1. Należy zachowywać środki szczególnej ostrożności (dystans społeczny, maseczki, sterylizacja rąk itp.) i zmniejszać do minimum osobiste kontakty z innymi osobami.
  2. Osoba, która stwierdza u siebie objawy infekcji (kaszel, gorączka, bóle głowy, osłabienie, bóle mięśni, gardła, głowy, duszność, inne) nie może pojawić się w IMDiK PAN i jest zobowiązana do natychmiastowego zdalnego poinformowania kierownika swojej jednostki organizacyjnej o zaistniałej sytuacji.
  3. Jeśli objawy infekcji wystąpiły podczas świadczenia pracy na terenie IMDiK PAN, osoba chora jest zobowiązana do natychmiastowego zdalnego poinformowania kierownika swojej jednostki organizacyjnej i opuszczenia Instytutu.
  4. Osoby chore powinny pozostać w domu do czasu wyzdrowienia i zakończenia ustawowo określonej izolacji lub nałożonej kwarantanny.
  5. Pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego, zdalnego poinformowania kierownika swojej jednostki organizacyjnej o nałożonej izolacji/kwarantannie, a kierownicy zespołów zobowiązani są do przekazania tej informacji dyrekcji IMDiK PAN.
  6. Osoba z objawami infekcji lub z już rozpoznaną infekcją SARS-CoV-2 lub/i jej przełożony mają obowiązek zdalnego powiadomienia wszystkich z którymi chory miał kontakt, podczas którego mogło dojść do zakażenia (dłuższa rozmowa, brak odpowiedniego zabezpieczenia, długotrwałe przebywanie w jednym pomieszczeniu, itp.).
  7. Wszystkie osoby, które miały kontakt z osobą chorą powinny być natychmiast skierowane przez kierownika swojej jednostki organizacyjnej na pracę zdalną.
  8. Poza wymienionymi powyżej sytuacjami, dyrektor IMDiK PAN ma prawo skierowania pracownika na pracę zdalną w przypadku wcześniejszego przebywania pracownika w rejonach wysokiego ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 oraz w innych uzasadnionych sytuacjach
  9. W Instytucie dostępne są testy antygenowe oraz testy na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 które można kupić po preferencyjnych cenach. Instytut umożliwia również dostęp do wykonania testu RT-PCR na obecność materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 w preferencyjnej cenie (umowa IMDiK z Warsaw Genomics). W sprawie testów należy kontaktować się z sekretariatem głównym Instytutu
  10. Każdy pracownik jest zobowiązany do szczegółowego zapoznania się z zarządzeniami dyrektora w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród pracowników oraz doktorantów Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M Mossakowskiego PAN, numer: 7/2020, 21/2020