Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w
   Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta do Pracowni Immunologii

 

Job opening for the position of assistant professor - english version

Miasto: Warszawa
Dyscyplina naukowa: nauki medyczne
Data ogłoszenia: 22.09.2021 r.
Termin składania ofert: 06.10.2021 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: połowa października 2021 r.
Przewidywany termin objęcia stanowiska: październik 2021 r.
Link do strony: http://www.imdik.pan.pl
Słowa kluczowe: adiunkt, immunologia, onkologia, terapia komórkowa, chimeryczne receptory antygenowe, CAR, biologia molekularna.

Tematyka badawcza Pracowni Immunologii.
Pracownia Immunologii zajmuje się badaniami nad immunologią nowotworów, mechanizmami regulującymi aktywację komórek układu odpornościowego, immunoterapią nowotworów z wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych, komórek NK oraz komórek modyfikowanych chimerycznymi receptorami antygenowymi. Prowadzimy badania podstawowe, a także badania translacyjne, mające na celu poprawę skuteczności terapii nowotworów.

Badania naukowe, w których kandydat/-tka miałby/miałaby uczestniczyć.
Terapia z zastosowaniem limfocytów T modyfikowanych chimerycznymi receptorami antygenowymi (CAR) rozpoznającym antygen CD19 jest niezwykle skuteczna w leczeniu chłoniaków oraz ostrej białaczki limfoblastycznej. Niemniej, ze względu na coraz liczniejsze doniesienia na temat powstawania oporności na terapie z zastosowaniem CAR-T rozpoznających CD19, prowadzone są intensywne badania mające na celu zidentyfikowanie nowych celów terapeutycznych. Jednym z mechanizmów oporności na terapię CAR-T jest zmniejszenie ilości białka CD19 w błonie komórek nowotworowych. W niniejszym projekcie skupimy się na scharakteryzowaniu zmian zachodzących w nowotworach wywodzących się z limfocytów B pod wpływem zmniejszenia ilości białka CD19. Wyniki tego projektu nie tylko dostarczą nowych informacji na temat biologicznej roli białka CD19, ale pozwolą również zidentyfikować nowe opcje terapeutyczne dla pacjentów opornych na terapie z zastosowaniem CAR-T rozpoznających antygen CD19.

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:
• prowadzenie badań naukowych zgodnie z aktualną tematyką badawczą Pracowni Immunologii,
• pozyskiwanie finansowania na badania prowadzone zgodnie z tematyką badawczą Pracowni Immunologii,
• wprowadzanie nowych technologii badawczych w celu podnoszenia jakości badań naukowych,
• czynny udział w seminariach i spotkaniach Pracowni Immunologii,
• reprezentowanie Pracowni na naukowych konferencjach krajowych i zagranicznych,
• publikowanie wyników badań naukowych.

Wymagania konieczne dotyczące stanowiska adiunkta:
• posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora w zakresie nauk medycznych lub pokrewnych,
• posiadanie co najmniej 2 publikacji naukowych w czasopismach naukowych ze współczynnikiem wpływu (impact factor, IF) o łącznym IF ≥ 6, w tym przynajmniej jednej, której kandydat jest autorem pierwszym, równorzędnym pierwszym lub korespondującym, opublikowanej po doktoracie, ale niezawierającej wyników doktoratu,
• posiadanie co najmniej 2 publikacji w pismach z IF, w których kandydat jest autorem pierwszym lub korespondującym,
• odbycie minimum trzymiesięcznego podoktorskiego stażu naukowego w instytucji naukowej innej niż IMDiK PAN,
• doświadczenie w pisaniu grantów badawczych, pozyskiwaniu finansowania na badania i kierowaniu projektami badawczymi,
• udokumentowany czynny udział w konferencjach i sympozjach krajowych i zagranicznych,
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):
• dorobek naukowy - posiadanie więcej niż wymagana liczba publikacji naukowych w czasopismach naukowych z IF, o wysokim łącznym IF, w tym takich, w których kandydat jest autorem pierwszym lub korespondującym,
• doświadczenie w organizowaniu konferencji naukowych oraz przedsięwzięć mających na celu popularyzację nauki.
Oferujemy:
• zatrudnienie w formie umowy o pracę (1/2 etatu),
• dostęp do specjalistycznej aparatury w Instytucie,
• możliwość uczestniczenia w projektach grantowych Pracowni Immunologii,
• możliwość rozwoju naukowego,
• możliwość dodatkowego szkolenia (wyjazdy specjalizacyjne, również zagraniczne),
• pracę w zespole, w miłej atmosferze.
Wykaz wymaganych dokumentów:
• list motywacyjny z informacjami o zainteresowaniach naukowych, pracy naukowej w ośrodkach naukowych innych niż IMDiK PAN, samodzielności naukowej, w tym o udziale w publikacjach i realizacji grantów,
• życiorys zawierający informację o wykształceniu, dorobku naukowym i dotychczasowych miejscach pracy,
• spis publikacji, ze wskazaniem prac opublikowanych przed doktoratem, prac zawierających wyniki doktoratu
i prac opublikowanych po doktoracie,
• kopia dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego stopnia naukowego,
• listy rekomendacyjne (opcjonalnie).

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów do dnia 06.10.2021 r. w sekretariacie IMDiK PAN,
ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, pokój D105
oraz dodatkowo przesłanie aplikacji w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 06.10.2021 r. wpłyną do sekretariatu dokumenty
w formie papierowej i elektronicznej.
Przy składaniu dokumentów prosimy o wpisanie numeru postępowania: SDI-002-12/2021.
Nie decyduje data stempla pocztowego ale data wpływu dokumentów do IMDiK PAN - oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: połowa października 2021 r.
Przewidywany termin objęcia stanowiska: październik 2021 r.

Konkurs prowadzony jest zgodnie z „Regulaminem zatrudniania na stanowiskach naukowych w IMDiK” z dnia 28 listopada 2019 r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:
- Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).
- W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
- Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego/konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.
- Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego administratora, o którym mowa w art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumianej jako przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego/konkursowego do IMDiK PAN, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji/konkursie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
- Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji/konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
- Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji/konkursie zawierające dane osobowe, będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
- Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.
- W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
- Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

KOMUNIKAT O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU