Z przyjemnością informujemy, że w rozstrzygniętych w ostatnich dniach przez Narodowe Centrum Nauki konkursach

OPUS 22 i SONATA 17 laureatami zostali pracownicy IMDiK PAN – serdeczne gratulacje!

Opus logo wycięte
W konkursie OPUS 22:

dr Michał Koliński – kierownik Pracowni Bioinformatyki
Wielo-skalowa metoda składania włókien amyloidowych przy użyciu struktur protofilamentów przewidzianych na podstawie gruboziarnistych symulacji dokowania
O PROJEKCIE...

oraz projekt realizowany we współpracy z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN pod kierownictwem prof. dr hab. Katarzyny Łukasiuk, w którym IMDiK PAN reprezentował nieodżałowanej pamięci dr Michał Fiedorowicz
Układ glimfatyczny w patogenezie padaczki.
O PROJEKCIE.
..

 

Sonata logo wycięte

W konkursie SONATA 17

dr Marta Aleksandrowicz z Pracowni Neurochirurgii Doświadczalnej i Klinicznej
Mechanizmy i konsekwencje dysfunkcji małych naczyń mózgowych w doświadczalnej hiponatremii w obecności wazopresyny
O PROJEKCIE...

dr Magdalena Oroń z Pracowni Multiomiki Chorób Człowieka
Identyfikacja i terapeutyczne wykorzystanie mechanizmów zmiany składania mRNA przez zmutowany gen TP53 w nowotworach człowieka
O PROJEKCIE...

 

Więcej o konkursach:
OPUS jest konkursem skierowanym do szerokiego grona odbiorców. Nie ma w nim ograniczeń co do zaawansowania kariery naukowej kierownika projektu, posiadanego stopnia naukowego lub doświadczenia w prowadzeniu badań. Wszyscy konkurujący ze sobą naukowcy podlegają kryteriom oceny, wśród których znajdują się m.in. poziom naukowy zaplanowanych badań, nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane, wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej czy osiągnięcia naukowe kierownika projektu. W konkursie OPUS 22 do NCN wpłynęło 1866 wniosków na łączną kwotę niemal 2,3 mld złotych. Finansowanie otrzymało 350 wniosków o wartości niemal 500 mln złotych.

Konkurs SONATA 17 skierowany jest do badaczek i badaczy ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań. W tej edycji konkursu złożono 1139 wniosków na łączną kwotę ponad 1 mld złotych. Ostatecznie do finansowania zakwalifikowano 239 projektów, których budżet wynosi w sumie ponad 240 mln złotych.

logo ncn