacyjny,
• modyfikacje komórek NK oraz limfocytów T chimerycznymi receptorami antygenowymi,
• ocena in vitro oraz in vivo skuteczności komórek modyfikowanych chimerycznymi receptorami antygenowymi.

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

• kierowanie Pracownią,
• kształtowanie profilu naukowego oraz składu osobowego zespołu badawczego,
• nadzorowanie zadań wykonywanych przez pracowników Pracowni,
• uzyskiwanie zewnętrznego finansowania projektów badawczych,
• aktywne publikowanie wyników badań naukowych,
• czynny udział w życiu naukowym Instytutu i środowiska naukowego.


Wymagania konieczne dotyczące stanowiska adiunkta:

• posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora w zakresie nauk biologicznych, medycznych lub pokrewnych,
• posiadanie co najmniej 2 publikacji naukowych w czasopismach naukowych ze współczynnikiem wpływu (impact factor, IF), o łącznym IF ≥ 6, w tym przynajmniej jednej, której kandydat jest autorem pierwszym, równorzędnym pierwszym lub korespondującym, opublikowanej po doktoracie, ale niezawierającej wyników doktoratu,
• odbycie minimum trzymiesięcznego podoktorskiego stażu naukowego w instytucji naukowej innej niż IMDiK.


Wymagania konieczne dotyczące stanowiska profesora instytutu lub profesora:

• posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu profesora w zakresie nauk biologicznych, medycznych lub pokrewnych,
• posiadanie co najmniej jednej pracy oryginalnej opublikowanej po habilitacji w czasopiśmie/czasopismach naukowych o łącznym IF ≥ 6, w tym przynajmniej jednej, której kandydat jest autorem pierwszym, równorzędnym pierwszym lub korespondującym,
• potwierdzona skuteczność w zdobywaniu pozainstytutowych funduszy na badania naukowe,
• wcześniejsze samodzielne kierowanie zespołem badawczym lub projektem badawczym finansowanym
z funduszy pozainstytutowych.


Konieczne wymagania kwalifikacyjne dotyczące funkcji kierownika:

• co najmniej stopień doktora w zakresie nauk biologicznych, medycznych lub pokrewnych,
• udokumentowany czynny udział w konferencjach i sympozjach krajowych i zagranicznych,
• potwierdzona skuteczność w zdobywaniu pozainstytutowych funduszy na badania naukowe,
• wcześniejsze samodzielne kierowanie projektem badawczym finansowanym z funduszy pozainstytutowych lub kierowanie zespołem naukowym,
• dorobek naukowy udokumentowany publikacjami naukowymi o zasięgu międzynarodowym – w tym z autorstwem pierwszym i korespondencyjnym,
• przygotowanie merytoryczne w zakresie biologii, biotechnologii, immunologii, ze szczególnym uwzględnieniem badań nad stresem oksydacyjnym, immunoterapiami z wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych oraz komórek modyfikowanych chimerycznymi receptorami antygenowymi (udokumentowane dorobkiem publikacyjnym),
• przygotowanie merytoryczne w zakresie technik biologii molekularnej, biotechnologii oraz technik stosowanych w badaniu komórek układu odpornościowego (udokumentowane dorobkiem publikacyjnym),
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.


Wymagania dodatkowe (mile widziane):

• doświadczenie w pracy w środowisku zorientowanym na praktyczne wdrożenie wyników badań naukowych (przemysł farmaceutyczny, start-upy biotechnologiczne),
• dorobek wynalazczy w postaci autorstwa/współautorstwa udzielonych patentów i/lub zgłoszeń patentowych,
• doświadczenie w merytorycznej opiece nad studentami i młodszymi pracownikami nauki.

Oferujemy:

• umowa o pracę (pełny etat) i powierzenie funkcji kierownika Pracowni Immunologii – dotyczy osób spoza IMDiK PAN,
• powierzenie funkcji kierownika Pracowni Immunologii i ewentualny awans – dotyczy osób zatrudnionych obecnie w IMDiK PAN na pełen etat,
• samodzielność w kształtowaniu profilu naukowo-badawczego zespołu,
• dostęp do specjalistycznej aparatury na terenie Instytutu,
• przyjazne środowisko pracy.


Wykaz wymaganych dokumentów:

• podanie do Dyrektora o objęcie stanowiska i powierzenie funkcji objętej konkursem,
• dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata/-tki wymagane do objęcia danego stanowiska oraz funkcji,
• życiorys zawierający informację o wykształceniu, dorobku naukowym i dotychczasowych miejscach pracy, osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych,
• opisany przez kandydata/-tkę przebieg pracy zawodowej,
• list motywacyjny z informacjami o zainteresowaniach naukowych, pracy naukowej w ośrodkach naukowych innych niż IMDiK PAN, samodzielności naukowej, w tym o udziale w publikacjach i realizacji grantów,
• kopia dyplomu - dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego stopnia lub tytułu naukowego,
• spis publikacji z podziałem na okresy: opublikowanych przed doktoratem, prac zawierających wyniki doktoratu, opublikowanych po doktoracie i po habilitacji,
• wykaz dorobku naukowego wraz z podsumowaniem (analiza bibliometryczna),
• opis planowanej strategii zarządzania kadrą oraz finansowania, funkcjonowania i rozwoju jednostki, o kierowanie którą ubiega się kandydat/-ka,
• oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej  im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie będzie pierwszym miejscem pracy kandydata/-ki a powierzoną funkcję kierownika kandydat/-tka będzie pełnić w pełnym wymiarze czasu pracy.


Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów do dnia 07.12.2021 r. w sekretariacie IMDiK PAN,
ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, pokój D105
oraz dodatkowo przesłanie aplikacji w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 07.12.2021 r. wpłyną do sekretariatu dokumenty w formie papierowej i elektronicznej.
Przy składaniu dokumentów prosimy o wpisanie numeru postępowania: SDI-002-14/2021.
Nie decyduje data stempla pocztowego ale data wpływu dokumentów do IMDiK PAN - oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: połowa grudnia 2021 r.
Przewidywany termin objęcia stanowiska: grudzień 2021 r.

Konkurs prowadzony jest zgodnie z „Trybem przeprowadzania konkursu na sprawowanie funkcji kierownika jednostki naukowej w IMDiK” oraz z „Regulaminem zatrudniania na stanowiskach naukowych w IMDiK” z dnia 28 listopada 2019 r.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:
-  Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).
-  W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
-  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego/konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.
-  Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego administratora, o którym mowa w art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumianej jako przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego/konkursowego do IMDiK PAN, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji/konkursie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
-  Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji/konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
-  Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji/konkursie zawierające dane osobowe, będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
-  Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.
-  W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
-  Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

KOMUNIKAT O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU