Miejsce zatrudnienia: Zakład Neurotoksykologii, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Opieka naukowa: prof. dr hab. Magdalena Zielińska
Cel tworzenia stanowiska: realizacja projektu OPUS20, nr 2020/39/B/NZ5/01962
Zakres obowiązków w projekcie: Planowanie i realizacja badań z zakresu neurobiologii, współudział w doświadczeniach na zwierzętach. Analiza i interpretacja wyników. Przygotowywanie publikacji i innych form prezentacji wyników.
Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 15 września 2021, 23:59
Forma składania ofert: email

 

Warunki zatrudnienia:

1. Badania oraz praca doktorska będzie realizowana w ramach projektu OPUS 20, nr NCN 2020/39/B/NZ5/01962, pt. „Znaczenie transportera glutaminy SAT1 dla utrzymania homeostazy glutaminianergicznej/ GABAergicznej: implikacje dla zaburzeń lęku.”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
Doktorant będzie miał pokryte koszty ubezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, 303 i 730).

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyjęcie do Szkoły doktorskiej IMDiK PAN wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji, sporządzony na formularzu dostępnym pod adresem: https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/wspolna-szkola-doktorska

2. Odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów bądź zaświadczenie o ich ukończeniu (w przypadku dyplomów wydanych przez uczelnie zagraniczne, dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała. W przypadku, gdy kandydat nie dysponuje ww. dokumentami, ma obowiązek dostarczyć je przed przyjęciem do szkoły doktorskiej.

3. Życiorys naukowy zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia i zatrudnienia, informacje o zaangażowaniu w działalność naukową (członkostwo w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, odbyte staże i szkolenia, uzyskane nagrody i wyróżnienia), listę publikacji.

4. List motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań i osiągnięć naukowych oraz uzasadnienie zamiaru podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej.

5. Certyfikaty lub inne dokumenty świadczące o stopniu znajomości języka angielskiego, jeżeli kandydat nimi dysponuje.

Dokumenty w formie elektronicznej należy wysyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub złożyć w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej CMKP ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, pokój 412; tel. 22 56 93 824 (825)

Kryteria oceny kandydatów:

1. Znajomość tematyki wymienionej w ogłoszeniu o rekrutacji.

2. Osiągnięcia naukowe kandydata w oparciu o oceny ze studiów, publikacje naukowe i popularnonaukowe, stypendia naukowe, nagrody i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych czy działalności studenckiej lub inne osiągnięcia.

3. Doświadczenie naukowe i zawodowe kandydata w oparciu o udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i stażach, udział w projektach badawczych i komercyjnych, zaangażowanie w towarzystwach i kołach naukowych, mobilność międzynarodowa i zawodowa.

4. Wiedza kandydata w zakresie dyscypliny nauki medyczne/nauki biologiczne.

5. Wiedza kandydata w zakresie opisanym w ogłoszeniu.

Opis procesu rekrutacji znajduje się w Regulaminie Rekrutacji do Szkoły Medycyny Translacyjnej  „Bench to Bedside – B 2 B 4 PhD”. Po ukończeniu rekrutacji nieprzyjęci kandydaci zostaną poinformowani o punktacji zdobytej na poszczególnych etapach rekrutacji.

Wymagania:

1. Wykształcenie wyższe, kierunek biologia, biotechnologia, lub pokrewne, wysoka średnia ocen ze studiów

2. Przystąpienie do Szkoły doktorskiej „Bench to Bedside – B 2 B 4 PhD” i status doktoranta przez cały okres trwania umowy.

3. Znajomość teorii i podstawowej metodologii z zakresu neurobiologii, biochemii, biologii molekularnej.

3. Umiejętność planowania, wykonywania doświadczeń i analizy wyników z eksperymentów badawczych.

4. Umiejętność pracy w zespole badawczym na równi z umiejętnością pracy samodzielnej

5. Gotowość do pogłębiania wiedzy i podejmowania wyzwań, zaangażowanie i motywacja do pracy laboratoryjnej