Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Komórkowej Transdukcji Sygnału


Job opening for the position of assistant in the Department of Cellular Signaling

 
Miasto: Warszawa
Dyscyplina naukowa: nauki medyczne
Data ogłoszenia: 22.03.2022 r.
Termin składania ofert: 20.04.2022 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: koniec kwietnia 2022 r.
Przewidywany termin objęcia stanowiska: początek maja 2022 r.
Link do strony: http://www.imdik.pan.pl
Słowa kluczowe: asystent, zwierzęce modele chorób neurodegeneracyjnych, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, biologia molekularna.

Obecna tematyka badawcza Zakładu Komórkowej Transdukcji Sygnału.
Zakład zajmuje się badaniem procesów odpowiedzialnych za rozwój chorób neurologicznych będących wynikiem dysfunkcji synaps – synaptopatii. Obecnie prowadzone badania zmierzają do wyjaśnienia zależności pomiędzy toczącą się reakcją zapalną i uszkodzeniem mitochondriów a dysfunkcją synaps w zaburzeniach ze spektrum autyzmu oraz w chorobach neurodegeneracyjnych. Przedmiotem zainteresowań naukowych i badań prowadzonych w Zakładzie są również molekularne mechanizmy toksyczności białek o zaburzonej konformacji, oligomerów α-synukleiny (α-syn) oraz amyloidu beta (Aβ) w celu wyjaśnienia ich udziału w zaburzeniu procesów sygnalizacji komórkowej, plastyczności synaptycznej i aktywacji szlaków prowadzących do śmierci komórek. Prowadzimy badania na hodowlach komórkowych (n.p. hodowle pierwotne neuronów, SH-SY5Y, PC12, BV2) oraz na modelach zwierzęcych (mysi model choroby Alzheimera oraz Parkinsona, polegający odpowiednio na domózgowym podaniu oligomerów Aβ lub α-synukleiny, szczurzy model aktywacji układu immunologicznego).

Badania naukowe, w których kandydat/-tka miałby/miałaby uczestniczyć:
• Badanie molekularnych mechanizmów aktywacji układu immunologicznego w eksperymentalnych modelach choroby Alzheimera oraz Parkinsona;
• Badanie wpływu farmakologicznej modulacji układu immunologicznego na neurodegenerację i zaburzenia behawioralne w zwierzęcych modelach chorób neurodegeneracyjnych.

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:
• Prowadzenie badań naukowych na modelach in vitro i in vivo zgodnie z aktualną tematyką badawczą Zakładu;
• Wprowadzanie nowych technologii badawczych w celu podnoszenia jakości badań naukowych;
• Czynny udział w seminariach Zakładu;
• Reprezentowanie Zakładu na naukowych konferencjach krajowych i zagranicznych;
• Uzyskiwanie zewnętrznego finansowania projektów badawczych;
• Aktywne publikowanie wyników badań naukowych.

Wymagania konieczne dotyczące stanowiska asystenta:
• Posiadanie tytułu magistra (lub równorzędnego) lub stopnia doktora w zakresie nauk medycznych lub pokrewnych;
• Umiejętność projektowania, organizacji i prowadzenia badań naukowych oraz stawiania hipotez badawczych zgodnie z tematyką badawczą prowadzoną w Zakładzie;
• Znajomość metod biochemicznych i biologii molekularnej np. elektroforeza, Western blot, izolacja kwasów nukleinowych, PCR;
• Znajomość technik mikroskopowych;
• Samodzielność i dobra organizacja pracy;
• Umiejętność pracy zespołowej;
• Dobra znajomość języka angielskiego;
• Wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.

Wymagania dodatkowe:
• Doświadczenie w pracy ze zwierzętami, np. umiejętność iniekcji domózgowych.
Oferujemy:
• Zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełny etat);
• Dostęp do specjalistycznej aparatury w Instytucie;
• Możliwość uczestniczenia w projektach grantowych Zakładu;
• Możliwość rozwoju naukowego;
• Możliwość dodatkowego szkolenia (wyjazdy specjalizacyjne, również zagraniczne);
• Pracę w zespole, w miłej atmosferze.
Wykaz wymaganych dokumentów:
• List motywacyjny z informacjami o zainteresowaniach naukowych;
• Życiorys zawierający informację o wykształceniu, dorobku naukowym i dotychczasowych miejscach pracy;
• Spis publikacji;
• Kopia dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego tytułu zawodowego lub stopnia naukowego;
• Listy rekomendacyjne (opcjonalnie).

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów do dnia 20.04.2022 r. w sekretariacie IMDiK PAN,
ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, pokój D105,
oraz dodatkowo przesłanie aplikacji w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 20.04.2022 r. wpłyną do sekretariatu dokumenty w formie papierowej i elektronicznej.
Przy składaniu dokumentów prosimy o wpisanie numeru postępowania: SDI-002-4/2022.
Nie decyduje data stempla pocztowego, ale data wpływu dokumentów do IMDiK PAN - oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Konkurs prowadzony jest zgodnie z „Regulaminem zatrudniania na stanowiskach naukowych w IMDiK” z dnia 28 listopada 2019 r.

KOMUNIKAT O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:
-  Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

 -  W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
-  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego/konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.
-  Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego administratora, o którym mowa w art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumianej jako przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego/konkursowego do IMDiK PAN, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji/konkursie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
-  Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji/konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
-  Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji/konkursie zawierające dane osobowe, będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
-  Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.
-  W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
-  Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).