Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w
  Warszawie ogłasza nabór na stanowisko typu post-doc (asystent)
  Rekrutacja dotyczy projektu OPUS 20, nr 2020/39/B/NZ7/01382 „Dostarczanie immuno-aktywatorów do komórek
  fagocytujących w celu uzyskania odpowiedzi przeciwnowotworowej”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki,
  realizowanego w Pracowni Immunologii IMDiK PAN.

 Job opening for the position of Post-doctoral Research Assistant

Miejsce pracy: Warszawa
Dyscyplina naukowa: nauki medyczne
Data ogłoszenia: 10.11.2021 r.
Termin składania ofert: 24.11.2021 r.
Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej: II połowa listopada 2021 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru: II połowa listopada 2021 r.
Przewidywany termin objęcia stanowiska: grudzień 2021 r. (UWAGA: termin rozpoczęcia pracy może ulec zmianie w związku z epidemią COVID-19)
Link do strony: http://www.imdik.pan.pl
Słowa kluczowe: post-doc, makrofagi, immunoterapia, nowotwór, receptory Toll-podobne, liposomy,

Informacja o badaniach naukowych, w których kandydat/-tka miałby/miałaby uczestniczyć:
Obecna tematyka badawcza Pracowni Immunologii
Pracownia Immunologii zajmuje się badaniami nad immunologią nowotworów, mechanizmami regulującymi aktywację komórek układu odpornościowego i immunoterapią nowotworów. Prowadzimy badania podstawowe w zakresie immunologii nowotworów, a także badania translacyjne, mające na celu poprawę skuteczności terapii nowotworów. Celem tego projektu jest zbadanie optymalnego mechanizmu ułatwiającego odpowiedź przeciwnowotworową poprzez przeprogramowanie makrofagów nowotworowych na komórki przeciwnowotworowe.

Wymagania konieczne:
• stopień doktora nauk biologicznych/medycznych/farmaceutycznych/weterynaryjnych lub nauk pokrewnych,
• doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie hodowli komórkowych i kohodowli,
• doświadczenie w metodach badania biologii komórki (np. ELISA; wielokolorowa cytometria przepływowa),
• doświadczenie w technikach biologii molekularnej (np. izolacja DNA, RNA i białek; western blot; qPCR),
• umiejętność planowania procedur i doświadczenie w badaniach in vitro,
• umiejętność analizy danych i znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach naukowych,
• udokumentowany dorobek publikacyjny obejmujący publikacje w czasopismach z listy JCR,
• udział w konferencjach i stażach naukowych,
• umiejętność posługiwania się oprogramowaniem do statystycznej analizy danych (np. GraphPad Prism, SPSS, R, Statistica),
• umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej,
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego pozwalająca na efektywną komunikację i przygotowywanie publikacji naukowych,
• wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):
• doświadczenie w badaniach in vivo w modelu mysim

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:
• hodowle komórkowe,
• planowanie i wykonywanie procedur in vitro,
• planowanie i wykonywanie doświadczeń z wykorzystaniem metod biologii molekularnej, cytometrii przepływowej, obrazowania mikroskopowego,
• analiza uzyskiwanych danych,
• prezentowanie wyników na seminariach w ramach Instytutu oraz na szerszym forum naukowym, w tym na międzynarodowych konferencjach,
• przygotowywanie publikacji naukowych,
• wprowadzanie nowych technologii badawczych i nawiązywanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi dla wsparcia badań prowadzonych w ramach projektu,
• realizacja zadań badawczych zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu.

Oferujemy:
• zatrudnienie w formie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na czas realizacji projektu (48 miesięcy),
• możliwość pracy w doświadczonym zespole badawczym,
• współpraca naukowa z innymi ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą,
• możliwość uczestniczenia i prezentacji wyników uzyskanych w ramach projektu na międzynarodowych konferencjach,
• wsparcie merytoryczne oraz administracyjne w pozyskiwaniu stypendiów i grantów.

Składanie dokumentów:
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów z podaniem numeru postępowania:
PI-111-1/2021 na adres kierownika projektu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o złożenie następujących dokumentów:
• listu motywacyjnego z informacjami o zainteresowaniach naukowych, pracy naukowej, samodzielności naukowej w tym o udziale w publikacjach i realizacji grantów,
• życiorysu zawierającego informację o wykształceniu, dotychczasowym doświadczeniu zawodowym i dorobku naukowym, listę publikacji, doniesień zjazdowych, odbytych staży i szkoleń,
• kopii dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego stopnia naukowego,
• rekomendacji (opcjonalnie)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).
  • W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
  • Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego/konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.
  • Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego administratora, o którym mowa w art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumianej jako przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego/konkursowego do IMDiK PAN, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji/konkursie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
  • Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji/konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
  • Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji/konkursie zawierające dane osobowe, będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
  • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.
  • W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).