Instytyt Medycyny doświadczalnej i Klinicznej PAN został 81. członkiem Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT)

PACTT jest dobrowolnym zrzeszeniem przedstawicieli jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie i komercjalizację własności intelektualnej polskich uczelni, instytutów badawczych oraz PAN. 

Cele PACTT:

 1. Integracja środowiska zawodowego zajmującego się transferem wiedzy i technologii w warunkach akademickich.
 2. Wymiana wiedzy, doświadczeń, standardów działania i dobrych praktyk.
 3. Rozwój kompetencji zawodowych pracowników centrów transferu technologii.
 4. Współpraca w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych.
 5. Wspólna reprezentacja członków Porozumienia wobec organów administracji publicznej, związków pracodawców oraz innych podmiotów działających na rzecz innowacji i współpracy nauki z biznesem. Reprezentacja ta dotyczy zwłaszcza takich zadań, jak:
  • inicjowanie działań proinnowacyjnych o charakterze ogólnokrajowym,
  • inicjowanie i opiniowanie zmian prawnych,
  • opiniowanie dokumentów strategicznych i działań podejmowanych przez uprawnione organy w zakresie polityki innowacyjnej państwa.

Więcej informacji na stroniePorozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii PACTT

llogo