Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie


ogłasza nabór na stanowisko:
Specjalista ds. Zamówień Publicznych

 

Termin składania ofert: 18 marca 2022 r.
Numer postępowania: DRP-111-1/2022
Link do strony: www.imdik.pan.pl

Do zadań ww. osoby będzie należało m. in.:
• realizacja obowiązków wynikających z Ustawy PZP oraz procedur wewnętrznych IMDiK PAN;
• przygotowanie i przeprowadzenie zgodnie z procedurami zakupów Instytutu dokonywanych na mocy Ustawy o zamówieniach publicznych oraz nadzór nad zgodnością procedur zakupu z Ustawą (przygotowanie i opracowanie od strony formalnej wszystkich dokumentów niezbędnych do realizacji zamówień – procedur przetargowych, zamówień);
• nadzór nad funkcjonowaniem Regulaminu zakupów i archiwizacji wniosków o zakup;
• weryfikacja składanych wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, w tym sprawdzanie kompletności dokumentów określających przedmiot zamówienia publicznego dostarczonych przez komórki organizacyjne w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;
• opracowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przygotowywanych postępowań przetargowych;
• wykonywanie innych czynności, koniecznych dla prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne, zleconych przez przełożonych;
• sporządzanie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych zgodnie z ustawą PZP i obowiązującymi przepisami prawa;
• aktualizowanie informacji publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej dotyczących zamówień publicznych;
• prowadzenie dokumentacji zrealizowanych zamówień publicznych (archiwizacja dokumentacji postępowań) zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi i regulacjami wewnętrznymi jednostki;
• współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi IMDiK PAN, bieżąca współpraca z pracownikami IMDiK PAN oraz radcą prawnym w zakresie związanym z obszarem zamówień publicznych.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe;
• minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie Zamawiającego;
• praktyczna znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z zapisami nowej ustawy i powiązanych aktów, procedur przetargowych i przepisów branżowych oraz Kodeksu Cywilnego;
• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (przetargi międzynarodowe);
• samodzielność w działaniu;
• umiejętność planowania i analitycznego myślenia;
• doskonała organizacja pracy i umiejętność radzenia sobie z wielozadaniowością;
• odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań, terminowość, rzetelność, sumienność, systematyczność, inicjatywa i zaangażowanie;
• bardzo dobra umiejętność posługiwania się pakietem MS Office;
• doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych.

Oferujemy:
• zatrudnienie na umowę o pracę (pełny etat) na czas określony z możliwością przedłużenia,
• stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia, dodatkowe wsparcie z funduszu socjalnego,
• zatrudnienie w prestiżowym Instytucie PAN,
• dodatki do wynagrodzenia m.in. dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, premie,
• możliwość ciągłego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
• pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole,
• pakiet benefitów, tj. karta Multisport – Plus,
• możliwość skorzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego,

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie podpisanych przez Kandydata/tkę(format .pdf, list motywacyjny, CV i inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w ogłoszeniu w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dokumenty aplikacyjne powinny być przygotowane w języku polskim a składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: DRP-111-1/2022

Termin składania dokumentów: 18 marca2022 r.
Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru: marzec 2022 r.
Przewidywany termin objęcia stanowiska: kwiecień 2022 r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:
• Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).
• W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
• Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego/konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.
• Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego administratora, o którym mowa w art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumianej jako przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego/konkursowego do IMDiK PAN, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji/konkursie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
• Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji/konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
• Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji/konkursie zawierające dane osobowe, będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
• Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.
• W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
• Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).