Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego

Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

poszukuje kandydata na stanowisko

typu post-doc (adiunkt)

Job opening for the position of  Post-doctoral Research Associate

 

Rekrutacja dotyczy projektu OPUS nr 2021/41/B/NZ4/02797 pt. „Wpływ neutrofilnych proteaz serynowych na regulację funkcji komórki podocytarnej i kłębuszkowej bariery filtracyjnej.”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, realizowanego w Pracowni Molekularnej i Komórkowej Nefrologii IMDiK PAN.

Miasto: Gdańsk
Dyscyplina naukowa: nauki medyczne
Data ogłoszenia: 07.04.2022
Termin składania ofert: 02.05.2022
Link do strony: www.imdik.pan.pl
Słowa kluczowe: post-doc, podocyt, oporność na insulinę, cukrzyca, albuminuria, gasdermina D, elastaza, proteinaza 3, katepsyna C, pyroptoza


Informacja o badaniach naukowych, w których kandydat/-tka miałby/miałaby uczestniczyć:

Wyniki badań z ostatnich lat wskazują, że kluczową rolę w patomechanizmie glomerulopatii cukrzycowej odgrywa uszkodzenie struktury i zaburzenia funkcji komórek podocytarnych kłębuszka nerkowego. Wiemy również, że jedną z przyczyn rozwijającej się nefropatii cukrzycowej jest rozregulowanie aktywności enzymów proteolitycznych. Głównym celem tego projektu będzie zatem określenie roli neutrofilnych proteaz serynowych w rozwoju patologicznych zmian w obrębie kłębuszkowej bariery filtracyjnej obserwowanych w cukrzycy oraz ich wpływ na funkcję komórki podocytarnej.
Projekt badawczy będzie podzielony na dwie części: in vivo i in vitro. W badaniach in vivo użyjemy modelu szczurów rasy ZDSD oraz myszy z wyciszonym genem katepsyny C (CTPC-/-). Model ZDSD wykazuje progresję cukrzycy typu 2 podobną do choroby u ludzi - stan przedcukrzycowy (w wieku 8-16 tygodni), jawną cukrzycę (> 16 tygodni), powikłania cukrzycowe (24 tygodnie). W doświadczeniach in vitro użyjemy podocytów wyizolowanych ze szczurów rasy Wistar jak i linii immortalizowanych (mysiej i ludzkiej). Przeprowadzone w ramach projektu badania funkcjonalne, biochemiczne i molekularne będą miały na celu określenie roli serynowych proteaz w regulacji funkcji i struktury komórki podocytarnej oraz poznanie nowego mechanizmu odpowiedzi immunologicznej, w który zaangażowane są te komórki.


Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

• planowanie i realizacja zadań badawczych zgodnie z harmonogramem projektu,
• planowanie i wykonywanie doświadczeń z wykorzystaniem metod biochemii, biologii molekularnej, obrazowania mikroskopowego,
• analiza i interpretacja uzyskiwanych danych,
• prezentowanie wyników na seminariach w Pracowni i w Instytucie oraz na szerszym forum naukowym, w tym na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,
• przygotowywanie publikacji naukowych,
• wprowadzanie nowych technologii badawczych i współpraca z partnerem zagranicznym zaangażowanym w realizację projektu.


Wymagania konieczne:

• stopień doktora nauk biologicznych/medycznych/farmaceutycznych/weterynaryjnych lub nauk pokrewnych,
• dorobek naukowy udokumentowany publikacjami naukowymi o zasięgu międzynarodowym w czasopismach z listy JCR,
• udokumentowany czynny udział w konferencjach i sympozjach krajowych i zagranicznych,
• doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie biochemii, biologii molekularnej (np. izolacja DNA, RNA; Western blot; qPCR; immunohistochemia; metody spektrofotometryczne/fluorymetryczne),
• umiejętność posługiwania się oprogramowaniem do statystycznej analizy danych (np. GraphPad Prism),
• umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej,
• dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie umożliwiająca efektywną komunikację i przygotowywanie prezentacji ustnych i publikacji,
• wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.


Wymagania dodatkowe (mile widziane):

• doświadczenie w pracy z wykorzystaniem modeli zwierzęcych (odpowiednie certyfikaty lub szkolenia),
• doświadczenie w merytorycznej opiece nad studentami i młodszymi pracownikami nauki.


Oferujemy:

• zatrudnienie w formie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na czas realizacji projektu,
• okres zatrudnienia: 01.06.2022 - 31.05.2025,
• wynagrodzenie w wysokości 7800 zł brutto/miesiąc,
• możliwość pracy w miłej atmosferze, w dynamicznym, rozwojowym zespole badawczym,
• współpracę naukową z partnerskim ośrodkiem badawczym w Niemczech oraz z innymi ośrodkami w Polsce i za granicą,
• możliwość prezentacji wyników badań na międzynarodowych konferencjach naukowych.


Prosimy o złożenie następujących dokumentów:

• listu motywacyjnego zawierającego informacje o zainteresowaniach naukowych, pracy naukowej,
o udziale w realizacji projektów badawczych,
• życiorysu zawierającego informację o wykształceniu, dotychczasowym doświadczeniu zawodowym, dorobku naukowym, listę publikacji, doniesień zjazdowych, odbytych staży i szkoleń,
• kopii dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego stopnia naukowego,
• rekomendacji.


Składanie dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów z podaniem numeru postępowania: PMKN-111-1/2022
na adres kierownika projektu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać dodatkowe informacje kontaktując się z kierownikiem projektu,
dr hab. Agnieszka Piwkowską (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej: 09.05.2022
Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru: 16.05.2022
Przewidywany termin objęcia stanowiska: 01.06.2022


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:
 -  Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).
-  W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
-  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego/konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.
-  Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego administratora, o którym mowa w art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumianej jako przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego/konkursowego do IMDiK PAN, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji/konkursie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
-  Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji/konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
-  Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji/konkursie zawierające dane osobowe, będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
-  Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.
-  W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
-  Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).