Dyrektor
Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko 
asystenta
w Zakładzie Neurotoksykologii

Miasto: Warszawa
Stanowisko: asystent
Dyscyplina naukowa: nauki medyczne
Data ogłoszenia: 19.05.2022 r.
Termin składania ofert: 03.06.2022 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: połowa czerwca 2022 r.
Przewidywany termin objęcia stanowiska: lipiec 2022 r.
Link do strony: www.imdik.pan.pl 
Słowa kluczowe: neurotoksyczność, neurotransmisja, transportery aminokwasów, stres oksydacyjno-nitracyjny, obrzęk mózgu, encefalopatia hiperamonemiczna, zaburzenia lęku. 

Obecna tematyka badawcza Zakładu Neurotoksykologii:
mechanizmy komórkowe i molekularne leżące u podłoża chorób neurologicznych (encefalopatii hiperamonemicznych, zaburzeń lęku);
interakcje astrocytarno- neuronalno- endotelialne i rola w powstawaniu obrzęku mózgu;
rola stresu oksydacyjnego i nitracyjnego: udział glutaminy i amoniaku;
rola transporterów i kanałów jonowych w patomechanizmie schorzeń neurologicznych;
glutamina a fenotyp glejaków złośliwych: udział glutaminaz;
rola glutaminy w patomechanizmie padaczki skroniowej.

Badania naukowe, w których kandydat/-tka miałby/miałaby uczestniczyć:
badania procesów komórkowych w patogenezie chorób neurologicznych ze szczególnym uwzględnieniem roli transporterów aminokwasowych;
badania metaboliczne i behawioralne na różnych modelach zwierzęcych (szczury lub myszy).

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:
aktywny udział w działalności naukowej Zakładu, Instytutu i środowiska naukowego;
uzyskiwanie zewnętrznego finansowania projektów badawczych; 
publikowanie wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania IF;
sporządzanie raportów z prowadzonych badań;
przygotowywanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w seminariach, kursach i szkoleniach;
reprezentowanie Instytutu na konferencjach naukowych.

Wymagania konieczne dotyczące stanowiska asystenta:
posiadanie tytułu magistra (lub równorzędnego) lub stopnia doktora w zakresie nauk medycznych lub pokrewnych;
doświadczenie w biologii molekularnej, prowadzeniu pierwotnych linii komórkowych, pracy ze zwierzętami (odpowiednie certyfikaty lub szkolenia);
co najmniej 2 publikacje naukowe w czasopismach naukowych indeksowanych w JCR o łącznej liczbie IF ≥5, w tym co najmniej jedna publikacja z pierwszym lub korespondencyjnym autorstwem kandydata/-tki; 
wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy;
udokumentowany czynny udział w konferencjach;
bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):
umiejętności w zakresie prowadzenia badań elektrofizjologicznych, EEG;
znajomość technik inżynierii genetycznej (transfekcja komórek przy użyciu DNA i RNA);
znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach naukowych;
kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej;
umiejętność pracy zespołowej.

Oferujemy:
umowę o pracę (pełny etat);
możliwość rozwoju naukowego;
możliwość zagranicznych wyjazdów konferencyjnych i stażowych;
przyjazne środowisko pracy.

Wykaz wymaganych dokumentów:
list motywacyjny z informacjami o zainteresowaniach naukowych;
życiorys zawierający informację o wykształceniu, dorobku naukowym i dotychczasowych miejscach pracy,
spis publikacji;
kopia dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego tytułu lub stopnia naukowego;
dokumenty potwierdzające spełnienie innych wymagań sprecyzowanych w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko asystenta (opcjonalnie).

Składanie dokumentów:
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów do dnia 03.06.2022 r. w sekretariacie IMDiK PAN, ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, pokój D105
oraz dodatkowo przesłanie aplikacji w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 03.06.2022 r. wpłyną do sekretariatu dokumenty w formie papierowej i elektronicznej. 
Przy składaniu dokumentów prosimy o wpisanie numeru postępowania: SDI-002-7/2022.
Nie decyduje data stempla pocztowego ale data wpływu dokumentów do IMDiK PAN - oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.  
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: połowa czerwca 2022 r.
Przewidywany termin objęcia stanowiska: lipiec 2022 r.
Konkurs prowadzony jest zgodnie z „Regulaminem zatrudniania na stanowiskach naukowych w IMDiK” z dnia 28 listopada 2019 r. 
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:
  • Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).
  • W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
  • Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego/konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.
  • Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego administratora, o którym mowa w art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumianej jako przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego/konkursowego do IMDiK PAN, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji/konkursie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
  • Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji/konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
  • Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji/konkursie zawierające dane osobowe, będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
  • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.
  • W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

KOMUNIKAT O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU