Z wielką przyjemnością informujemy, że wysiłek Pracowników Instytutu został uwieńczony sukcesem!  W ewaluacji jakości działalności naukowej, którą przeprowadziła Komisja Ewaluacji Nauki nasz Instytut został oceniony wysoko w kategorii A, w dyscyplinie nauki medyczne.
Serdecznie gratulujemy wszystkim osobom, które były zaangażowane w prace związane z procesem ewaluacji!

 Ewaluacja przeprowadzona została w oparciu o 3 kryteria:

  • Ocena poziomu naukowego lub artystycznego prowadzonej działalności naukowej - dotyczy artykułów naukowych (zarówno tych z wykazu, jak i spoza wykazu), monografii, redakcji monografii i autorstwa rozdziałów w monografiach (zarówno tych z wykazu, jak i spoza wykazu), a także przyznanych patentów na wynalazki.
  • Efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych - ocenia się na podstawie wysokości środków pozyskanych na projekty badawcze w ramach konkursów organizowanych przez instytucje unijne, zagraniczne, NCBR, NCN i NPRH. W kryterium tym będzie brana pod uwagę również komercjalizacja wyników badań lub prac rozwojowych, a także prace naukowe realizowane na zlecenie podmiotów spoza sektora szkolnictwa wyższego i nauki.
  • Ocena wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki - przeprowadza się na podstawie opisów udowadniających związek między badaniami a funkcjonowaniem administracji, ochroną zdrowia, kulturą itp. Przy ocenie tego kryterium bierze się pod uwagę tzw. studium indywidualnych przypadków, które pozwala na rzetelny pomiar i ocenę wpływu.

Więcej informacji na temat procedury ewaluacji jakości działalności naukowej: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ewaluacja