Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie
    poszukuje kandydata na stanowisko typu post-doc (asystent lub adiunkt*) *zależnie od kwalifikacji kandydata

    Rekrutacja dotyczy projektu OPUS-LAP nr 2020/39/I/NZ4/01031 pt. „Mechanizmy zależnej od uszkodzenia mitochondriów 
    aktywacji układu immunologicznego w eksperymentalnych modelach choroby Parkinsona. Rola zaburzeń funkcji Parkiny.”,
    finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, realizowanego w Zakładzie Komórkowej Transdukcji Sygnału IMDiK PAN.

Job opening for the position Post-doctoral Research Assistant or Post-doctoral Research Associate

• Dyscyplina naukowa: nauki medyczne
• Data ogłoszenia: 28.01.2022
• Termin składania ofert: 28.02.2022
• Link do strony: www.imdik.pan.pl
• Słowa kluczowe: post-doc, choroba Parkinsona, neurodegeneracja, α-synukleina, parkina, uszkodzenie mitochondriów, aktywacja układu immunologicznego.

Informacja o badaniach naukowych, w których kandydat/-tka miałby/miałaby uczestniczyć:
Parkina i α-synukleina (α-syn) to kluczowe białka zaangażowane w patofizjologię choroby Parkinsona (chP). Zakłada się, iż zależna od α-syn deregulacja parkiny pełni kluczową rolę w zaburzeniu funkcji mitochondriów, a uszkodzenie tych organelli wywołuje nieprawidłową reakcję zapalną gleju, doprowadzając do śmierci neuronów i neurodegeneracji w chP. Poszukujemy kandydata na stanowisko typu post-doc w projekcie mającym na celu wyjaśnienie molekularnych mechanizmów zależnej od uszkodzenia mitochondriów aktywacji układu immunologicznego w eksperymentalnych modelach chP. Zbadamy znaczenie zaburzeń funkcji parkiny w tych zjawiskach. Założenia projektu będą realizowane w mysim modelu chP opartym na podaniu oligomerów α-syn do prążkowia myszy C57BL/6J oraz myszy knock-out z inaktywacją genu kodującego parkinę (Park2-/-) lub
z nadekspresją parkiny (Park2oe). Kandydat będzie zaangażowany w:
1) analizę procesów odpowiedzi zapalnej oraz zaburzeń funkcji parkiny w mózgu po podaniu α-synukleiny do prążkowia;
2) badanie roli parkiny w regulacji odpowiedzi zapalnej w mózgu oraz w neurodegeneracji po podaniu
α-synukleiny do prążkowia;
3) analizę wpływu nadekspresji parkiny na zmiany neuroanatomiczne i morfologiczne wywołane α-synukleiną;
4) badanie wpływu farmakologicznej modulacji układu immunologicznego (mitoflammation) na neurodegenerację i zaburzenia zachowania po podaniu α-synukleiny do prążkowia;
Proponowane badania dostarczą nowych informacji o mechanizmie regulacji i funkcjach parkiny, potencjalnie umożliwiając identyfikację nowych punktów uchwytu dla terapii modyfikujących przebieg chP.

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:
• planowanie i realizacja zadań badawczych zgodnie z harmonogramem projektu,
• planowanie i wykonywanie doświadczeń z wykorzystaniem metod biochemii, biologii molekularnej, obrazowania mikroskopowego,
• analiza i interpretacja uzyskiwanych danych,
• prezentowanie wyników na seminariach w Zakładzie i w Instytucie oraz na szerszym forum naukowym,
w tym na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,
• przygotowywanie publikacji naukowych,
• wprowadzanie nowych technologii badawczych i współpraca z partnerem zagranicznym zaangażowanym
w realizację projektu.

Wymagania konieczne:
• stopień doktora nauk biologicznych/medycznych/farmaceutycznych/weterynaryjnych lub nauk pokrewnych,
• dorobek naukowy udokumentowany publikacjami naukowymi o zasięgu międzynarodowym w czasopismach z listy JCR,
• udokumentowany czynny udział w konferencjach i sympozjach krajowych i zagranicznych,
• doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie biochemii, biologii molekularnej (np. izolacja DNA, RNA; Western blot; qPCR; immunohistochemia; metody spektrofotometryczne/fluorymetryczne),
• umiejętność planowania procedur i doświadczenie w badaniach in vivo (np. analiza behawioralna),
• umiejętność posługiwania się oprogramowaniem do statystycznej analizy danych (np. GraphPad Prism),
• umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej,
• dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie umożliwiająca efektywną komunikację
i przygotowywanie prezentacji ustnych i publikacji,
• wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):
• doświadczenie w pracy z wykorzystaniem zwierzęcych modeli chorób neurodegeneracyjnych,
• doświadczenie w merytorycznej opiece nad studentami i młodszymi pracownikami nauki.

Oferujemy:
• zatrudnienie w formie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na czas realizacji projektu,
• okres zatrudnienia: 21.03.2022 - 21.12.2024,
• wynagrodzenie w wysokości około 7800 zł brutto/miesiąc,
• możliwość pracy w miłej atmosferze, w dynamicznym, rozwojowym zespole badawczym,
• współpracę naukową z partnerskim ośrodkiem badawczym w Niemczech oraz z innymi ośrodkami w Polsce i za granicą,
• możliwość prezentacji wyników badań na międzynarodowych konferencjach naukowych.

Składanie dokumentów:
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów z podaniem numeru postępowania:
ZKTS-111-1/2022 na adres kierownika projektu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o złożenie następujących dokumentów:
• listu motywacyjnego zawierającego informacje o zainteresowaniach naukowych, pracy naukowej, o udziale w realizacji projektów badawczych,
• życiorysu zawierającego informację o wykształceniu, dotychczasowym doświadczeniu zawodowym, dorobku naukowym, listę publikacji, doniesień zjazdowych, odbytych staży i szkoleń,
• kopii dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego stopnia naukowego,
• rekomendacji (opcjonalnie).

* W zależności od oceny kwalifikacji kandydata/-tki Komisja Rekrutacyjna może rekomendować zatrudnienie na stanowisku asystenta lub adiunkta.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać dodatkowe informacje kontaktując się z kierownikiem projektu,
prof. dr hab. Agatą Adamczyk (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej: 05.03.2022
Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru: 12.03.2022
Przewidywany termin objęcia stanowiska: 21.03.2022

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:
 Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).
 W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
 Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego/konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.
 Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego administratora, o którym mowa w art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumianej jako przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego/konkursowego do IMDiK PAN, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji/konkursie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
 Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji/konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
 Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji/konkursie zawierające dane osobowe, będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
 Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.
 W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
 Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

KOMUNIKAT O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU