logo123

 

  Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w  
  Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko profesora z jednoczesnym powierzeniem funkcji kierownika

  Zespołu Kliniczno - Badawczego Chorób Zwyrodnieniowych CUN

  Job opening for the position of professor - english version

 komunikat o unieważnieniu konkursu      statement - english version


Miasto: Warszawa

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne

Data ogłoszenia: 13.07.2021 r.

Termin składania ofert: 28.07.2021 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: I połowa sierpnia 2021 r.

Przewidywany termin objęcia stanowiska: II połowa sierpnia 2021 r.

Link do strony: http://www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: neurogenetyka, genomika, choroby neurozwyrodnieniowe CUN

Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko profesora z jednoczesnym powierzeniem funkcji kierownika Zespołu Kliniczno-Badawczego Chorób Zwyrodnieniowych CUN, do realizacji zadań statutowych Zespołu, udziału w prowadzonych
w Zespole projektach naukowych oraz realizowania własnej wizji rozwoju naukowego Zespołu.

Obecna tematyka badawcza Zespołu Kliniczno - Badawczego Chorób Zwyrodnieniowych CUN.

W Zespole prowadzone są badania nad podłożem genomowych chorób neurozwyrodnieniowych CUN (m.in. choroba Alzheimera, otępienie czołowo-skroniowe), chorób mięśniowych (m.in. różne rodzaje miopatii oraz dystrofii), chorób neurorozwojowych (m.in. zespołu Tourette'a) i pokrewnych. Prowadzona jest diagnostyka różnicowa oraz poszukiwane są mutacje sprawcze oraz warianty genomu związane z wspomnianymi klasami schorzeń. Wykorzystywane są zarówno metody genetyki molekularnej (sekwencjonowanie całego eksomów
i genomu), jak też bioinformatyczne oraz modelowanie molekularne. Analizowane są procesy komórkowe (m.in. funkcjonowania mitochondriów i mitofagii) leżące u podłoża chorób ze spektrum otępienia czołowo-skroniowego (FTD) warunkowanych mutacjami genów PGRN, MAPT, C9orf72. Prowadzone są także badania funkcjonalne podłoża rodzinnej postaci choroby Alzheimera z  zastosowaniem modelu iPS, NES oraz różnicowanych
w GABAergiczne i glutaminergiczne neuronów i komórek glejowych. W ostatnich latach profil badawczy Zespołu obejmuje także poszukiwanie i charakteryzowanie metodami sekwencjonowania nowej generacji oraz bioinformatycznymi wariantów genomu jądrowego i mitochondrialnego, istotnych w uzyskiwaniu wybitnych wyników sportowych.

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • kierowanie Zespołem,
 • kształtowanie profilu naukowego oraz składu osobowego Zespołu,
 • nadzorowanie zadań wykonywanych przez pracowników Zespołu,
 • uzyskiwanie zewnętrznego finansowania projektów badawczych,
 • aktywne publikowanie wyników badań naukowych.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • tytuł naukowy profesora w zakresie nauk medycznych,
 • znaczący dorobek naukowy, udokumentowany publikacjami z dziedziny genetyki medycznej, w wiodących czasopismach z listy JCR,
 • indeks h co najmniej 20 (wg WoS),
 • potwierdzona skuteczność w zdobywaniu funduszy na badania naukowe (granty),
 • wcześniejsze kierowanie własnym zespołem badawczym lub projektem badawczym,
 • znajomość metodologii badań genetycznych w zastosowaniach klinicznych,
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Wymagania pożądane (mile widziane):

 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz popularyzacji nauki,
 • prowadzenie własnych badań w ośrodkach zagranicznych,
 • trwająca współpraca z zespołami badawczymi zajmującymi się genetyką medyczną i sportową.

Oferujemy:

 • samodzielność w kształtowaniu profilu naukowo-badawczego zespołu,
 • podstawową aparaturę do badań z zakresu genetyki molekularnej oraz biologii komórki,
 • przyjazne środowisko pracy,
 • umowa o pracę (pełny etat) i powierzenie funkcji kierownika Zespołu – dotyczy osób spoza Instytutu,
 • powierzenie funkcji kierownika – dotyczy osób zatrudnionych obecnie w IMDiK PAN na pełen etat.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie do Dyrektora o objęcie stanowiska wraz z powierzeniem funkcji objętej konkursem;
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata/-tki wymagane do objęcia danego stanowiska oraz funkcji;
 • życiorys zawierający informację o wykształceniu, dorobku naukowym i dotychczasowych miejscach pracy, osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych;
 • opisany przez kandydata/-tkę przebieg pracy zawodowej;
 • list motywacyjny z informacjami o zainteresowaniach naukowych, pracy naukowej w innych ośrodkach naukowych niż IMDiK, samodzielności naukowej, w tym o udziale w publikacjach i realizacji grantów;
 • kopia dyplomu - dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego stopnia lub tytułu naukowego;
 • spis publikacji
 • ykaz dorobku naukowego wraz z podsumowaniem (analiza bibliometryczna);
 • opis planowanej strategii zarządzania kadrą oraz finansowania, funkcjonowania i rozwoju jednostki, o kierowanie którą ubiega się kandydat/-ka;
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie będzie pierwszym miejscem pracy kandydata/-ki a powierzoną funkcję kierownika kandydat/-tka będzie pełnić w pełnym wymiarze czasu pracy.

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów sporządzonych w języku polskim do dnia 28.07.2021 r.
w sekretariacie IMDiK PAN,  ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, pokój D105
oraz dodatkowo przesłanie aplikacji w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 28.07.2021 r. wpłyną do sekretariatu dokumenty

w formie papierowej i elektronicznej.
Przy składaniu dokumentów prosimy o wpisanie numeru postępowania: SDI-002-4/2021.
Nie decyduje data stempla pocztowego ale data wpływu dokumentów do IMDiK PAN - oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Konkurs prowadzony jest zgodnie z „Trybem przeprowadzania konkursu na sprawowanie funkcji kierownika jednostki naukowej w IMDiK” oraz z „Regulaminem zatrudniania na stanowiskach naukowych w IMDiK” z dnia 28 listopada 2019 r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).
 • W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego/konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.
 • Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne/konkurs, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne/konkursowe a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji/konkursie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
 • Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji/konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
 • Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji/konkursie zawierające dane osobowe, będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.
 • W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 • Dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym poprzez profilowanie).
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.