Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta
w Zakładzie Neurotoksykologii

Job opening for the position of ASSISTANT - English version

Miasto: Warszawa
Stanowisko: asystent
Dyscyplina naukowa: nauki medyczne
Data ogłoszenia: 01.03.2022 r.
Termin składania ofert: 16.03.2022 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: koniec marca 2022 r.
Przewidywany termin objęcia stanowiska: 04.04.2022 r. Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: neurotoksyczność, neurotransmisja, transportery aminokwasów, stres oksydacyjno-nitracyjny, obrzęk mózgu, encefalopatia hiperamonemiczna, zaburzenia lęku.

Obecna tematyka badawcza Zakładu Neurotoksykologii:

• mechanizmy komórkowe i molekularne leżące u podłoża chorób neurologicznych (encefalopatii hiperamonemicznych, zaburzeń lęku);
• interakcje astrocytarno- neuronalno- endotelialne i rola w powstawaniu obrzęku mózgu;
• rola stresu oksydacyjnego i nitracyjnego: udział glutaminy i amoniaku;
• rola transporterów i kanałów jonowych w patomechanizmie schorzeń neurologicznych;
• glutamina a fenotyp glejaków złośliwych: udział glutaminaz;
• rola glutaminy w patomechanizmie padaczki skroniowej.

Badania naukowe, w których kandydat/-tka miałby/miałaby uczestniczyć:
• badania procesów komórkowych w patogenezie chorób neurologicznych ze szczególnym uwzględnieniem roli transporterów aminokwasowych;
• badania metaboliczne i behawioralne na różnych modelach zwierzęcych (szczury lub myszy).

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:
• aktywny udział w działalności naukowej Zakładu, Instytutu i środowiska naukowego;
• uzyskiwanie zewnętrznego finansowania projektów badawczych;
• publikowanie wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania IF;
• sporządzanie raportów z prowadzonych badań;
• przygotowywanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w seminariach, kursach i szkoleniach;
• reprezentowanie Instytutu na konferencjach naukowych.

Wymagania konieczne dotyczące stanowiska asystenta:
• posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk medycznych lub pokrewnych;
• doświadczenie w biologii molekularnej, prowadzeniu pierwotnych linii komórkowych, pracy ze zwierzętami (odpowiednie certyfikaty lub szkolenia);
• co najmniej 2 publikacje naukowe w czasopismach naukowych indeksowanych w JCR o łącznej liczbie IF ≥5, w tym co najmniej jedna publikacja z pierwszym lub korespondencyjnym autorstwem kandydata/-tki;
• wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy;
• udokumentowany czynny udział w konferencjach;
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):
• umiejętności w zakresie prowadzenia badań elektrofizjologicznych, EEG;
• znajomość technik inżynierii genetycznej (transfekcja komórek przy użyciu DNA i RNA);
• znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach naukowych;
• kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej;
• umiejętność pracy zespołowej.

Oferujemy:
• umowę o pracę (pełny etat);
• możliwość rozwoju naukowego;
• możliwość zagranicznych wyjazdów konferencyjnych i stażowych;
• przyjazne środowisko pracy.

Wykaz wymaganych dokumentów:
• list motywacyjny z informacjami o zainteresowaniach naukowych;
• życiorys zawierający informację o wykształceniu, dorobku naukowym i dotychczasowych miejscach pracy,
• spis publikacji;
• kopia dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego stopnia naukowego;
• dokumenty potwierdzające spełnienie innych wymagań sprecyzowanych w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko asystenta (opcjonalnie).

Składanie dokumentów:
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów do dnia 16.03.2022 r. w sekretariacie IMDiK PAN, ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, pokój D105 oraz dodatkowo przesłanie aplikacji w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 16.03.2022 r. wpłyną do sekretariatu dokumenty w formie papierowej i elektronicznej.Przy składaniu dokumentów prosimy o wpisanie numeru postępowania: SDI-002-1/2022.
Nie decyduje data stempla pocztowego ale data wpływu dokumentów do IMDiK PAN - oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: koniec marca 2022 r.
Przewidywany termin objęcia stanowiska: 04.04.2022 r.
Konkurs prowadzony jest zgodnie z „Regulaminem zatrudniania na stanowiskach naukowych w IMDiK” z dnia 28 listopada 2019 r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:

- Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).
- W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
- Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego/konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.
- Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego administratora, o którym mowa w art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumianej jako przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego/konkursowego do IMDiK PAN, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji/konkursie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
- Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji/konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
- Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji/konkursie zawierające dane osobowe, będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
- Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.
- W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
- Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

KOMUNIKAT O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU