Dyrektor
Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta
w Zespole Kliniczno-Badawczym Epigenetyki Człowieka
Miasto: Warszawa
Stanowisko: asystent
Dyscyplina naukowa: nauki medyczne
Data ogłoszenia: 07.03.2022 r.
Termin składania ofert: 21.03.2022 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: koniec marca 2022 r.
Przewidywany termin objęcia stanowiska: 01.04.2022 r.
Link do strony: www.imdik.pan.pl 
Słowa kluczowe: epigenetyka, genetyka, biologia molekularna, starzenie, choroby związane z wiekiem.
Obecna tematyka badawcza Zespołu Kliniczno-Badawczego Epigenetyki Człowieka:
Fenotypy starzenia człowieka. Ekstremalna długowieczność. 
Genetyka, genomika i epigenetyka starzenia, ekstremalnej długowieczności.
Starzenie skóry.
Genetyka i epigenetyka otyłości.
Choroby związane z wiekiem: otyłość, cukrzyca 2 typu, osteoporoza. 
Wpływ programowania epigenetycznego na stan zdrowia w późniejszym wieku.
Badania naukowe, w których kandydat/-tka miałby/miałaby uczestniczyć:
Badania dryftu epigenetycznego w procesie starzenia (w tym starzenia skóry i tkanki tłuszczowej).
Badania procesów epigenetycznych w patogenezie chorób związanych z wiekiem.
Genetyka procesu starzenia.
Opis czynności w ramach stanowiska pracy:
Aktywny udział w działalności naukowej Zespołu, Instytutu i środowiska naukowego.
Sporządzanie raportów z prowadzonych badań.
Przygotowywanie manuskryptów prac. 
Publikowanie wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania IF.
Uzyskiwanie zewnętrznego finansowania projektów badawczych. 
Udział w seminariach, kursach i szkoleniach.
Przygotowywanie komunikatów konferencyjnych i reprezentowanie Instytutu na konferencjach naukowych.
Wymagania konieczne dotyczące stanowiska asystenta:
Posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk medycznych lub pokrewnych.
Doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych z wykorzystaniem metod biologii molekularnej oraz różnych linii komórkowych.
Znajomość metod analiz wielkoskalowych.
Co najmniej 3 publikacje oryginalne w czasopismach naukowych indeksowanych w JCR o łącznym IF ≥5, w tym co najmniej jedna publikacja z pierwszym, równorzędnym pierwszym lub korespondencyjnym autorstwem kandydata/-tki. 
Wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.
Wymagania dodatkowe (mile widziane):
Znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach naukowych.
Kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej.
Umiejętność pracy zespołowej.
Oferujemy:
Umowę o pracę (pełny etat).
Możliwość rozwoju naukowego.
Możliwość zagranicznych wyjazdów konferencyjnych i stażowych.
Przyjazne środowisko pracy.
Wykaz wymaganych dokumentów:
List motywacyjny z informacjami o zainteresowaniach naukowych.
Życiorys zawierający informację o wykształceniu, dorobku naukowym i dotychczasowych miejscach pracy.
Spis publikacji.
Kopia dyplomu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora.
Dokumenty potwierdzające spełnienie innych wymagań sprecyzowanych w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko asystenta (opcjonalnie).

Składanie dokumentów:
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów do dnia 21.03.2022 r. w sekretariacie IMDiK PAN,  
ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, pokój D105 oraz dodatkowo przesłanie aplikacji w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 21.03.2022 r. wpłyną do sekretariatu dokumenty w formie papierowej i elektronicznej. Przy składaniu dokumentów prosimy o wpisanie numeru postępowania: SDI-002-3/2022. Nie decyduje data stempla pocztowego ale data wpływu dokumentów do IMDiK PAN - oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.  
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: koniec marca 2022 r.
Przewidywany termin objęcia stanowiska: 01.04.2022 r.
Konkurs prowadzony jest zgodnie z „Regulaminem zatrudniania na stanowiskach naukowych w IMDiK” z dnia 28 listopada 2019 r. 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:
 • Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).
 • W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego/konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.
 • Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego administratora, o którym mowa w art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumianej jako przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego/konkursowego do IMDiK PAN, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji/konkursie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
 • Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji/konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
 • Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji/konkursie zawierające dane osobowe, będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.
 • W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  KOMUNIKAT O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU