16.06.2021

MINI SYMPOZJUM online
SESJA SPRAWOZDAWCZA III ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH
przy Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
16 czerwca 2021 godzina 10:00

PROGRAM

 OTWARCIE

10:00  Dr hab. Joanna Sypecka
(Kierownik Studiów Doktoranckich IMDiK PAN))

Prowadzący:
mgr Justyna Gargaś

mgr Karolina Orzeł

10:15  lek. wet. Anita Chęcińska [1]
(Pracownia Biologii Molekularnej IMDiK PAN)
Różna wrażliwość mózgu suwaka mongolskiego (Meriones unquiculatus) na uszkodzenie niedokrwienno-reperfuzyjne. Udział czynnika transkrypcyjnego Nrf2 w endogennej neuroprotekcji.

10:30  mgr Agnieszka Kamińska [2]
(Platforma Badań Translacyjnych IMDiK PAN)
Poszukiwanie metody selekcji komórek prymitywnych z populacji mezenchymalnych komórek stromalnych.

10:45  mgr Katarzyna Kosińska [3]
(Zakład Neuropeptydów IMDiK PAN)
Badania zależności struktura chemiczna – aktywność biologiczna peptydomimetyków potencjalnie wiążących się do receptora tachykininowego-1.

11:00  mgr inż. Rafał Polowy [4]
(Pracownia Behawioralno-Metaboliczna IMDiK PAN)
Model ultradźwiękowej komunikacji międzyosobniczej u szczurów i jego wykorzystanie w badaniu chorób mózgu.

11:15  mgr Piotr Rogujski [5]
(Zakład Neurobiologii Naprawczej IMDiK PAN)
Próby zwiększania właściwości terapeutycznych glejowo-specyficznych komórek progenitorowych (GRPs) w eksperymentalnych terapiach chorób demielinizacyjnych.

11:30-11.45 Przerwa

11:45  mgr Karolina Serwach [6]
(Pracownia Biologii Molekularnej IMDiK PAN)
Badanie oddziaływań pomiędzy endogennymi białkami STIM a receptorami NMDA w neuronach kory mózgu szczura in vitro.

12:00  mgr Joanna Sitek [7]
(Zakład Fizjologii Nerek i Płynów Ustrojowych IMDiK PAN)
Rola wybranych receptorów purynowych P1 w regulacji funkcji nerek u szczura.
Znaczenie receptorów P1-A2B w hiperglikemii indukowanej streptozotocyną.

12:15  mgr Iga Wieczorek [8]
(Pracownia Badań Przedklinicznych Związków Neuroprotekcyjnych i Czynników Środowiskowych IMDiK PAN)
Wpływ modulatora receptorów dla sfingozyno-1-fosforanu, fingolimodu, na poziom wybranych białek presynaptycznych w zwierzęcym modelu choroby Alzheimera.

12:30  mgr inż. Lidia Babiec [9]
(Zakład Komórkowej Transdukcji Sygnału IMDiK PAN)
Zmiany ekspresji receptorów purynergicznych w procesie rozwoju mózgu w szczurzym modelu autyzmu indukowanego prenatalną ekspozycją na kwas walproinowy.

12:45  mgr Tomasz Kulesza [10]
(Pracownia Molekularnej i Komórkowej Nefrologii IMDiK PAN)
Środowisko hiperglikemiczne zaburza działanie transporterów fosforanowych i promuje procesy kalcyfikacji w podocytach i kłębuszkach nerkowych.

13:00 Zakończenie
Ogłoszenie wyników „ Konkursu na najlepszą prezentację ”.