Dyrektor
Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta
w Pracowni Multiomiki Chorób Człowieka


Job opening for the position of assistant in Laboratory of Human Diseases Multiomics

Miasto: Warszawa
Stanowisko: asystent
Dyscyplina naukowa: nauki medyczne
Data ogłoszenia: 10.05.2022 r.
Termin składania ofert: 24.05.2022 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: II połowa maja 2022 r.
Przewidywany termin objęcia stanowiska: czerwiec 2022 r.
Link do strony: www.imdik.pan.pl 
Słowa kluczowe: transkryptomika, onkogeny, organoidy, alternatywny splicing, nowotwory człowieka

Obecna tematyka badawcza Pracowni Multiomiki Chorób Człowieka:
• mechanizmy komórkowe i molekularne leżące u podłoża chorób nowotworowych człowieka;
• uzyskiwanie, opracowanie i nakładanie danych z wysokoskalowych doświadczeń omicznych (genomika, tanskryptomika, proteomika, metabolomika);
• molekularne badania funkcjonalne in vitro nad onkogenami (zmutowany TP53, K/H/N-RAS, EGFR, PI3KCA, hiperaktywnego C/N-MYC, CTNNB1, HSP90/HSP70/HSP40 czy komórkowa maszynerii proteasomu) i kontrolowanymi przez nie procesami w ludzkich nowotworach;
• fenotypowe badania komórek poddanych manipulacjom genetycznym/potraktowanych lekami in vitro;
• prowadzenie i analiza bazy mrożonego materiału od pacjentów chorób nowotworowych (guzy, tkanka zdrowa, krew) do stosowania w badaniach walidacyjnych i asocjacyjnych.

Badania naukowe, w których kandydat/-tka miałby/miałaby uczestniczyć:
• badania alternatywnego splicingu w wybranych nowotworach człowieka;
• badania współdziałania wybranych onkogenów (TP53, C-MYC, KRAS, proteasom) w procesie nowotworzenia.

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:
• aktywny udział w działalności naukowej Pracowni, Instytutu i środowiska naukowego;
• uzyskiwanie zewnętrznego finansowania projektów badawczych;
• publikowanie wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania IF;
• sporządzanie raportów z prowadzonych badań;
• przygotowywanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w seminariach, kursach i szkoleniach;
• reprezentowanie Instytutu na konferencjach naukowych.

Wymagania konieczne dotyczące stanowiska asystenta:
• posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk biologicznych lub pokrewnych;
• doświadczenie w technikach biologii molekularnej (np. qPCR, western blot, immunoprecypitacja) oraz komórkowej (hodowla in vitro linii komórkowych, transfekcja – także wektorami wirusowymi, immunohistochemia, cytometria przepływowa);
• znajomość technik inżynierii genetycznej (oczyszczanie DNA i RNA, klonowanie molekularne, mutageneza ukierunkowana);
• doświadczenie w zakładaniu i prowadzeniu hodowli organoidowych z tkanek pozyskanych od pacjentów;
• znajomość metod badania alternatywnego splicingu (mini-geny, analiza funkcjonalna wybranych izoform białek, badanie oddziaływań białko-RNA);
• co najmniej 2 publikacje naukowe w czasopismach naukowych indeksowanych w JCR o łącznej liczbie
IF ≥5, w tym co najmniej jedna publikacja z pierwszym lub korespondencyjnym autorstwem kandydata/-tki;
• wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy;
• udokumentowany czynny udział w konferencjach;
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):
• znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach naukowych;
• umiejętność analizy danych transkryptomicznych i proteomicznych oraz bioinformatycznej analizy asocjacji ze szlakami molekularnymi;
• umiejętność pracy z choć jednym zwierzęciem modelowym (np. Caenorhabditis elegans, Drosophila melanogaster, Danio rerio, szczur, mysz);
• kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej;
• umiejętność pracy zespołowej.

Oferujemy:
• umowę o pracę (pełny etat);
• możliwość rozwoju naukowego;
• możliwość zagranicznych wyjazdów konferencyjnych i stażowych;
• przyjazne środowisko pracy.

Wykaz wymaganych dokumentów:
• list motywacyjny z informacjami o zainteresowaniach naukowych;
• życiorys zawierający informację o wykształceniu, dorobku naukowym i dotychczasowych miejscach pracy,
• spis publikacji;
• kopia dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego stopnia naukowego;
• dokumenty potwierdzające spełnienie innych wymagań sprecyzowanych w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko asystenta (opcjonalnie).

Składanie dokumentów:
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów do dnia 24.05.2022 r. w sekretariacie IMDiK PAN,
ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, pokój D105
oraz dodatkowo przesłanie aplikacji w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 24.05.2022 r. wpłyną do sekretariatu dokumenty w formie papierowej i elektronicznej.
Przy składaniu dokumentów prosimy o wpisanie numeru postępowania: SDI-002-6/2022.
Nie decyduje data stempla pocztowego ale data wpływu dokumentów do IMDiK PAN - oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: II połowa maja 2022 r.
Przewidywany termin objęcia stanowiska: czerwiec 2022 r.

Konkurs prowadzony jest zgodnie z „Regulaminem zatrudniania na stanowiskach naukowych w IMDiK” z dnia 28 listopada 2019 r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).
  • W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
  • Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego/konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.
  • Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego administratora, o którym mowa w art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumianej jako przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego/konkursowego do IMDiK PAN, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji/konkursie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
  • Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji/konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
  • Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji/konkursie zawierające dane osobowe, będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
  • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.
  • W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

KOMUNIKAT OROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU