Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie
na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 marca 2023 roku

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. 2021 poz. 45), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału V Nauk Medycznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie na czteroletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 marca 2023 roku.

 Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

1. ocenę zgłoszeń i dołączonych do nich dokumentów pod względem formalnym  oraz ocenę merytoryczną spełniania warunków dotyczących wykształcenia, doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych kandydatów na stanowisko dyrektora;
2. ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagania niezbędne:

Kandydatem na stanowisko dyrektora Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie może być osoba, która:
1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora nauk biologicznych, chemicznych, farmaceutycznych lub medycznych oraz znaczący dorobek naukowy w zakresie problematyki badawczej zbieżnej przynajmniej z jedną z głównych dziedzin uprawianych w Instytucie;
2. posiada doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w instytucjach naukowych;
3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4. korzysta z pełni praw publicznych;

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

1. koncepcję funkcjonowania Instytutu opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej (nieprzekraczającej 20 minut), złożonej na nośniku elektronicznym;
2. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych (złożoną na piśmie i na nośniku elektronicznym);
3. informację o dorobku naukowym z załączeniem: 
    a/ wyciągu bibliometrycznego, 
    b/ liczby grantów i wysokości środków uzyskanych przez kandydata (złożoną na piśmie i na nośniku elektronicznym);
4. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
    a) przebieg pracy zawodowej,
    b) posiadany tytuł lub stopień naukowy;
5. oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN będzie podstawowym miejscem pracy kandydata; 
6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
8. oświadczenie, o którym mowa w art.7 ust.1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 1633);
9. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgłoszenie do konkursu i dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje osoby przystępującej do konkursu powinny być sporządzone w języku polskim, a oryginalne dokumenty w języku obcym wymagają tłumaczenia na język polski, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty (ujęte w punktach 1-10) należy nadsyłać pocztą na adres: Wydział V Nauk Medycznych PAN, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, Pl. Defilad 1, z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie lub składać osobiście w Wydziale V Nauk Medycznych PAN, Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, pokój 2518 (25 piętro), w godz. od 9.00 do 16.00 (tel. 22 182 60 55). 

O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie dostępne są na stronie internetowej: www.imdik.pan.pl oraz w sekretariacie Dyrekcji Instytutu (tel. 022 668 52 50).

Ogłoszenie o konkursie zamieszczono w dniu 9 grudnia 2022 r. 

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 9 stycznia 2023 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Wydziału V Nauk Medycznych PAN, a nie data stempla pocztowego.  
                                        
   
 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; Pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa, tel.: 48 (22) 182 6000, fax; 48 (22) 182 7050; www.pan.pl
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora instytutu naukowego PAN.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego ogłoszonego w 2022 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”.
7. Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.