Pożegnanie Profesor dr hab. nauk medycznych Krystyny Domańskiej-Janik

janik2W dniu 24.01.2021 odeszła od nas  światowej sławy Uczona, Koleżanka, Mentorka i Nauczycielka - oddana naszemu Instytutowi swoją mądrością, dogłębną wiedzą i wytężoną pracą przez ponad 50 lat.

Profesor dr hab. nauk medycznych Krystyna Domańska-Janik ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Warszawskiej Akademii Medycznej. Swoje wykształcenie medyczne połączyła z pasją badacza, a jej podstawową dziedziną zainteresowania stała się neurobiologia. Początki pracy w Instytucie – to współpraca z Prof. Mirosławem Mossakowskim, który był promotorem Jej pracy doktorskiej. Od połowy lat 90-tych kierowała Pracownią Neurobiologii Molekularnej w Zakładzie Neurochemii. W roku 2002 stworzyła Zakład Neurobiologii Naprawczej, którym kierowała do roku 2010. Badania te kontynuowane są obecnie w ramach trzech Zakładów: Neurobiologii Naprawczej, Bioinżynierii Komórek Macierzystych oraz Platformy Translacyjnej Medycyny Regeneracyjnej. Jako pierwsza w Polsce rozpoczęła badania nad komórkami macierzystymi w kontekście leczenia chorób ośrodkowego układu nerwowego. Profesor Krystyna Domańska-Janik walczyła o rzetelność prowadzanych terapii komórkowych, starając się stworzyć ich publiczny rejestr oraz podkreślając konieczność przeprowadzania ich w szpitalnych klinikach referencyjnych. W tym celu doprowadziła do powołania Zespołu Terapii Komórkowej OUN w ramach współpracy między Komitetem Nauk Neurologicznych PAN oraz Komitetem Neurobiologii PAN, których była wieloletnim członkiem. Była też wieloletnim członkiem Rady Naukowej IMDiK PAN i IBB PAN. Kierowała licznymi projektami badawczymi i otrzymała szereg nagród za wybitne osiągnięcia naukowe.

Trudno sobie wyobrazić, że nie będzie Jej wśród nas - pozostaje smutek w naszych sercach

Rodzinie składamy wyrazy najgłębszego współczucia

Dyrekcja i Pracownicy

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im M. Mossakowskiego PAN