Badanie kliniczne 2 fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo dodania kladrybiny w leczeniu
modyfikującym 
przebieg seropozytywnej miastenii rzekomoporaźnej.
Lider: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Projekt zaplanowano na 6 lat (od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2026)
Kwota dofinansowania dla IMDiK: 1 111 724 PLN

Streszczenie projektu:
Miastenia rzekomoporaźna (Myasthenia Gravis, MG) jest przewlekłą chorobą neurologiczną, w przebiegu której na skutek autoimmunologicznego uszkodzenia złącza nerwowo-mięśniowego dochodzi do osłabienia mięśni. Przeciwciała przeciwko receptorowi acetylocholiny (AChR) wykrywane są u 85% pacjentów z uogólnionym osłabieniem mięśni oraz u 50% pacjentów z zajęciem wyłącznie oczu. Istnieje wiele dowodów w badaniach zarówno in vitro jak i in vivo, że te przeciwciała są patogenne. Dane epidemiologiczne wskazują na wyraźny trend wzrostu wskaźników zapadalności oraz rozpowszechnienia choroby. W jednej z ostatnio opublikowanych analiz na Słowacji (Martinka i wsp. 2018) wykazano, że wskaźnik rozpowszechnienia MG w 2015 wynosił 24.75/100,000 a średni wskaźnik śmiertelności związanej z chorobą 0.27/100,000. Powyższe dane można ekstrapolować do warunków w Polsce, co przekłada się na szacowaną liczbę chorych około 10 000 zaś śmiertelności: 102 przypadków rocznie. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat podjęto wiele wysiłków, aby znaleźć skuteczne leczenie dla pacjentów z MG ale z mieszanymi rezultatami. Aktualna strategia leczenia opiera się na stopniowej eskalacji terapii z użyciem inhibitorów cholinoesterazy w celu złagodzenia objawów, a następnie leczenia immunosupresyjnego, które zwykle rozpoczyna się od podania doustnego sterydόw, a następnie innych lekόw immunosupresyjnych podanych wymiennie albo jako terapia dodana. Dotychczas stosowane metody mają liczne ograniczenia z powodu poważnych działań niepożądanych przy długotrwałym podawaniu. Chociaż ogólna śmiertelność w związku z chorobą spadła do około 2% w ciągu ostatnich dziesięcioleci w związku z zastosowaniem nowych metod terapii i poprawie w zakresie standardów opieki ogólnomedycznej, to 10-20% pacjentów nie osiąga pełnej i długotrwałej remisji klinicznej. Zespół Kliniki Neurologii, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie opublikował w 2019 roku doświadczenia kliniczne z zastosowaniem krótkiego kursu kladrybiny, jako nowatorskiej metody rekonstytucji immunologicznej w MG (Rejdak i wsp., 2019). W badaniu użyto preparatu kladrybiny w roztworze, produkowanego w Polsce według oryginalnej metody. Konieczne są dalsze badania aby potwierdzić te efekty oraz wykazać ich długotrwałe oddziaływanie na uzyskanie remisji klinicznej.